Mestverwerking

Mestverwerking is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Mestverwerking en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Mestverwerking nieuws

Mestverwerking Fryslân wil door met uitbreiding

29-06-2020 - 0 reacties Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude stapte afgelopen vrijdag naar de Raad van State om de mestverwerkingscapaciteit te kunnen uitbreiden van 100.000 ton naar 250.000 ton per jaar.


'Latente ruimte in vergunningen voor Wet op natuurbescherming zal niet snel worden opgevuld'

08-11-2019 - 0 reacties De latente ruimte in milieuvergunningen en –meldingen van veehouderijen rond het Natura 2000-gebied De Peelvenen is al jaren een vrijwel stabiel gegeven. Er zijn ook andere factoren, zoals dier- en fosfaatrechten, eisen en kosten voor mestverwerking, milieuregelgeving en financiële en economische belemmeringen, die een toename van het aantal gehouden dieren remmen. Het is daarom niet aannemelijk dat de latente ruimte in vergunningen voor een belangrijk deel wordt opgevuld. Dat stellen onderzoekers van Pouderoyen Compagnons en Wageningen University & Research in een onderzoeksrapport in opdracht van BIJ12.


Martin Scholten: vee hoort bij kringlooplandbouw

02-11-2019 - 2 reacties Kringlooplandbouw kan niet zonder vee, omdat mest en voer daarbij cruciaal zijn. Mestverwerking kan daar een belangrijke rol bij spelen. Een wereld met enkel plantaardige producten gaat het niet redden en redt ook niet onze gezondheid.


Vergunning uitbreiding mestbedrijf in Wâlterswâld vernietigd

19-09-2019 - 0 reacties WALTERSWALD - Mestverwerking Fryslân in Wâlterswâld moet de productie inkrimpen, omdat de provincie de verleende vergunningen voor de uitbreiding dient in te trekken.


LTO - LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

12-09-2019 - 107 reacties .LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

LTO Nederland publiceert vandaag haar bijdrage aan het adviescollege Stikstofproblematiek om met nuchterheid, realisme en doorzettingsvermogen per gebied een goede balans tussen natuur, wonen, infrastructuur en landbouw te vinden.

“Boeren en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder boeren geen voedsel en geen groen platteland. We moeten de impasse met nuchterheid en realisme benaderen,” aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

LTO Nederland adviseert voor de korte termijn drie oplossingsrichtingen om Nederland van het stikstofslot te verlossen zodat de bouw van nieuwe huizen doorgaat, de auto niet vaststaat in de garage en boeren en tuinders hun bijdrage aan onze voedselvoorziening, economie én natuur blijven leveren:

inzet op minder stikstofemissies door alle betrokken sectoren, inclusief de veehouderij;maatwerk per gebied om kwetsbare natuur te beschermen;een realistische en veilige drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot.

Reductie door innovatie
De landbouw heeft de ammoniakuitstoot sinds 1990 al met ruim 65% teruggebracht , een indrukwekkende prestatie van een sector die wereldwijd leidend is. Tegelijkertijd kunnen en willen we meer doen. Door het stikstofslot kunnen boeren en tuinders nu niet investeren in bijvoorbeeld voer waarmee minder stikstof wordt uitgestoten, nieuwe stallen, slimme mestverwerking en andere technologische innovaties waar Nederland wereldwijd om bekend staat. Dat is funest - agrarisch ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ontwikkelen zodat ze hun bijdrage kunnen blijven leveren aan een beter milieu, klimaat en dierenwelzijn. Zo worden niet alleen stikstofemissies teruggebracht maar kunnen ook andere duurzaamheidsdoelen, zoals de reductie van CO2- en methaanuitstoot, sneller worden behaald.

Integraal maatwerk per gebied
Natura2000-gebieden met een lage kritische depositiewaarde (stikstoftolerantie) zijn als hagelslag over ons land verspreid. Generieke krimp biedt geen oplossing omdat er in elk gebied andere oorzaken en effecten stikstofdepositie zijn. LTO Nederland pleit daarom voor een integrale aanpak met maatwerk per gebied. Daarmee kunnen goede resultaten worden behaald die in lijn zijn met de nationale prioriteiten van het omgevingsbeleid . Het gaat erom per gebied een juiste afwegingen te maken tussen natuur, woningbouw, infrastructuur en land- en tuinbouw.

Geen stikstofslot op verwaarloosbare emissies
LTO Nederland benadrukt dat het mogelijk moet zijn om hele kleine, voor de natuur verwaarloosbare stikstofemissies zonder papierwinkel toe te laten. De organisatie stelt daarom een realistische en veilige drempelwaarde voor van 1 mol per hectare per jaar. Dat is een voorzichtige en genuanceerde grens, die overigens hoger ligt in onze buurlanden.

“Het oer-Hollands landschapsbeeld is inmiddels vergunningsplichtig geworden. Een boer moet sinds de Raad van State-uitspraak formeel een vergunning aanvragen om zijn koeien in de wei te laten lopen. Dat is hetzelfde als wanneer de bakker een vergunning voor brood bakken moet aanvragen. Beweiden en bemesten horen bij de kringlooplandbouw. Het kan niet zo zijn dat de juridische impasse dat onmogelijk maakt,” aldus Marc Calon. “De aanleg van bijvoorbeeld ecologische oevers wordt nu stilgelegd omdat de graafmachines een paar dagen stikstof uitstoten. Een vergunningsstelsel voor zulke verwaarloosbare emissies is niet realistisch.”

Nederlandse poldernuchterheid
Op dit moment gaat de juridische status van een Natura2000 gebied boven alle andere maatschappelijke belangen – wonen, reizen, werken. Zelfs de kleinste hoeveelheid extra stikstof mag volgens de regels niet meer. Deze ongewenste werkelijkheid is een probleem voor de hele samenleving.

Op de langere termijn moet worden gekeken wat het aantal, de ligging en de natuurdoeltypen van Natura2000-gebieden betekent voor economische en andere maatschappelijke activiteiten waarbij ammoniak en andere stikstofverbindingen vrijkomen. Een kritische blik hierop betekent uitdrukkelijk niet dat LTO Nederland pleit voor minder natuur. Boeren en tuinders werken in en met de natuur, en zijn als beheerders van het platteland nauw betrokken bij natuuronderhoud en -herstel. LTO Nederland zal hier namens haar achterban het gesprek met het adviescollege Stikstofproblematiek, beleidsmakers, politici en de maatschappij over aan blijven gaan.


Financiële plaatje Greenferm is rond; mestverwerking kan bijna beginnen

04-09-2019 - 0 reacties De mestverwerkingsfabriek van Greenferm in Apeldoorn (GD) kan vanaf dit najaar gaan dragen. Leningen van het Mestinvesteringsfonds en coöperatie FromFarmers maken het mogelijk om het plaatje financieel rond te krijgen.


Wiebes: 'Subsidies op bestaande mestvergisters ga ik niet beëindigen'

07-07-2019 - 0 reacties Minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, gaat de subsidie op mestverwerking niet beëindigen. Hij wijst het verzoek van de PvdD resoluut van de hand; ook vindt hij dat mestverwerking geen negatief effect op de energietransitie heeft.


Wiebes: 'Subsidies op bestaande mestvergisters ga ik niet beëindigen'

07-07-2019 - 0 reacties Minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, gaat de subsidie op mestverwerking niet beëindigen. Hij wijst het verzoek van de PvdD resoluut van de hand; ook vindt hij dat mestverwerking geen negatief effect op de energietransitie heeft.


De Standaard constateert mestfraude Vlaanderen

28-05-2019 - 0 reacties In Vlaanderen wordt op grote schaal gefraudeerd met mestverwerking. Dat stelt het Vlaamse dagblad De Standaard op basis van eigen onderzoek.


Landbouworgansiaties rekenen op harde hand van Mestbank

21-05-2019 - 1 reacties “De overheid moet investeren in een performantere handhaving en zo de mazen van het net sluiten, veel meer dan tot op vandaag gebeurde.” Die conclusie trekt het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) uit de berichtgeving over fraude op het niveau van de mestverwerking. Net als Boerenbond weet ABS dat de timing van de mediaverslaggeving geen toeval is, wat niet wegneemt dat de rotte appels uit de mand verwijderd moeten worden. De organisatie pleit zelfs voor een actieplan tegen de oneerlijke concurrentie in de sector bij de implementatie van het vernieuwde Mestdecreet. ABS en Boerenbond kijken allebei naar de Mestbank om de fraudeurs eruit te halen. “Veralgemeen het gedrag van individuen niet tot de gehele landbouwsector”, is ook iets wat je bij beiden hoort.


De Standaard constateert mestfraude Vlaanderen

21-05-2019 - 3 reacties In Vlaanderen wordt op grote schaal gefraudeerd met mestverwerking. Dat stelt het Vlaamse dagblad De Standaard op basis van eigen onderzoek.


Mestfraude in België aan het licht gebracht

21-05-2019 - 0 reacties In België wordt gesjoemeld met de mestverwerking, dat blijkt uit een artikel in de Belgische krant De Standaard. Anonieme bronnen bevestigen dat de mest op papier wordt verwerkt, maar in werkelijkheid wordt uitgereden op het land.


Osse partijen roepen provinciale verwanten op om streep door mestfabriek te zetten

17-05-2019 - 0 reacties OSS - De Osse afdelingen van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en PvdA hebben een brief geschreven aan hun provinciale verwanten die bezig zijn een coalitie te smeden. Ze roepen de partijen op om een streep te zetten door de plannen voor grootschalige mestverwerking aan de Osse haven.


GS Brabant houdt vast aan grootschalige mestverwerking op industrieterreinen

06-03-2019 - 0 reacties Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant houden vast aan de vestiging van nieuwe mestbewerkingsinstallaties op bedrijventerreinen. Kasteel-Meeuwen is de dupe van dit beleid. Dit bedrijf hoeft van GS niet te rekenen op een vergunning voor een mestverwerker.


Wel of geen overcapaciteit aan mestverwerking in Brabant?

20-02-2019 - 0 reacties Is er wel of geen sprake van een overcapaciteit aan mestverwerking in Brabant? Die vraag stelt de fractie ‘Lokaal Brabant’ aan Gedeputeerde Staten (GS). De partij vraagt zich af of hier mogelijk sprake is van willekeur en/of zijn er toezeggingen gedaan.


Provincie hoefde geen ontheffing te verlenen voor mestverwerkingsproject in Meeuwen

03-01-2019 - 0 reacties Via een besluit van 11 oktober 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geweigerd om aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg een ontheffing binnen de Verordening Ruimte Noord-Brabant voor de uitbreiding het bouwvlak van een bedrijf in Meeuwen dat de activiteiten in mestverwerking wil uitbreiden naar maximaal 120.000 ton per jaar. De gemeente en de ondernemer maakten bezwaar tegen dat besluit, maar dat werd door het provinciebestuur afgewezen. Vervolgens stapten de partijen naar de Raad van State. Die stelde het provinciebestuur in een uitspraak op 27 december in het gelijk.


Stabiele veestapel en mestproductie in Vlaanderen

11-12-2018 - 0 reacties Uit het nieuwe Mestrapport blijkt dat er in 2017 weinig veranderd is ten opzichte van voorgaande jaren. Met ongeveer 128,2 miljoen kilo stikstof en 60,3 miljoen kilo fosfaat blijft die ongeveer stabiel. Achter de gelijk blijvende mestproductie gaan wel veranderingen in de veestapel schuil: de varkensstapel neemt verder af, de rundveestapel lijkt te stabiliseren en bij het pluimvee wordt een verdere groei vastgesteld. Door de aanscherping van de fosfaatbemestingsnormen kan er minder dierlijke mest aangewend worden op landbouwgrond. Daar wordt een mouw aan gepast door mestverwerking.


Neemt fosfaatoverschot in 2019 weer toe?

06-12-2018 - 0 reacties Uit een onderzoek van het Nederlands Coördinatiecentrum Mestverwerking (NCM) blijkt dat het fosfaatoverschot in 2019 naar verwachting weer toeneemt. Dit omdat de mestexport onder druk staat. Het betekent eveneens dat er nieuwe afzetmarkten nodig zijn.


‘Het wordt menens met mestverwerking’

04-12-2018 - 0 reacties Alweer is een samenwerking aangekondigd op het gebied van mestverwerking en -verwaarding. 6 prominente bedrijven gaan in samenwerking met Wageningen UR en het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding ernst maken met het verwaarden van mest.


RMV Rundvee & Mechanisatiedagen Gorinchem.

01-12-2018 - 0 reacties Voor ieder was er wel wat te zien op deze Rundvee & Mechanisatiedagen te Gorinchem. Zoals tractoren, gereedschap, werkkleding, melkmachines, geneesmiddelen, transport, mestverwerking, energie, milieu, vakbladen, stallenbouw, isolatie, voorlichting, banken, verzekeringen, goed doel etc. Bijgaande foto’s geven een beeld van wat de mechanisatiebedrijven zoal te bieden hadden.