Ammoniakrechten

Ammoniakrechten is een andere benaming voor "depositieruimte stikstof".

Bij het aanvragen van een vergunning ten behoeve van een toekomstige uitbreiding ontstaat een probleem. U moet namelijk kunnen aantonen dat de uitbreiding van de onderneming geen extra ammoniak neer laat slaan in de Natura-2000 gebieden. Is de extra neerslag van ammoniak groter dan de vrije ruimte in de aanwezige depositieruimte, dan moet u extra depositieruimte aankopen.

In de volksmond wordt dit dus doorgaans de 'aankoop van ammoniakrechten' genoemd. Deze rechten zijn (nog) niet te koop bij de overheid. De enige manier om op dit moment aanvullende ammoniakrechten te verwerven is door een partij te vinden die zijn vergunning geheel of gedeeltelijk in wil leveren. Hierdoor ontstaat er een mogelijkheid om binnen de onderneming extra ruimte te krijgen.

Ammoniakrechten nieuws

LandschappenNL wil liever niet extern salderen

28-07-2020 - 10 reacties LandschappenNL is geen voorstander van extern salderen. De organisatie vreest dat extern salderen leidt tot concurrentie tussen verschillende economische sectoren om productieruimte. Als extern salderen toch plaatsvindt, dan moet niet 30 maar 50 procent van de aangekochte stikstofruimte vervallen.


STAF en Stikstofclaim willen dat LNV onderbouwing voermaatregel openbaar maakt

16-07-2020 - 8 reacties Persbericht

De stichtingen Stikstofclaim en Agrifacts (STAF) starten een kort geding, als het ministerie van LNV blijft weigeren de onderbouwing van de voermaatregel openbaar te maken. Beide organisaties hebben LNV tot vrijdag 12.00 uur de tijd gegeven om de informatie op te leveren. Het ministerie van LNV wil per 1 september limieten stellen aan de eiwitgehalten in krachtvoer voor koeien, gedifferentieerd naar grondsoort (zand, klei, veen) en bedrijfsintensiteit (20.000 kg melk/ha). LNV heeft de eiwitlimieten voor de 9 grondsoort-intensiteit-combinaties zelf ‘afgeleid’ op basis van steekproeven van melkveebedrijven in het BIN-meetnet. Maar de LNV-berekeningen stroken niet overal met praktijkcijfers.

Op 28 april vraagt het ministerie van LNV de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) om de effectiviteit en de gevolgen van de voermaatregel die de minister voornemens is in te voeren, te toetsen. Op 11 mei 2020 komt de CDM met een uitgebreid advies, dat niet ter beschikking wordt gesteld aan de Tweede Kamer. Als STAF vraagt of het CDM-advies gedeeld is met de Tweede Kamer, verwijst het ministerie van LNV naar een ‘spelonk’ op de website van Wageningen UR, waar het online staat. Het CDM-advies is haast onvindbaar. Beide stichtingen vinden het raar dat LNV gebruik maakt van een WUR-website, voor een advies dat in opdracht van LNV is opgesteld en ook aan LNV is gericht.

Steekproeven LNV onverantwoord klein
Uit het CDM-advies blijkt dat het ministerie zelf de eiwitlimieten voor krachtvoeders heeft berekend, op basis van melkveebedrijven in het Bedrijven Informatie Netwerk (BIN). STAF vraagt die gegevens op, om de LNV-berekeningen te kunnen controleren, maar LNV geeft die tot nu toe niet.
Uit het CDM-advies blijkt verder dat LNV werkte met wel hele kleine steekproeven voor haar berekeningen. De steekproefgroottes voor intensieve en extensieve bedrijven op veen en klei bedragen slechts enkele bedrijven. Gezien de grote spreiding tussen bedrijven, lijkt het vaststellen van voerlimieten op basis van dergelijke minieme steekproeven onverantwoord. Ook CDM heeft te weinig zicht op het rekenwerk van LNV en zegt: ‘het is niet bekend hoe nauwkeurig deze gegevens zijn en hoe groot de variatie is per grondsoort-intensiteit-combinatie’.

Een aantal LNV-limieten wijken af van praktijkcijfers, waarin STAF inzage had. LNV laat daarop weten dat zij niet beschikt over praktijkcijfers en derhalve niet met praktijkcijfers heeft kunnen werken. CDM stelt het jammer te vinden dat LNV niet met praktijkcijfers heeft gewerkt, hierdoor is de
onzekerheid groter dan nodig zou zijn.

Stikstofclaim en STAF hopen dat het ministerie van LNV deze week de gegevens aanlevert, die zij heeft gebruikt voor haar berekeningen van de eiwitlimieten. Zodat deze gecontroleerd kunnen worden en vergeleken met de praktijkcijfers. Als de gegevens niet worden overlegd, dan zullen beide
stichtingen samen een kort geding starten.


Gelderland moet ongewenste stikstofhandel voorkomen

10-07-2020 - 0 reacties Provincie Gelderland moet alles in het werk stellen om ongewenste handel met stikstofruimte te voorkomen.

Dat is de uitkomst van een breed gesteunde motie die woensdagavond werd aangenomen tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten voor het zomerreces. Alleen de PVV en de Partij voor de Dieren konden zich niet vinden in de oproep die Provinciale Staten met de motie doen aan Gedeputeerde Staten.


Provincie Noord-Holland doet strategische aan- en verkopen met oog op natuurbeleid

09-07-2020 - 0 reacties De provincie Noord-Holland doet een aantal strategische aankopen met het oog op het natuurbeleid. De provincie koopt ruim 16,5 hectare grond en stikstofrechten van een bedrijf in Burgerbrug. In Castricum, Egmond-Binnen en Bergen wordt 17,4 hectare aangekocht. In Heemskerk verkoopt de provincie 9,6 hectare aan een bedrijf dat elders 8 hectare pachtgrond moet afstaan voor natuurontwikkeling.

Door de aankoop van grond en stikstof in Burgerbrug wordt de depositie van stikstof met maximaal 2 mol per hectare per jaar verminderd op een deel van de Schoorlse Duinen. De provincie wil er ook ruimte creëren om een maatschappelijk sociaal agrarisch bedrijf te huisvesten, die met schaapskuddes bijdraagt aan het beheer van grond van het Natuurnetwerk en Natura 2000-gebied. Met de aankoop van de grond is ruim 1 miljoen euro gemoeid. De stikstofrechten vergen een investering van bijna 107.000 euro. De aangekochte grond wordt verpacht.

Met de aankoop van ruim 10 hectare aan gronden in de binnenduinrand van Castricum en Egmond, kan het Natura 2000-gebied worden versterkt. Er wordt ook ruim 6 hectare bollengrond in Bergen gekocht buiten het Natuurnetwerk die de provincie gaat verpachten. Het is de bedoeling om deze grond in te zetten als ruilgrond. Met de koopovereenkomsten is een in totaal ruim 2,7 miljoen euro gemoeid.

De grondtransactie in Heemskerk is bedoeld met het oog op de ontwikkeling van het Noord-Hollands Duinreservaat. Door de onderhandse verkoop maakt de provincie de vrijwillige verplaatsing van een bedrijf uit Natura 2000-gebied mogelijk. De vrijkomende 8 hectare kan als natuur ingericht worden en onderdeel worden van het Noord-Hollands Duinreservaat. Als compensatie voor de pachtgrond die het bedrijf moet opgeven verkoopt de provincie voor ruim 1,1 miljoen 9,6 hectare grond in Heemskerk.

bron: Provincie Noord-Holland


Het einde van de boeren in Nederland

09-07-2020 - 11 reacties Wat is er aan de hand met de boeren?

Door Jaap Majoor,

Als enige groep in de samenleving hebben zij aan de overheid precies vermeld hoeveel vee zij hebben. Wanneer een boer wilde uitbreiden, moest hij de dierrechten van een stoppende boer kopen om zo niet meer Stikstof uit te stoten. De stikstof die de gestopte boer uitgestoten had, kwam dan op naam van de boer die de rechten gekocht heeft te staan.

De overheid weet dus precies hoeveel Stikstof en Fosfaat iedere boer heeft. De industrie en het verkeer daarentegen hebben deze rechten, op enkele grote industrieën na, nooit gekocht, want de overheid vroeg daar niet naar.

Nu heeft de rechter gezegd: Er mag in Nederland niet meer Stikstof uitgestoten worden. Een zeer groot probleem voor de overheid.
Immers bij meer verkeer, industrie of uitbreiding van wegen en huizen neemt de Stikstof uitstoot toe. Hoe moeten wij dit nu oplossen, dacht Den Haag. De bouw, industrie en verkeer kan niet meer uitbreiden. Dan moeten de boeren maar een deel van de door hun gekochte rechten inleveren.

De boeren waren zo bereidwillig om mee te denken en hebben een voorstel gedaan om minder Stikstof uit te stoten. Nee zegt Den Haag, jullie voorstel is voor ons te veel werk om te controleren. Dus heeft mevr. Schouten er een ministeriële regeling door gedrukt, waar pas, nadat de regering terug is van vakantie, een bezwaar tegen gemaakt kan worden. De regeling gaat per 1 september in en houdt in dat de boeren minder eiwit in het krachtvoer mogen hebben. De dierenartsen, veevoederindustrie en deskundigen zeggen: dit gaat ten koste van de dierengezondheid en de melkgift.
Deze afgepikte rechten geeft de regering aan de bouw, industrie en verkeer.

Schiphol kan dan weer uitbreiden, terwijl zij geen Stikstofrechten hebben gekocht, geen belasting betalen en dan ook nog ruim 2 miljard euro subsidie, om de moeilijke corona tijden door te komen, ontvangen. Hoe gaat het verder in de volgende jaren met de Stikstof. Blijft de overheid dit gratis afpikken?

Trouwens Stikstof wordt als één noemer genoemd, maar bestaat uit 2 soorten: NOx en NH3. NOx is schadelijk en hoort niet in de natuur (komt uit verbranding van allerlei brandstoffen) NH3 is het grootste bestanddeel van onze lucht en is alleen maar schadelijk bij een heel hoge concentratie, wat in Nederland niet voorkomt. Alleen enkele plantjes die niet van Stikstof houden, worden verdrongen door planten die wel van Stikstof NH3 houden. NH3 bevordert plantengroei.
Omdat NH3 en NOx gezamenlijk Stikstof wordt genoemd, ruilt de overheid NH3 in van de boeren voor NOx voor het verkeer, industrie en bouw.

Er zijn al gemeenten en industriegebieden, die Stikstofrechten van boeren overgenomen hebben bijv. gemeente Barneveld en de Moerdijk. De overheid en de industrie hebben veel meer geld dan de boeren.
Het is dus niet ondenkbaar, dat binnen afzienbare tijd de stikstofrechten (NH3) van de boeren verruild zijn voor stikstofrechten voor de bouw, industrie en verkeer (NOx)

Dit is rampzalig voor het milieu en de boeren zullen verdwijnen. Schiphol kan vast met de ruim 2 miljard subsidie Stikstofrechten kopen.


Ik ben bang, dat als alle NH3 van de landbouw verruild wordt voor NOx, dat er dan nog steeds een groot tekort is aan stikstofrechten voor al het verkeer en industrie, als zij ook een vergunning moeten aanvragen.
Er is in de samenleving een discussie gaande over discriminatie.

Als er één groep is in de samenleving is, die gediscrimineerd wordt, is dat wel de boeren. Zij worden immers altijd uitgescholden voor stomme boer, stinkboer en ga zo maar door. Als klap op de vuurpijl, pikt de overheid nu ook nog hun rechten af. De door de boeren gekochte rechten zonder te betalen.

De boeren worden alleen nog niet opgesloten. Provincies kondigen verordeningen af, dat de boeren niet meer mogen demonstreren. Inmiddels zijn in Drenthe de eerste boeren met kinderen wel opgepakt.
Wordt dit toch het einde van de boeren?

Jaap Majoor
Laag Zuthem


Stikstofclaim zet in op relevante en kansrijke procedures

03-07-2020 - 0 reacties PERSBERICHT

Niet het vele is goed, maar het goede is veel


De afgelopen maanden zijn er weer allerlei ontwikkelingen geweest in het stikstof dossier. Adviesrapporten, kamerbrieven, kamer debatten, wetwijzigingen, overleg over de voermaatregel melkveehouderij en aangepaste provinciale beleidsregels kwamen voorbij. Dit wordt allemaal nauwlettend gevolgd door Stichting Stikstofclaim (SSC), samen met haar team juristen, veelal onzichtbaar voor aangeslotenen. Daarom deze update. Het bestuur heeft er namelijk bewust voor gekozen geen geld te besteden aan een hoop rumoer en een serie van kansloze achterhoedegevechten. Ons motto is ‘niet het vele is goed, maar het goede is veel’, maximale inzet wordt gepleegd zodra relevante en kansrijke procedures in beeld zijn.

Beleidsvoornemens en maatregelen op basis van vrijwilligheid - geen basis voor een procedure. Veel ontwikkelingen zijn gebaseerd op adviezen of voornemens. Dat zijn bewegende doelen, die zich niet lenen voor een juridische procedure. Dat geldt ook voor maatregelen die uitgaan van vrijwilligheid, zoals de vrijwillige opkoop van bedrijven (in de nabijheid van N2000 gebieden). SSC volgt dit soort ontwikkelingen nauwlettend, maar start op basis daarvan geen procedures.

Verkenning van enkele proefprocessen
Met enkele aangesloten veehouders zijn we een traject van een proefproces gestart. Dat richt zich enerzijds op de afroming van latente ruimte (lees: niet gerealiseerde stalcapaciteit) bij een wijziging van een onherroepelijke vergunning zonder realisatietermijn, waarbij de ammoniakemissie gelijk blijft of zelfs daalt. Anderzijds steunen we een traject voor het opstellen van ‘een passende beoordeling’ ter onderbouwing van vergunningaanvraag. De kosten voor SSC zijn voor beide zaken beperkt tot enkele duizenden euro’s.

Legalisatie van knelgevallen
De Minister heeft al in 2019 toegezegd dat zij de knelgevallen, gedefinieerd als de PAS melders, wil legaliseren. Tot op heden is dat niet geregeld. Duidelijk is dat de Minister dat pas kan/wil doen nadat er een ontwikkelreserve van 20 mol/ha is opgebouwd, welke is gevuld vanuit bronmaatregelen. Een sigaar uit eigen doos? Het schiet in ieder geval niet op en legalisatie hoort snel geregeld te worden, nog voordat provincies aan de slag kunnen met gebiedsplannen. De groep knelgevallen is in de optiek van SSC breder dan de PAS melders, het betreft alle veehouders die te goeder trouw hebben gehandeld maar desondanks niet beschikken over een onherroepelijke wnb.

SSC heeft haar juristen laten uitzoeken of de feitelijke ontwikkeling van de depositie ten opzichte van de referentiedata ruimte oplevert voor legalisatie van knelgevallen. Hierover is enkele malen gesproken met ambtenaren van het Ministerie van LNV. De juridische analyse is gedeeld. SSC wacht voorlopig even af welke route de Minister (samen met provincies) gaat kiezen voor legalisatie.

Spoedwet en voermaatregel
De afgelopen weken heeft de melkveehouderij overleg gepleegd met Minister Schouten over alternatieve voermaatregelen, die wel passen en op draagvlak in de sector kunnen rekenen. Deze week is gebleken dat dit geen resultaat heeft opgeleverd. SSC heeft al eerder gekeken naar de rechtmatigheid van de door LNV aangekondigde voermaatregel in relatie tot de Spoedwet. We pakken dit traject weer op, binnenkort wordt bepaald of er voldoende basis is voor een kansrijke procedure.

Aerius niet doelgeschikt
Het adviescollege onder leiding van de heer Hordijk heeft geconcludeerd dat Aerius niet geschikt is voor het doel. De onnauwkeurigheid van de berekende stikstof depositie op lokaal niveau sluit niet aan bij het detailniveau van het beleid. Aerius hanteert bovendien een discutabel verspreidingsmodel, dat NOx bevoordeeld ten opzichte van NH3. En er speelt meer. In de pers hebben we gelezen dat SATL op 23 juni jl. aangifte heeft gedaan van valsheid in geschrifte, omdat gesjoemeld is met de stikstofberekeningen van Airport Lelystad, waarbij selectief bronnen worden ‘weggelaten’. Recent heeft de Minister laten weten dat Aerius de basis blijft voor vergunningverlening en beleid en dat zal worden gewerkt aan doorontwikkeling. SSC bekijkt of het oordeel van het adviescollege en de reactie van de Minister aanleiding zijn om een procedure voor te bereiden.

Onderbouwing stikstofbeleid
Gaandeweg ontstaat steeds meer twijfel over de onderbouwing van het stikstofbeleid. Meer specifiek gaat het dan om de onderbouwing van de Kritische Depositie Waarden (KDW’n), de aanwijzing van N2000 gebieden, de relatie van ammoniak (NH3) met kwaliteit van natuur, de verschillende werking van NOx en NH3 in lucht/bodem/plant/water, de natuurwinst per mol stikstofreductie, de sociaal economische effecten van het beleid en de haalbaarheid van de beleidsdoelen. Het bestuur buigt zich hierover met experts. Indien kansrijk, zal dit de belangrijkste procedure worden die SSC gaat opstarten, met het grootste beslag op tijd en middelen. Onderdeel van een dergelijk traject zal zijn dat we op voorhand het bevoegd gezag waarschuwen dat alle schade die men willens en wetens onnodig berokkent op basis van slecht (onderbouwd) beleid, op de overheid verhaald zal gaan worden.


Gemanipuleerde stikstofberekeningen Lelystad Airport leiden tot aangifte tegen ministerie

23-06-2020 - 0 reacties Op de drempel van het zomerreces en de startfase van de verkiezingsstrijd hebben de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), waaronder HoogOverijssel, aangifte gedaan tegen topambtenaren […]


Bouwwereld vraagt miljarden voor meer huizen, maar kampt nog met stikstofprobleem

19-06-2020 - 5 reacties De bouwsector heeft miljarden euro’s aan investeringen van de overheid nodig om 90.000 huizen per jaar te kunnen bouwen. Maar zonder extra maatregelen om de stikstofcrisis te bezweren, heeft de woningzoeker sowieso het nakijken.


Stikstofaandeel PAS-melders ongewis

18-06-2020 - 17 reacties Het is onduidelijk hoeveel stikstofruimte er precies nodig is voor bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof via een melding konden voldoen aan hun wettelijke verplichting.

Dat bleek donderdag 18 juni tijdens het Kamerdebat. Landbouwminister Carola Schouten liet weten dat zij de PAS-melders per brief gaat vragen of de gemelde activiteit nog steeds gaande is. Op basis daarvan moet het ministerie bepalen hoeveel stikstofruimte daarvoor nodig is. Tot nu toe is aangenomen dat er voor de PAS-melders gemiddeld 11 mol per hectare per jaar nodig is.


Kabinet wil bouwprojecten met lage stikstofuitstoot vrijstellen van vergunning

18-06-2020 - 0 reacties Door de bouwsector onder een bepaalde drempelwaarde vrij te stellen van een natuurvergunning moet het uitvoeren van bouwprojecten eenvoudiger worden.


Mesdagfonds is blij met toetsing stikstofmodel; maar er moet meer worden getoetst

15-06-2020 - 4 reacties Persbericht

Mesdag Zuivelfonds is blij dat de Commissie Hordijk stikstofmodel Aerius heeft getoetst. Onderzoeken in opdracht van Mesdag Zuivelfonds wijzen al jaren uit dat het stikstofmodel tekortkomingen bevat. Het model is in de loop der jaren steeds meer verfijnd, en daarmee steeds verder van de praktijk af komen te staan.


De realiteit is zoek geraakt: projecten worden stilgelegd omdat er sprake is van een wiskundige stikstoftoename van 0,01 gram – voor de praktijk een verwaarloosbare hoeveelheid - terwijl de berekening zelf een onzekerheid kent van wel 10 tot 20 kilo stikstof. De Commissie Hordijk werd ingesteld, mede vanwege de kritiek van Mesdag Zuivelfonds op het reken- en meetwerk ten behoeve van het stikstofbeleid.

Wetenschappelijke basis spoedwet wankelt door rapport Hordijk Als conclusie kun je ook stellen dat het rapport Hordijk dermate veel bemerkingen heeft op Aerius waardoor dit niet meer geloofwaardig kan worden ingezet om de uitvoering van de spoedwet Stikstof te ondersteunen
Naar aanleiding van kritiek van Mesdagfonds, werden al eerder onderzoekscommissies ingesteld door de overheid. Deze commissies waagden zich echter nooit aan de rekenmodellen, maar beperkten zich tot de ‘werkprocessen’.

De Commissie Hordijk besloot in tweede instantie wel het rekenmodel onder de loep te nemen. “Het is goed om te zien dat de Commissie Hordijk een belangrijke conclusie uit onze onderzoeken onderschrijft”, stelt voorzitter Jan Cees Vogelaar. Vogelaar constateert dat onderzoeken van Mesdagfonds al verschillende keren tot enige commotie hebben geleid, “wij zien dan vaker dat zaken uiteindelijk toch worden aangepast”. Zo werden de excreties van koeien voor stikstof en fosfaat al met zo’n tien procenten naar beneden toe bijgesteld. Ook werden vorig jaar de ammoniakemissies bij het bemesten met tien procent verlaagd.”

Het zijn stappen in de goede richting, maar wij zijn er nog niet. Wij gaan door met onze onderzoeken, totdat de onderste steen boven is. Beide eerder genoemde aanpassingen hebben een fors effect op de totaal bijdrage
van de landbouw in de stikstof emissie van de veehouderij en de stikstof depositie op de natuur. De minister weigert tot op heden deze terecht wetenschappelijke correcties toe te passen .


LTO: rapport bevestigt dat stikstofdrempel omhoog moet

15-06-2020 - 0 reacties Het kritische rapport van de commissie-Hordijk over stikstofberekeningen is wat LTO Nederland betreft een bevestiging van „eerder aangekaarte tekortkomingen”. De land- en tuinbouworganisatie ziet zich gesteund in het pleidooi voor verhoging van de zogeheten drempelwaarde. Uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) onder de drempelwaarde geldt als verwaarloosbaar, daar is geen vergunning voor nodig.


Het stikstofplan van Remkes - Vroege vogels

15-06-2020 - 1 reacties ‘Ambitieuzer en scherper’. Natuurorganisaties zijn onomwonden blij met het maandag gepresenteerde stikstofadvies van de Commissie Remkes. In tegenstelling tot de plannen van het kabinet stelt de commissie voor om de stikstofuitstoot in Nederland in 2030 gehalveerd te hebben. En boeren moeten ook gedwongen kunnen worden om te stoppen. In Vroege Vogels een gesprek met de Wageningse hoogleraar Rudy Rabbinge, lid van de Commissie Remkes en Alex Datema, melkveehouder en voorzitter van Boerennatuur.


Boeren en natuurorganisaties willen uitstel van stikstofhandel in Friesland

11-06-2020 - 0 reacties De Friese landbouw- en natuurorganisaties roepen de Friese politiek op om de handel in stikstofrechten voorlopig nog niet open te stellen.

In het landelijke, nog in de maak zijnde nieuwe stikstofbeleid, spelen de provincies een belangrijke rol. Ze kunnen hun eigen stikstofbeleidsregels vaststellen en ze hebben daarmee ook invloed op de handel in stikstofrechten. Bij die handel zal sprake zijn van het zogenaamde extern salderen, waarbij stikstofrechten van een stoppend boerenbedrijf overgenomen worden door een ander (boeren)bedrijf met een afroming van 30 procent.

Hand-aan-de-kraan
Gedeputeerde Staten zeggen het zogenaamde hand-aan-de-kraan-principe te willen hanteren. Dat houdt in dat ze ingrijpen als er te veel stikstofrechten uit een gebied of de landbouw wegvloeien. De landbouw- en natuurorganisaties wijzen erop dat Fryslân nog niet geregeld heeft hoe ze wil ingrijpen bij in haar ogen ongewenste transacties. ,,Zonder vooraf vastgestelde plannen en doelen per gebied leidt dit extern salderen tot veel frustratie”, verklaart boerenbestuurder Jan Teade Kooistra namen LTO Noord. ,,Het brengt het risico met zich mee dat een ongewenste hoeveelheid stikstof naar andere sectoren of andere gebieden verplaatst wordt.”


Brabantse gedeputeerde Erik Ronnes (CDA) ziet weinig in gedwongen uitkoop boeren

11-06-2020 - 0 reacties EINDHOVEN - Het Brabantse provinciebestuur ziet vooralsnog weinig in gedwongen uitkoop van boerenbedrijven rondom stikstofgevoelige natuurgebieden. Dat zegt gedeputeerde Erik Ronnes (CDA) in een eerste reactie op het advies van de commissie-Remkes.


Dag fosfaatrechten, hallo ammoniakrechten.

09-06-2020 - 16 reacties Zie nieuwe plannen Den Haag.


Remkes wenst opvolger Minas voor de landbouw

08-06-2020 - 5 reacties De commissie Remkes, die het kabinet adviseert over de stikstofreductie, pleit voor de invoering van een Afrekenbare Stoffenbalans. Deze opvolger van Minas moet het mineralengebruik in de landbouw weer in balans brengen. Remkes eist dat de depositie van stikstof in 2030 met 50% moet zijn teruggebracht, via gebiedsgerichte doelen.


Advies-Remkes gaat voorbij aan onmogelijkheid stikstofdoelstellingen

08-06-2020 - 2 reacties Persbericht LTO

De commissie Remkes heeft in haar tweede advies hard uitgehaald naar de stikstofmaatregelen van het kabinet. LTO Nederland deelt met de commissie dat er met de huidige aanpak een groot tekort aan ontwikkelruimte ontstaat. Die ruimte is voor een toekomstgerichte economie hard nodig. Het advies schiet echter ernstig tekort. Als enige recept wordt nóg meer borging en regelgeving voorgesteld. Wat achterwege blijft is een fundamentele heroriëntering op de volhoudbaarheid van de huidige EU-richtlijnen in een dichtbevolkt en ondernemend land in een vruchtbare delta.

“Boeren en tuinders leveren met een steeds lagere emissie door innovatie en verduurzaming al jaren hun bijdrage aan het stikstofvraagstuk. Dat doen veel andere bedrijfstakken ook. Toch is er nog altijd te veel stikstof voor de Natura2000-gebieden. Nederland is als klein, dichtbevolkt en bedrijvig land met de vele onhaalbare kritische depositiewaarden in die gebieden een doodlopende tunnel in gelopen. De fundamentele vraag moet dus beantwoord worden: gaat het nastreven van onmogelijke doelstellingen van Europees verankerde aanwijzingsbesluiten van zulke gebieden, nu zo’n twee decennia geleden, voor al het andere? Of willen we in Nederland een realistische balans tussen wonen, werken, landbouw en natuur en zijn we bereid daar op de juiste manier in te investeren?” aldus Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving bij LTO Nederland.

Lees hier het volledige persbericht: lto.nl/advies-remkes-gaat-voorbij-aan-onmogelijkhe…


Commissie-Remkes: Stikstofuitstoot moet in 2030 gehalveerd zijn

08-06-2020 - 36 reacties De nieuwe aanpak van het kabinet om het stikstofprobleem aan te pakken schiet tekort. Er is onvoldoende garantie dat de natuur genoeg zal herstellen. Ook juridisch zijn er te veel onzekerheden. Dat staat in het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek.

De commissie, onder leiding van oud-minister Remkes, heeft flinke kritiek op de kabinetsplannen: ze zijn niet ambitieus genoeg en lijken op onderdelen te veel op eerder beleid, waar de Raad van State een jaar geleden juist een streep door haalde (zie kader onderaan).

Zo is het streven van het kabinet om de stikstofuitstoot in 2030 met 26 procent te verminderen volgens de commissie niet genoeg. Dat zou 50 procent moeten zijn, en dan niet als streven maar als verplichting. "Het college kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de voorgestelde structurele aanpak overeenkomsten vertoont met het PAS (het oude systeem). Er lijkt sprake van het zoeken naar rek en ruimte".

Boerenuitkoop niet vrijwillig
Ook het vrijwillig uitkopen van boeren zal niet genoeg zijn om de problemen op te lossen, zegt de commissie. Met name bij veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuur kan uitkopen niet op basis van vrijwilligheid, aldus de commissie. Verder moet de landbouw flink op de schop. "De grootste inspanning moet komen van de landbouw, die voor ruim 40 procent verantwoordelijk is voor de stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak."

Dat het kabinet andere maatregelen moet nemen om aan Europese natuurregels te voldoen werd vorig jaar duidelijk toen de Raad van State een streep haalde door het tot dan toe gebruikte Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De commissie Remkes kwam al eerder met tussenrapporten en het kabinet nam al maatregelen gebaseerd op die adviezen, zoals het terugbrengen van de maximumsnelheid op snelwegen overdag naar 100 kilometer per uur en uitkoopregelingen voor veehouders. Ook bouwactiviteiten liggen stil en de opening van Lelystad Airport is uitgesteld.

Meer natuurgebieden
Schouten kwam eind april met de nieuwe Structurele Aanpak Stikstof. Met 5 miljard euro wil het kabinet natuur en milieugebieden herstellen en bedrijven (waaronder boeren) helpen met stikstofmaatregelen dan wel uitkopen.
Het streven van het kabinet om te onderzoeken of het aantal Natura-2000 gebieden omlaag kan, kan ook niet op goedkeuring van de commissie rekenen. De commissie stelt juist voor om meer natuurgebieden aan te wijzen.

Johan Remkes is vanavond te gast in Nieuwsuur om zijn eindrapport toe te lichten.


Eindadvies Adviescollege Stikstofproblematiek

08-06-2020 - 122 reacties Nu live: