Vertrouwen

Al het Vertrouwen nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Vertrouwen nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Vertrouwen nieuws

'Stikstofplan is zelfde gedrocht als fosfaatwet'

18-10-2019 - 0 reacties Jan Cees Vogelaar, de voorzitter van Stichting Mesdag Zuivelfonds, is nauw betrokken bij het stikstofdossier. Na de hoorzitting van woensdag (waarin hijzelf sprak) en het debat van gisteravond heeft hij echter geen vertrouwen dat het Kabinet met een passende oplossing komt.


Boeren vertrouwen de cijfers van het RIVM voor geen cent

27-09-2019 - 6 reacties Nederlandse boeren dreigen de dupe te worden van ondeugdelijke metingen van stikstof door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat stelt het Mesdag Zuivelfonds, een stichting die onderzoek in de melkveehouderij financiert. Met een juridische procedure wil de stichting het RIVM nu dwingen inzicht te geven in zijn methode om stikstof te meten.


'Meer vertrouwen in boeren dan in retailers'

24-09-2019 - 0 reacties Henk Broeders heeft vier stallen met duizend vleesveerunderen in Berkel Enschot. Daarbij is hij oprichter van boerenlabel Bief Select dat zo'n duizend supermarkten belevert. Toch zit succes niet altijd in massa. Omdat supermarkten een klein gedeelte vreemd mogen inkopen, ontstaat er ook ruimte voor boeren die op kleine schaal zaken willen doen.


VG Colours doet boekje open over dreigende rechtszaak patent kleurtechnieken

24-09-2019 - 0 reacties VG Colours uit De Lier wordt sinds enkele jaren belaagd door een bedrijf dat claimt het patent te hebben op de kleurtechnieken van orchideeën. Dit bedrijf, HE Licenties/Hanson Uitgevers, zou hierover nu zelf afnemers van VG Colours benaderd hebben. De directie van VG Colours stelt dat er geen sprake is van inbreuk op patent, en ziet de rechtszaak daarover met vertrouwen tegemoet.


VG Colours doet boekje open over dreigende rechtszaak over patent kleurtechnieken

23-09-2019 - 0 reacties VG Colours uit De Lier wordt sinds enkele jaren belaagd door een bedrijf dat claimt het patent te hebben op de kleurtechnieken van orchideeën. Dit bedrijf, HE Licenties/Hanson Uitgevers, heeft hierover nu zelf afnemers van VG Colours benaderd. De directie van VG Colours stelt dat er geen sprake is van inbreuk op patent, en zien de rechtszaak daarover met vertrouwen tegemoet.


Column: Verdomhoek

13-09-2019 - 0 reacties Wat hebben een verhaal, het Algemeen Belang en het vertrouwen van pluimveehouders met elkaar te maken? Enkele heren worden hartelijk bedankt.


Optimisme Nederlandse boer keldert

28-08-2019 - 0 reacties Het vertrouwen van Nederlandse boeren in hun onderneming is in het tweede kwartaal van 2019 flink gedaald. Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van Wageningen University & Research (WUR). De Index bevindt zich op het laagste niveau in 3 jaar tijd.


Vertrouwen akkerbouwers daalt licht in Agro Vertrouwensindex

28-08-2019 - 0 reacties Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het tweede kwartaal van 2019 met bijna 2 punten gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Akkerbouwers blijven negatief over de afgelopen twaalf maanden. Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex.


Vertrouwen varkenshouders keldert fors in Agro Vertrouwensindex

28-08-2019 - 0 reacties De Agro Vertrouwensindex is in het tweede kwartaal van 2019 is voor de hele landbouw met 5 punten gedaald naar 10 punten. Zo’n sterke daling kwam begin 2016 voor het laatst voor. Vooral varkenshouders, waren negatiever dan een kwartaal geleden.


Agro Vertrouwensindex op laagste niveau in drie jaar

27-08-2019 - 0 reacties De Agro Vertrouwensindex is in het tweede kwartaal van 2019 met 5 punten gedaald naar 10 punten. Zo'n sterke daling kwam begin 2016 voor het laatst voor. Vooral varkenshouders, vollegrondstuinders en melkveehouders waren negatiever dan een kwartaal geleden. Alleen de glastuinbouwers hadden iets meer vertrouwen in hun onderneming dan in het eerste kwartaal van 2019.


Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

09-08-2019 - 0 reacties Na een dollemansrit afgelopen weken, is de termijnmarkt voor het aprilcontract van 2020 in rustiger vaarwater gekomen. Na een slotstand en een duik in het begin van de week, leek de markt deze week te stabiliseren nabij. Het vertrouwen in de markt is echter laag en de angst regeert onder deelnemers van de termijnmarkt.


Kiezers Partij voor de Dieren keren zich tegen Marianne Thieme

30-07-2019 - 0 reacties Het vertrouwen in Marianne Thieme als partijleider van de Partij voor de Dieren, heeft een flinke knauw gekregen. Slechts 61 procent van de mensen die op de Partij voor de Dieren hebben gestemd heeft nog vertrouwen in haar.


Kiezers Partij voor de Dieren keren zich tegen Marianne Thieme

30-07-2019 - 0 reacties Het vertrouwen in Marianne Thieme als partijleider van de Partij voor de Dieren, heeft een flinke knauw gekregen. Slechts 61 procent van de mensen die op de Partij voor de Dieren hebben gestemd heeft nog vertrouwen in haar.


Nieuw mestbeleid Schouten hinkt op vier gedachten

27-07-2019 - 79 reacties Bij de herziening van het mestbeleid gaat minister Carola Schouten (LNV) uit van vier denkrichtingen. Hierbij variëren de mogelijkheden tussen een eenvoudig stelsel met generieke maatregelen tot bedrijfsspecifieke maatregelen met een hoge nutriëntenefficiëntie.

De landbouwminister heeft de Tweede Kamer deze week een update gegeven van het proces dat moet leiden naar een eenvoudiger en doelmatiger mestbeleid. In de Kamerbrief zet zij, zonder een voorkeur uit te spreken, vier denkrichtingen uiteen die zijn ontstaan na een inventarisatie van meningen en visies die leven bij betrokken boerenorganisaties, natuurbeschermers en (bodem)specialisten.

‘Nu is het tijd om het net op te halen en de aangedragen ideeën en voorstellen te ordenen, te verkennen en verder uit te werken’, schrijft Schouten.

Vier denkrichtingen
De bewindsvrouw onderscheid kort samengevat de volgende denkrichtingen voor een toekomstig mestbeleid:

Het wordt een uitdaging om doelen te bereiken

DEELNEMERS AAN HET LANDELIJK BESTUURLIJK OVERLEG
1. Eenvoud: een simpel, generiek stelsel. Voor iedereen geldt hetzelfde. De lust, maar ook de last wordt verdeeld over de sector. Dit leidt tot een lage uitvoeringslast.
2. Risicogericht: beleid wordt toegespitst op wat waar nodig is, dit geeft elders ruimte. Zo kan beleid worden toegespitst op gebieden waar een opgave ligt, omdat het risico van uitspoeling daar het grootst is. Of op bedrijven met een mestoverschot.
3. Doelgericht: een ondernemer wordt beoordeeld op het al dan niet behalen van een doel. Meten en monitoring en het tijdig in kunnen grijpen bij mogelijke achteruitgang is hierbij van belang.
4. Bedrijfsspecifiek: een ondernemer wordt gestimuleerd in en beoordeeld op zijn bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld het zeer efficiënt omgaan met nutriënten. Hoe meer hij doet om het risico op uitspoeling te voorkomen, hoe meer ruimte hij krijgt om te ondernemen.

Het toekomstig mestbeleid zal vermoedelijk een mix zijn van de vier denkrichtingen, onderdelen van het huidige beleid of een meersporenbeleid, zo schrijft Schouten. De verschillende mogelijkheden voor een toekomstig mestbeleid wil de minister nog deze zomer zowel door de praktijk als door de wetenschap laten beoordelen.

Praktijkbeoordelingen
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat de denkrichtingen toetsen aan de doelen van het mestbeleid en de realisatie van de kringloopvisie. Een praktijkbegeleidingsgroep van tussen de vijftig en zestig boeren gaat de verschillende visies beoordelen vanuit de praktijk.

Daarnaast gaat de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) op verzoek van de minister een overzicht geven van maatregelen die in vergelijkbare EU-lidstaten worden genomen, in kader van de implementatie van de Europese Nitraatrichtlijn.

Vooruitlopend op het nieuwe mestbeleid heeft Schouten besloten de gebruikelijke vijfjaarlijkse evaluatie van de Meststoffenwet nu niet in gang te zetten. De laatste uitgebreide evaluatie is begin 2017 door het PBL uitgebracht. Deze evaluatie speelde een rol bij het tot stand komen van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Formeel zou de volgende evaluatie uiterlijk begin 2022 aan de Tweede Kamer moeten worden aangeboden. Deze zou dan kunnen dienen voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

'Evaluatie komt te vroeg'
Schouten vindt die evaluatie, gezien de lopende herbezinning van het mestbeleid, te vroeg komen. Haar doel is om de volgende evaluatie die voor 2027 gepland staat, naar voren halen. In november komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nog wel met een rapport dat de effectiviteit van het gevoerde mestbeleid op de verbetering van de waterkwaliteit analyseert.

In de Kamerbrief verwijst de minister ook naar de overeenkomst die LTO Nederland, Vereniging van drinkwaterbedrijven, Interprovinciaal Overleg en de ministeries van I&W en LNV in 2017 sloten om de uitspoeling in waterwingebieden te verbeteren.

Goed op weg
De gezamenlijke aanpak voor 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden is nu anderhalf jaar van kracht en is goed op weg. Tegelijkertijd wordt het nog een uitdaging om de gestelde doelen te bereiken, concluderen de deelnemers aan dit Landelijk Bestuurlijk Overleg.

Of de gezamenlijke aanpak leidt tot het halen van de doelen in alle gebieden, is nog onzeker. De vijf partijen spreken hun vertrouwen uit in het ingezette proces en de aanpak, maar willen de komende jaren de vinger strak aan de pols houden.

Dwingende maatregelen
Als de vrijwillige aanpak onvoldoende oplevert, legt het ministerie van LNV dwingende maatregelen op.

In totaal doen al 360 agrarische ondernemers met 8.200 hectare landbouwgrond mee in de 28 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden waar als eerste mee is gestart. Dat is 60 procent van het areaal in deze 28 gebieden. In de overige zes gebieden is de werving van deelnemers begonnen.

Streefdoel 80 procent boeren nog niet gehaald
LTO Nederland is samen met de Vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin), de provincies en de ministeries van I&W en LNV initiatiefnemers van het Landelijk Bestuurlijk Overleg. Dat wil gezamenlijk de agrarische nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden terugdringen. Het streven is dat 80 procent van de boeren in de 34 gebieden deelnemen. Dat is nu 60 procent. Regionale coaches bekijken tijdens keukentafelgesprekken samen met de ondernemers welke maatregelen het beste passen op het bedrijf. In een aantal gebieden zijn ondernemers ook al aan de slag gegaan met maatregelen. Ondanks de voortvarende aanpak is het volgens de partijen nog een uitdaging om het doel, een concentratie kleiner dan 50 milligram nitraat per liter in het grondwater, te halen. ‘Helaas zijn we nog niet waar we hadden willen zijn op dit moment, maar de koers is goed’, zegt Vewin-directeur Hans de Groene.


Minder varkensboeren, blijver investeert volop

20-07-2019 - 0 reacties Ondanks de voortgaande krimp van het aantal varkensbedrijven in Nederland is er weinig sprake van chagrijn in de sector. 72 procent van de varkenshouders in het Nieuwe Oogst Opiniepanel heeft vertrouwen in de toekomst van de varkenshouderij. Slechts 5 procent van de blijvers heeft geen investeringsplannen.


Gebrek aan vertrouwen vloert biggenprijzen

15-07-2019 - 0 reacties Om in wielertermen te spreken: DCA BestPigletPrice is bezig aan een steile afdaling, waarvan het einde nog niet in zicht is. Ook de druk op de Duitse biggenprijs bouwt zich zienderogen op.


POV bemerkt wantrouwen over warme sanering varkenshouderij

13-07-2019 - 0 reacties POV-voorzitter Linda Janssen signaleert bij media en andere criticasters weinig vertrouwen in de warme sanering van de varkenshouderij.


Werken gemeenten mee in sanering varkenshouderij?

10-07-2019 - 0 reacties Een effectieve warme sanering van de Nederlandse varkens-houderij valt of staat met een doeltreffende medewerking van gemeenten en provincies. Het vertrouwen daarin is echter broos, zo blijkt uit Kamervragen van de VVD en een analyse van Abab Accountants.


Martin van den Brink treft sterke concurrenten in Silk Way Rally

06-07-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

HARSKAMP/IRKOETSK – Martin van den Brink begint komend weekend met ‘open vizier’ aan de Silk Way Rally. De Harskamper wil in Rusland en China voortborduren op de Morocco Desert Challenge. ,,We willen vooral het vertrouwen in de truck verder verhogen.” Na de technische tegenslagen in de Dakar Rally van 2019 pakte het team van Mammoet Rallysport in april de draad weer op. ,,In Marokko ging het goed met de motor. We willen die lijn nu doortrekken. Het sportieve aspect speelt zeker mee in de Silk Way, maar het verder testen van de techniek staat voorop. Het is de belangrijkste test


FleuraMetz en Hasfarm starten joint-venture in China

04-07-2019 - 0 reacties FleuraMetz en Hasfarm starten een joint-venture in China: Hasfarm FleuraMetz Flowers.
De twee partijen delen de visie dat solide partnerships en onderling vertrouwen tussen lokale groothandelaren en bloemisten enerzijds en distributeurs en producenten anderzijds de optimale weg is om de internationale sierteelt te laten floreren.