Lto

Lto is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Lto en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Lto nieuws

Drenth: stop zonneweides op Gelderse boerengrond

16-08-2019 - 0 reacties LTO schaart zich achter de uitspraak van de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth die stelt dat zonneweides op agrarische grond in Gelderland niet wenselijk zijn. Wel is het de vraag in hoeverre de provincie hier invloed op kan uitoefenen.


LTO eist meer wolfwerende maatregelen op Veluwe

10-08-2019 - 0 reacties Subsidies voor wolfwerende maatregelen op de Veluwe zijn een mooi begin, maar om schapenhouders echt te beschermen tegen de wolf, is meer nodig.


Ledenenquête windmolens loopt storm

08-08-2019 - 0 reacties De ledenraadpleging van LTO Noord regio West naar de animo voor kleine windmolens krijgt veel respons. Binnen twee dagen na opening hebben al honderden boeren gereageerd.


'Zorg voor boer even belangrijk als voor verwaarloosd vee'

07-08-2019 - 0 reacties Achter dierverwaarlozing gaat vaak menselijk leed schuil. Daarom heeft niet alleen het vee hulp nodig, maar ook de veehouder, stelt Jeannette van de Ven, LTO portefeuillehouder Gezonde dieren en voorzitter van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.


LTO wil alternatieven voor emissie-arme vloeren

06-08-2019 - 1 reacties LTO Nederland is van mening dat de overheid te veel vast houdt aan uitsluitend emissie-arme vloeren in stallen.


POV en LTO maken inventarisatie en evaluatie na extreme hitte

03-08-2019 - 0 reacties Volgens de POV hebben varkenshouders tijdens de extreme hitte er veel aan gedaan om de temperatuur in de dierverblijven acceptabel te houden. POV gaat inventariseren en evalueren hoe het de varkenshouders en hun dieren tijdens de hitteperiode is vergaan.


Schaduwen boven Noord-Holland

03-08-2019 - 0 reacties Provincie Noord-Holland werkt aan de begrenzing van Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). LTO Noord vreest beperkingen voor de land- en tuinbouw door deze nieuwe categorie in het ruimtelijk beleid.


LTO: geen extra hitteregels nodig

02-08-2019 - 0 reacties Extra wet- en regelgeving voor hitte is in de ogen van LTO niet nodig. 'Veehouders hebben een eigen en economisch belang om hittestress tegen te gaan en calamiteiten te voorkomen. Met extra wetten hou je het weer niet tegen en voeg je niets toe aan de inspanningen van boeren.'


Danone maakt grote sprong in melkprijsvergelijking

02-08-2019 - 0 reacties De melkprijsvergelijking van LTO Nederland toont aan dat de gemiddelde Europese melkprijs nog steeds boven het niveau van vorig jaar ligt. De Franse zuivelverwerker Danone laat deze maand de grootste stijging zien, waardoor het naar de tweede plaats klimt.


'Vergoeding leidingen alleen voor bepaalde tijd'

01-08-2019 - 0 reacties LTO Nederland is het nog niet eens geworden met Gasunie en TenneT over de vergoeding die de boeren moeten ontvangen voor de aanleg van leidingen in/op hun land. De gesprekken zijn vastgelopen, maar worden na de zomer hervat. Grootste discussiepunt: de voorwaarden.


LTO keurt nieuwe excretieforfaits af

31-07-2019 - 0 reacties LTO krijgt de handen niet op elkaar voor de nieuwe excretieforfaits die onlangs zijn voorgelegd en die per 2020 zouden gaan gelden. Ook vindt LTO de korte termijn voor de internetconsultatie ongelukkig.


​LTO Nederland keurt geactualiseerde excretieforfaits af

31-07-2019 - 0 reacties LTO Nederland is ontstemd over de voorgestelde excretienormen van het ministerie van LNV en de manier waarop de consultatie plaatsvindt. Het ministerie van LNV heeft op woensdag 17 juli de voorgestelde excretieforfaits gepubliceerd en een internetcon


LTO Nederland keurt geactualiseerde excretieforfaits af

30-07-2019 - 12 reacties

Originele beschrijving

LTO Nederland is ontstemd over de inhoud van de voorgestelde actualisatie van de excretieforfaits en is uiterst kritisch richting LNV over de manier waarop deze consultatie plaatsvindt.


LTO Nederland keurt geactualiseerde excretieforfaits af

30-07-2019 - 0 reacties LTO Nederland is ontstemd over de inhoud van de voorgestelde actualisatie van de excretieforfaits en is uiterst kritisch richting LNV over de manier waarop deze consultatie plaatsvindt.


LTO start muizenactie: boer zoekt pomp

30-07-2019 - 0 reacties LTO Noord regio Noord is op haar Facebooksite een actie begonnen 'boer zoekt pomp' om zoveel mogelijk boeren aan het bevloeien te krijgen tegen de muizen. Het idee komt van beleidsmedewerker Roel Visser.


LTO Nederland niet in gelijk gesteld door Rechtbank Den Haag

29-07-2019 - 0 reacties De Rechtbank Den Haag heeft op 10 juli uitspraak gedaan in de zaak die LTO Nederland samen met 124 pluimveehouders tegen de Staat voerde vanwege de fipronilcrisis. De kern van de vraag was of de NVWA onrechtmatig heeft gehandeld door niet in actie te komen terwijl men wist dat dit wel moest.

Tot onze teleurstelling heeft de meervoudige kamer ons niet in het gelijk gesteld.


Nieuw mestbeleid Schouten hinkt op vier gedachten

27-07-2019 - 79 reacties Bij de herziening van het mestbeleid gaat minister Carola Schouten (LNV) uit van vier denkrichtingen. Hierbij variëren de mogelijkheden tussen een eenvoudig stelsel met generieke maatregelen tot bedrijfsspecifieke maatregelen met een hoge nutriëntenefficiëntie.

De landbouwminister heeft de Tweede Kamer deze week een update gegeven van het proces dat moet leiden naar een eenvoudiger en doelmatiger mestbeleid. In de Kamerbrief zet zij, zonder een voorkeur uit te spreken, vier denkrichtingen uiteen die zijn ontstaan na een inventarisatie van meningen en visies die leven bij betrokken boerenorganisaties, natuurbeschermers en (bodem)specialisten.

‘Nu is het tijd om het net op te halen en de aangedragen ideeën en voorstellen te ordenen, te verkennen en verder uit te werken’, schrijft Schouten.

Vier denkrichtingen
De bewindsvrouw onderscheid kort samengevat de volgende denkrichtingen voor een toekomstig mestbeleid:

Het wordt een uitdaging om doelen te bereiken

DEELNEMERS AAN HET LANDELIJK BESTUURLIJK OVERLEG
1. Eenvoud: een simpel, generiek stelsel. Voor iedereen geldt hetzelfde. De lust, maar ook de last wordt verdeeld over de sector. Dit leidt tot een lage uitvoeringslast.
2. Risicogericht: beleid wordt toegespitst op wat waar nodig is, dit geeft elders ruimte. Zo kan beleid worden toegespitst op gebieden waar een opgave ligt, omdat het risico van uitspoeling daar het grootst is. Of op bedrijven met een mestoverschot.
3. Doelgericht: een ondernemer wordt beoordeeld op het al dan niet behalen van een doel. Meten en monitoring en het tijdig in kunnen grijpen bij mogelijke achteruitgang is hierbij van belang.
4. Bedrijfsspecifiek: een ondernemer wordt gestimuleerd in en beoordeeld op zijn bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld het zeer efficiënt omgaan met nutriënten. Hoe meer hij doet om het risico op uitspoeling te voorkomen, hoe meer ruimte hij krijgt om te ondernemen.

Het toekomstig mestbeleid zal vermoedelijk een mix zijn van de vier denkrichtingen, onderdelen van het huidige beleid of een meersporenbeleid, zo schrijft Schouten. De verschillende mogelijkheden voor een toekomstig mestbeleid wil de minister nog deze zomer zowel door de praktijk als door de wetenschap laten beoordelen.

Praktijkbeoordelingen
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat de denkrichtingen toetsen aan de doelen van het mestbeleid en de realisatie van de kringloopvisie. Een praktijkbegeleidingsgroep van tussen de vijftig en zestig boeren gaat de verschillende visies beoordelen vanuit de praktijk.

Daarnaast gaat de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) op verzoek van de minister een overzicht geven van maatregelen die in vergelijkbare EU-lidstaten worden genomen, in kader van de implementatie van de Europese Nitraatrichtlijn.

Vooruitlopend op het nieuwe mestbeleid heeft Schouten besloten de gebruikelijke vijfjaarlijkse evaluatie van de Meststoffenwet nu niet in gang te zetten. De laatste uitgebreide evaluatie is begin 2017 door het PBL uitgebracht. Deze evaluatie speelde een rol bij het tot stand komen van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Formeel zou de volgende evaluatie uiterlijk begin 2022 aan de Tweede Kamer moeten worden aangeboden. Deze zou dan kunnen dienen voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

'Evaluatie komt te vroeg'
Schouten vindt die evaluatie, gezien de lopende herbezinning van het mestbeleid, te vroeg komen. Haar doel is om de volgende evaluatie die voor 2027 gepland staat, naar voren halen. In november komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nog wel met een rapport dat de effectiviteit van het gevoerde mestbeleid op de verbetering van de waterkwaliteit analyseert.

In de Kamerbrief verwijst de minister ook naar de overeenkomst die LTO Nederland, Vereniging van drinkwaterbedrijven, Interprovinciaal Overleg en de ministeries van I&W en LNV in 2017 sloten om de uitspoeling in waterwingebieden te verbeteren.

Goed op weg
De gezamenlijke aanpak voor 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden is nu anderhalf jaar van kracht en is goed op weg. Tegelijkertijd wordt het nog een uitdaging om de gestelde doelen te bereiken, concluderen de deelnemers aan dit Landelijk Bestuurlijk Overleg.

Of de gezamenlijke aanpak leidt tot het halen van de doelen in alle gebieden, is nog onzeker. De vijf partijen spreken hun vertrouwen uit in het ingezette proces en de aanpak, maar willen de komende jaren de vinger strak aan de pols houden.

Dwingende maatregelen
Als de vrijwillige aanpak onvoldoende oplevert, legt het ministerie van LNV dwingende maatregelen op.

In totaal doen al 360 agrarische ondernemers met 8.200 hectare landbouwgrond mee in de 28 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden waar als eerste mee is gestart. Dat is 60 procent van het areaal in deze 28 gebieden. In de overige zes gebieden is de werving van deelnemers begonnen.

Streefdoel 80 procent boeren nog niet gehaald
LTO Nederland is samen met de Vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin), de provincies en de ministeries van I&W en LNV initiatiefnemers van het Landelijk Bestuurlijk Overleg. Dat wil gezamenlijk de agrarische nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden terugdringen. Het streven is dat 80 procent van de boeren in de 34 gebieden deelnemen. Dat is nu 60 procent. Regionale coaches bekijken tijdens keukentafelgesprekken samen met de ondernemers welke maatregelen het beste passen op het bedrijf. In een aantal gebieden zijn ondernemers ook al aan de slag gegaan met maatregelen. Ondanks de voortvarende aanpak is het volgens de partijen nog een uitdaging om het doel, een concentratie kleiner dan 50 milligram nitraat per liter in het grondwater, te halen. ‘Helaas zijn we nog niet waar we hadden willen zijn op dit moment, maar de koers is goed’, zegt Vewin-directeur Hans de Groene.


Eind 2019 meer doppen voor verlaagde spuitboom

27-07-2019 - 0 reacties Eind 2019 zullen er meer doppen toegelaten zijn voor gewasbescherming met de verlaagde spuitboom met doppen op 25 centimeter in de boom. Volgens LTO Nederland heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opdracht gegeven om alle doppen te beoordelen die in Nederland op de markt kunnen komen.


Driftreducerend spuiten, moet je leren

26-07-2019 - 0 reacties Hoe kun je emissie terugdringen terwijl de bespuiting wel effectief blijft? Deze vraag stond woensdagavond centraal tijdens de demonstratie driftreducerende spuittechniek en emissiebeperking van Projecten LTO Noord en Delphy.


‘Friese boeren moeten land op tijd bevloeien om muizenschade te beperken’

26-07-2019 - 0 reacties Friese boeren in het veenweidegebied moeten gezamenlijk alert zijn op muizenschade en op tijd beginnen met het bevloeien van hun land. Die oproep doen LTO Noord, NMV, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân.