Ammoniakrechten

Ammoniakrechten is een andere benaming voor "depositieruimte stikstof".

Bij het aanvragen van een vergunning ten behoeve van een toekomstige uitbreiding ontstaat een probleem. U moet namelijk kunnen aantonen dat de uitbreiding van de onderneming geen extra ammoniak neer laat slaan in de Natura-2000 gebieden. Is de extra neerslag van ammoniak groter dan de vrije ruimte in de aanwezige depositieruimte, dan moet u extra depositieruimte aankopen.

In de volksmond wordt dit dus doorgaans de 'aankoop van ammoniakrechten' genoemd. Deze rechten zijn (nog) niet te koop bij de overheid. De enige manier om op dit moment aanvullende ammoniakrechten te verwerven is door een partij te vinden die zijn vergunning geheel of gedeeltelijk in wil leveren. Hierdoor ontstaat er een mogelijkheid om binnen de onderneming extra ruimte te krijgen.

Ammoniakrechten nieuws

Hoe komt het RIVM aan z'n stikstofcijfers (en is het instituut wel onafhankelijk?)

18-02-2020 - 6 reacties We kennen de discussie die sinds oktober vorig jaar wordt gevoerd. Stikstofnormen blijken jarenlang te zijn overschreden - dus moet de uitstoot omlaag, waarbij de grootste bron niet kan uitblijven: mest. Veehouders zitten daar niet op te wachten. Die richten hun pijlen niet alleen op de politiek, maar ook op de wetenschap: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM heeft als wetenschappelijk instituut geen direct belang bij de onderzoeksuitkomsten. Wel heeft het RIVM een opdrachtgever die als belanghebbend gezien kan worden: de Nederlandse overheid.

Om te voorkomen dat er een conflict bestaat tussen de wetenschappelijke integriteit van het RIVM en overheidsbelangen bestaat sinds 1996 de zogeheten Wet op het RIVM. Deze dicteert dat het RIVM onderzoeksresultaten altijd publiceert zonder tussenkomst van een opdrachtgever. In die zin is de onafhankelijkheid van het RIVM bij wet gewaarborgd.


Geen onverdeelde steun kabinetsbeleid stikstof

18-02-2020 - 9 reacties De leden van LTO zijn tevreden met grote delen van het kabinetsbeleid voor stikstof, bijvoorbeeld de toezegging dat de koeien in het voorjaar gewoon de wei in mogen en dat er geen sprake zal zijn van gedwongen krimp van de sector. De boeren vinden zich echter niet overal in. Vooral over de mogelijkheid tot inname en afromen van vergunde stikstofruimte heerst forse ontevredenheid. De leden staan overweldigend achter de standpunten van hun vereniging, waar ongeveer twee derde van de landbouwproductie bij is aangesloten: van de 3000 respondenten is gemiddeld 85% het eens met de 17 standpunten in de enquête. Dat blijkt uit een digitale consultatie die LTO Nederland afgelopen week onder haar achterban hield.

De kabinetstoezegging dat er geen vergunningsplicht op beweiden en bemesten komt kan op grote steun rekenen – 86% van de respondenten is daar (heel) tevreden mee. Dat geldt ook voor de belofte dat de situatie van PAS-melders wordt gelegaliseerd. Deze boeren konden onder het PAS geen vergunning aanvragen omdat hun uitstoot te laag was, en zitten nu zonder vergunning. 60% van de boeren is (heel) tevreden met die toezegging van de overheid, tegenover 15% (heel) ontevreden.

Het voorkomen van gedwongen van generieke krimp of zelfs halvering van de veestapel werd bij de eerste enquête (december 2019) aangemerkt als grootste prioriteit. Het kabinet ziet gedwongen krimp, net als LTO, niet als een optie. Dat standpunt leidt tot tevredenheid onder leden: 7 op de 10 zijn (heel) tevreden met de toezeggingen. Het eerdere plan om productierechten (fosfaat- en dierrechten) te koppelen aan stikstofruimte, dat tot een leegloop van de sector had kunnen leiden, is van de baan. Wederom tot tevredenheid van de boeren: 44% is (heel) tevreden en 33% neutraal.

Stikstofuitstoot zelf reduceren

Er zijn wel nog enkele punten van zorg: 42% is (heel) ontevreden met de mogelijkheid tot een verplichte voerregeling om stikstofuitstoot te reduceren, zoals die nu in de Spoedwet Stikstof is ingericht. LTO wil dat dit op basis van vrijwilligheid en uitgewerkt door de sector zelf gebeurt. Dit is een speerpunt van het plan van het Landbouw Collectief, omdat onderzoek laat zien dat een reductie mogelijk is tegen relatief lage kosten zonder dat er risico ontstaat voor productie en gezondheid van de dieren.

Vergund is vergund

Ook het beleid rondom salderen leidt tot ontevredenheid. Zo rekent de overheid in principe met de gerealiseerde stalcapaciteit, niet de stikstofruimte, op het moment dat stikstof wordt overgedragen. 54% van de leden is daar (heel) ontevreden over. LTO wil dat vergunde ruimte vergund blijft. Dat geldt ook voor afroming bij het overdragen van stikstofruimte. Het landelijk uitgangspunt is dat er 30% wordt ingenomen bij overdracht van stikstofruimte. Dat is een negatieve prikkel voor investeringen, waardoor de maatregel rondom Natura2000-gebieden niet leidt tot een versnelling van emissiereductie, aldus LTO. 69% is (heel) ontevreden over het standpunt van het kabinet.

Politiek, kom in actie

LTO zal de resultaten van de enquête bespreken met de organisaties in het Landbouw Collectief, die zich gezamenlijk inzetten voor het beste resultaat op het stikstofdossier. Op 20 februari debatteert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken. Het collectief heeft de politiek gevraagd om nu in actie te komen om de oplossingen van boeren mogelijk te maken. De uitkomsten van de enquête worden ook met de Kamerleden en het ministerie van LNV besproken.


Minister: Kunnen bouwen op grond uitgekochte boeren

08-02-2020 - 0 reacties Op de grond van uitgekochte boeren kan volgens minister Van Veldhoven, van Wonen, ook gebouwd gaan worden. Het kabinet trekt honderden miljoenen euros uit om onder andere varkensboeren uit te kopen. Technisch gezien is dat mogelijk, zegt de minister op de vraag of er ook op de grond van die boeren gebouwd gaat worden.


Barry Madlener (PVV) De cijfers over de stikstofuitstoot waar het kabinet mee werkt kloppen niet!

29-01-2020 - 2 reacties Helaas gaat de meerderheid van de andere partijen hier niet in mee:


Stikstofregels uitgesteld om massale uitkoop boeren te voorkomen

28-01-2020 - 4 reacties ARNHEM - De stikstofregels die het mogelijk maken om te handelen met stikstofrechten worden uitgesteld. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt dat het nog een aantal weken gaat duren voordat de regels worden ingevoerd.

Het ministerie streefde ernaar om die regels per 1 februari in te laten gaan, maar dat blijkt te ambitieus. Op dit moment wordt overlegd met de provincies. Ook wil het ministerie voorkomen dat er willekeurig bedrijven worden weggekocht met grote gevolgen voor het platteland.

Met de stikstofregels - extern salderen - is het mogelijk om stikstofrechten te kopen of te verkopen. Een boerenbedrijf kan dus de vergunning voor de stikstof verkopen aan bijvoorbeeld een industriebedrijf.


Wat zijn de mogelijkheden van extern salderen?

24-01-2020 - 0 reacties Er wordt momenteel veel gesproken over extern salderen. Rond één februari moet er regelgeving zijn vastgesteld die vergunningverlening via extern salderen mogelijk maakt. Wat kunt u als varkenshouder van de mogelijkheid van extern salderen verwachten?


Vogelaar: ‘Volgens mij is er geen stikstofprobleem’

18-01-2020 - 59 reacties Jan Cees Vogelaar is niet ongerust over de natuur, maar wel om de boeren bij natuur. “Mensen die radeloos zijn, worden redeloos en daar maak ik me echt zorgen over.” Achter de schermen speelt hij een belangrijke rol in het boerenprotest. Een interview.

Een straatvechter is hij, maar ook een oliemannetje, een ondernemer en een diplomaat. Jan Cees Vogelaar is van alle markten thuis en – vooral achter de schermen – zeer invloedrijk in bijna alle belangrijke onderwerpen die de landbouw nu beheersen, inclusief het stikstofprotest.

Quote:
Wat vind jij (Vogelaar wil niet met ‘u’ aangesproken worden), heeft de landbouw een stikstofprobleem?
“Iedereen zal me hierom verketteren, maar volgens mij is er geen stikstofprobleem. Staf komt binnenkort met onderzoek over de vaststelling van de natuurdoelen. Terreinbeherende organisaties (tbo‘s) hebben die ingevuld, waarna ze door de regionale overheid zijn vastgesteld. Voor die tbo’s gold: hoe strenger het doel, hoe hoger de vergoeding. Provincies hebben zich dat niet gerealiseerd en hebben nooit stilgestaan bij de consequenties voor landbouw.

Lees hier het complete interview: boerderij.nl/Home/Achtergrond/…


Hier de 1e #stikstofdata analyse van Geesje

18-01-2020 - 61 reacties Het betreft NIET de stikstofneerslag op Natura 2000 gebied. Maar in hoofdzaak de stikstofneerslag op landbouwgrond + bebouwd gebied.Gedetailleerde kaart van ammoniak op straatniveau gepubliceerd

18-01-2020 - 30 reacties Er is een kaart gepubliceerd met RIVM data over de NH3-uitstoot op straatniveau. Op deze interactieve kaart met 730.000 datapunten kan elke boer of burger kijken of de data van het RIVM overeenkomt met de eigen beleving van de omgeving.

Op kaart is de ammoniak-uitstoot op straatniveau te zien en iedereen kan nu beoordelen wat de emissie in hun omgeving is. Elk datapunt is ongeveer een vierkante kilometer. Wat zichtbaar is, is dat in gebieden met een hogere uitstoot er relatief meer intensieve veehouderij is. Ook lijkt er in het westen van Nederland minder ammoniak uitgestoten te worden dan in Zuidoost- Nederland en de regio rondom Amersfoort en Barneveld. Binnenkort wordt ook een NOx-kaart gepubliceerd op basis van de RIVM data.


Luchtvaartsector behoort niet tot de categorie die “zeer weinig stikstof uitstoten”

15-01-2020 - 15 reacties Persbericht MOB

Schiphol zal moeten krimpen en Lelystad wordt een pretpark als het kabinet het advies van de Commissie Remkes overneemt. Minister van Nieuwenhuizen moet haar huiswerk voor Lelystad weer opnieuw overdoen. Onderstaand een toelichting.


Van 15 januari 2020 dateert het advies van de commissie m.b.t. de luchtvaartsector.

Kernpunten hieruit:
1. Vliegvelden zijn vergunningplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming net als agrarische bedrijven, fabrieken, etc. Er bestaat dus geen uitzondering van de vergunningplicht voor luchthavens. De luchthavens Schiphol, Den Haag/Rotterdam, Eindhoven, etc. beschikken niet over een vergunning in
het kader van de Wet natuurbescherming.

2. De stikstofemissies zijn volgens de commissie in de afgelopen decennia gedaald in de sectoren industrie/energie, landbouw en wegverkeer. De stikstofemissies van de luchtvaartsector zijn daarentegen heel fors gestegen.

3. Emissies van transport op, naar en vanaf het vliegveld moeten ook aan het vliegveld worden toegerekend. Deze emissies kunnen volgens de commissie tot circa 30% van de totale emissie van het vliegveld bedragen.

4. Tot nog toe zijn emissies boven 3000 voet (914 m) niet meegenomen in de berekeningen. Dit is onjuist zegt de commissie omdat een deel van deze emissies toch uiteindelijk op Nederlandse natuurgebieden landt.

5. De bijdrage van de luchtvaartsector aan de stikstofproblematiek is derhalve substantieel groter dan waar tot nog toe vanuit is gegaan.

6. De commissie stelt dat de stikstofemissie van de luchtvaartsector niet alleen niet mag stijgen maar moet gaan dalen. De commissie adviseert de regering om als voorwaarde aan de sector op te leggen dat de sector alleen nog maar kan groeien op voorwaarde dat de stikstofemissie daalt.

7. Vermindering van NOx-emissies afkomstig van vliegtuigmotoren is op de korte termijn niet te verwachten. Zuiniger motoren (minder CO2) zullen volgens de commissie zelfs gaan leiden tot hogere stikstofemissies. Ook het gebruik van bio-kerosine en/of synthetische kerosine zal niet leiden tot minder stikstofemissies.

8. Vermindering van het aantal vliegbewegingen is volgens de commissie een optie die op korte termijn de stikstofemissies kan reduceren. Hiermee komt de krimp van de vliegvelden Schiphol, Den Haag/Rotterdam en Eindhoven in zicht.

9. De commissie stelt m.b.t. Schiphol: “Deze extra vliegbewegingen (500.000 versus 400.0000) hebben geleid tot een aanzienlijke toename van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden sinds 2004. Derhalve is de conclusie dat de toename van 400.000 naar 540.000 vliegbewegingen geen significante effecten heeft op de Natura 2000-gebieden rond Schiphol zonder nadere onderbouwing niet houdbaar”. Dit sluit goed aan bij ons handhavingsverzoek van 15 september 2019 dat inhoudt dat Schiphol het aantal vliegbewegingen terug dient te brengen van 500.000/jaar naar 400.000/jaar omdat 100.000 vliegbewegingen als niet vergund, en dus illegaal, moeten worden beschouwd.

10. De stikstofemissie vanuit de luchtvaart mag niet meer stijgen. Praktisch gezien betekent dit dat opening
van Lelystad Airport nog verder uit zicht raakt. De commissie heeft kennelijk net als wij ook geconcludeerd dat de nu voorliggende cijfermatige onderbouwing van de gevolgen van opening van het vliegveld nog steeds niet deugt. Zo is bij Lelystad Airport de stikstofemissie van transport van en naar het vliegveld niet meegerekend. Idem voor de emissies boven 3000 voet.

Quote uit het advies:
“Het Adviescollege beveelt het Ministerie van IenW aan om een onafhankelijke review te laten uitvoeren om op zeer korte termijn een oordeel te geven over de inbreng van deze natuur- en milieuorganisaties en actiegroepen en over de juistheid van de cijfermatige onderbouwing van de te nemen besluiten”.

Dit is dus een opdracht aan minister van Nieuwenhuizen om haar huiswerk weer opnieuw te gaan doen, voor de zoveelste keer. Overigens zijn door ons ook vraagtekens gezet bij de in het kader van het MER uitgevoerde Aeriusberekeningen.
Tot slot merken wij op dat de commissie wel heel gemakkelijk stelt dat de stikstofdepositie als gevolg van de luchtvaart zou kunnen worden gesaldeerd met andere sectoren. Ten behoeve van Lelystad Airport zouden dan honderden boeren moeten worden uitgekocht. En zelfs dan nog blijft de Veluwe zwaar overbelast met stikstof. Om de natuur op de Veluwe een kans te geven om zich te herstellen moeten sowieso op grote schaal boeren op en rond de Veluwe worden uitgekocht, ook zonder Lelystad Airport.

Wat betreft salderen schreven we al eerder: "Er moet eerst op gebiedsniveau verzekerd gaan worden dat instandhoudingsdoelstellingen gehaald gaan worden. Het realiseren van die doelen zelf hoeft niet persé direct, maar wel is zekerheid vereist over het gaan halen van die doelen. Pas wanneer naleving van artikel 6, lid 1 en 2 Habitatrichtlijn is verzekerd ontstaat ruimte voor salderen en vrijstellingen onder drempelwaarden".

Dit is in lijn met het recente advies van de Raad van State:
"Zonder een geloofwaardig en effectief pakket aan maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken gebieden daadwerkelijk te bereiken zal een drempelwaarde kwetsbaar zijn. Alleen met zo’n pakket aan maatregelen zullen drempelwaarden tot de mogelijkheden behoren voor bepaalde activiteiten of sectoren die zeer weinig stikstof uitstoten".

Het is evident dat de luchtvaartsector niet tot de categorie van activiteiten behoort die “zeer weinig stikstof uitstoten”.
Verder valt niet te verwachten dat “een geloofwaardig en effectief pakket aan maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken gebieden daadwerkelijk te bereiken” door het huidige kabinet tot stand zal komen. Daarvoor is er te veel besluiteloosheid binnen het kabinet.

Een verdere juridische complicatie is dat vergunde stikstofemissies (hetzij stikstofoxiden en/of ammoniak) geen vergunde rechten zijn. Er kunnen dan ook grote vraagtekens worden gezet bij de verhandelbaarheid ervan.

Nijmegen, woensdag 15 januari 2020

Johan Vollenbroek


Vrijwel geen #NH3 meetpunten in #boerenprovincies

14-01-2020 - 9 reacties EEN EERSTE BLIK OP DE #RIVM #EMISSIEDATA:
furorteutonicus.eu/2020/01/…


Ecoloog Wouter van der Weijden blikt terug op roerig jaar voor de boeren: over de stikstofcrisis, landschapspijn en zigzagbeleid

30-12-2019 - 14 reacties Wouter van der Weijden van het Centrum voor Landbouw en Milieu blikt terug op de hectisch jaar voor de boeren. Als oplossing voor de stikstofcrisis bepleit hij een geringere afhankelijkheid van de veevoerindustrie en een slimme uitkoop van veehouderijen rondom Natura 2000-gebieden. ,,Geloof me, veel boeren zullen dan een zucht van verlichting slaken.”

Van der Weijden vindt het opmerkelijk dat het Landbouw Collectief vrijwillige krimp taboe heeft verklaard. ,,Ik vermoed hier de hand in van leveranciers, met name de veevoerindustrie: For Farmers is een belangrijke financier van de acties geweest. Ik hoop dat deze stikstofcrisis ertoe leidt dat de veehouder zich ontworstelt aan de veevoerindustrie, net zoals hij zich eerder veel minder afhankelijk heeft gemaakt van de kunstmestindustrie.”

Gaan landbouw en natuur elkaar weer vinden? Van der Weijden: ,,Dat sluit ik niet uit. Weet je op welk terrein ze met elkaar kunnen optrekken? Bij de strijd tegen handelsakkoorden. Het is echt levensgevaarljk als vlees, zuivel en akkerbouwproducten die met lagere standaarden zijn geproduceerd, vrij de Europese markt op mogen om wille van meer export van Duitse auto’s. Dat is anti-duurzaam en oneerlijke concurrentie.”


Stikstofstripper kan stikstofuitstoot op melkveebedrijf bijna halveren

19-12-2019 - 14 reacties Met een stikstofstripper op iedere Nederlandse melkveehouderij kan er maar liefst 10 procent op de totaal Nederlandse stikstofuitstoot worden bespaard. Dat stel de Deventer ingenieur René Cornelissen. ,,Het is zo simpel.” Daar staat wel een flinke investering tegenover. ,,Zonder financiële tegemoetkoming van de overheid wordt het lastig”

Cornelissen, directeur-eigenaar van energieadviesbureau CCS, is graag bereid om zijn stevige statement toe te lichten. ,,Mest in de stal en het uitrijden ervan zorgen voor het overgrote deel van de ammoniakemissies op een melkveehouderij. Wij hebben een systeem van vergisting, mestscheiding en stikstofstripper ontwikkeld voor bedrijven vanaf pakweg 100 koeien. Volgens onze berekeningen op basis van de Wageningse cijfers verminder je daarmee rond 45 procent van de totale stikstof emissie op een melkveehouderij. De techniek van onze stikstofstripper kun je vergelijken met die van chemische luchtwassers, alleen reinig je niet de lucht maar haal je de stikstof uit de mest.”


Verslag afspraken kabinet - Landbouwcollectief

18-12-2019 - 0 reacties Geen generieke krimp en gedwongen opkoop: We delen het standpunt dat geen generieke krimp zal plaatsvinden. Er zal geen gedwongen opkoop door het Rijk plaatsvinden.

Één beleid: Alle provincies hebben de beleidsregels voor intern en extern salderen eenduidig vastgesteld en deze worden eenduidig toegepast.

Meten = weten: Er is een commissie in het leven geroepen die zich bezig houdt met het meten en monitoren van stikstof. Hier wordt het Landbouw Collectief bij aangesloten.

Toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen: Er is een gedeeld standpunt over toelating van gewasbeschermingsmiddelen in lijn met CTGB advies.
Herijking Natura 2000: Het Landbouw Collectief en het Kabinet zijn het eens over de aanpak zoals verwoord in de brief aan de Tweede Kamer van 13 november 2019. Het Landbouw Collectief wordt betrokken bij een in te richten klankbordgroep.

Drempelwaarde: Het Kabinet kiest voor een regionale drempelwaarde omdat landelijke drempelwaarde juridisch zeer ingewikkeld is.
Meldingen: Het kabinet zegt toe dat zij met de provincies de problematiek van de melders zal oplossen.

Intern salderen: Intern salderen is onderdeel van de beleidsregels die zijn vastgesteld door de provincies. De beleidsregels en de uitleg is bij alle provincies hetzelfde. Voor boeren die al geïnvesteerd hebben in innovatieve stallen is een uitzondering gecreëerd op de hoofdregel. Deze hoofdregel luidt dat de ruimte tussen vergunning en stalcapaciteit vervalt.

Extern salderen: Beleidsregels zijn vastgesteld door provincies. Noodzakelijk is dat de stikstofuitstoot omlaag moet opdat natuurgebieden Natura 2000-gebieden in een betere staat van instandhouding komen. De Raad van State is hierin heel helder. Het kabinet en provincies hebben het afromingspercentage bij extern salderen gesteld op 30%. Er is geen sprake van extern salderen bij overname en voortzetting van het bedrijf op dezelfde locatie.

Stoppersregeling varkenshouderij (warme sanering): Bij het Landbouw Collectief bestaat de wens om de met deze maatregel gepaard gaande stikstofopbrengst mee te nemen als ruimte voor economische ontwikkeling. Het Kabinet geeft aan dat dit – voor het deel dat ziet op de eerste
tranche van beschikbare middelen voor deze regeling (120 mln) - juridisch niet houdbaar is. Voor het tweede deel van 60 mln (Urgenda) geldt dat deze wel kunnen worden ingezet voor economische ontwikkeling. Het Landbouw Collectief zal hierover een rechterlijke procedure starten. Het Kabinet neemt hier kennis van.

Financiële middelen: Het kabinet werkt aan een pakket aan maatregelen dat boeren toekomstperspectief biedt. Daar hoort ook bij dat gekeken moet worden naar beloning van de boer voor zijn inspanningen. Het kabinet deelt het standpunt van het Collectief dat er financiering moet zijn voor maatregelen. Aan de financiering dragen zowel de markt als het kabinet bij.
Per maatregel zal gekeken worden wat nodig is. Volgens de ramingen van het Landbouw Collectief is voor het eerste jaar (2020) circa 250 mln euro nodig.

Het Landbouw Collectief wil voorkomen dat productieruimte uit de landbouw wegvloeit. Het kabinet kijkt breed en daarmee ook naar andere sectoren dan de landbouw waar ook problemen opgelost moeten worden. Deze problematiek kan dus niet volledig beperken tot landbouw. Het kabinet gaat met provincies in gesprek hoe (door middel van gebiedsprocessen) voorkomen wordt dat ongecontroleerd veehouderijbedrijven worden opgekocht en regio’s worden leeggekocht. Het Landbouw Collectief wordt hierbij betrokken.

Nertsen: Er is 36 mln euro beschikbaar gesteld voor flankerend beleid voor deze sector voor de periode tot 2024. De regeling voor flankerend beleid, sloop en ombouw is verbeterd zodat beschikbare financiële middelen volledig kunnen worden besteed. Aanvullend komt er begeleiding van de nertsenhouders in de aanloop naar stoppen. Het kabinet dringt er bij provincies op aan om te kijken of de nertsenhouders prioritair gebruik kunnen maken van de mogelijkheid van opkoop via extern saldering. Uiterlijk einde eerste helft van 2020 komen kabinet, provincies, nertsenhouders en Landbouw Collectief bij elkaar met als doel de problematiek van de nertsenhouders zover mogelijk op te lossen. Ook eind januari 2020 zal een gesprek plaatsvinden.

Beweiden en bemesten: Kabinet geeft aan beweiden en bemesten niet vergunningsplichtig te maken.

Latente ruimte verleasen: Het kabinet wil verleasen mogelijk maken ten behoeve van tijdelijke activiteiten die tot stikstofreductie leiden, zoals bijvoorbeeld windmolens. Er vindt gedurende de leaseperiode afroming van 30% plaats. Na afloop van deze periode vervalt deze afroming.

Investeringspakket voor de landbouwsector: Kabinet wil boeren gaan ondersteunen die willen investeren, verplaatsen of willen stoppen. Over dit pakket zal in januari overleg plaatsvinden met het Landbouw Collectief.
Dierrechten en fosfaatrechten : Kabinet komt met een regeling ten aanzien van dier- en fosfaatrechten waarbij aangesloten wordt bij de bestaande praktijk. Het kabinet verwacht hierover voor 1 februari 2020 meer duidelijkheid te geven.

De drie maatregelen die het Landbouw Collectief voorstelt voor de melkveehouderij, zijn ook maatregelen waar kabinet naar kijkt als onderdeel van de aanpak van de stikstofproblematiek. Het gaat om:
a. Minder eiwit in het voer.
b. Meer beweiden
c. Bemesting met water toevoeging

Met deze drie maatregelen gaan we aan de slag. Kabinet ziet dit niet als een keuzemodel. Het is uiteindelijk dus niet óf óf, maar én én, waarbij een belangrijk uitgangspunt is dat het voor een individuele boer haalbare maatregelen moeten zijn. Maatregelen moeten naast elkaar op gang
gebracht worden. De borging van het voerspoor zit in de Spoedwet die nu in de Eerste Kamer ligt. De minister van LNV zal in de Eerste Kamerbehandeling aangeven dat met het Landbouw Collectief is gesproken dat de genoemde 3 maatregelen in combinatie gezamenlijk verder uitgewerkt. Hierbij zal handhaving een belangrijk onderwerp van gesprek zijn.

Procesafspraken:

- Partijen spannen zich in om tot een goede uitwerking van dit verslag te komen en realiseren zich dat er nog veel ingewikkelde stappen gezet moeten worden en gaan daarmee nu aan de slag.

- De lijnen tussen de 5 deelnemers aan het gesprek worden kort gehouden. Zij nemen onderling contact op als iets onduidelijk is (conference call). Afgesproken is dat hierover zeer goed gecommuniceerd zal worden zodat eventuele misverstanden uit de wereld geholpen kunnen worden.

- Er vindt voor eind januari gesprek plaats tussen kabinet, provincies en het Landbouw Collectief over uitwerking van het investerings- en maatregelenpakket en over prioritering externe saldering nertsenhouders, de gebiedsgerichte aanpak en de implementatie intern salderen.

- Uiterlijk einde eerste helft van 2020 komen kabinet, provincies, Landbouw Collectief en nertsenhouders bij elkaar met als doel de problematiek van de nertsenhouders zover mogelijk op te lossen.

- Jaarlijks komen partijen bijeen om de afspraken te evalueren. Hoe verloopt het en kloppen de aannames nog?

- Vandaag komt het kabinet met een brief over stikstofstofbeleid. In deze brief zal niet specifiek worden ingegaan op maatregelen alleen gericht op de landbouw.

- Kabinet heeft opgeroepen om eventuele acties publieksvriendelijk te houden.


Spoedwet stikstof aangenomen door Eerste Kamer

17-12-2019 - 5 reacties De Eerste Kamer is akkoord met de spoedwet van het kabinet met hierin maatregelen tegen de stikstofcrisis. Daarmee krijgt het kabinet zijn zin en wordt de wet nog vóór de kerstvakantie door de senaat geloodst. De wet is door de Eerste Kamer aangenomen dankzij steun van het trio 50Plus, fractie-Otten en SGP.

Daarmee staan alle lichten op groen voor de ‘spoedwet aanpak stikstof’, waarmee het kabinet de woningbouw in Nederland vlot wil trekken. Verschillende oppositiepartijen vroegen zich eerder af of de wet juridisch wel in de haak is. Daarom was het de laatste weken spannend of de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft, akkoord zou gaan.
Meer: ad.nl/binnenland/…


Landbouw Collectief sluit akkoord. Dit staat erin

17-12-2019 - 40 reacties UPDATE 21:36 uur - Deze tekst (afkomstig van Nieuwe Oogst) is nog niet compleet, morgenochtend komt er een update met de definitive tekst.

Het Landbouw Collectief bestaande uit 13 organisaties waaronder LTO Nederland, POV, FDF, NMV, Agractie en NFO hebben maandagmorgen in het Catshuis met premier Rutte en landbouwminister Carola Schouten een stikstofovereenkomst besproken met daarin de oplossingen en bijbehorende financiële middelen. Vandaag hebben de partijen deze overeenkomst aanvaard.

Meer: nieuweoogst.nl/nieuws/2019/…


LNV: akkoord over stikstof met Landbouw Collectief

17-12-2019 - 77 reacties Het ministerie van landbouw (LNV) en het Landbouw Collectief hebben een akkoord bereikt over de aanpak van de stikstofproblematiek. Dat meldde landbouwminister Carola Schouten dinsdagavond 17 december. Ze deed dit tijdens de behandeling van de Spoedwet aanpak stikstof.

Verslag: eerstekamer.nl/verslag/20191217/…


Gelderse aanpak stikstof kost 2 miljard

17-12-2019 - 4 reacties Gelderland heeft 2 miljard euro nodig om de stikstofproblemen in de provincie aan te pakken. Een groot deel van dat geld, 800 miljoen euro, gaat zitten in de aanpak van de uitstoot van de binnenvaart. Een derde van alle binnenscheepvaart in Nederland voert door Gelderland.


Boeren halen opgelucht adem na overleg in politiek Den Haag

17-12-2019 - 16 reacties Ruim 3300 boeren die in de knel kwamen door het stikstofbesluit van eind mei, kunnen gewoon verder boeren.

Het gaat om boeren die voor eind mei hun bedrijf al hadden uitgebreid of daarmee bezig waren. Ze hadden daarvoor geen natuurvergunning nodig, maar moesten het alleen melden. Door het stikstofbesluit was het onduidelijk of die uitbreidingen wel legaal waren.

Overleg met Rutte
Deze 3300 boeren kunnen nu opgelucht ademhalen, omdat dinsdag tijdens het overleg tussen minister-president Rutte, landbouwminister Schouten en het boerencollectief is afgesproken dat ze niet aangepakt zullen worden.

'Heel belangrijk'
'Dat vind ik echt heel belangrijk', zegt Trienke Elshof van LTO Noord over dat overleg. 'Want als het illegaal zou zijn en de provincies zouden handhaven, zou het kunnen betekenen dat je bedrijf stil komt te liggen. Die onzekerheid is niet goed. Boeren en boerinnen worstelen daar op dit moment echt mee.'

Meer afspraken
Volgens Elshof zijn er meer afspraken gemaakt met politiek Den Haag, maar de exacte inhoud wil ze nog niet prijsgeven.

'We bieden een reductie van de ammoniak aan en vragen daar wat voor terug. Daarover hebben we ook afspraken gemaakt en onze achterban kijkt nu of dat voor hen acceptabel is voor een akkoord.'

De achterban waarover Elshof praat, is het Landbouw Collectief dat bestaat uit dertien boerenorganisaties.


Mesdagfonds en Stikstofclaim verbaasd over uitspraak rechter in kort geding stikstofdata

16-12-2019 - 6 reacties Persbericht

Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim zijn verbaasd over de uitspraak van de rechter in het kort geding over vrijgave van de emissiedata waarop het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek is gebaseerd (sept. 2019).

Vanochtend deed de rechter uitspraak, het kort geding diende afgelopen vrijdag bij de rechtbank in Den Haag. De rechter laat het aan de Staat der Nederlanden of zij de emissiedata openbaar wil maken, wel wordt de Staat verzocht haar besluit uiterlijk 1 januari kenbaar te maken. Als zij besluit de data openbaar te maken, dan moeten die binnen een week opgeleverd worden. Als zij de informatie niet prijs wil gegeven, dan moet worden onderbouwd waarom niet.

Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim zijn verbaasd over deze uitspraak omdat het RIVM en de minister van LNV afgelopen maanden meermalen hebben gezegd dat openheid en transparantie worden nagestreefd. Ook stelden Kamerleden er vragen over. Nu oordeelt de rechter in feite dat de Staat zelf mag bepalen of zij de daad bij het woord wil voegen, en die openheid en transparantie ook in praktijk brengt.

Onderbouwing stikstofbeleid blijft (voorlopig) black box
Beide stichtingen willen controleren of de stikstofbronnen voldoende in beeld zijn bij het beleid. Er zijn gegronde redenen om aan te nemen dat dit niet het geval is. Tijdens de zitting werd duidelijk dat voor de industrie een ondergrens van 10.000 kilo ammoniak of stikstofoxiden wordt gehanteerd. Duizenden industriële bedrijven zijn dan ook niet opgenomen in het stikstofmodel. Voor veehouderijen is die ondergrens er niet, daar is ook de laatste koe in beeld.

Beide partijen zijn niet te spreken over de opstelling van het RIVM en de Staat der Nederlanden: morgen debatteert en stemt de Eerste Kamer over de Spoedwet. En woensdag debatteert de Tweede Kamer over de stikstofproblematiek. Terwijl de onderbouwing van het beleid niet controleerbaar is omdat data niet (tijdig) beschikbaar worden gesteld. En er veel onduidelijkheid is of bedrijven al dan niet in beeld zijn. Nu het kabinet piekbelasters wil aanpakken en extern salderen wil invoeren, is het essentieel dat alle stikstofuitstotende bedrijven per gebied in beeld zijn.