Waterschap

Al het Waterschap nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Waterschap nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Waterschap nieuws

Rietproef in Lauwersmeergebied mag doorgaan van Raad van State

20-03-2019 - 0 reacties Het waterpeil in het Lauwersmeergebied mag tijdelijk worden verhoogd door waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten.


Kies voor boerenverstand in het waterschap

18-03-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

Een column over het belang van agrarische kennis in de waterschapsbesturen.


Waterschapsheffingen flink gestegen, Waterschap Rivierenland koploper

18-03-2019 - 0 reacties De waterschapsheffingen zijn de afgelopen vier jaar flink toegenomen. Bij het Waterschap Rijnland stegen de tarieven het meest, gevolgd door het Waterschap Rivierenland. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) .


Landbouw op peil Vechtstromen: Subsidiepot voor agrariërs voor verbetering bodem- en waterbeheer in Overijssel is geopend

18-03-2019 - 0 reacties Agrariërs in het werkgebied van waterschap Vechtstromen (provincie Overijssel) kunnen 40% tot 80% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren.


Inwoners De Dommel betalen minste waterschapsbelasting van Nederland

18-03-2019 - 0 reacties De inwoners van waterschap De Dommel betalen het minste waterschapsbelasting van Nederland. Mensen zonder een eigen woning betalen in de Regio Eindhoven 188,86 euro. In Delfland zijn inwoners het meeste kwijt. Daar betalen ze ruim 400 euro.


Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater!

16-03-2019 - 36 reacties
Originele beschrijving

Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater!
Zijn de gevonden stoffen wel afkomstig van Landbouw?

Meetgegevens van Waterschap Drents Overijsselse Delta geven wel een zeer opmerkelijk beeld weer....


Waterschappen zuiveren 1,9 mld kuub rioolwater in 2017

15-03-2019 - 0 reacties In 2017 verwerkte het Wetterskip Fryslân 16 procent meer rioolwater dan in 2016, in het gebied van Waterschap de Dommel in Noord-Brabant werd 10 procent minder rioolwater verwerkt dan een jaar eerder.


Waterschap werkt aan bewustwording over emissies

14-03-2019 - 0 reacties Waterschap Zuiderzeeland gebruikt gebiedsgerichte pilots om Flevolandse akkerbouwers te adviseren over beperking van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater.


Regen, regen en nog eens regen, maar het grondwater is nog niet overal op peil

14-03-2019 - 0 reacties Wie vandaag naar buiten moet, kan maar beter een paraplu meenemen. Het regent namelijk de hele dag pijpenstelen. Wanneer is dat nou eens genoeg geweest? Dat grondwater moet nu toch wel overal op peil zijn? Nou, nee dus. Volgens Waterschap Vallei en Veluwe komen we nog wel wat tekort, vooral op de hoger gelegen zandgronden.


Grondwatertekorten baren waterschappen zorgen

12-03-2019 - 0 reacties Het grondwaterpeil is door de droge zomer van 2018 op veel plaatsen nog niet hersteld. Als er niet snel veel regen gaat vallen, dan wil het waterschap De Dommel per 1 april een grasland-beregeningsverbod instellen, zo bericht Nieuwsuur. Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen stelt dat agrariërs zelf moeten investeren in eigen ondergrondse wateropslag voor extreme tijden.


Waterschap controleert sloten met satellietbeelden

11-03-2019 - 0 reacties (aangeleverde foto) OVERIJSSEL – Satellietbeelden gebruiken om te zien of sloten goed zijn schoongemaakt? Waar of niet waar? Het is waar! Het Waterschap Drents Overijsselse Delta nam de proef op de som en controleerde met behulp van satellietbeelden of sloten goed zijn schoongemaakt. In de praktijk betekent dat minder werkdruk, want medewerkers hoeven […]


Beregenen zetmeelteelt waardevol

07-03-2019 - 0 reacties 'Als je de toegevoegde waarde meerekent, dan is de teelt van zetmeelaardappelen zeker zo hoogwaardig als uien en consumptieaardappelen. Bij de mogelijkheden van beregenen zou dit mee moeten tellen', vindt Hilbrand Sinnema van waterschap Hunze en Aa's.


Waterschap draait op groene stroom, maar daar is niet iedereen blij mee

01-03-2019 - 0 reacties Hoe gaan we om met het water? Daar stemmen we over op 20 maart, want dan zijn de Waterschapsverkiezingen. Maar waar gaat het Waterschap over? In de serie 'Over Water' duiken we in vijf actuele thema's. Zo denkt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over het mogelijk inzetten van windmolens om uiteindelijk voor 100 procent klimaatneutraal te zijn.


Akkerbouw staat voor uitdagingen op inklinkende veengrond

27-02-2019 - 0 reacties Akkerbouwers in het veengebied tussen Exloo en Valthermond staan voor grote uitdagingen. Door problemen met de grondwaterstand en bodemdaling is het de vraag of ze in de toekomst in het gebied nog wel kunnen boeren zoals ze gewend zijn. Daarover lopen gesprekken met het waterschap, de gemeente en de provincie.


Waterschap Limburg adviseert te wachten met mest uitrijden

22-02-2019 - 0 reacties Melkveehouder Thieu Bongers uit Kelpen-Oler en LLTB bestuurder Jan Veltmans bekijken de waterstand in de sloot. De waterschappen willen graag zoveel mogelijk water vasthouden en roepen boeren op om stuwen in de zomerstand te laten staan en bewerking van het land uit te stellen als dat mogelijk is.


Ton voor actieplan zoetwatervoorraad Zeeland

22-02-2019 - 0 reacties Zolang er een neerslagtekort is, blijft het waterpeil hoog in Zeeland, zegt Waterschap Scheldestromen. Het waterschap trekt 100.000 euro uit voor een actieplan om de zoetwatervoorraad te behouden en zo mogelijk te vergroten. Oprukkende verzilting is een groot risico.


De waterschappen hebben last van hun eigen succes

18-02-2019 - 0 reacties Veel kiezers weten niet dat ze op 20 maart óók een stem moeten uitbrengen voor hun waterschap. Tijd voor een campagne. Vanmiddag is de aftrap.


Boer krijgt belangrijke rol bij waterbeheer Veluwe

18-02-2019 - 0 reacties Waterschap Vallei en Veluwe kijkt nadrukkelijk naar de agrarische sector om de kwaliteit en kwantiteit van gronden oppervlaktewater te verbeteren. Er liggen voor boeren veel kansen om wateroverlast en tekorten te beperken.


Problemen met grondwater na droge zomer, maar er is veel geleerd

16-02-2019 - 0 reacties De waterschappen in ons land hebben veel geleerd van de lange droogteperiode van vorig jaar. Ze hebben draaiboeken aangepast, houden meer water vast, stellen het beleid van schutten waar nodig bij, ontwikkelen maatregelen tegen verzilting, denken na over meer communicatie met burgers en boeren en uiteraard wordt er volop geëvalueerd. Dat blijkt allemaal uit een rondvraag van de NOS onder alle 21 Nederlandse waterschappen.
Een half jaar na de grote droogteperiode is de situatie in een aantal waterschappen nog steeds niet helemaal als voorheen. Met de dijken gaat het goed, maar vooral het grondwaterpeil geeft hier en daar nog reden tot zorg.
Scheuren
Verrassend is dat de meeste scheuren die door de droogte zijn ontstaan, vanzelf weer zijn dichtgetrokken, zo geven waterschappen aan. Dat wijst erop dat de dijken meer kunnen hebben dan werd gedacht.
Dat is bijvoorbeeld het geval in Friesland, waar bestuurder Jan van Weperen van het Wetterskip Fryslân ons rondleidt. "We kunnen constateren dat de dijken zich heel goed hebben hersteld. In de droogteperiode hebben we de dijken drie keer gecontroleerd. Daar waar scheuren zaten hebben we het extra in de gaten gehouden en zo nodig wat maatregelen genomen. Na de droogteperiode bleek dat de scheuren die we hadden waargenomen heel mooi en heel goed zijn hersteld. Het herstellend vermogen van de dijken is groot".
Kleikisten
In Zeeland en Noord-Holland zijn op dit moment weliswaar nog niet alle scheuren dicht, maar ze zijn duidelijk wel kleiner geworden. In Noord-Holland heeft het waterschap op vijf plekken zogeheten kleikisten geplaatst.
Daarbij wordt een scheur uitgegraven tot een sleuf van een meter breed en twee meter diep over een lengte van vijftien tot twintig meter, die vervolgens wordt opgevuld met verse vette klei. In Noord-Brabant is voor kleinere scheuren voor het eerst gebruik gemaakt van zwelklei: korreltjes die vocht opnemen en dan uitzetten.
Ook verdorde graszoden zijn grotendeels hersteld, al was het hier en daar wel nodig om gras bij te zaaien. Ook het niveau van het oppervlaktewater is weer normaal. Boeren zien overigens nog wel steeds de gevolgen. In Friesland treffen we vader en zoon Witteveen: "Door het beregeningsverbod van vorige zomer staat er nu heel veel onkruid, waar eerst een goede grasmaat lag. Waarschijnlijk moeten we doorzaaien of omploegen. En dat kost ons geld."
De gevolgen van de droogteperiode zijn nog het meest merkbaar bij het grondwaterpeil. Dit speelt vooral in de provincies met zandgronden. In verschillende gebieden staat het grondwater nog steeds enkele tientallen centimeters onder de gewenste hoogte.
De oplossing wordt gezocht in het langer vasthouden van (regen-)water in het gebied: door de stuwen hoog te laten staan wordt water minder snel afgevoerd en krijgt het langer de tijd om in de bodem door te dringen. Het streven is om het hogere zomerpeil aan te houden.
Van Weperen van Wetterskip Fryslân: "Meestal ben je in de winter bezig met lage peilen. Dan moet het water uit de polder, want het neerslagoverschot is altijd het sterkst in de winter. Nu, in februari 2019, hebben we nog een neerslagtekort. We bevinden ons best wel in een bijzondere situatie."
Verschillende waterschappen, onder andere in Brabant en Limburg, hebben boeren gevraagd om slootjes en duikers af te dammen met planken. In Twente en Drenthe is veel langer dan normaal extra water aangevoerd vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Gewoonlijk houdt dat eind september op, nu liep het tot eind van het jaar.
En nu?
Het waterschap in Friesland werkt aan een berekeningsmethode om in een volgende droogteperiode een beter beeld te hebben waar welke agrarische producten geteeld worden en welke waterbehoefte daarmee samenhangt.
Ook wordt gekeken waar kwetsbare natuur blijvend moet worden voorzien van water. Het doel is om zo regionaal en landelijk betere keuzes te kunnen maken bij dreigende waterschaarste of watertekorten.
Landelijk zijn er overigens flinke verschillen. Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen spreekt van een reële dreiging dat de droogte doorwerkt in het komende groeiseizoen, omdat ook de winter relatief droog verloopt. Waterschap Zuiderzeeland verwacht dat het grondwaterpeil pas in april weer normaal is.
Hoogheemraadschap Delfland rapporteert daarentegen dat alles alweer normaal is, maar kondigt wel aan dat het dit jaar aan de slag gaat met een digitale tool om preciezer te kunnen meten waar zich neerslagtekorten voordoen.
Ook wil het meer gebruik maken van drones om het gebied te inspecteren. Want, zo schrijft Delfland, "De ervaring van afgelopen jaren leert dat wij welke zomer voorbereid moeten zijn op droge periodes".
Veel meer nagedacht
Minister Van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat), die afgelopen week op bezoek was in Friesland, zegt dat Nederland nog niet klaar is voor een nieuwe periode van langdurige droogte. De door haar ingerichte Overlegtafel Droogte adviseert haar daarover. "Ik wil bijvoorbeeld weten hoe we strategisch met het grondwater moeten omgaan; tot hoever kun je het gebruiken in de verschillende gebieden. We zien nu dat er al veel meer wordt nagedacht over hoe we water op de beste manier kunnen vasthouden", aldus de minister.


Hunze en Aa's wil heldere afspraken over droogte

15-02-2019 - 0 reacties Waterschap Hunze en Aa's gaat in overleg met buurwaterschappen over de communicatie over de droogte. Vooraf moeten heldere afspraken worden gemaakt, vindt het waterschap. Dat is een van de punten uit zijn evaluatie.