Landbouwgrond

Al het Landbouwgrond nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Landbouwgrond nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Landbouwgrond nieuws

'Grondprijzen blijven hoog door vaste omvang aarde'

14-04-2021 - 56 reacties De prijzen van goede landbouwgronden lijken voorlopig nog lang niet hun piek te hebben bereikt. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd stijgen deze naar een dusdanig hoog niveau, dat je je soms afvraagt welk legaal gewas je erop kunt telen om er nog een boterham mee te verdienen.


Aardappelvelden moeten plaatsmaken voor grotere Eemshaven

14-04-2021 - 0 reacties De Eemshaven in het noordoosten van de Groningen wordt anderhalf keer zo groot. Met de uitbreiding op omliggende landbouwgrond komt er onder meer ruimte voor datacenters en de hightech auto-industrie. De provincie hoopt zo nieuwe werkgelegenheid te creëren. Bewoners van omliggende dorpen strijden al jaren tegen verindustrialisering van het gebied.


LTO Noord tegen onteigening landbouwgrond Eemshaven

14-04-2021 - 0 reacties Provincie Groningen en gemeente Het Hogeland zijn voornemens, via de Wet Voorkeursrecht, om de Oostpolder (tussen Oudeschip en Eemshaven) te gebruiken voor uitbreiding van de Eemshaven. LTO Noord is tegen het voornemen om hoogwaardige landbouwgrond op te offeren voor industriële doeleinden, zonder dat er…


‘Van Franse wijngaarden is 80 procent getroffen door vorst’

11-04-2021 - 2 reacties Frankrijk schiet op grote schaal boeren te hulp na de ‘dramatische, ongekende en buitengewone’ vorst die de afgelopen dag over het land trok. ,,Honderdduizenden hectares aan landbouwgrond zijn getroffen, vooral de fruitteelt en de wijnbouw’’, aldus minister van Landbouw Julien Denormandie.


Weinig kas in rapport over verdeling ruimte Nederland

09-04-2021 - 0 reacties De Nederlandse land- en tuinbouw heeft meer ruimte nodig, niet minder. Dat stelt LTO Nederland in reactie op een door het Planbureau voor de Leefomgeving uitgebracht rapport over verdeling van de beperkte ruimte die er is. Volgens de brancheorganisatie miskent het PBL dat boeren en tuinders meer ruimte…


Nog veel eenmalige pacht in Noord-Holland

09-04-2021 - 0 reacties Noord-Holland kent veel drooggelegde polders en in de provincie zijn veel verschillende grondsoorten. Er is weinig grond in eigendom of erfpacht. Noord-Holland kent qua grondtypes veel variaties, het is een lappendeken. In het noorden van de provincie en in West-Friesland gaat het vooral om kleigrond, terwijl het Zuiden weer grotendeels uit veenweidegebied bestaat. De zandgronden …


Adviseur van het Rijk: landbouw moet inschikken en de helft van de grond inleveren

08-04-2021 - 3 reacties Boeren zullen de komende jaren tienduizenden hectares grond moeten inleveren om plaats te maken voor nieuwe natuur, woningbouw en het opwekken van duurzame energie.

Volgens het PBL staat het nieuwe kabinet voor dringende keuzes bij de toekomstige inrichting van Nederland. Tot 2030 moeten een miljoen woningen worden bijgebouwd, er is een noodzaak om nieuwe natuur aan te leggen, voor windmolens en zonneparken moeten plekken worden gevonden, en er zijn snel maatregelen nodig om de gevolgen van de klimaatopwarming tegen te gaan.

‘Ingewikkelde puzzel’

Dat is een „ingewikkelde puzzel”, aldus het PBL, want in een klein land kan niet alles overal. Het nieuwe kabinet moet knopen doorhakken, zegt PBL-onderzoeker David Hamers, een van de auteurs van het rapport. De politiek heeft volgens hem lastige keuzes te lang voor zich uit geschoven.


Rechter buigt zich over zonneparkplan Finsterwolde

08-04-2021 - 0 reacties Het laatste woord over de plannen voor een zonnepark in Finsterwolde leek gesproken, maar niks is minder waar. Donderdagmiddag buigt een rechter zich over de vraag of het park er nu wel of niet mag komen.


PBL: Boeren moeten landbouwgrond inleveren voor huizen en natuur

08-04-2021 - 31 reacties Boeren moeten de komende jaren tienduizenden hectare inleveren om plaats te maken voor nieuwe natuur, woningbouw en het opwekken van duurzame energie. Momenteel wordt bijna 60 procent van de grond in Nederland gebruikt door de landbouw. Als alle plannen doorgaan, is dat in 2050 nog de helft. Dat is een vermindering van 180.000 hectare, vergelijkbaar met Súdwest-Fryslân, Harlingen en De Fryske Marren bij elkaar.

Dat staat in het rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte, dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) donderdag presenteert. Het PBL is de belangrijkste adviseur van het Rijk op het gebied van ruimtelijke ordening.

Volgens het PBL staat het nieuwe kabinet voor dringende keuzes bij de toekomstige inrichting van Nederland. Tot 2030 moeten er een miljoen huizen bij worden gebouwd, er is nieuwe natuur nodig, er wordt ruimte gezocht voor windmolens en zonneparken, en er zijn snel maatregelen nodig om de gevolgen van de klimaatopwarming tegen te gaan.


Geen LTO-krabbel onder plan voor zonne-energie op landbouwgrond

02-04-2021 - 0 reacties Er komt geen krabbel van LTO Noord onder een advies voor de Regionale Energiestrategie (RES) voor West-Overijssel. Een adviesgroep stelde een advies op voor de RES die per regio momenteel in…


Minder stikstofneerslag op natuurgebied Wormer- en Jisperveld

02-04-2021 - 0 reacties Met de aankoop van landbouwgrond in Starnmeer, slaat de provincie Noord-Holland meerdere vliegen in één klap. Stikstofneerslag op het Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld neemt af en de dijkverzwaring in dit gebied kan doorgaan, omdat lokale agrariërs gecompenseerd kunnen worden in grond.


'Beloon boeren ook voor de bescherming van natuur'

31-03-2021 - 7 reacties Met een nieuw kabinet in de maak pleit een brede coalitie van onder meer natuurorganisaties, boeren en bedrijven voor een omwenteling in de landbouw. Boer en oud-minister Cees Veerman en hoogleraar Louise Vet leggen uit waarom.

Met de voormalige minister van Landbouw Cees Veerman als woordvoerder pleit de initiatiefgroep voor een langjarige nationale regie met harde doelen, een gebiedsgerichte aanpak en diverse stimulerende maatregelen. Het kabinet moet een plan maken dat de basis legt voor een breed gedragen nationaal ruimte- en landbouwakkoord waarin gezonde bodems, een gevarieerd landschap en biodiversiteit voorop staan. De groep ziet dit ais de enig logische route naar een toekomstbestendige verdeling van de schaarse ruimte, natuurherstel en een kansrijke duurzame productie van gezond voedsel. Voor de noodzakelijke transitie zal over een lange periode € 1,5 -2 mrd per jaar nodig zijn, te financieren uit grotendeels publieke en deels private middelen.

De initiatiefgroep bestaat o.a. uit Frans Keurentjes (voorzitter Friesland Campina), Dirk de Lugt (voorzitter Cosun en BO Akkerbouw), Louise Vet (voorzitter Deltaplan Biodiversiteitsherstel), Alex Datema (BoerenNatuur), Hans Huijbers (Boerenraad), Bart Kemp (Agractie Nederland), Jannemarie de Jonge (College van Rijksadviseurs), directeuren van o.a. Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, Bionext en Commonland, Rabobank CEO Wiebe Draijer, Triodos CEO Peter Blom, Eosta CEO Volkert Engelsman en gezaghebbende personen als Herman Wijffels, ‘stikstofhoogleraar’ Jan Willem Erisman, hoogleraar Imke de Boer (WUR), landbouweconoom Krijn Poppe en landschapsarchitect Berno Strootman. De oproep wordt ondersteund door ruim 30 organisaties en personen en is een initiatief van de Transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad.

Veerman: "Ons land staat voor grote uitdagingen op het terrein van stikstof, klimaat en biodiversiteit. Gebrek aan ruimte voor woningbouw, energie, landbouw en natuur maken deze uitdagingen alleen maar complexer. Om telers, natuur en economie handelingsperspectief te bieden zijn van het kabinet dringend visie, doelen, maatregelen en regie nodig. Een gezonde bodem en biodiversiteit moeten het uitgangspunt zijn voor het gebruik en beheer van grond. Het gaat om een integrale aanpak waar zeker 20 jaar mee gemoeid is. Dit vraagt van de overheid stevige uitvoeringskracht waarin geïnvesteerd moet worden en waar bezuinigingen niet op hun plaats zijn."

Zeven aanbevelingen
De initiatiefgroep doet de volgende zeven aanbevelingen

1. Nationaal akkoord. Zorg voor een plan dat de basis vormt voor een breed gedragen nationaal akkoord dat aansluit bij de EU Green Deal. Met daarin een integrale lange termijn visie en wettelijk vastgelegde doelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, lucht (stikstof), bodemgezondheid, water en landschap.

2. Doelenbeleid. Zorg voor een doelenbeleid met afrekenbare doelen en duidelijke indicatoren op gebieds- en bedrijfsniveau. Hierdoor kunnen veel uitvoeringsmaatregelen worden afgeschaft en worden natuur, ondernemerschap en innovatie gestimuleerd. Maximale fysieke landbouwproductie is geen doel op zich. Het gaat om de maatschappelijke waarde van voedselproductie en andere landbouwdiensten en de bijdrage aan doelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit etc.

3. Landinrichting. Werk aan landinrichting 3.0 met bodemgezondheid, biodiversiteit, water en landschap als leidende uitgangspunten, zowel voor landbouw en natuur als voor andere ruimtegebruikers zoals woningbouw, energie en bedrijfsleven.

4. Gebiedsgerichte aanpak en burgerparticipatie. Kies voor een gebiedsgerichte aanpak binnen wettelijk vastgelegde doelen en met veel ruimte voor burgerinitiatieven zoals de G1000 Landbouw.

5. Beleidsinstrumenten. Introduceer een aantal instrumenten die de omslag faciliteren zoals een stikstoffonds, een grondbank en een krediet- en garantieregeling. Zorg voor een systeem van waardering, beloningen en heffingen naar rato van de bijdrage van grondgebruikers en ketenspelers aan genoemde doelen. Zorg ook voor beloningen en heffingen om de verduurzaming van de consumptie te stimuleren, bijvoorbeeld door belastingen te verschuiven van arbeid naar consumptie door daarin ook de milieu- en gezondheidseffecten mee te wegen.

6. Uitvoeringskracht. Neem een paar krachtige bestuurlijke maatregelen om de uitvoering te borgen, zoals een coördinerend minister voor het beleid op het brede gebied van Ruimte, Landbouw en Natuur, een Landschapscommissaris (naar analogie van de Deltacommissaris) en een goed toegeruste uitvoeringsorganisatie.

7. Budget. Zorg gedurende 10-15 jaar voor voldoende middelen (ca € 1,5- 2 mrd per jaar) om de uitvoering en het onderling leren op alle schaalniveaus te borgen.

Perspectief
Veerman: ‘deze op doelen gerichte aanpak geeft in ons dichtbevolkte land richting aan duurzaam ruimtegebruik. Zij versterkt de natuur en geeft duidelijkheid en ruimte aan telers en bedrijfsleven voor een veilige en gezonde voedselproductie. Er ontstaan extra kansen voor ketenpartijen door zich met innovatie te richten op hoogwaardig en gezondheid-bevorderend voedsel voor vooral de nabij gelegen Europese markten. De maatregelen ondersteunen bovendien een gewaardeerde en betrokken rol van telers in de samenleving. En dat is cruciaal want zonder telers gaat deze door de samenleving gewenste omslag niet lukken’.

Oproep ondersteunen? Klik hier en scroll naar beneden om te ondertekenen.
In de bijlage staat de volledige tekst van de aanbevelingen aan het kabinet: transitiecoalitievoedsel.nl/wp-content/uploads/…


Over 80 procent 'discussienatuur' is duidelijkheid

30-03-2021 - 0 reacties Kleine stukjes stikstofgevoelige natuur, die foutief in het stikstofrekenprogramma Aerius zijn gekomen, moeten er wat demissionair landbouwminister Carola Schouten betreft zo snel mogelijk weer uit. Voor 80 procent van de gebiedjes waar nu discussie over is, is een oplossing in zicht. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer als antwoord op vragen van de VVD-Tweede Kamerleden Mark Harbers en Helma Lodders.


Johan uit Rossum heeft reddingsplan voor de kievit: ‘Gladgestreken groene lakens bieden geen dekking’

26-03-2021 - 22 reacties ROSSUM - Er valt geen tijd meer te verliezen. Daarvoor gaat het te slecht met de weidevogels in zijn algemeen, en de kievit in het bijzonder. Johan Groote Punt uit Rossum heeft een actieplan bedacht. Samen te vatten in drie punten: eieren rapen, vanggras laat zaaien en proefgebieden zonder verschraalde bodem.


Het Groninger Landschap heeft na twee weken meer dan 100 duizend euro opgehaald voor aankopen nieuwe natuurgrond

24-03-2021 - 0 reacties Twee weken na het starten van de campagne het Groninger Natuurfonds, heeft Het Groninger Landschap al meer dan 100 duizend euro opgehaald. Het doel is om grond aan te kopen, die om te vormen tot natuur, en te blijven beheren.


Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie

19-03-2021 - 0 reacties Oppervlakte landbouwgrond per gebruikstitel op nationaal en provinciaal niveau in de periode 2008-2020


'Datacenters in Noord-Holland kunnen leiden tot drinkwatertekort'

19-03-2021 - 0 reacties Datacenters in Noord-Holland gebruiken zoveel water om de apparatuur te koelen, dat er mogelijk een tekort aan drinkwater voor huishoudens kan ontstaan. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit interne stukken van de provincie Noord-Holland. Aan het koelwater worden daarnaast onbekende chemicaliën toegevoegd die in het milieu belanden. Volgens de krant hebben ambtenaren een kritisch onderzoeksrapport hierover bewust niet gepubliceerd.
Twee bestaande datacenters in de gemeente Hollands Kroon zouden naar schatting van ambtenaren 525 kuub drinkwater per uur verbruiken. Per jaar zou het gaan om 4,6 miljoen kuub. Ter vergelijking, een huishouden van 4 personen gebruikt volgens het Nibud 163 kuub per jaar.
De gemeente wil vergunningen verlenen voor nog vijf nieuwe datacenters, waardoor de behoefte aan koelwater met zo'n 10 miljoen kuub per jaar zou oplopen. Uit een online webinar van de provincie Noord Holland blijkt dat er "tijdens extreme weersomstandigheden een zoetwatertekort kan optreden".
Nationale drinkwatervoorziening
Hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries bekeek die webinar en is bezorgd over het gebruik van chemicaliën om bacteriën in het koelwater te doden en kalkafzetting te voorkomen. "Dat wordt weer geloosd op het oppervlaktewater, op kanalen en het IJsselmeer, noem maar op. Dat is toch een Natura 2000 gebied. Het is onze nationale drinkwatervoorziening", zegt De Vries in het NOS Radio 1 Journaal.
Volgens De Vries wordt er bij de verlening van vergunningen helemaal geen rekening gehouden met het waterverbruik. "Waar ik als ik mijn huis moet verbouwen aan allerlei vergunningen moet voldoen, worden er door de overheden helemaal geen eisen gesteld aan de datacenters wat betreft energie- en waterverbruik."
'Ambtenaren willen vooral datacenters faciliteren'
Er wordt volgens De Vries "heel mager" naar de milieueffecten gekeken. "Alleen als dat strikt noodzakelijk is, en water valt daar blijkbaar niet onder." De Vries zegt dat uit de webinar blijkt dat ambtenaren vooral bezig zijn met de vraag hoe de datacenters toch gefaciliteerd kunnen worden.
De Vries vindt dat de regelgeving rond dit soort vergunningen moet worden aangescherpt. "Ik vind dat goed moet worden nagedacht over harde criteria voor de bouw van zulke datacenters. Ik vind dat de overheid veel meer een sturende functie moet krijgen en niet zonder meer moet zeggen: datacenter, leuk, laten we die plaatsen."
Meer kritiek op datacenters
Er is al langer kritiek op de komst van grote datacenters in Noord-Holland. Er zijn klachten over horizonvervuiling, het verdwijnen van landbouwgrond, het enorme energieverbruik en het gebruik van koelwater.
In de Wieringermeer is in september vorig jaar het grootste windpark van Nederland geopend. De molens kunnen stroom opwekken voor 370.000 huishoudens, maar het grootste deel van de elektriciteit gaat naar een datacentrum van Microsoft. Die kwestie kwam aan bod in het tv-programma Zondag met Lubach.


Mislukte grondruil dwarsboomt aanpak spoorovergang Deinum

18-03-2021 - 0 reacties DEINUM - Een grondruil moest de aanpak van de onbeveiligde spoorwegovergang bij Deinum mogelijk maken. Maar de eigenaren liggen dwars waardoor Waadhoeke een alternatief moet bedenken en vertraging oploopt.


Provincies houden kaarten AERIUS tegen het licht

12-03-2021 - 1 reacties Percelen met regulier agrarisch gebruik worden verwijderd uit het programma AERIUS. Op die percelen hoeft niet getoetst te worden op de aanwezigheid van stikstofgevoelige natuur.

De bescherming van Natura 2000-gebieden is een belangrijke verantwoordelijkheid van provincies. Zij beheren kaarten waarop stikstofgevoelige natuur is aangegeven. Met deze kaarten wordt in het programma AERIUS de stikstofbelasting op een perceel berekend. Percelen met regulier agrarisch gebruik worden uit deze kaarten verwijderd. Deze percelen worden niet langer getoetst op de aanwezigheid van stikstofgevoelige natuur.

Minister Schouten heeft in het stikstofdebat in december 2020 aan de Tweede Kamer laten weten dat er bij een perceel dat regulier agrarisch gebruikt wordt, geen sprake kan zijn van stikstofgevoelige natuur. De provincies onderschrijven deze lijn. De provincies en het Rijk bekijken daarom nu samen wanneer en hoe percelen met regulier agrarisch gebruik verwijderd kunnen worden uit AERIUS. Natura 2000-gebieden zijn beschermd op basis van de Europese Vogel- en habitatrichtlijn.

Provincies actualiseren de kaarten zorgvuldig, in afstemming met belanghebbenden en gebaseerd op waarnemingen in het veld. De provincies en het Rijk streven ernaar om de actualisatie zoveel mogelijk afgerond te hebben bij de update van AERIUS in oktober. Ook onderkennen provincies dat er vragen zijn over hoe AERIUS de stikstofgevoelige natuur toetst die op de randen van de natuurgebieden ligt. Die vraag maakt ook onderdeel uit van het verbetertraject.

Voor zover in dit proces sprake is van urgente knelgevallen die niet tot oktober kunnen wachten, zoeken de partijen samen naar oplossingen. De provincies spreken binnenkort onder meer de landbouworganisaties hierover.

IPO


CDA wil ook een nieuwe stad bouwen: ‘Spierballentaal past niet bij doel van betaalbaar wonen’

12-03-2021 - 2 reacties In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen geven politieke partijen in acht afleveringen hun standpunten op het gebied van onder meer wonen, werken en vergroening. Vandaag de laatste aflevering: wat moet er gebeuren om de gekte op de huizenmarkt te beteugelen? Aan het woord Julius Terpstra (CDA) en Sandra Beckerman (SP).