Mestoverschot

Mestoverschot nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Mestoverschot nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Mestoverschot nieuws

Grote politie-actie tegen mestfraude: onder meer inval bij bedrijf in Esbeek

11-02-2021 - 0 reacties De Nederlandse en Belgische politie hebben donderdag vanwege mogelijke mestfraude invallen gedaan op tientallen plaatsen in de grensstreek. In onze provincie werd onder meer onderzoek gedaan bij een bedrijf in Esbeek. In België zijn zeventien mensen gearresteerd, meldt het Belgische Openbaar Ministerie donderdag.
De resultaten van de invallen in Nederland zijn nog niet bekend.

De politie heeft aanwijzingen voor 'grootschalige fraude'. De
verdachten zouden mest illegaal hebben afgevoerd naar
akkerbouwers en naar vergisters die er biogas van maken. Ook zouden
ze testmonsters van mest in hun voordeel hebben gemanipuleerd.

Lucratief om regels te ontduikenDoor het mestoverschot in Nederland en Vlaanderen en de volgens
sommige boeren te strikte limieten op het bemesten van boerenland,
is het al gauw lucratief om de strenge regels te ontduiken.
Fraudeurs jagen ook op de subsidies voor bijvoorbeeld het vergisten
van mest.

De Nederlandse en Belgische politie doorzochten donderdag samen met
de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) huizen en
bedrijven op acht plaatsen in onze provincie en in Limburg. In België gebeurde
dat op nog eens 24 plaatsen.


OM eist beroepsverbod en gevangenisstraf voor mesthandelaar Daas vanwege 'stelselmatige fraude'

08-10-2019 - 0 reacties Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van 3 jaar en een beroepsverbod geëist tegen de eigenaar van mestintermediair Daas uit Wintelre. Hij heeft volgens het OM tientallen boeren geholpen om van hun mestoverschot af te komen door mest te laten verdwijnen. De mestintermediair wordt in verband gebracht met het niet verantwoorden van mest ter waarde van 500.000 tot 1 miljoen kilo fosfaten.


Brabantse mesthandelaar hoort drie jaar cel tegen zich eisen

08-10-2019 - 0 reacties Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar celstraf en een beroepsverbod geëist tegen een mesthandelaar uit Wintelre (NB). De man heeft volgens het OM tientallen boeren geholpen om van hun mestoverschot af te komen door het illegaal te laten verdwijnen.


Twentse boeren met zoeken investeerder voor ‘oplossing voor alles’: de struvietbatterij

19-09-2019 - 0 reacties BEKUM - Met een miljoen voor een pilotproject willen drie boeren en een ontwerper uit Beckum aantonen dat ze een oplossing hebben voor het teveel aan CO2-uitstoot, de stikstofproblematiek, de energietransitie én het mestoverschot. Hun struvietbatterij heeft de interesse van Statenleden, regionale bedrijven en een groot bedrijf als VDL.


Nieuw mestbeleid Schouten hinkt op vier gedachten

27-07-2019 - 79 reacties Bij de herziening van het mestbeleid gaat minister Carola Schouten (LNV) uit van vier denkrichtingen. Hierbij variëren de mogelijkheden tussen een eenvoudig stelsel met generieke maatregelen tot bedrijfsspecifieke maatregelen met een hoge nutriëntenefficiëntie.

De landbouwminister heeft de Tweede Kamer deze week een update gegeven van het proces dat moet leiden naar een eenvoudiger en doelmatiger mestbeleid. In de Kamerbrief zet zij, zonder een voorkeur uit te spreken, vier denkrichtingen uiteen die zijn ontstaan na een inventarisatie van meningen en visies die leven bij betrokken boerenorganisaties, natuurbeschermers en (bodem)specialisten.

‘Nu is het tijd om het net op te halen en de aangedragen ideeën en voorstellen te ordenen, te verkennen en verder uit te werken’, schrijft Schouten.

Vier denkrichtingen
De bewindsvrouw onderscheid kort samengevat de volgende denkrichtingen voor een toekomstig mestbeleid:

Het wordt een uitdaging om doelen te bereiken

DEELNEMERS AAN HET LANDELIJK BESTUURLIJK OVERLEG
1. Eenvoud: een simpel, generiek stelsel. Voor iedereen geldt hetzelfde. De lust, maar ook de last wordt verdeeld over de sector. Dit leidt tot een lage uitvoeringslast.
2. Risicogericht: beleid wordt toegespitst op wat waar nodig is, dit geeft elders ruimte. Zo kan beleid worden toegespitst op gebieden waar een opgave ligt, omdat het risico van uitspoeling daar het grootst is. Of op bedrijven met een mestoverschot.
3. Doelgericht: een ondernemer wordt beoordeeld op het al dan niet behalen van een doel. Meten en monitoring en het tijdig in kunnen grijpen bij mogelijke achteruitgang is hierbij van belang.
4. Bedrijfsspecifiek: een ondernemer wordt gestimuleerd in en beoordeeld op zijn bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld het zeer efficiënt omgaan met nutriënten. Hoe meer hij doet om het risico op uitspoeling te voorkomen, hoe meer ruimte hij krijgt om te ondernemen.

Het toekomstig mestbeleid zal vermoedelijk een mix zijn van de vier denkrichtingen, onderdelen van het huidige beleid of een meersporenbeleid, zo schrijft Schouten. De verschillende mogelijkheden voor een toekomstig mestbeleid wil de minister nog deze zomer zowel door de praktijk als door de wetenschap laten beoordelen.

Praktijkbeoordelingen
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat de denkrichtingen toetsen aan de doelen van het mestbeleid en de realisatie van de kringloopvisie. Een praktijkbegeleidingsgroep van tussen de vijftig en zestig boeren gaat de verschillende visies beoordelen vanuit de praktijk.

Daarnaast gaat de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) op verzoek van de minister een overzicht geven van maatregelen die in vergelijkbare EU-lidstaten worden genomen, in kader van de implementatie van de Europese Nitraatrichtlijn.

Vooruitlopend op het nieuwe mestbeleid heeft Schouten besloten de gebruikelijke vijfjaarlijkse evaluatie van de Meststoffenwet nu niet in gang te zetten. De laatste uitgebreide evaluatie is begin 2017 door het PBL uitgebracht. Deze evaluatie speelde een rol bij het tot stand komen van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Formeel zou de volgende evaluatie uiterlijk begin 2022 aan de Tweede Kamer moeten worden aangeboden. Deze zou dan kunnen dienen voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

'Evaluatie komt te vroeg'
Schouten vindt die evaluatie, gezien de lopende herbezinning van het mestbeleid, te vroeg komen. Haar doel is om de volgende evaluatie die voor 2027 gepland staat, naar voren halen. In november komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nog wel met een rapport dat de effectiviteit van het gevoerde mestbeleid op de verbetering van de waterkwaliteit analyseert.

In de Kamerbrief verwijst de minister ook naar de overeenkomst die LTO Nederland, Vereniging van drinkwaterbedrijven, Interprovinciaal Overleg en de ministeries van I&W en LNV in 2017 sloten om de uitspoeling in waterwingebieden te verbeteren.

Goed op weg
De gezamenlijke aanpak voor 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden is nu anderhalf jaar van kracht en is goed op weg. Tegelijkertijd wordt het nog een uitdaging om de gestelde doelen te bereiken, concluderen de deelnemers aan dit Landelijk Bestuurlijk Overleg.

Of de gezamenlijke aanpak leidt tot het halen van de doelen in alle gebieden, is nog onzeker. De vijf partijen spreken hun vertrouwen uit in het ingezette proces en de aanpak, maar willen de komende jaren de vinger strak aan de pols houden.

Dwingende maatregelen
Als de vrijwillige aanpak onvoldoende oplevert, legt het ministerie van LNV dwingende maatregelen op.

In totaal doen al 360 agrarische ondernemers met 8.200 hectare landbouwgrond mee in de 28 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden waar als eerste mee is gestart. Dat is 60 procent van het areaal in deze 28 gebieden. In de overige zes gebieden is de werving van deelnemers begonnen.

Streefdoel 80 procent boeren nog niet gehaald
LTO Nederland is samen met de Vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin), de provincies en de ministeries van I&W en LNV initiatiefnemers van het Landelijk Bestuurlijk Overleg. Dat wil gezamenlijk de agrarische nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden terugdringen. Het streven is dat 80 procent van de boeren in de 34 gebieden deelnemen. Dat is nu 60 procent. Regionale coaches bekijken tijdens keukentafelgesprekken samen met de ondernemers welke maatregelen het beste passen op het bedrijf. In een aantal gebieden zijn ondernemers ook al aan de slag gegaan met maatregelen. Ondanks de voortvarende aanpak is het volgens de partijen nog een uitdaging om het doel, een concentratie kleiner dan 50 milligram nitraat per liter in het grondwater, te halen. ‘Helaas zijn we nog niet waar we hadden willen zijn op dit moment, maar de koers is goed’, zegt Vewin-directeur Hans de Groene.


Zeven nieuwe mestfabrieken en nog komt Gelderland om in de mest

23-06-2019 - 1 reacties De mesthoop in Gelderland is gigantisch. Na Noord-Brabant en Limburg heeft Gelderland het grootste mestoverschot van Nederland. Plannen om grote mestvergistingsinstallaties te bouwen en het probleem zo op te lossen stuiten op weerstand.


Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld

17-06-2019 - 0 reacties Proeven met dierlijke mest, versoepeling van de veevoerregels en de aanpak van kortlopende pachtcontracten. Met die maatregelen wil minister Schouten de omslag maken naar 'kringlooplandbouw'. Een jaarlijkse investering van honderden miljoenen euro's moet daarbij helpen.
Volgens de minister gaat het voortaan om het produceren van voedsel met zo min mogelijk nadelen voor natuur, milieu en klimaat, zegt ze in het AD.
De duurzaam geteelde producten zullen wel duurder worden, waarschuwt Schouten. "Voedsel is ongelooflijk goedkoop geworden. Vroeger waren we ongeveer 20 procent van ons inkomen eraan kwijt, nu is dat zo'n 10 tot 12 procent."
En die rekening wordt betaald door de boer die een laag inkomen heeft en door de natuur en het milieu die zwaarder worden belast, zegt Schouten. "Nu ligt het risico bij de boer. Als aan voedsel hogere eisen worden gesteld, onder meer voor dierenwelzijn, is een hogere vergoeding terecht."
Ook supermarkten hebben daar volgens haar een rol in. Ze wil afspraken over een eerlijkere prijs voor de producten, en een geschillencommissie waar boeren terecht kunnen met klachten over eisen van afnemers. Ook wil Schouten dat het voor boeren makkelijker wordt om gezamenlijk te onderhandelen met supermarkten.
Experimenteergebieden
Om de kringlooplandbouw verder meer vorm te geven, wijst de minister vijf experimenteergebieden aan, waar boeren tijdelijk mogen afwijken van de geldende regels. In regio's in de Achterhoek, de Peel, Twente, Flevoland en Noord-Nederland mag bijvoorbeeld meer dierlijke mest worden uitgereden op het land, waardoor er minder kunstmest nodig is en het mestoverschot afneemt.
Een totaal verbod op kunstmest komt er niet, omdat boeren hun land dan niet voldoende kunnen bemesten. "Maar ik steek nu geld en energie in de ontwikkeling van alternatieven, zodat we in de toekomst wél zonder kunstmest kunnen", zegt Schouten in de krant.
Ook wil Schouten Brussel vragen om de versoepeling van veevoerregels, zodat kan worden gekeken naar insecten en zeewier als eiwitbron. "Voor de teelt van zeewier is geen schaarse landbouwgrond nodig."
Met de aanpak van kortlopende pachtcontracten voor landbouwgrond wil de minister het voor boeren aantrekkelijker maken om hun land duurzaam te gebruiken.
Een omslag in de landbouw is extra hard nodig door de streep die de Raad van State door het Nederlandse stikstofbeleid heeft gezet. Daardoor zijn duizenden vergunningen voor veehouders in gevaar gekomen. "Ik wil dat boeren nieuwe verdienmodellen vinden", zegt Schouten, "daar ga ik ze bij helpen."
Vlees en vis
Dat de voedingsmarkt verandert, bewijzen ook de nieuwste cijfers van het CBS over de prijs van eten. De afgelopen tien jaar steeg die prijs niet eerder zo snel. Vooral vlees en vis werden duurder, met een prijsstijging van 5 procent. Ook de prijs van brood en granen (bijna 4 procent) en zuivel (3 procent) steeg. Alle andere voedingsmiddelen werden gemiddeld 4 procent duurder.
Bij die prijsstijgingen speelt ook de verhoging van het lage btw-tarief een rol. Die steeg begin dit jaar van 6 naar 9 procent.


Toekomst landbouw: kleinere veestapel, grotere stallen

07-06-2019 - 33 reacties HAREN/OSS - Ziektekiemen, fijnstof, dierenleed, mestoverschot, biodiversiteit, asbestdaken: de veeteelt staat voor een groot aantal uitdagingen. Oss is de eerste gemeente die zich samen met de boeren zet aan een toekomstvisie voor de sector. Woensdag werd in Haren de aftrap gegeven.


Slaat mestoverschot over in een tekort?

14-02-2019 - 0 reacties Het uitrijdseizoen staat op het punt van beginnen. De ophaalbijdragen voor zowel varkens- als rundveedrijfmest zijn deze wintermaanden historisch hoog en dus is er voor de veehouders veel aan gelegen dat er ontspanning op de markt komt. Wat is de actuele situatie?


Tijd voor de echte cijfers

13-02-2019 - 9 reacties ANNIE SCHREIJER-PIERIK, LID VAN HET EUROPEES PARLEMENT VOOR HET CDA

Meten is weten. Dat is een oude wijsheid, die nog steeds erg waar is. En het is hoog tijd dat de overheid eens goed gaat meten in het mestbeleid. Want de huidige cijfers stinken.

Want hoeveel milieuvervuilende fosfaat zit er eigenlijk in mest? Dat is nogal belangrijk voordat we nog meer koeien moeten wegdoen om de normen te halen. Melkveehouder Albert Scholten overhandigde mij vorige week GD-mineralencijfers van drieduizend collega-melkveehouders. Gemiddeld bevat elke kilo melk 1,14 gram fosfor, terwijl de overheid rekent met 0,97 gram. Dat maakt nogal verschil. Fosfor die in melk zit, zit niet in de mest. Als je dit doorrekent, is er in Nederland plaats voor meer koeien.

De berekening van Scholten sluit aan bij een berekening van een van mijn medewerkers. Die ontdekte dat de Nederlandse overheid een hogere fosfaatexcretie hanteert dan de Vlaamse overheid. Als Nederland de Vlaamse waarden zou overnemen, is er in Nederland zelfs helemaal geen mestoverschot meer.

Maar we moeten ook eens goed meten waar fosfaat een probleem is. Je zou denken dat fosfaat dus vooral in het milieu zit in regio's met veel vee. En wat denkt u? In de praktijk is het fosfaatoverschot vooral in de Randstad en Zeeland en juist niet in de gebieden met veehouderijen in het noorden, oosten en zuiden van het land.

Het is zo zonde dat topbedrijven moeten krimpen, terwijl milieuvervuilende luchtvaart en wegverkeer wel mogen groeien

Onderzoeksjournalist Geesje Rotgers van V-focus heeft dit op een kaart van Nederland gezet. Ze presenteerde die bij een bijeenkomst die ik vorige week had georganiseerd over het fosfaatstelsel.
'Dus welk probleem lossen we eigenlijk op met dit fosfaatstelsel?' vroeg Rotgers scherp aan de zaal. Duidelijk niet het mestprobleem, als dat al een echt probleem is.

Met echte cijfers en echte metingen moeten we echt beleid kunnen maken. Dan is er wel ruimte voor de veehouderij en kan de sector weer herstellen tot een economische 'witte motor'. De Nederlandse melkveebedrijven behoren tot de wereldtop: zo ongelooflijk efficiënt en innovatief vind je ze bijna nergens. Het is zo zonde dat topbedrijven moeten krimpen, terwijl milieuvervuilende luchtvaart en wegverkeer wel mogen groeien.

Melkveehouders, landbouworganisaties en politiek moeten samen aan de slag gaan. Nu de echte cijfers boven water zijn gekomen, moet minister Carola Schouten (LNV) overstag gaan. Ze moet de echte wil tonen om de melkveehouders de ruimte te geven die hun toekomt.


Boeren vangen weer bot bij hof in Den Haag

11-09-2018 - 5 reacties Melkveehouders die vorig jaar door de rechter werden vrijgesteld van medewerking aan een plan om het mestoverschot in Nederland terug te dringen, moeten alsnog hun veestapel verkleinen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald in hoger beroep, aangespannen door de Staat.


De maat van mest

05-09-2018 - 0 reacties De Nederlandse mestmarkt is op dit moment sterk aanbodgestuurd. Dit is vooral een gevolg van de huidige situatie met een mestoverschot. Het kost de veehouder veel geld om van het overschot af te komen en de akkerbouwers krijgen geld toe om de mest af te nemen.


LTO wil crisismaatregelen voor boeren en tuinders tegen droogte

31-07-2018 - 11 reacties Land- en tuinbouworganisatie LTO wil crisismaatregelen voor boeren en tuinders. Aanleiding voor de oproep is de huidige droogte, die de grootste ooit in Nederland is.

Drie crisismaatregelen zijn het dringendst en daar moet minister Schouten van Landbouw zich sterk voor maken, zegt de belangenvereniging. Zo moeten boeren en tuinders meer en langer kunnen beregenen. Verder moeten boeren voedergewassen kunnen telen voor het vee voor de winter en moeten ze langer de tijd krijgen om mest uit te rijden.

"De gewassen sterven op het land als ze geen water krijgen", aldus LTO-voorman Marc Calon. "Waterschappen moeten toestemming geven om meer en langer te beregenen." Het is volgens hem begrijpelijk als het overdag niet mag, maar voor 's nachts moet een uitzondering worden gemaakt.

Honger
Daarnaast groeit er geen gras en mais en eten koeien nu al van de wintervoorraad. "Dat betekent dat er helemaal geen voorraad is voor de winter en zonder wintervoer zullen er dieren geslacht moeten worden anders sterven ze van de honger." LTO wil uitzonderingen op de regels en voedergewassen inzaaien in de herfst in plaats van vanggewassen.

Importeren van voer uit het omringende buitenland is geen optie, zegt Calon, want daar is het ook droog en heerst een tekort.

Als derde maatregel wil LTO dat boeren twee weken langer mest kunnen uitrijden. Dat voorkomt een mestoverschot en zorgt ervoor dat gewassen aan het eind van de zomer nog zo veel mogelijk kunnen groeien.

Schade
Het is nog te vroeg om een raming van de schade te geven die de droogte in de landbouwsector heeft veroorzaakt. De financiële schade hangt deels af van de opbrengstprijzen.

In Zeeland zijn er akkerbouwers die echt in de problemen zitten, zegt LTO. "Het voorjaar was extreem nat waardoor de boeren pas laat konden zaaien. De droogte van nu is groot en bovendien is het water brak, waardoor er niet beregend kan worden. Er zijn nog geen faillissementen, maar er zijn boeren die nu al aangeven in betalingsproblemen te komen."

Minister
Minister Schouten is op vakantie, maar een woordvoerder van het ministerie van Landbouw laat weten dat er contact is met verschillende organisaties binnen de sector en dat van diverse kanten verzoeken zijn binnengekomen in verband met de droogte.

"We staan welwillend tegenover verzoeken waar we met praktische maatregelen kunnen helpen en als regels knellen, dan kijken we daarnaar", zegt de woordvoerder. "Als het gaat om financiële compensatie voor de gevolgen van het weer: dat zit er niet in. Daar kunnen boeren zich tegen verzekeren."


Groei mestoverschot dreigt door droogte

26-07-2018 - 0 reacties Wanneer de huidige droogte aanhoudt, neemt het gevaar toe dat de mestplaatsingsruimte bij akkerbouwers verder afneemt. Dit omdat de extra stikstofruimte, die verdiend kan worden met de teelt van groenbemesters, er niet komt. Het geeft zicht op een groeiend mestoverschot en nog hogere ophaalbijdrages.


Brengt mestoverschot biggenafzet in problemen?

21-06-2018 - 0 reacties De kans dat de varkensprijs deze zomer nog serieus gaat plussen, lijkt nihil. Dit heeft als gevolg dat de druk op de biggenprijs zich opbouwt. Die druk kan groter worden, vanwege de nijpende situatie op de mestmarkt.


Boer heeft weinig vertrouwen in de wetenschap

19-06-2018 - 0 reacties Bijna 8 op de 10 agrarisch ondernemers hebben na wetenschappelijke publicaties over insectensterfte, ammoniakemissies en mestoverschot maar weinig vertrouwen in de wetenschap.


Boer heeft weinig vertrouwen in de wetenschap

19-06-2018 - 0 reacties Bijna 8 op de 10 agrarisch ondernemers hebben na wetenschappelijke publicaties over insectensterfte, ammoniakemissies en mestoverschot maar weinig vertrouwen in de wetenschap. Dat blijkt uit onderzoek van dagblad Trouw, uitgeverij Agrio en onderzoeksbureau Geelen Consultancy onder bijna 2.300 Nederlandse boeren.


Boer heeft weinig vertrouwen in de wetenschap

19-06-2018 - 0 reacties Bijna 8 op de 10 agrarisch ondernemers hebben na wetenschappelijke publicaties over insectensterfte, ammoniakemissies en mestoverschot maar weinig vertrouwen in de wetenschap. Dat blijkt uit onderzoek van dagblad Trouw, uitgeverij Agrio en onderzoeksbureau Geelen Consultancy onder bijna 2.300 Nederlandse boeren.


Melkveehouder wil nu echt geen mestoverschot

15-06-2018 - 0 reacties Door de nieuwe wetgeving is een mestoverschot minder interessant geworden, maar in 2018 kan het ook grote gevolgen hebben voor het bedrijf. De relatief hoge ophaalbijdragen, de oplopende prijs voor de Vervangende Verwerkingsovereenkomsten (VVO) en de fosfaatrechten die steeds duurder worden; dat is de realiteit.


Minister Schouten laat biologische sector compleet links liggen

29-05-2018 - 47 reacties Minister Schouten negeert biologische melkveehouders volkomen. Ze reageert niet eens rechtstreeks op hun verzoek voor een Vrijstelling van het Fosfaatrechtenstelsel. 'Onvoorstelbaar', vinden de biologische melkveehouders verenigd in de SOS-groep.

'Voor de bühne is de minister voor circulaire landbouw, dierenwelzijn en natuur inclusief. Schouten laat juist de kleine groep biologische melkveehouders die voorop lopen met deze thema's nu in de kou staan. Dit in tegenstelling tot de Eurocommissie Milieu. De commissie laat vanuit Brussel schriftelijk aan de SOS-groep weten voorstander te zijn om biologische melkveehouders uit te zonderen van de fosfaatwet. De commissie motiveert zelfs in haar brief: omdat de biologische bedrijfsvoering milieuwvriendelijk is en niet debet is aan mestoverschot en mestfraude.