Platteland

Al het Platteland nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Platteland nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Platteland nieuws

Kwekerszonen bouwen eigenhandig escaperoom in oude postkantoor over ‘geheimpjes van de tuinder’

11-01-2022 - 0 reacties Met het oude postkantoor in het centrum van Naaldwijk als decor, opent Westcapeland medio februari haar deuren met een escaperoom in tuinbouwentourage. De nieuwe attractie is een initiatief van twee Westlandse kwekerszonen, die zelf enthousiast escaperoom-speler zijn.


Boeren in Eemland maken zaterdag op versierde tractoren een lichttour langs verzorgingstehuizen

08-01-2022 - 0 reacties De succesvolle optocht van vorig jaar, toen ruim honderd boeren met verlichte trekkers langs verzorgingstehuizen in de regio reden, zal dit jaar opnieuw plaatsvinden. De boeren van Eemland trekken zaterdagavond in optocht door de regio Amersfoort.


Fietsers tussen de tractors en gierwagens op snelfietsroute Breda-Tilburg: ‘Dit gaat een keer fout’

08-01-2022 - 2 reacties HULTEN - Buurtbewoners van de Broekdijk in Hulten zijn het eens met gebruikers van de snelfietsroute F58 dat De Uitvang bij Hulten onveilig is. ,,De snelfietsroute is hier onterecht op een drukke, bestaande weg gelegd. Het is een weg voor auto's, landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Leg dan een aparte fietsstrook aan", meent Wim Gillis.


CDA wil deltaplan voor platteland

06-01-2022 - 0 reacties Om het platteland toekomstperspectief te bieden en leefbaar te houden, is een deltaplan duurzaam platteland nodig. Dat stelt CDA Overijssel in de nieuwe plattelandsvisie 'Perspectief voor het platteland'.


Deze gezinnen delen een boerderij: ‘We werken vanuit onze pipowagen’

04-01-2022 - 0 reacties Het was nooit hun streven en toch voelt het heel logisch. Sinds een jaar delen de gezinnen van Else Marij Vollebregt en Jantine Schuilenburg een oude boerderij in de polder nabij Stolwijk. Samen, maar wel gescheiden in het voor- en achterhuis.


Ooh ooh Den Haag, zwemmen in de miljarden maar komt het ook tot uitvoering?

03-01-2022 - 5 reacties Door Henk Bleker,

Het Regeerakkoord trekt miljarden uit om veehouderijbedrijven te sluiten. Het is een tsunami aan bedrijfssluitingen die op het platteland af dreigt te komen. Boeren blijven rechteloos achter, zelfs het recht om elders weer als voedselproducent aan de slag te gaan lijkt hen ontnomen te worden.

Al die miljarden zijn bedoeld om ‘de natuur te herstellen’. Zo immens veel geld en zoveel maatschappelijke gevolgen, voor gezinsbedrijven en voor een hele sector, dan zal er wel overtuigend bewijs zijn dát die boerderij-sluitingen ook echt tot het beoogde natuureffect leiden en van doorslaggevende invloed zijn op ‘natuurherstel’ in Natura2000 gebieden!

Het tegendeel is waar. Op dit moment is er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs voor het positieve natuureffect van de sluiting van dit of dat melkveebedrijf. Er zijn geen betrouwbare meetgegevens over de aan individuele bedrijven toe te rekenen stikstofneerslag, hoeveel slaat waar neer. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing van het aandeel dat een individueel bedrijf heeft de in de totale ( uit andere bronnen zoals verkeer,industrie, ‘import ) neerslag in een bepaald natuurgebied.

We weten wel dat de uitstoot uit de veehouderij met ruim 60% is afgenomen de laatste 25 jaar, maar er is niet bijgehouden wat dat heeft betekend voor de natuur.

Het ontbreekt sowieso aan gevalideerde rapportages over hoe kwetsbare natuurgebieden zich precies hebben ontwikkeld. Zijn de kwetsbare soorten en habitats in al die gebieden nauwkeurig gemonitord? Is exact duidelijk wat de oorzaken zijn van het achterblijven van bepaalde soorten, habitats, planten en grassen? Weten we precies wat stikstof daaraan ‘heeft gedaan en doet’? De vraag stellen is hem beantwoorden: helaas niet!

We zitten nu dus met een overvloed aan geld, 25 miljard, maar tegelijk met een gigantisch tekort aan harde feiten en aan kennis over oorzaken en gevolgen. Zo’n bijna Kafka-achtige situatie leidt in de politiek vaak tot de daar veel beoefende sport van ‘jumping to conclusions’: er is een probleem, we willen snel……ooh het is natuurlijk stikstof….en het zijn de veehouders…waarvan wij sowieso al vinden dat er te veel zijn…..dus opkopen of onteigenen’ . En over twintig jaar komt er een vernietigend rapport van de Rekenkamer: weggegooid geld!

Niet zomaar meedoen
Het nieuwe kabinet kiest voor de regio als het om de aanpak van het ‘stikstofprobleem’. Dat is een hele hele goede keus. Weg met de ‘modellen’ en de theoretische ‘normen’ ( zoals de Kritische Depositie Waarde). Op naar de provincie en naar de gebieden waar de natuurgebieden in kwestie liggen. Maar daarmee is het gebrek aan feiten en kennis niet weg. Natuurlijk, burgers, boeren en bijv. boswachters van Staatsbosbeheer hebben een heleboel praktijkennis over de situatie ter plekke. Maar dat is niet voldoende om een gebiedsplan te maken waarin de sluiting van tientallen bedrijven moet worden gemotiveerd.

De miljarden moeten de boerenorganisaties er niet toe verleiden om zo maar mee te doen aan de plannen-makerij in de provincie. We zullen de garantie moeten krijgen dat elk planproces in een gebied/ regio begint met beantwoording van de wetenschappelijke vragen vooraf. Toegespits op de situatie daar ter plekke. We zullen als boeren-organisaties het recht moeten krijgen om wetenschappelijke contra-expertise in te schakelen. Niks de slager - de natuurbeherende organisaties - die zijn eigen vlees keurt.

Dit is een alleszins redelijk beroep op het zorgvuldigheidsbeginsel. Want, let wel: het grondgebied buiten de steden en dorpen is voor 70 tot 90 procent in eigendom van agrariërs en in gebruik voor de voedselproductie. De daar gevestigde bedrijven zijn voor 80% boerenbedrijven.

Waar het nieuwe Kabinet naar toe wil is zeer ingrijpend voor de getroffen veehouderijbedrijven. En, vanzelfsprekend er zullen boeren zijn die het past om te stoppen of te verplaatsen. Natuurlijk hebben zij het volste recht om zaken te doen met de overheid. Vrijheid voorop en het blijven collega’s. Maar het regeerakkoord zegt duidelijk dat er ook ‘niet vrijblijvende’ gesprekken op het boerenerf gevoerd gaan worden. Daarenboven hebben de kabinets-ambities ook grote impact op de landbouwstructuur in de regio als geheel. Als dan zoiets door de overheid in gang wordt gezet en soms afgedwongen dan is het in een rechtsstaat volstrekt logisch dat er overtuigend wetenschappelijk bewijs moet liggen - de motiveringsplicht - dat die ingrijpende maatregelen het beoogde natuureffect ook daadwerkelijk hebben!

Prullenbak
Dat de invulling en uitvoering van de kabinetsplannen in de provincies gebiedsgewijs plaats vindt is logisch. Maar boeren en boerenorganisaties zullen niet in vage gebiedsprocessen stappen. Mooie uitnodigingen als ‘kom aan de gebiedstafel zitten’ of ‘doe mee aan de gebiedsdialogen’ , gaan de prullebak in. Het gaat om hún grond, hún bedrijf, hún inkomen en hún toekomst. Daarom dient hen zeggenschap, zorgvuldigheid, zekerheid en rechtsbescherming vóóraf te worden geboden. Dat kan alleen maar via een vooraf geborgde structuur voor die gebiedsprocessen. We kunnen leren van het verleden. In de jaren 80 en 90 vonden ingrijpende herinrichtingen in het landelijk gebied plaats. Het wettelijk kader daarvoor was de toenmalige Landinrichtingswet. In lijn daarmee zijn de komende gebiedsprocessen voor boeren alleen maar ‘veilig’ als gewerkt wordt met gebiedscommissies, geleid door onafhankelijke door de Kroon benoemde voorzitters, reële zeggenschap voor boeren ( tenminste 50% van de stemhebbende leden) , bezwaarmogelijkheden, specifieke planbesluiten die voor beroep vatbaar zijn ( denk aan besluiten inzake opkoop of onteigening) zodat belanghebbenden ( individuele boeren en hun organisaties) die besluiten bij de rechter kunnen aanvechten. Die gebiedscommissies zouden altijd een tweeledig doel moeten hebben: verbetering natuur in Natura2000 gebieden én verbetering landbouwstructuur in het gebied, zoals innovaties, kavelruilprojecten, verduurzaming, ruimte voor nieuwe verdiencapaciteit.

Ook het planprocés dient aan vooraf gestelde eisen te voldoen. We gaan géén ingrijpende besluiten accepteren uit modieus klinkende ‘visie-documenten’ of ‘scenario-schetsen’ Nee, een planproces dient tenminste aan een aantal vormvereisten te voldoen:

wetenschappelijk en onafhankelijk opgestelde beschrijving van de ‘staat van een natuurgebied toegespitst op de daar te beschermen soorten en habitats.
Idem opgestelde probleemanalyse: mate van afwijking van doelen en opsomming verklarende factoren.
verbeterplan dat volgens een vaste ladder is opgesteld: altijd eerst kijken naar verbetering in het beheer, verbetering van de inrichting van een natuurgebied, verbetering van de hydrologie/waterhuishoudkundig beheer, verbetering van de fysieke scheiding tussen het natuurgebied en de omgeving, aanpassing van het grondgebruik direct grenzend aan een natuurgebied, beperkte uitbreiding en als laatste de categorie ‘management omgevingsinvloeden’. Pas als het totaal van de omgevingsinvloeden is vastgesteld wordt beoordeeld welke daarvan beinvloedbaar zijn en welke een wetenschappelijk vastgestelde significante invloed hebben. De uitstoot uit veehouderijbedrijven is daar mogelijk één van. Pas als onafhankelijk is vastgesteld dat die significant is wordt gekeken wat daar kan worden gedaan door emissie-beperkende technische en management-maatregelen. Als allerlaatste stap kan beperking veestapel bij één of meer bedrijven of sluiting aan de orde komen. Deze laatste stap wordt altijd dubbel gecheckt op noodzakelijkheid en significantie.
een natuur-verbeterplan waarin de onderdelen beperking van de veestapel ( is gedeltelijke sluiting van een veehouderij) of volledige sluiting van een veehouderijbedrijf voorkomen, dient als een voor beroep vatbaar besluit te worden aangemerkt waarbij belanghebbenden (boeren in het gebied en hun belangenorganisaties) naar de onafhankelijke rechter kunnen.
Het beste zou zijn dat de borging van zorgvuldigheid, zeggenschap, (rechts-)zekerheid en rechtsbescherming via de wet zou worden geregeld. Een snellere weg is om het vast te leggen in een Akkoord tussen het nieuwe Kabinet, de provincies en de belangenorganisaties van de agrarische sector.

De uitvoering van de Kabinets-ambities is zeer ongewis. Want het ontbreekt aan van alles en nog wat : aan feiten en kennis, aan ecologen, aan praktische. ‘landinrichters’ ( mannen en vrouwen die het vak verstaan om met gevoel voor het boerenbedrijf oplossingen met boeren tot stand te brengen).

Het grootste probleem voor het Kabinet is gebrek aan een heldere uitvoeringsaanpak, structuur en last but not least gebrek aan vertrouwen bij boeren. Ik denk dat de nieuwe bewindslieden op LNV wel eens het allergrootste belang bij een Akkoord met de landbouw kunnen hebben. Anders gaat de uitvoering vast lopen in het moeras. Één ding is zeker: boeren en hun organisaties gaan niet mee dat moeras in.

Billboards
Als de regering niet ingaat op de gelegitimeerde wens van boeren om zorgvuldigheid, zeggenschap, rechtszekerheid en rechtsbescherming te borgen, rest de boerenorganisaties helaas maar één opstelling: wegblijven van elke gebiedstafel. Dan gaan we een heel ander traject in.

Dan gaat WOB-wapen worden ingezet. Er zal geen letter en geen woord, geen heimelijk plannetje en geen overleg verborgen blijven van die gebiedsprocessen.

Overal waar mogelijkheden zijn tot juridisch te procederen zal dat gebeuren.

Veehouderijbedrijven die in de plannen met voortbestaan bedreigd worden zullen via crowdfunding ondersteund worden door een Stichting Bescherming Agrarisch Eigendom zodat de individuele boer met wat minder zorgen verder kan en niet de strijd tegen onteigening e.d.hoeft te voeren

Overal in het land zullen billboards verschijnen met hoeveel bedrijven de regering daar wil sluiten. De stand wordt bijgehouden , iedereen zal de teller zien tikken. Iedereen maar dan ook ieder zal het allemaal zien hoe uiteindelijk een paar duizend gezinnen noodgedwongen hun boerderij moeten verlaten. Rechteloosheid en willekeur zullen aan de kaak gesteld worden.

Mijn advies: Kabinet kies eieren voor uw geld. U hebt maximaal maar 3 jaar te gaan, een echte uitvoeringsorganisatie is er niet en de uitvoeringsproblemen zijn nu al zichtbaar, over anderhalf jaar zijn er al weer Statenverkiezingen en reken maar dat de ‘plattelands-partijen daar gaan ‘knallen’ …Sluit een Landbouwakkoord dat boeren rechtszekerheid, zeggenschap en bescherming biedt en u ‘vastigheid’ bij de uitvoering.


China zet in op veilige en gezonde influencers die platteland promoten

29-12-2021 - 0 reacties Het jongste offensief van de Chinese overheid tegen ongelijkheid, laat 'plattelandsinfluencers' de schoonheid en rust van het Chinese platteland verkondigen aan drukke stadsbewoners. Dat moet uiteindelijk helpen de grote welvaartskloof tussen stedelingen en het plattelanders in het land te verkleinen.


De historicus beleefde angstige momenten in een volle varkensstal toen ie onderuit ging. Ik snap dat nu beter. Een varken vreet alles | biggetjesjourn

26-12-2021 - 0 reacties Met twee honden, een poes, zes hennen, een haan en man Paul woont Janna Zuiderveld op het Friese platteland. Ze begonnen een nieuw avontuur: twee biggen grootbrengen, om ze uiteindelijk op te eten.


Geitenboer in Mastenbroek vreest dat hij voorgoed vergunning verliest na klachten van zorgboerderij

21-12-2021 - 8 reacties In een juridisch gevecht voor de Raad van State over de vergunning voor zijn melkgeitenbedrijf is het erop of eronder voor de Mastenbroekse geitenhouder Jan van Belzen. Als zijn vergunning eraan gaat is dat het einde van zijn boerderij, zei de voormalige rundvee- en schapenhouder maandag in Den Haag na de rechtszitting.


’Pas op plaats met besluit grootste datacenter Zeewolde’

16-12-2021 - 0 reacties DEN HAAG - De komst van het grootste datacentrum van Europa in Zeewolde moet op pauze. Die opvallende oproep doet de VVD in de Tweede Kamer. De grootste partij wil eerst de impact van het megaproject op het klimaat- en energiebeleid inzichtelijk maken. De oproep wordt breed gesteund in de Tweede Kamer en wordt gezien als een ’bom’ onder het gemeenteraadsbesluit dat donderdagavond valt.


Komst gigantisch Facebook-datacenter in Zeewolde mager onderbouwd

16-12-2021 - 0 reacties Het bestuur van Zeewolde in Flevoland wil graag dat Meta, het bedrijf achter Facebook, een enorm datacenter bouwt. Tegenover de kritiek stelt de gemeente dat de zogenoemde hyperscale ook voor werkgelegenheid zorgt en andere bedrijven aantrekt. Maar de onderbouwing is mager en op landelijk niveau is de conclusie al getrokken: economisch levert het weinig op.


Lelylijn in regeerakkoord van grote betekenis voor het Noorden. 'Dit is niet zomaar iets. Partijen hebben tijd genoeg gehad om hierover na te denken'

15-12-2021 - 0 reacties De regeringspartijen hebben met de keuze voor een Lelylijn één van de best denkbare besluit voor Nederland genomen, zegt Groningse commissaris van de Koning René Paas.


Coalitie trekt 1,25 miljard euro uit voor beheer infrastructuur

15-12-2021 - 0 reacties DEN HAAG (ANP) - De nieuwe coalitie komt met 1,25 miljard euro per jaar om achterstallig onderhoud aan bruggen, snelwegen of het spoor in te halen. De infrastructuur in Nederland is verouderd en veel wegen of bruggen zitten aan het einde van hun levensduur.


Zo wil het nieuwe kabinet de wooncrisis aanpakken

15-12-2021 - 0 reacties De woningnood in Nederland is groot. Daarom is de aanpak van die crisis een prioriteit voor het nieuwe kabinet. Het plan is om de bouw van nieuwe woningen te versnellen 'tot rond de 100.000 woningen per jaar'.


Boeren vrezen voor papieren rompslomp door nieuwe archeologieregeling gemeente Leeuwarden

14-12-2021 - 0 reacties Boerenorganisatie LTO Noord wil dat de Raad van State de archeologieregeling verandert die de gemeente Leeuwarden in alle bestemmingsplannen binnen de gemeente wil opnemen.


Hoe het groene gas Twente warm gaat houden: ‘Het begint bij de mest en urine van koeien’

14-12-2021 - 0 reacties NOORD DEURNINGEN – Net voor de Mariakapel aan de Schootbroekweg, aan het Kanaal Almelo-Nordhorn en al bijna in Duitsland, is de redding nabij. Daar staat het apparaat, dat ervoor zorgt dat bewoners van het Twentse platteland het niet heel koud krijgen, zodra ze van het aardgas af zijn.


Provincies: per gebied kijken waar welke landbouw kan

13-12-2021 - 0 reacties Een belangrijke voorwaarde om gebiedsplannen uit te werken, is perspectief voor de landbouw.


Heijderhoeve Zeeland stoot tien maal meer stank uit dan toegestaan

10-12-2021 - 0 reacties LANDERD - Het al jaren omstreden varkensbedrijf Heijderhoeve in Zeeland stoot tien maal meer stank uit dan is toegestaan. Dat blijkt uit metingen die in opdracht van OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) afgelopen zomer zijn gehouden.


Eerst de natuur, dan pas de huizen: nieuwe wijk in Oisterwijk moet hét voorbeeld worden voor Brabant

10-12-2021 - 0 reacties OISTERWIJK - Wonen op boorpalen, in een huis van massief hout, midden in het groen. Met een innovatief plan hopen architect Bart Spee en landschapsarchitect Bert Huls de omgeving van de Taxandria-velden in Oisterwijk om te bouwen tot de woonwijk van de toekomst. Of zeg maar gerust: een natuurgebied waarin ook nog wat huizen staan.


Voormalig bewoner drugsboerderij Baak hoeft ‘slechts’ 18.000 euro terug te betalen

07-12-2021 - 0 reacties BAAK - Kim L., voormalig bewoner van de boerderij in Baak waar een drugslab in aanbouw werd ontdekt op 6 december vorig jaar, hoeft daarvoor ‘slechts’ 18.000 euro te betalen aan de staat. Dat is 15 mille minder dan de 33.000 euro die het Openbaar Ministerie van hem had geëist.