Grondwater

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Grondwater. Grondwater is een van de 15056 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Grondwater nieuws

Vroeg voorjaar gunstig voor de graanprijs?

18-02-2019 - 0 reacties In West- en Centraal-Europa dient zich zacht voorjaarsweer aan, waarmee het voorjaar extreem vroeg op gang komt. Het zorgt er tevens voor dat de broodnodige voorraad grondwater voorlopig niet wordt aangevuld. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van de graangewassen?


Problemen met grondwater na droge zomer, maar er is veel geleerd

16-02-2019 - 0 reacties De waterschappen in ons land hebben veel geleerd van de lange droogteperiode van vorig jaar. Ze hebben draaiboeken aangepast, houden meer water vast, stellen het beleid van schutten waar nodig bij, ontwikkelen maatregelen tegen verzilting, denken na over meer communicatie met burgers en boeren en uiteraard wordt er volop geëvalueerd. Dat blijkt allemaal uit een rondvraag van de NOS onder alle 21 Nederlandse waterschappen.
Een half jaar na de grote droogteperiode is de situatie in een aantal waterschappen nog steeds niet helemaal als voorheen. Met de dijken gaat het goed, maar vooral het grondwaterpeil geeft hier en daar nog reden tot zorg.
Scheuren
Verrassend is dat de meeste scheuren die door de droogte zijn ontstaan, vanzelf weer zijn dichtgetrokken, zo geven waterschappen aan. Dat wijst erop dat de dijken meer kunnen hebben dan werd gedacht.
Dat is bijvoorbeeld het geval in Friesland, waar bestuurder Jan van Weperen van het Wetterskip Fryslân ons rondleidt. "We kunnen constateren dat de dijken zich heel goed hebben hersteld. In de droogteperiode hebben we de dijken drie keer gecontroleerd. Daar waar scheuren zaten hebben we het extra in de gaten gehouden en zo nodig wat maatregelen genomen. Na de droogteperiode bleek dat de scheuren die we hadden waargenomen heel mooi en heel goed zijn hersteld. Het herstellend vermogen van de dijken is groot".
Kleikisten
In Zeeland en Noord-Holland zijn op dit moment weliswaar nog niet alle scheuren dicht, maar ze zijn duidelijk wel kleiner geworden. In Noord-Holland heeft het waterschap op vijf plekken zogeheten kleikisten geplaatst.
Daarbij wordt een scheur uitgegraven tot een sleuf van een meter breed en twee meter diep over een lengte van vijftien tot twintig meter, die vervolgens wordt opgevuld met verse vette klei. In Noord-Brabant is voor kleinere scheuren voor het eerst gebruik gemaakt van zwelklei: korreltjes die vocht opnemen en dan uitzetten.
Ook verdorde graszoden zijn grotendeels hersteld, al was het hier en daar wel nodig om gras bij te zaaien. Ook het niveau van het oppervlaktewater is weer normaal. Boeren zien overigens nog wel steeds de gevolgen. In Friesland treffen we vader en zoon Witteveen: "Door het beregeningsverbod van vorige zomer staat er nu heel veel onkruid, waar eerst een goede grasmaat lag. Waarschijnlijk moeten we doorzaaien of omploegen. En dat kost ons geld."
De gevolgen van de droogteperiode zijn nog het meest merkbaar bij het grondwaterpeil. Dit speelt vooral in de provincies met zandgronden. In verschillende gebieden staat het grondwater nog steeds enkele tientallen centimeters onder de gewenste hoogte.
De oplossing wordt gezocht in het langer vasthouden van (regen-)water in het gebied: door de stuwen hoog te laten staan wordt water minder snel afgevoerd en krijgt het langer de tijd om in de bodem door te dringen. Het streven is om het hogere zomerpeil aan te houden.
Van Weperen van Wetterskip Fryslân: "Meestal ben je in de winter bezig met lage peilen. Dan moet het water uit de polder, want het neerslagoverschot is altijd het sterkst in de winter. Nu, in februari 2019, hebben we nog een neerslagtekort. We bevinden ons best wel in een bijzondere situatie."
Verschillende waterschappen, onder andere in Brabant en Limburg, hebben boeren gevraagd om slootjes en duikers af te dammen met planken. In Twente en Drenthe is veel langer dan normaal extra water aangevoerd vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Gewoonlijk houdt dat eind september op, nu liep het tot eind van het jaar.
En nu?
Het waterschap in Friesland werkt aan een berekeningsmethode om in een volgende droogteperiode een beter beeld te hebben waar welke agrarische producten geteeld worden en welke waterbehoefte daarmee samenhangt.
Ook wordt gekeken waar kwetsbare natuur blijvend moet worden voorzien van water. Het doel is om zo regionaal en landelijk betere keuzes te kunnen maken bij dreigende waterschaarste of watertekorten.
Landelijk zijn er overigens flinke verschillen. Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen spreekt van een reële dreiging dat de droogte doorwerkt in het komende groeiseizoen, omdat ook de winter relatief droog verloopt. Waterschap Zuiderzeeland verwacht dat het grondwaterpeil pas in april weer normaal is.
Hoogheemraadschap Delfland rapporteert daarentegen dat alles alweer normaal is, maar kondigt wel aan dat het dit jaar aan de slag gaat met een digitale tool om preciezer te kunnen meten waar zich neerslagtekorten voordoen.
Ook wil het meer gebruik maken van drones om het gebied te inspecteren. Want, zo schrijft Delfland, "De ervaring van afgelopen jaren leert dat wij welke zomer voorbereid moeten zijn op droge periodes".
Veel meer nagedacht
Minister Van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat), die afgelopen week op bezoek was in Friesland, zegt dat Nederland nog niet klaar is voor een nieuwe periode van langdurige droogte. De door haar ingerichte Overlegtafel Droogte adviseert haar daarover. "Ik wil bijvoorbeeld weten hoe we strategisch met het grondwater moeten omgaan; tot hoever kun je het gebruiken in de verschillende gebieden. We zien nu dat er al veel meer wordt nagedacht over hoe we water op de beste manier kunnen vasthouden", aldus de minister.


Grondwater stijgt terug

10-02-2019 - 0 reacties De grondwaterstanden in Vlaanderen zijn gestegen, ook in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij.


Droogte 2018 zorgt voor goede bodemstructuur

07-02-2019 - 0 reacties De droogte van 2018 zorgt dit jaar voor een goede bodemstructuur en veel organische stof van groenbemesters. 'Een mooie basis voor komend seizoen.' Op hogere zandgronden zit het grondwater nog wel tot een meter lager dan normaal.


Brabantse boeren kunnen miljoenen meer krijgen voor opgepompt grondwater, stellen advocaten

18-12-2018 - 0 reacties DEN BOSCH - Drinkwaterbedrijven onttrekken jaarlijks miljarden liters water uit de grond voor ons drinkwater. Ze betalen boeren daarvoor een schadevergoeding maar die blijkt na onderzoek veel te laag. ‘Brabantse boeren krijgen jaarlijks vier miljoen euro te weinig'.


Boomkwekers Zundert moeten maatregelen nemen om grondwater op peil te brengen

18-12-2018 - 0 reacties Als boomkwekers in Zundert geen maatregelen treffen om het grondwater terug op peil te brengen, kan dat in de toekomst ernstige gevolgen hebben. Dat bleek onlangs bij een bijeenkomst van Treeport, de coöperatieve vereniging van boomkwekers in Zundert.


Drink water uit de kraan en breng je pillen terug

09-12-2018 - 0 reacties De kwaliteit van drink- en grondwater staat in toenemende mate onder druk door de hoeveelheid medicijnen die mens - en dier - uitplassen of gewoon door de wc spoelen. Dat blijkt onvoorziene gevolgen te hebben voor het waterleven.


Effect van beworteling op droogteresistentie Engels raaigras rassen nog niet duidelijk

03-12-2018 - 0 reacties Verschillen in bewortelingsdiepte van Engels raaigras is mogelijk een belangrijke factor voor het vergroten van droogtetolerantie. Dat geldt vooral bij een plant onder droge omstandigheden. Met diepe beworteling kan een plant langer van grondwater gebruik maken. Het effect van beworteling op droogteresistentie is onderzocht in een buizenproef. Hieruit konden echter nog geen duidelijke conclusies over verschillen in droogteresistentie tussen de rassen kunnen worden getrokken.


Steun initiatief passende vergoeding droogteschade

28-11-2018 - 0 reacties LTO Nederland steunt het initiatief van Droogteschade.nl om boeren te compenseren voor grondwateronttrekking. Door grondwater te gebruiken voor drinkwatervoorziening hebben agrarirs te maken met verminderende gewasopbrengsten. De droge zomer draagt bij aan de urgentie voor een redelijke schadeloosstelling, vindt LTO Nederland.


Pilot bewerkte mest pakt goed uit

03-11-2018 - 1 reacties Het gebruik van de kunstmestvervanger Groene Weide Meststof leidde dit jaar niet tot een hoger nitraatgehalte in het grondwater, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit.


Lage waterstand is schadelijk voor kwetsbare natuur

31-10-2018 - 0 reacties Dinsdag viel er overal in Vlaanderen een betekenisvolle hoeveelheid neerslag. Dat was meer dan welkom want het najaar had nog niet veel regen gebracht na een extreem droge zomer. Het neerslagtekort is opgelopen tot 400 mm. De schade aan landbouwgewassen is door de Vlaamse regering erkend als landbouwramp. Ook de natuur is niet zonder kleerscheuren door de zomer gekomen. Natuurpunt vraagt aan waterbeheerders en aan de Vlaamse overheid om alles uit de kast te halen om het grondwater deze winter niet nog verder te laten zakken.


Drentse boer bij waterwinning kan huisbezoek verwachten

27-09-2018 - 0 reacties Boeren in en rond vier Drentse grondwaterbeschermingsgebieden kunnen binnenkort huisbezoek verwachten. Niet om te controleren of ze wel schoon genoeg boeren, maar met het aanbod om via een doelgericht bedrijfsplan en studiegroepactiviteiten hun uitspoeling van schadelijke stoffen naar het grondwater zo veel mogelijk te beperken.


Drentse boer bij drinkwaterwinning kan huisbezoek verwachten

27-09-2018 - 0 reacties Boeren in en rond vier Drentse grondwaterbeschermingsgebieden kunnen binnenkort huisbezoek verwachten. Niet om te controleren of ze wel schoon genoeg boeren, maar met het aanbod om via een doelgericht bedrijfsplan en studiegroepactiviteiten hun uitspoeling van schadelijke stoffen naar het grondwater zo veel mogelijk te beperken.


Extreme neerslagtekorten worden schering en inslag

21-09-2018 - 0 reacties Verontrustend nieuws uit een klimaatrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): een extreem neerslagtekort dat zich nu gemiddeld eens om de 20 jaar voordoet, kan zich in de toekomst gemiddeld eens om de twee jaar voordoen. De meerderheid van de onderzochte modellen wijst op een afname van de neerslag in de zomermaanden, met een substantiële afname tot -52 procent voor het hoge impactscenario. Wanneer je ook rekening houdt met de toegenomen verdamping kan de verwachte toename van de winterneerslag het effect van die droge zomers op bijvoorbeeld het grondwater niet compenseren.


Zesde mestactieplan op zijn milieueffecten beoordeeld

14-08-2018 - 0 reacties Ter bescherming van het oppervlakte- en grondwater tegen nitraatverliezen, bereidt de Vlaamse overheid het zesde mestactieplan (MAP 6) voor. Met de Europese Commissie wordt onderhandeld over de inhoud daarvan. Over de kennisgevingsnota kan iedereen zijn zegje doen. MAP 6 bouwt voort op MAP 5 maar steekt een tandje bij om de verbetering van de waterkwaliteit opnieuw vlot te trekken. Vlaanderen wil daarin slagen via een betere implementatie en handhaving van bestaand beleid en bijkomende maatregelen, zoals het beter in kaart brengen van het kunstmestgebruik op landbouwbedrijven.


Waterschap plaatst natuur nu boven boer

09-08-2018 - 0 reacties Waterschap Vechtstromen blijft bij de afweging om bij aanhoudende droogte onttrekkingsverboden op grondwater rond natuurgebieden af te kondigen. 'Natuur gaat hier boven landbouw', zegt dagelijks bestuurder Ria Broeze.


Waterputten maken comeback, boeren binden de strijd aan met hete en droge zomers.

09-08-2018 - 0 reacties NIEUW-VOSSEMEER - Het is wekenlang kurkdroog geweest buiten. Vanwege die droogte mogen boeren geen oppervlaktewater gebruiken, maar wel grondwater. Alleen moet je als boer dan wel bij dat grondwater kunnen komen. Het lijkt ouderwets, maar een waterput is een uitkomst. In Nieuw-Vossemeer wordt donderdag zo’n put geslagen.


Waterputten maken comeback, boeren binden de strijd aan met hete en droge zomers

09-08-2018 - 0 reacties NIEUW-VOSSEMEER - Het is wekenlang kurkdroog geweest buiten. Vanwege die droogte mogen boeren geen oppervlaktewater gebruiken, maar wel grondwater. Alleen moet je als boer dan wel bij dat grondwater kunnen komen. Het lijkt ouderwets, maar een waterput is een uitkomst. In Nieuw-Vossemeer wordt donderdag zo’n put geslagen.


“Praktische uitvoerbaarheid Nitraatrichtlijn gaat heel wat uitdagingen met zich meebrengen”

08-08-2018 - 0 reacties In de Europese regelgeving wordt aangegeven dat het grondwater maximaal vijftig milligram nitraat per liter mag bevatten. Momenteel wordt dit niet gehaald.


Onttrekkingsverbod voor grondwater: Hoe zit dat precies?

08-08-2018 - 0 reacties In de media wordt er momenteel gecommuniceerd dat er een onttrekkingsverbod is afgekondigd op grondwater. Dit is echter niet helemaal correct. Hoe is het dan wel?