Lnv

Lnv is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Lnv en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Lnv nieuws

Drenthe wordt experimenteel gebied om landbouwsector verder te verduurzamen

08-06-2021 - 0 reacties Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Drenthe aangewezen als gebied om in te experimenteren met het verduurzamen van de landbouw. Er is voor onze provincie gekozen omdat ondernemers in de melkveesector al beloond zijn voor verbeteringen in de bedrijfsvoering op het gebied van klimaat, stikstof, bodemkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn. Die ervaring kan bijdragen aan nieuwe experimenten.


Caroline van der Plas (BBB): maak Aalt Dijkhuizen nieuwe minister van LNV

17-05-2021 - 12 reacties Caroline van der Plas, fractievoorzitter van BoerBurgerBeweging (BBB) ziet oud-bestuursvoorzitter van de Wageningen University & Research, Aalt Dijkhuizen graag als de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


LTO: focus op sociaaleconomische impact stikstof goed nieuws

03-03-2021 - 0 reacties De Sociaaleconomische Raad (SER) gaat in opdracht van LNV een verkennend onderzoek uitvoeren naar een landbouwakkoord. De verkenning komt voort uit een motie van Bisschop (SGP) bij de behandeling van de Stikstofwet, en richt zich op langjarig perspectief voor boeren en tuinders. De sociaaleconomische…


Nieuwe visquota afgesproken in afwachting van Brexit-akkoord

17-12-2020 - 2 reacties De EU en de lidstaten zijn het eens geworden over nieuwe visquota voor het eerste kwartaal van 2021, zo heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) donderdag bekendgemaakt. De afspraken gelden alleen voor de eerste drie maanden, omdat de EU nog met het Verenigd Koninkrijk in overleg is over een handelsakkoord, waarin ook afspraken worden gemaakt over visserij.


Ook vogelgriep in Utrecht: 100.000 dieren in Hekendorp worden geruimd

22-11-2020 - 0 reacties Zo'n 100.000 dieren worden geruimd, omdat bij een pluimveebedrijf in Hekendorp vogelgriep is geconstateerd, laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zondag weten. Voor het eerst tijdens deze vogelgriepuitbraak zijn dieren op een boerderij in de provincie Utrecht besmet geraakt.


2 miljard voor een weerbare landbouw

16-09-2020 - 0 reacties Met een begroting van 2 miljard wil het ministerie van LNV werken aan een weerbare en duurzame landbouw. Er is geld uitgetrokken voor onder meer de aanpak van de stikstofproblematiek, versterking van de marktpositie van boeren en voor kennisontwikkeling.


Onmisbare applicaties voor energiebesparing in de glastuinbouw

10-09-2020 - 0 reacties Fossiele energie wordt schaarser en duurder. De Nederlandse glastuinbouw heeft als doel minder afhankelijk te zijn van deze fossiele brandstoffen. Het programma 'Kas als energiebron' (KAE) houdt zich bezig met energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw. KAE doet dit samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).


Ministerie en boerenprotestgroepen gaan in gesprek met elkaar

30-07-2020 - 1 reacties Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de stichtingen Stikstofclaim en AgriFacts (STAF) gaan om de tafel. Ze gaan samen de berekeningen doorlopen die ten grondslag liggen aan de nieuwe regelgeving die boeren voorschrijft hoe hoog het eiwitgehalte in krachtvoer voor koeien mag zijn.


Nitraatuitspoeling naar grondwater: Op de goede weg, nu doorpakken

22-07-2020 - 0 reacties Vanuit een gezamenlijke aanpak werken agrariërs, drinkwaterbedrijven en overheden aan het verminderen van de uitspoeling van nitraat naar grondwater. De aanpak is belangrijk om de kwaliteit van de bronnen van het drinkwater te beschermen en is in december 2017 bekrachtigd in een bestuursovereenkomst tussen LTO Nederland, Vewin, IPO en de ministeries van LNV en IenW. Inmiddels zijn tussentijdse resultaten bekend van de 34 grondwaterbeschermingsgebieden waar de aanpak gehanteerd wordt.


AgriFacts en Stikstofclaim dreigen ministerie met kort geding

16-07-2020 - 0 reacties Als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) niet uiterlijk vrijdag om 12.00 uur met een onderbouwing komt van de voermaatregel voor veeboeren, beginnen de Stichting AgriFacts (STAF) en Stikstofclaim.nl een kort geding.


Duizenden boeren dreigen morgen naar Den Haag te gaan: ‘Voermaatregel moet van tafel’

02-07-2020 - 0 reacties Boeren dreigen vannacht met duizenden tractoren richting Den Haag te gaan uit protest tegen een voermaatregel van minister Carola Schouten (LNV). ,,We laten de gezondheid van onze koeien niet in gevaar komen.’’


Duizenden boeren dreigen morgen naar Den Haag te gaan: ‘Voermaatregel moet van tafel’

02-07-2020 - 24 reacties Boeren dreigen vannacht met duizenden tractoren richting Den Haag te gaan uit protest tegen een voermaatregel van minister Carola Schouten (LNV). ,,We laten de gezondheid van onze koeien niet in gevaar komen.’’


Onderzoek 'kostentoerekening en doelmatigheid NVWA' beschikbaar

16-06-2020 - 0 reacties In het regeerakkoord is opgenomen dat de NVWA wordt doorgelicht op kosteneffectiviteit en efficiëntie. Hiertoe is KPMG door het ministerie van LNV geselecteerd om een onderzoek te doen. Het onderzoek heeft in de periode van september 2019 - februari 2020 plaatsgevonden en heeft geleid tot de rapportage…


LNV draait vaak op voor proceskosten fosfaatzaken

05-06-2020 - 2 reacties Het fosfaatreductieplan en het fosfaatrechtenstelsel blijkt dure wetgeving te zijn voor LNV. Er is al € 1,3 miljoen aan proceskosten fosfaatzaken uitbetaald.
Ondanks dat boeren bij de fosfaatwetgeving relatief weinig in het gelijk worden gesteld wordt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) wel vaak veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Dat blijkt uit een gehonoreerd WOB-verzoek om inzage te krijgen in de uitbetaalde proceskosten.


Eva den Dunnen-Heijblom nieuwe plaatsvervangend secretaris-generaal bij ministerie van LNV

11-05-2020 - 0 reacties Eva den Dunnen-Heijblom MSc wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2020.
Eva den…


'Twee energiecentrales mogen meer stikstof gaan uitstoten dan ze deden'

29-04-2020 - 0 reacties Twee energiecentrales hebben sinds kort een natuurvergunning die het hun toestaat veel meer stikstof uit te stoten dan ze deden. Minister Schouten heeft daarmee ingestemd, maar volgens juristen zijn de vergunningen in strijd met het Europees recht. Dat blijkt uit onderzoek van journalistenplatform Investico in opdracht van Trouw en De Groene Amsterdammer.
De centrales waar het om gaat zijn de kolen- en biomassacentrale in Geertruidenberg en de biomassacentrale in Diemen. Beide centrales kregen het afgelopen halfjaar een vergunning om meer hout te mogen verstoken. Dat zou tot minder stikstofuitstoot leiden.
In de nieuwe vergunningen is de toegestane uitstoot van stikstof inderdaad lager dan in de oude vergunningen, maar fors hoger dan tot voor kort in de praktijk werd uitgestoten. Zo stootte volgens de onderzoekers de Amercentrale bij Geertruidenberg in 2018 700 ton stikstofdioxide uit. In de nieuwe vergunning is 1505 ton per jaar toegestaan. De centrale in Diemen stootte datzelfde jaar 325 ton stikstof uit, in de nieuwe vergunning mag het maximaal 836 ton zijn.
Uitspraak Raad van State
De Raad van State oordeelde vorig jaar dat de overheid Europese richtlijnen schendt als ze vergunningen uitgeeft die extra stikstofuitstoot toestaan. Dat is bij de nieuwe vergunningen voor de centrales het geval, menen de onderzoekers: niet als je naar de oude vergunning kijkt, maar wel in vergelijking met de recente uitstootcijfers.
De uitspraak van de Raad was het startpunt van de Nederlandse stikstofcrisis, die tot felle boerenprotesten leidde en verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen.
Juridisch kwetsbaar
De Tilburgse hoogleraar natuurbeschermingsrecht Kees Bastmeijer zei tegen de onderzoekers dat de provincies voor een schijnoplossing hebben gekozen die juridisch kwetsbaar is. Hij verwijst naar de uitspraak van de Raad van State, waarin werd geoordeeld dat tien intensieve veehouderijen alleen mochten uitbreiden als vaststond dat dit geen schade opleverde voor kwetsbare natuurgebieden.
Ook de Amsterdamse hoogleraar integrale stikstofstudies Jan Willem Erisman twijfelt of de vergunningen bij de rechter overeind blijven. Bovendien moet de uitstoot sowieso drastisch omlaag om de natuur te beschermen "of dat nou juridisch verplicht is of niet", zegt hij in Trouw.
Geen keus
De Noord-Brabantse milieugedeputeerde Rik Grashoff, verantwoordelijk voor de vergunning van de Amercentrale, zegt in De Groene Amsterdammer dat hij geen andere keus had. In adviezen van de landsadvocaat had gestaan dat je al toegekende emissierechten niet zomaar mag afpakken, omdat emissierechten als bedrijfseigendom kunnen worden gezien. Ook is in de vergunning ruimte opgenomen om in een strenge winter extra energie te kunnen leveren.
Milieuorganisaties zijn naar de rechter gestapt om de vergunningen aan te vechten.
Het ministerie van LNV verwijst naar de provincies. Die zijn het bevoegd gezag in deze, zegt een woordvoerder tegen de NOS. De betrokken provincies hebben nog niet gereageerd.


Varkensboeren die willen stoppen moeten geduld hebben, stapel aanvragen is te groot

14-04-2020 - 4 reacties Varkensboeren die met een warme subsidieregeling wilden stoppen met hun bedrijf, moeten nog even geduld hebben. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft meer tijd nodig om alle aanvragen te kunnen behandelen. Die periode zou eigenlijk woensdag aflopen, maar is nu met de wettelijke termijn van dertien weken verlengd, meldt het ministerie van LNV. De beoordelingsinstantie kan de grote stapel aanvragen niet aan.


Even geduld voor regeling fritesaardappelen

03-04-2020 - 0 reacties Telers van fritesaardappelen moeten nog even wachten op de voorwaarden voor compensatie voor overtollige aardappelen door de coronacrisis. Het ministerie van LNV tilt de bekendmaking van de ophanden zijnde compensatieregeling over het weekend heen.


'Continuïteit van de voedselvoorziening is niet in het geding'

01-04-2020 - 0 reacties Op 12 maart heeft de Tweede Kamer het kabinet via een motie opgeroepen om de voedselproductie en bevoorrading van winkels te waarborgen en daartoe verschillende scenario’s uit te werken. De continuïteit van de voedselvoorziening heeft de volle aandacht van het kabinet en de sector. Alle partijen die betrokken zijn bij de voedselvoorziening verzekeren dat de continuïteit van de voedselvoorziening niet in het geding is; er wordt ruim voldoende voedsel geproduceerd en er is meer dan genoeg voorraad aanwezig in de distributiecentra. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer.


Ook Schouten blijft niet achter in actie om kwekers en ouderen te steunen

25-03-2020 - 0 reacties Minister van LNV Carola Schouten overhandigde vanmiddag bloemen en planten aan bewoners en personeel van Sonneburgh in Rotterdam. Met de overhandiging wil de minister enerzijds de sierteeltsector een hart onder de riem steken en anderzijds de bewoners van het verzorgingshuis steunen in deze moeilijke…