Ammoniakrechten

Ammoniakrechten is een andere benaming voor "depositieruimte stikstof".

Bij het aanvragen van een vergunning ten behoeve van een toekomstige uitbreiding ontstaat een probleem. U moet namelijk kunnen aantonen dat de uitbreiding van de onderneming geen extra ammoniak neer laat slaan in de Natura-2000 gebieden. Is de extra neerslag van ammoniak groter dan de vrije ruimte in de aanwezige depositieruimte, dan moet u extra depositieruimte aankopen.

In de volksmond wordt dit dus doorgaans de 'aankoop van ammoniakrechten' genoemd. Deze rechten zijn (nog) niet te koop bij de overheid. De enige manier om op dit moment aanvullende ammoniakrechten te verwerven is door een partij te vinden die zijn vergunning geheel of gedeeltelijk in wil leveren. Hierdoor ontstaat er een mogelijkheid om binnen de onderneming extra ruimte te krijgen.

Ammoniakrechten nieuws

Vogels voor vee: provincie koopt landbouwbedrijf bij Uitdam

19-04-2021 - 0 reacties De provincie koopt een melkveebedrijf met paardenpension bij Uitdam.


De Nederlandse natuur wordt kapotbeheerd. ‘Het is wonder dat er nog zoveel over is’

19-04-2021 - 1 reacties Natuurbeheer is en blijft een moetje in Nederland, constateren twee onderzoekers. Natuurorganisaties krijgen te maken met perverse prikkels en bureaucratie; behoud van soorten is gericht op wat minimaal moet.


Droogte en stikstof erger dan grote brand in de Peel

18-04-2021 - 4 reacties De grote natuurbrand in de Peel die bijna een jaar geleden woedde richtte veel schade aan, maar die is veel minder groot dan verwacht. De aanhoudende droogte en de constante stroom van meststoffen van de intensieve veehouderij die via de lucht in dit kwetsbare gebied terecht komen, zijn veel schadelijker voor de Peel.


Zwolle zoekt stikstofruimte voor bouw huizen en bedrijven; uitkopen van boeren is belangrijk wapen (weet ook melkveehouder Van de Streek)

17-04-2021 - 51 reacties Stikstof ligt als een grauwsluier over de bouwwereld. In Zwolle moet een lokaal pakket aan maatregelen helpen de boel vlot te trekken, bijvoorbeeld door boeren uit te kopen. Melkveehouder Van de Streek kan erover meepraten.


Stikstof best te overleven: ’Laten we ons niet blindstaren op modellen’

16-04-2021 - 1 reacties WINTERSWIJK - Een te hoge stikstofbelasting voor kwetsbare natuur betekent niet gelijk het doodvonnis voor unieke plantensoorten. Als terreinbeheerders en omliggende boerenbedrijven de natuur een handje helpen, kunnen beschermde flora en fauna nog steeds floreren.

„De stikstofbelasting is wel twee keer zo hoog als bepaalde stikstofgevoelige fauna officieel kunnen verdragen, en toch zijn deze soorten stabiel”, zegt ecoloog en stikstofdeskundige Bart Smeets. De verklaring zit hem waarschijnlijk in maatregelen die terreinbeheerders en boeren de afgelopen jaren hebben genomen, zoals een verbeterde waterhuishouding.


Minister Schouten komt met hilarisch antwoord op Kamervragen over kritische depositiewaarden

15-04-2021 - 5 reacties “Minister Schouten begrijpt niets van de kritische depositiewaarden stikstof. Dat blijkt uit de antwoorden die zij op 13 april heeft gegeven op Kamervragen van de PVV, naar aanleiding van ons artikel.” Dit concludeert onderzoeker Jaap Hanekamp na het lezen van de antwoorden die de minister gaf. Samen met statisticus Matt Briggs publiceerde Hanekamp een eerste voorlopige analyse over hun onderzoek naar de onzekerheden in de kritische depositiewaarden stikstof.


'Grondprijzen blijven hoog door vaste omvang aarde'

14-04-2021 - 56 reacties De prijzen van goede landbouwgronden lijken voorlopig nog lang niet hun piek te hebben bereikt. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd stijgen deze naar een dusdanig hoog niveau, dat je je soms afvraagt welk legaal gewas je erop kunt telen om er nog een boterham mee te verdienen.


Gelderland spreekt achter gesloten deuren over opkopen boeren voor stikstof

14-04-2021 - 4 reacties ARNHEM - Een fabriek die een boer uitkoopt om dankzij de vrijgekomen stikstofruimte op een andere plek toch te gaan bouwen en wat extra stikstof uit te stoten. Dit externe salderen - schrikbeeld van veel boeren- is terug op de agenda van de Gelderse provinciale staten. Maar niemand mag meeluisteren.


Milieuorganisatie MOB laakt stikstofafkoop voor opslag van CO2 in de Noordzee

07-04-2021 - 0 reacties Bouwers mogen pijpen voor CO2-opslag aanleggen dankzij de ‘huur’ van andermans overtollige stikstofruimte. Milieuorganisatie MOB maakt daar bezwaar tegen....


Noord-Holland slaat met grondaankoop 'meerdere vliegen in één klap'

03-04-2021 - 12 reacties Provincie Noord-Holland heeft een melkveebedrijf met in totaal 28 hectare landbouwgrond inclusief stikstofvergunning gekocht. Met de aankoop van het bedrijf in Starnmeer hoopt de provincie meerdere vliegen in één klap te hebben geslagen. Verhuizing van het bedrijf moet een geplande dijkverzwaring mogelijk maken én de stikstofneerslag op Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld neemt af.


Minder stikstofneerslag op natuurgebied Wormer- en Jisperveld

02-04-2021 - 0 reacties Met de aankoop van landbouwgrond in Starnmeer, slaat de provincie Noord-Holland meerdere vliegen in één klap. Stikstofneerslag op het Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld neemt af en de dijkverzwaring in dit gebied kan doorgaan, omdat lokale agrariërs gecompenseerd kunnen worden in grond.


‘Alleen met gesjoemel kan Eindhoven Airport de stikstofuitstoot kunstmatig verlagen’

01-04-2021 - 0 reacties EINDHOVEN - Alleen door ‘gesjoemel’ met soorten vliegtuigen en aantallen passagiers kan Eindhoven Airport aantonen dat de stikstofuitstoot is gedaald. Het vliegveld rekent bewust met verkeerde gegevens om de benodigde vergunning volgens de wet Natuurbescherming te krijgen, zeggen milieuorganisaties.


Provincie legt handel in stikstofrechten van boeren stil

31-03-2021 - 19 reacties De provincie Gelderland legt binnenkort de stikstofhandel bij boeren stil. Dat doet de provincie om de ongebreidelde uitkoop van agrarische bedrijven te voorkomen.

Als het aan een meerderheid van de Statenleden lag, was het vorig jaar al niet mogelijk om stikstofrechten van boeren op te kopen, maar met een deel van de agrarische sector bleek dat toch te kunnen.


Over 80 procent 'discussienatuur' is duidelijkheid

30-03-2021 - 0 reacties Kleine stukjes stikstofgevoelige natuur, die foutief in het stikstofrekenprogramma Aerius zijn gekomen, moeten er wat demissionair landbouwminister Carola Schouten betreft zo snel mogelijk weer uit. Voor 80 procent van de gebiedjes waar nu discussie over is, is een oplossing in zicht. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer als antwoord op vragen van de VVD-Tweede Kamerleden Mark Harbers en Helma Lodders.


Intern salderen lijkt voorlopig van de baan

22-03-2021 - 0 reacties De onrust en onduidelijkheid onder veehouders en hun belangenbehartigers over in- en extern salderen, het legaliseren van PAS-melders en meldingsvrije activiteiten zijn deze week nog groter geworden dan deze al waren. Dat komt door een rechterlijke uitspraak over de vergunning van een melkveehouder in Friesland.

De Friese melkveehouder investeerde in een emissiearm stalsysteem. Door intern salderen kon provincie Fryslân een natuurvergunning verlenen voor uitbreiding van het aantal koeien. Het ging om een stalsysteem dat op de RAV-lijst staat waarmee de ammoniakemissie per dierplaats met meer dan 50 procent wordt gereduceerd.

CBS-onderzoek
De rechter oordeelde dat onvoldoende zeker is dat de reducties daadwerkelijk worden gehaald. Hij wees daarbij naar CBS-onderzoek van eind vorig jaar. Daarin werden vraagtekens gezet bij de werking van deze emissiearme systemen. Volgens de rechter was het onvoldoende zeker dat de emissie van het bedrijf in de vergunde situatie niet zal toenemen.

De kans is groot dat milieuorganisaties de zaak in Friesland aan zullen grijpen om te stellen dat die maatregel onvoldoende is om de natuur te beschermen

De uitspraak zorgt voor veel verwarring en onzekerheid bij onder anderen juristen, die de uitspraak nog bestuderen. Dat geldt ook voor Rob van Woerden, jurist en specialist ruimtelijke ordening en milieu bij Rombou, al is hij niet verbaasd.

Gevolgen voor natuur
'De overheid heeft weliswaar de RAV-lijsten opgesteld, maar in de Regeling natuurbescherming, waar we hier mee te maken hebben, wordt niet verwezen naar de RAV. Het gaat niet om maatregelen, maar om de gevolgen voor de natuur. Je moet met zekerheid kunnen aantonen dat er geen significante gevolgen zijn.'

Van Woerden wijst naar de PAS-uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Daarin staat dat een provincie met een betere onderbouwing van de emissiefactoren moet komen, voordat zij een nieuw besluit over de natuurvergunning kan nemen. De Raad van State wees toen op metingen aan luchtwassers waarbij de reductie van ammoniakemissie minder was dan in de RAV-lijst staat.

Meer procedures in de pijplijn
'MOB is dat niet vergeten. De zaak van de veehouder was iets waarvan je wist dat die zou komen.' Volgens Van Woerden zitten er meer soortgelijke procedures in de pijplijn en die gaan ook over bemesten en beweiden.

De uitspraak is ingrijpend voor alle veehouders, ook varkens- en pluimveehouders. Immers, het intern salderen komt op losse schroeven te staan. Maar de uitspraak is ook lastig voor de overheid die reductiedoelen heeft die ze deels wil halen met emissiebeperkende maatregelen zoals emissiearme stalsystemen.

Provincie Noord-Brabant
Ook provincie Noord-Brabant mag zich volgens Van Woerden achter de oren krabben. Deze provincie wil dat in 2024 alle melkveestallen ouder dan twintig jaar zijn vervangen door de meest emissiearme staltypes die op de RAV-lijst staan.

'De kans is groot dat milieuorganisaties de zaak in Friesland aan zullen grijpen om te stellen dat die maatregel onvoldoende is om de natuur te beschermen. En boeren zullen zich afvragen of ze wel moeten investeren in zulke systemen als blijkt dat niet duidelijk is of ze wel voldoende reductie opleveren.'

In beroep
Provincie Fryslân gaat waarschijnlijk in beroep tegen de uitspraak. De provincies overleggen in het Interprovinciaal Overleg (IPO) hoe ze zullen omgaan met vergunningverlening. 'Wat gebeurt hier? Wat betekent dit? Provincies hebben dat nog niet scherp', stelt IPO-woordvoerder Meije Gildemacher.

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak verklaarde direct na de uitspraak dat deze een bom legt onder het stikstofbeleid. Hij wil een spoedoverleg met het ministerie van LNV.

Investeringen vallen stil
LTO-portefeuillehouder Platteland & Omgeving Trienke Elshof stelt dat door de uitspraak het door het ministerie van I&W gehanteerde systeem van RAV-erkenning onder grote druk wordt gezet. 'Investeringen in technologie en innovatie vallen stil. Dat is juist een belangrijke route op weg naar een oplossing voor de stikstofcrisis.'

Elshof is net als Van Woerden beducht voor de gevolgen van deze uitspraak voor zaken als vrijstelling voor beweiden en bemesten, het legaal houden van de PAS-melders en meldingsvrije activiteiten.

Jonge boeren
Ook NAJK wil snel overleg met landbouwminister Carola Schouten en toonde zich 'onthutst' over de uitspraak. 'Dit is een ramp voor jonge boeren die stappen willen zetten door het intern of extern salderen en dit willen doen met stalsystemen die nu niet meer worden goedgekeurd door het bevoegd gezag', stelt NAJK-voorzitter Roy Meijer.

NAJK hoopt dat de overheid in hoger beroep geen bakzeil haalt. Van Woerden is daar nog niet van overtuigd. 'Ik denk dat de bal bij de overheid ligt. Die moet snel zorgen voor betrouwbare emissiecijfers en normen en de bandbreedte aangeven waarbinnen een vergunning kan worden afgegeven, eventueel met een onzekerheidsmarge, op basis waarvan een voortoets kan worden uitgevoerd of een vergunning kan worden afgegeven.'


Stikstof legt nu al bom onder formatie: mogelijk minder vee, langzamer rijden én stikstoftaks

19-03-2021 - 68 reacties De formatie van een nieuw kabinet dreigt nu al extra ingewikkeld te worden door de stikstofcrisis. In twee rapporten stellen topambtenaren dat er meer impopulaire maatregelen nodig zullen zijn om het stikstofprobleem de baas te worden.

Op verzoek van het huidige kabinet hebben ambtenaren onderzocht wat op de lange termijn nodig is om het stikstofprobleem aan te pakken. Er hangt nu een ‘stikstofdeken’ boven Nederland, die de natuur aantast. Natuurregels verplichten de overheid om daar iets aan te doen.

‘Krimp veestapel onvermijdelijk’
Stikstof gaat voor grote hoofdbre­kens in de formatie zorgen. Volgens de ambtenaren moet worden ingegrepen in de melkveehouderij, omdat die sector verantwoordelijk is voor het hoogste aandeel stikstof in de natuur. ‘Krimp van de veestapel lijkt onvermijdelijk, en zou op veel andere vlakken ook een verlichting van de opgaven kunnen betekenen’, schrijven de ambtenaren.

Om dat voor elkaar te krijgen, zou er een stikstofbelasting kunnen komen voor bedrijven. Wie meer stikstof uitstoot, moet dan meer belasting betalen. Ook opperen de ambtenaren dat er aparte gebieden voor landbouw kunnen komen, zoals Noord-Groningen, Noord-Beveland en delen van de Flevopolder.

De veestapel is in vergelijking met andere Europese landen groot, stellen de ambtenaren. Per vierkante kilometer telt Nederland 92 koeien, 295 varkens en 2450 kippen. In Duitsland gaat het om 35 koeien, 77 varkens en 272 kippen per vierkante kilometer.


Wat gebeurt er met de stikstofwet?

18-03-2021 - 4 reacties Nederland bovenaan de stikstofranglijst

In Nederland hebben we 162 natuurgebieden die belangrijk worden geacht voor het behoud van noodzakelijke plant- en diersoorten. Een aanzienlijk aantal daarvan, 129, is gevoelig voor een teveel aan stikstof. Ruim driekwart van de oppervlakte van die noodzakelijke, maar stikstofgevoelige natuurgebieden in Nederland is nu overbelast. Nederlanders stoten per hectare grond dan ook ongeveer 4 keer zoveel uit als het gemiddelde in de EU.

Nederland is uiteraard ook één van de dichtstbevolkte landen in de EU, dus als je de uitstoot per inwoner zou berekenen, komen we wellicht wat lager uit op die stikstofranglijst. Maar natuurgebieden hebben niet zo’n boodschap aan ranglijsten, en iedereen die hier in de toekomst nog wil kunnen leven ook niet. Er is dus nood aan een oplossing op korte termijn, die ervoor zorgt dat er én woningen gebouwd worden, én melk geproduceerd, én dat er minder vervuild wordt – en dat dan bij voorkeur voor een betaalbaar bedrag. Gezien alle controversie zal de wet pas behandeld worden als de nieuwe regering haar plek heeft ingenomen. Het betekent in ieder geval werk aan de winkel: als ze niet willen dat de woningnood nog groter wordt, de boeren nog bozer, het klimaatprobleem nog groter of de kosten nog hoger, moet er snel iets gebeuren.


Drentse stikstofplannen: stukje van enorm ingewikkelde puzzel

17-03-2021 - 8 reacties De Drentse aanpak van het stikstofprobleem gaat vooral bestaan uit het verminderen van stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden. Ook worden deze natuurgebieden versterkt, zodat ze beter tegen een 'stikstofstootje' kunnen. Daarnaast wil de provincie ruimte bieden om toch te kunnen bouwen of boeren.


Stikstofkwestie heeft nog altijd gevolgen voor VolkerWessels

17-03-2021 - 1 reacties De infrastructuurportefeuille van bouwer VolkerWessels kromp vorig jaar met een vijfde. Oorzaak: de onduidelijkheid over de stikstofregels bij de aanleg van wegen.


Provincie Drenthe begint met uitkopen van veehouderijen in de buurt van stikstofgevoelig Natura 2000-gebied

17-03-2021 - 35 reacties De provincie Drenthe start woensdag met de uitvoering van de ‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’. Met deze landelijke regeling krijgen provincies budget om een beperkt aantal veehouderijen die dichtbij een stikstofgevoelig gebied liggen, op basis van vrijwilligheid aan te kopen.