Wetenschap

Volg al het nieuws over Wetenschap, een van de 15519 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Wetenschap nieuwsbrief.

Wetenschap nieuws

‘Productie van vlees blijft nodig’

22-08-2019 - 0 reacties Wageningen
U noemt Bob Goudzwaard en Egbert Schuurman leermeesters. Wat hebben zij u geleerd?
‘Van Schuurman heb ik geleerd de balans te zoeken. Hij wijst op het risico van techniek om de techniek, waardoor wetenschappers het gevaar lopen oogkleppen op te doen. Je ziet dan niet meer dat wetenschap een beperkte rol heeft, waardoor de norm van het zorgvuldig omgaan met Gods Schepping achter de horizon verdwijnt.
Ik ga in een van de artikelen in discussie met Louise Fresco, nu voorzitter van de Raad van Bestuur van onze universiteit. In haar boek Hamburgers in het paradijs bepleit zij...


Column: Wetenschap, een zegen of een last?

19-08-2019 - 0 reacties Wetenschappers zouden vooral juiste informatie moeten leveren op het juiste moment, zodat discussies breed gevoerd kunnen worden. Dat is niet het geval met werkdocument 347 over stikstof- en fosfaatexcretie in biologische en gangbare houderijsystemen.


Column: Wetenschap, een zege of een last?

19-08-2019 - 0 reacties Wetenschappers zouden vooral juiste informatie moeten leveren op het juiste moment, zodat discussies breed gevoerd kunnen worden. Dat is niet het geval met werkdocument 347 over stikstof- en fosfaatexcretie in biologische en gangbare houderijsystemen.


Nieuw mestbeleid Schouten hinkt op vier gedachten

27-07-2019 - 79 reacties Bij de herziening van het mestbeleid gaat minister Carola Schouten (LNV) uit van vier denkrichtingen. Hierbij variëren de mogelijkheden tussen een eenvoudig stelsel met generieke maatregelen tot bedrijfsspecifieke maatregelen met een hoge nutriëntenefficiëntie.

De landbouwminister heeft de Tweede Kamer deze week een update gegeven van het proces dat moet leiden naar een eenvoudiger en doelmatiger mestbeleid. In de Kamerbrief zet zij, zonder een voorkeur uit te spreken, vier denkrichtingen uiteen die zijn ontstaan na een inventarisatie van meningen en visies die leven bij betrokken boerenorganisaties, natuurbeschermers en (bodem)specialisten.

‘Nu is het tijd om het net op te halen en de aangedragen ideeën en voorstellen te ordenen, te verkennen en verder uit te werken’, schrijft Schouten.

Vier denkrichtingen
De bewindsvrouw onderscheid kort samengevat de volgende denkrichtingen voor een toekomstig mestbeleid:

Het wordt een uitdaging om doelen te bereiken

DEELNEMERS AAN HET LANDELIJK BESTUURLIJK OVERLEG
1. Eenvoud: een simpel, generiek stelsel. Voor iedereen geldt hetzelfde. De lust, maar ook de last wordt verdeeld over de sector. Dit leidt tot een lage uitvoeringslast.
2. Risicogericht: beleid wordt toegespitst op wat waar nodig is, dit geeft elders ruimte. Zo kan beleid worden toegespitst op gebieden waar een opgave ligt, omdat het risico van uitspoeling daar het grootst is. Of op bedrijven met een mestoverschot.
3. Doelgericht: een ondernemer wordt beoordeeld op het al dan niet behalen van een doel. Meten en monitoring en het tijdig in kunnen grijpen bij mogelijke achteruitgang is hierbij van belang.
4. Bedrijfsspecifiek: een ondernemer wordt gestimuleerd in en beoordeeld op zijn bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld het zeer efficiënt omgaan met nutriënten. Hoe meer hij doet om het risico op uitspoeling te voorkomen, hoe meer ruimte hij krijgt om te ondernemen.

Het toekomstig mestbeleid zal vermoedelijk een mix zijn van de vier denkrichtingen, onderdelen van het huidige beleid of een meersporenbeleid, zo schrijft Schouten. De verschillende mogelijkheden voor een toekomstig mestbeleid wil de minister nog deze zomer zowel door de praktijk als door de wetenschap laten beoordelen.

Praktijkbeoordelingen
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat de denkrichtingen toetsen aan de doelen van het mestbeleid en de realisatie van de kringloopvisie. Een praktijkbegeleidingsgroep van tussen de vijftig en zestig boeren gaat de verschillende visies beoordelen vanuit de praktijk.

Daarnaast gaat de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) op verzoek van de minister een overzicht geven van maatregelen die in vergelijkbare EU-lidstaten worden genomen, in kader van de implementatie van de Europese Nitraatrichtlijn.

Vooruitlopend op het nieuwe mestbeleid heeft Schouten besloten de gebruikelijke vijfjaarlijkse evaluatie van de Meststoffenwet nu niet in gang te zetten. De laatste uitgebreide evaluatie is begin 2017 door het PBL uitgebracht. Deze evaluatie speelde een rol bij het tot stand komen van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Formeel zou de volgende evaluatie uiterlijk begin 2022 aan de Tweede Kamer moeten worden aangeboden. Deze zou dan kunnen dienen voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

'Evaluatie komt te vroeg'
Schouten vindt die evaluatie, gezien de lopende herbezinning van het mestbeleid, te vroeg komen. Haar doel is om de volgende evaluatie die voor 2027 gepland staat, naar voren halen. In november komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nog wel met een rapport dat de effectiviteit van het gevoerde mestbeleid op de verbetering van de waterkwaliteit analyseert.

In de Kamerbrief verwijst de minister ook naar de overeenkomst die LTO Nederland, Vereniging van drinkwaterbedrijven, Interprovinciaal Overleg en de ministeries van I&W en LNV in 2017 sloten om de uitspoeling in waterwingebieden te verbeteren.

Goed op weg
De gezamenlijke aanpak voor 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden is nu anderhalf jaar van kracht en is goed op weg. Tegelijkertijd wordt het nog een uitdaging om de gestelde doelen te bereiken, concluderen de deelnemers aan dit Landelijk Bestuurlijk Overleg.

Of de gezamenlijke aanpak leidt tot het halen van de doelen in alle gebieden, is nog onzeker. De vijf partijen spreken hun vertrouwen uit in het ingezette proces en de aanpak, maar willen de komende jaren de vinger strak aan de pols houden.

Dwingende maatregelen
Als de vrijwillige aanpak onvoldoende oplevert, legt het ministerie van LNV dwingende maatregelen op.

In totaal doen al 360 agrarische ondernemers met 8.200 hectare landbouwgrond mee in de 28 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden waar als eerste mee is gestart. Dat is 60 procent van het areaal in deze 28 gebieden. In de overige zes gebieden is de werving van deelnemers begonnen.

Streefdoel 80 procent boeren nog niet gehaald
LTO Nederland is samen met de Vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin), de provincies en de ministeries van I&W en LNV initiatiefnemers van het Landelijk Bestuurlijk Overleg. Dat wil gezamenlijk de agrarische nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden terugdringen. Het streven is dat 80 procent van de boeren in de 34 gebieden deelnemen. Dat is nu 60 procent. Regionale coaches bekijken tijdens keukentafelgesprekken samen met de ondernemers welke maatregelen het beste passen op het bedrijf. In een aantal gebieden zijn ondernemers ook al aan de slag gegaan met maatregelen. Ondanks de voortvarende aanpak is het volgens de partijen nog een uitdaging om het doel, een concentratie kleiner dan 50 milligram nitraat per liter in het grondwater, te halen. ‘Helaas zijn we nog niet waar we hadden willen zijn op dit moment, maar de koers is goed’, zegt Vewin-directeur Hans de Groene.


Bespiegelingen van een wetenschapsjournalist: is een overzichtsstudie ook maar een mening?

27-07-2019 - 0 reacties "Als twee tegenstrijdige overzichtsstudies op het eerste gezicht over hetzelfde lijken te gaan, blijkt bij nader inzien vaak dat het twee vergelijkbare studies zijn over nét andere onderwerpen." Als dat zo is, betekent het dat het hoogste niveau van wetenschap vertrekt vanuit een interpretatie van wat een relevante vraag is. Wetenschapsjournalistiek commentator Jop de Vrieze merkt fijntjes op dat de beste wetenschap niet slechts een mening is, maar wel een waardeoordeel.


‘EFSA was partijdig bij het ongevaarlijk verklaren van aspartaam’

23-07-2019 - 0 reacties De European Food Safety Authority (EFSA )zou tijdens haar evaluatie van de veiligheid van de zoetstof aspartaam waarschuwingen over gezondheidsschade genegeerd hebben. Dat concluderen Britse onderzoekers van de universiteit van Sussex. Oordeel zelf of hun conclusie wetenschap of een mening is.


Save the date: Nationale Bodemtop 2019

10-07-2019 - 0 reacties In 2030 willen we dat alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam beheerd zijn. Heeft u goede ideeën over hoe we dit kunnen doen? Praat erover mee tijdens de eerste Nationale Bodemtop op 11 september 2019.ProgrammaMinister Carola Schouten doet de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems. We bespreken onderwerpen zoals verdienmodellen, innovaties en dataverzameling. Daarnaast bekijken we landbouwbodems vanuit het oogpunt van boeren, ketenpartijen en de wetenschap. U kunt ook meedoen aan interessante workshops over duurzaam bodembeheer.


Nieuwe verzadigd vet-opinie heeft geen consequenties voor Nutri-Score

08-07-2019 - 0 reacties Afgelopen donderdag verscheen in het Britse medische vakblad BMJ een artikel van een aantal zwaargewichten uit de normale wetenschap op het gebied van de voedingsleer. Ze adviseren de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de sinds vele decennia geldende waarschuwing tegen de consumptie van verzadigd vet te laten varen. Volgens hen is die waarschuwing schadelijk voor de volksgezondheid. Ze deden geen nieuw onderzoek, maar gaven hun advies vanuit de overtuiging dat de consensus over verzadigd vet dringend aan revisie toe is. Het gaat om een groep onderzoekers waarvan velen onderzoek hebben gedaan voor de zuivelindustrie.

Foodlog legde de nieuwe inzichten voor aan de Franse volksgezondheidsdeskundige Serge Hercberg. Hij stond aan de wieg van de Nutri-Score, het Franse voedselstoplicht dat inmiddels ook in Spanje, België en Nederland voet aan de grond heeft gekregen. foodwatch promoot het en 6 Europese consumentenbonden voeren campagne voor invoering van de Nutri-Score in de EU. Supermarkten willen het graag invoeren om consumenten gemakkelijker voor gezonde voeding te laten kiezen. Verandert de opinie in de BMJ de berekening van de Nutri-Score op het gebied van verzadigd vet? Daar is voorlopig geen aanleiding voor, zegt Hercberg in het artikel dat hij voor ons schreef.


Nelisse enige agrarische Statenlid Zuid-Holland

21-06-2019 - 0 reacties VVD-Statenlid Mirjam Nelisse (41) benadert politiek als wetenschap. 'Liever baseer ik me op de feiten dan op de onderbuik.' Als het moet, gaat ze zelf op onderzoek uit om die feiten boven water te halen. Nelisse is het enige agrarische Statenlid in Zuid-Holland.


Nationale Wetenschapsagenda: WUR in 4 onderzoeksprojecten

13-06-2019 - 0 reacties In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). In totaal doet WUR dit jaar mee aan vier NWA-projecten. WUR krijgt de coördinatie over een groot, nieuw onderzoek hoe insecten als veevoer kunnen worden ingezet.


De strijd tegen opkomende vectorziekten

11-06-2019 - 0 reacties Ieder jaar sterven er meer dan 700.000 mensen aan een door insecten-overgedragen infectieziekte en ondanks deze enorme aantallen is het wetenschappers nog niet gelukt om deze ziekten onder controle te krijgen. De medische wetenschap werkt hard aan medicatie en vaccinaties, maar deze zijn in veel gevallen nog ontoereikend. Vectorbiologen werken aan de bestrijding van de vectoren, hoofdzakelijk gebaseerd op chemische bestrijdingsmiddelen (insecticiden).


Van dieren naar criminelen: ‘Samenwerken met WNF is niet heel anders dan met politie’

08-06-2019 - 0 reacties Anniko van Santen (48) denkt er niet over te stoppen met Opsporing Verzocht. ,,Het is een weegschaal met aan de ene kant een bak verdriet en rotzooi en aan de andere kant de wetenschap dat je daar iets tegen kunt doen. Die is nu nog in balans.’’


Publiek debat over gewasbescherming mist diepgang

06-06-2019 - 0 reacties Tijdens een internationaal congres over gewasbescherming in Gent maakte EU-commissaris Vytenis Andriukaitis een opgemerkte passage. Gaat het over pesticiden, dan lijkt het vertrouwen in wetenschap zoek. De EU-commissaris merkt dat in zijn persoonlijke levenssfeer: “Ik hoorde een kind van zeven zeggen dat de appel die ze at biologisch en onbespoten was, en ze leek daar meer belang aan te hechten dan aan het feit dat alle appels gezond zijn en boordevol vitaminen zitten.” Het grote publiek wordt inzake gewasbescherming dan ook bestookt met negatieve boodschappen, in een verhouding van 40 negatieve tegenover 1 positieve boodschap. Een panelgesprek maakte duidelijk hoe moeilijk het is voor wetenschappers om ‘de juiste toon’ te vinden in het publiek debat. Daarbij argumenten kunnen gebruiken die even complex zijn als de realiteit op het veld lijkt de uitdaging. Overdreven simplificering helpt niet vooruit, getuige het ggo-debat.


Wetenschappelijk instituut ILSI ontmaskerd als ‘lobby-club’ van de voedingsindustrie

05-06-2019 - 0 reacties De reputatie van het International Life Sciences Institute (ILSI) als onafhankelijke non-profit organisatie voor integere wetenschap is naar de knoppen. “Wetenschappelijk instituut dat de EU en de VN adviseerde eigenlijk een lobbygroep voor de industrie”, kopt The Guardian.


Startschot eenduidige aanpak voor meer consumptie alternatieve eiwitten

29-05-2019 - 0 reacties De consument stapt nog niet massaal over op alternatieven voor dierlijke eiwitten, ondanks de inzet van veel partijen, zoals cateraars, retailers en voedselproducenten. Wageningen Economic Research organiseerde op 9 mei een round table om te verkennen hoe bedrijfsleven, overheid en wetenschap samen tot een eenduidige aanpak kunnen komen om consumenten te bewegen die stap wel te maken.


Impuls voor Noord-Hollands voedingsonderwijs

28-05-2019 - 0 reacties Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ruim 1,2 miljoen euro toegekend aan NH Food. Dat zet zich in voor onderwijs en kennisdeling in de Foodsector van Noord-Holland.


Impuls voor Noord-Hollands voedingsonderwijs

28-05-2019 - 0 reacties Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ruim 1,2 miljoen euro toegekend aan NH Food. Dat zet zich in voor onderwijs en kennisdeling in de Foodsector van Noord-Holland.


Wetenschap en supermarkten willen diermeel terug in veevoer

24-05-2019 - 6 reacties

Originele beschrijving

Wetenschap en supermarkten vinden het hoog tijd dat het verbod op diermeel in veevoer van tafel gaat. Het opnieuw toestaan van diermeel in veevoeders kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kringlooplandbouw.


Wetenschap en supermarkten willen diermeel terug in veevoer

23-05-2019 - 0 reacties Wetenschap en supermarkten vinden het hoog tijd dat het verbod op diermeel in veevoer van tafel gaat. Het opnieuw toestaan van diermeel in veevoeders kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kringlooplandbouw.


Wetenschap en supermarkten willen diermeel terug in veevoer

23-05-2019 - 0 reacties Wetenschap en supermarkten vinden het hoog tijd dat het verbod op diermeel in veevoer van tafel gaat. Het opnieuw toestaan van diermeel in veevoeders kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kringlooplandbouw.