Lnv

Lnv is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Lnv en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Lnv nieuws

Ministerie en boerenprotestgroepen gaan in gesprek met elkaar

30-07-2020 - 0 reacties Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de stichtingen Stikstofclaim en AgriFacts (STAF) gaan om de tafel. Ze gaan samen de berekeningen doorlopen die ten grondslag liggen aan de nieuwe regelgeving die boeren voorschrijft hoe hoog het eiwitgehalte in krachtvoer voor koeien mag zijn.


Nitraatuitspoeling naar grondwater: Op de goede weg, nu doorpakken

22-07-2020 - 0 reacties Vanuit een gezamenlijke aanpak werken agrariërs, drinkwaterbedrijven en overheden aan het verminderen van de uitspoeling van nitraat naar grondwater. De aanpak is belangrijk om de kwaliteit van de bronnen van het drinkwater te beschermen en is in december 2017 bekrachtigd in een bestuursovereenkomst tussen LTO Nederland, Vewin, IPO en de ministeries van LNV en IenW. Inmiddels zijn tussentijdse resultaten bekend van de 34 grondwaterbeschermingsgebieden waar de aanpak gehanteerd wordt.


AgriFacts en Stikstofclaim dreigen ministerie met kort geding

16-07-2020 - 0 reacties Als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) niet uiterlijk vrijdag om 12.00 uur met een onderbouwing komt van de voermaatregel voor veeboeren, beginnen de Stichting AgriFacts (STAF) en Stikstofclaim.nl een kort geding.


Duizenden boeren dreigen morgen naar Den Haag te gaan: ‘Voermaatregel moet van tafel’

02-07-2020 - 0 reacties Boeren dreigen vannacht met duizenden tractoren richting Den Haag te gaan uit protest tegen een voermaatregel van minister Carola Schouten (LNV). ,,We laten de gezondheid van onze koeien niet in gevaar komen.’’


Duizenden boeren dreigen morgen naar Den Haag te gaan: ‘Voermaatregel moet van tafel’

02-07-2020 - 23 reacties Boeren dreigen vannacht met duizenden tractoren richting Den Haag te gaan uit protest tegen een voermaatregel van minister Carola Schouten (LNV). ,,We laten de gezondheid van onze koeien niet in gevaar komen.’’


Onderzoek 'kostentoerekening en doelmatigheid NVWA' beschikbaar

16-06-2020 - 0 reacties In het regeerakkoord is opgenomen dat de NVWA wordt doorgelicht op kosteneffectiviteit en efficiëntie. Hiertoe is KPMG door het ministerie van LNV geselecteerd om een onderzoek te doen. Het onderzoek heeft in de periode van september 2019 - februari 2020 plaatsgevonden en heeft geleid tot de rapportage…


LNV draait vaak op voor proceskosten fosfaatzaken

05-06-2020 - 1 reacties Het fosfaatreductieplan en het fosfaatrechtenstelsel blijkt dure wetgeving te zijn voor LNV. Er is al € 1,3 miljoen aan proceskosten fosfaatzaken uitbetaald.
Ondanks dat boeren bij de fosfaatwetgeving relatief weinig in het gelijk worden gesteld wordt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) wel vaak veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Dat blijkt uit een gehonoreerd WOB-verzoek om inzage te krijgen in de uitbetaalde proceskosten.


Eva den Dunnen-Heijblom nieuwe plaatsvervangend secretaris-generaal bij ministerie van LNV

11-05-2020 - 0 reacties Eva den Dunnen-Heijblom MSc wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2020.
Eva den…


'Twee energiecentrales mogen meer stikstof gaan uitstoten dan ze deden'

29-04-2020 - 0 reacties Twee energiecentrales hebben sinds kort een natuurvergunning die het hun toestaat veel meer stikstof uit te stoten dan ze deden. Minister Schouten heeft daarmee ingestemd, maar volgens juristen zijn de vergunningen in strijd met het Europees recht. Dat blijkt uit onderzoek van journalistenplatform Investico in opdracht van Trouw en De Groene Amsterdammer.
De centrales waar het om gaat zijn de kolen- en biomassacentrale in Geertruidenberg en de biomassacentrale in Diemen. Beide centrales kregen het afgelopen halfjaar een vergunning om meer hout te mogen verstoken. Dat zou tot minder stikstofuitstoot leiden.
In de nieuwe vergunningen is de toegestane uitstoot van stikstof inderdaad lager dan in de oude vergunningen, maar fors hoger dan tot voor kort in de praktijk werd uitgestoten. Zo stootte volgens de onderzoekers de Amercentrale bij Geertruidenberg in 2018 700 ton stikstofdioxide uit. In de nieuwe vergunning is 1505 ton per jaar toegestaan. De centrale in Diemen stootte datzelfde jaar 325 ton stikstof uit, in de nieuwe vergunning mag het maximaal 836 ton zijn.
Uitspraak Raad van State
De Raad van State oordeelde vorig jaar dat de overheid Europese richtlijnen schendt als ze vergunningen uitgeeft die extra stikstofuitstoot toestaan. Dat is bij de nieuwe vergunningen voor de centrales het geval, menen de onderzoekers: niet als je naar de oude vergunning kijkt, maar wel in vergelijking met de recente uitstootcijfers.
De uitspraak van de Raad was het startpunt van de Nederlandse stikstofcrisis, die tot felle boerenprotesten leidde en verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen.
Juridisch kwetsbaar
De Tilburgse hoogleraar natuurbeschermingsrecht Kees Bastmeijer zei tegen de onderzoekers dat de provincies voor een schijnoplossing hebben gekozen die juridisch kwetsbaar is. Hij verwijst naar de uitspraak van de Raad van State, waarin werd geoordeeld dat tien intensieve veehouderijen alleen mochten uitbreiden als vaststond dat dit geen schade opleverde voor kwetsbare natuurgebieden.
Ook de Amsterdamse hoogleraar integrale stikstofstudies Jan Willem Erisman twijfelt of de vergunningen bij de rechter overeind blijven. Bovendien moet de uitstoot sowieso drastisch omlaag om de natuur te beschermen "of dat nou juridisch verplicht is of niet", zegt hij in Trouw.
Geen keus
De Noord-Brabantse milieugedeputeerde Rik Grashoff, verantwoordelijk voor de vergunning van de Amercentrale, zegt in De Groene Amsterdammer dat hij geen andere keus had. In adviezen van de landsadvocaat had gestaan dat je al toegekende emissierechten niet zomaar mag afpakken, omdat emissierechten als bedrijfseigendom kunnen worden gezien. Ook is in de vergunning ruimte opgenomen om in een strenge winter extra energie te kunnen leveren.
Milieuorganisaties zijn naar de rechter gestapt om de vergunningen aan te vechten.
Het ministerie van LNV verwijst naar de provincies. Die zijn het bevoegd gezag in deze, zegt een woordvoerder tegen de NOS. De betrokken provincies hebben nog niet gereageerd.


Varkensboeren die willen stoppen moeten geduld hebben, stapel aanvragen is te groot

14-04-2020 - 3 reacties Varkensboeren die met een warme subsidieregeling wilden stoppen met hun bedrijf, moeten nog even geduld hebben. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft meer tijd nodig om alle aanvragen te kunnen behandelen. Die periode zou eigenlijk woensdag aflopen, maar is nu met de wettelijke termijn van dertien weken verlengd, meldt het ministerie van LNV. De beoordelingsinstantie kan de grote stapel aanvragen niet aan.


Even geduld voor regeling fritesaardappelen

03-04-2020 - 0 reacties Telers van fritesaardappelen moeten nog even wachten op de voorwaarden voor compensatie voor overtollige aardappelen door de coronacrisis. Het ministerie van LNV tilt de bekendmaking van de ophanden zijnde compensatieregeling over het weekend heen.


'Continuïteit van de voedselvoorziening is niet in het geding'

01-04-2020 - 0 reacties Op 12 maart heeft de Tweede Kamer het kabinet via een motie opgeroepen om de voedselproductie en bevoorrading van winkels te waarborgen en daartoe verschillende scenario’s uit te werken. De continuïteit van de voedselvoorziening heeft de volle aandacht van het kabinet en de sector. Alle partijen die betrokken zijn bij de voedselvoorziening verzekeren dat de continuïteit van de voedselvoorziening niet in het geding is; er wordt ruim voldoende voedsel geproduceerd en er is meer dan genoeg voorraad aanwezig in de distributiecentra. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer.


Ook Schouten blijft niet achter in actie om kwekers en ouderen te steunen

25-03-2020 - 0 reacties Minister van LNV Carola Schouten overhandigde vanmiddag bloemen en planten aan bewoners en personeel van Sonneburgh in Rotterdam. Met de overhandiging wil de minister enerzijds de sierteeltsector een hart onder de riem steken en anderzijds de bewoners van het verzorgingshuis steunen in deze moeilijke…


Corona: Ministerie van Landbouw geeft een update per exportland

20-03-2020 - 0 reacties Royal FloraHolland deelt een update van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de impact die het coronavirus heeft op de export van bloemen en planten, maar in veel gevallen ook van andere (vers) producten op onze buurlanden en daarbuiten. Hieronder treft u een overzicht,…


Schouten maakt zich sterk om cosmetische eisen aan groenten en fruit te laten vallen

13-03-2020 - 0 reacties Het rapport ‘Cosmetische aspecten in specifieke handelsnormen voor groenten en fruit’ van Wageningen University & Research biedt voor minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voldoende handvatten om de handelsnormen in Europees verband ter discussie te stellen.
Het meest kansrijk…


Schouten maakt zich sterk om cosmetische eisen aan groenten en fruit te laten vallen

12-03-2020 - 0 reacties Het rapport ‘Cosmetische aspecten in specifieke handelsnormen voor groenten en fruit’ van Wageningen University & Research biedt voor minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voldoende handvatten om de handelsnormen in Europees verband ter discussie te stellen. Het meest kansrijk achten de onderzoekers het aanpassen van de cosmetische eisen van klasse II-producten. Die aanbeveling heeft Schouten al ingebracht in de lopende evaluatie van de Europese Commissie naar de effectiviteit van de Europese handelsnormen van groenten- en fruitproducten. Dat meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer.


Schouten heeft nog geen zicht op omvang van de te legaliseren PAS-meldingen

12-03-2020 - 0 reacties Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de intentie om de bedrijven die binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) binnen de Wet op natuurbescherming konden volstaan met een melding te legaliseren. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat de precieze omvang is van de te legaliseren meldingen. Als de omvang van de projecten bekend is, moet aan de hand van een passende beoordeling bekeken worden hoeveel compensatie dan wel mitigatie tegenover de legalisering van de meldingen moet staan. In de gebiedsgerichte aanpak worden dan de noodzakelijke maatregelen genomen. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer.


Schouten ziet pleidooi voor natuurinclusieve landbouw als steun voor haar kringloopvisie

10-03-2020 - 1 reacties Zestig organisaties hebben minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 14 januari een 10-stappenplan over een natuurinclusieve landbouw aangeboden. De organisaties sporen het kabinet daarmee aan om forse stappen richting natuurinclusieve kringlooplandbouw te zetten. Schouten herkent in het stappenplan veel van de ambities van het kabinet en ook veel van de acties en maatregelen die in het Realisatieplan voor haar visie 'Waardevol en verbonden' zijn opgenomen. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer.


Onderzoek onder boeren en tuinders over prijsvorming voedselketen

11-02-2020 - 0 reacties Veel boeren en tuinders vinden dat ze te weinig invloed hebben op de prijs die ze kunnen vragen voor hun producten. Ook geven boeren en tuinders aan dat de eisen op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid worden verhoogd, zonder dat daar extra inkomsten tegenover staan. Minister Schouten van LNV wil om deze reden de positie van boeren en tuinders in de voedselketen versterken. Ongeveer 15.000 boeren en tuinders krijgen daarvoor deze week een email met het verzoek om aan dit onderzoek mee te doen.


Vragen en antwoorden over stikstofmaatregelen op een rij

10-02-2020 - 0 reacties Het ministerie van LNV heeft de meest gestelde vragen over de stikstofmaatregelen op een rij gezet. Hieronder de vragen en antwoorden op een rij.