Regels

Al het Regels nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Regels nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Regels nieuws

Honderden boeren herdenken melkstaking (2009) in Ciney

16-09-2019 - 2 reacties Op 16 september 2009 goten honderden melkveehouders in een veld in Ciney in totaal drie miljoen liter melk weg, uit protest tegen de lage melkprijzen. Tien jaar later kwamen opnieuw honderden landbouwers naar Ciney, om de crisis van toen te herdenken en aandacht te vragen voor de nog altijd moeilijke marktomstandigheden in de verschillende deelsectoren. Volgens de organisatoren waren er 500 tot 600 tractoren ter plaatse, uit binnen- en buitenland. Het Algemeen Boerensyndicaat spreekt in een persbericht zijn sympathie uit voor de actie “want Europa offert de eigen duurzame landbouw op door via handelsakkoorden goedkope import mogelijk te maken van producten waarvoor andere regels gelden”.


Zwientie Tikken mag van de minister gewoon blijven bestaan

16-09-2019 - 0 reacties De organisator van ‘Zwientie Tikken’ tijdens het Dicky Woodstock Festival, begin augustus in Steenwijkerwold (OV) heeft geen regels overtreden op het gebied van dierenwelzijn. Minister Carola Schouten ziet geen reden om het Zwientie Tikken te verbieden.


Minister Schouten aarzelt ratten- en muizenbestrijding te versoepelen

13-09-2019 - 0 reacties Een kwart van de stalbranden wordt volgens VVD Tweede Kamerlid Helma Lodders veroorzaakt door knaagdieren. Dat trekt minister Carola Schouten niet in twijfel maar toch is ze terughoudend met versoepeling van middelengebruik en andere regels.


LTO - LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

12-09-2019 - 107 reacties .LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

LTO Nederland publiceert vandaag haar bijdrage aan het adviescollege Stikstofproblematiek om met nuchterheid, realisme en doorzettingsvermogen per gebied een goede balans tussen natuur, wonen, infrastructuur en landbouw te vinden.

“Boeren en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder boeren geen voedsel en geen groen platteland. We moeten de impasse met nuchterheid en realisme benaderen,” aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

LTO Nederland adviseert voor de korte termijn drie oplossingsrichtingen om Nederland van het stikstofslot te verlossen zodat de bouw van nieuwe huizen doorgaat, de auto niet vaststaat in de garage en boeren en tuinders hun bijdrage aan onze voedselvoorziening, economie én natuur blijven leveren:

inzet op minder stikstofemissies door alle betrokken sectoren, inclusief de veehouderij;maatwerk per gebied om kwetsbare natuur te beschermen;een realistische en veilige drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot.

Reductie door innovatie
De landbouw heeft de ammoniakuitstoot sinds 1990 al met ruim 65% teruggebracht , een indrukwekkende prestatie van een sector die wereldwijd leidend is. Tegelijkertijd kunnen en willen we meer doen. Door het stikstofslot kunnen boeren en tuinders nu niet investeren in bijvoorbeeld voer waarmee minder stikstof wordt uitgestoten, nieuwe stallen, slimme mestverwerking en andere technologische innovaties waar Nederland wereldwijd om bekend staat. Dat is funest - agrarisch ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ontwikkelen zodat ze hun bijdrage kunnen blijven leveren aan een beter milieu, klimaat en dierenwelzijn. Zo worden niet alleen stikstofemissies teruggebracht maar kunnen ook andere duurzaamheidsdoelen, zoals de reductie van CO2- en methaanuitstoot, sneller worden behaald.

Integraal maatwerk per gebied
Natura2000-gebieden met een lage kritische depositiewaarde (stikstoftolerantie) zijn als hagelslag over ons land verspreid. Generieke krimp biedt geen oplossing omdat er in elk gebied andere oorzaken en effecten stikstofdepositie zijn. LTO Nederland pleit daarom voor een integrale aanpak met maatwerk per gebied. Daarmee kunnen goede resultaten worden behaald die in lijn zijn met de nationale prioriteiten van het omgevingsbeleid . Het gaat erom per gebied een juiste afwegingen te maken tussen natuur, woningbouw, infrastructuur en land- en tuinbouw.

Geen stikstofslot op verwaarloosbare emissies
LTO Nederland benadrukt dat het mogelijk moet zijn om hele kleine, voor de natuur verwaarloosbare stikstofemissies zonder papierwinkel toe te laten. De organisatie stelt daarom een realistische en veilige drempelwaarde voor van 1 mol per hectare per jaar. Dat is een voorzichtige en genuanceerde grens, die overigens hoger ligt in onze buurlanden.

“Het oer-Hollands landschapsbeeld is inmiddels vergunningsplichtig geworden. Een boer moet sinds de Raad van State-uitspraak formeel een vergunning aanvragen om zijn koeien in de wei te laten lopen. Dat is hetzelfde als wanneer de bakker een vergunning voor brood bakken moet aanvragen. Beweiden en bemesten horen bij de kringlooplandbouw. Het kan niet zo zijn dat de juridische impasse dat onmogelijk maakt,” aldus Marc Calon. “De aanleg van bijvoorbeeld ecologische oevers wordt nu stilgelegd omdat de graafmachines een paar dagen stikstof uitstoten. Een vergunningsstelsel voor zulke verwaarloosbare emissies is niet realistisch.”

Nederlandse poldernuchterheid
Op dit moment gaat de juridische status van een Natura2000 gebied boven alle andere maatschappelijke belangen – wonen, reizen, werken. Zelfs de kleinste hoeveelheid extra stikstof mag volgens de regels niet meer. Deze ongewenste werkelijkheid is een probleem voor de hele samenleving.

Op de langere termijn moet worden gekeken wat het aantal, de ligging en de natuurdoeltypen van Natura2000-gebieden betekent voor economische en andere maatschappelijke activiteiten waarbij ammoniak en andere stikstofverbindingen vrijkomen. Een kritische blik hierop betekent uitdrukkelijk niet dat LTO Nederland pleit voor minder natuur. Boeren en tuinders werken in en met de natuur, en zijn als beheerders van het platteland nauw betrokken bij natuuronderhoud en -herstel. LTO Nederland zal hier namens haar achterban het gesprek met het adviescollege Stikstofproblematiek, beleidsmakers, politici en de maatschappij over aan blijven gaan.


NVWA: 'Bollentelers houden zich beter aan regels voor gewasbeschermingsmiddelen'

12-09-2019 - 0 reacties Telers van bloembollen houden zich een stuk beter aan de regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit een nalevingsmeting van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In 2014 hield slechts 55% van de bloembollentelers zich aan de regels. In 2018 is dit gestegen tot een naleving van 89%. Desondanks overtreedt nog steeds 11% van de telers de wet.


Zijn mededingingregels straks wél helder?

12-09-2019 - 0 reacties De eerder aangekondigde versoepeling van de regels rondom mededinging wordt momenteel vertaald naar de Nederlandse wetgeving. Dat geldt eveneens voor de aanpak van oneerlijke handelspraktijken. LTO Nederland hoopt in elk geval op meer duidelijkheid voor boeren en tuinders.


Naleving regels voor gewasbescherming in bollenteelt gestegen van 55% tot 89%

12-09-2019 - 0 reacties


Minister Schouten aarzelt plaagdierbestrijding te versoepelen

12-09-2019 - 1 reacties Een kwart van de stalbranden wordt volgens VVD Tweede Kamerlid Helma Lodders veroorzaakt door knaagdieren. Dat trekt minister Carola Schouten niet in twijfel maar toch is ze terughoudend met versoepeling van middelengebruik en andere regels.


Onrust door aanpassen regels beweiden en bemesten

05-09-2019 - 0 reacties LTO Noord is onaangenaam verrast door een aanpassing die provincie Overijssel heeft doorgevoerd in regels voor herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden.


Nieuwe verpakkingseisen in Duitsland: wat is er veranderd?

04-09-2019 - 0 reacties Internationaal ondernemen is vaak een kwestie van aanpassen: je marketing, je strategie en soms zelfs je product. Het moet allemaal worden afgestemd op de doelmarkt. Ook als je dichtbij huis gaat exporteren. Zoals naar Duitsland.In Duitsland gelden bijvoorbeeld strenge(re) regels voor het recyclen van verpakkingsafval. En daar moet jij als exporteur wellicht aan voldoen. Sinds 1 januari is er een nieuwe wet die de bestaande eisen verder aanscherpt: het Verpackungsgesetz (VerpackG).RVO.nl-adviseur Rinske van den Brink legt uit hoe het zit.


Waterschap kijkt strenger naar beregening

02-09-2019 - 0 reacties Het waterschap Hunze en Aa's in Drenthe gaat vanaf 1 januari 2020 consequenter handhaven op het naleven van de regels voor onttrekking van water voor beregenen. Het gaat om het beregenen van gewassen in het Drentsche Aa-gebied.


EU-landen akkoord met droogtesteun boeren

29-08-2019 - 0 reacties Brussel
Boeren die door de droogte met financiële problemen kampen komen in aanmerking voor extra steun.
De 28 EU-landen hebben woensdag ingestemd met een pakket maatregelen dat de Europese Commissie een maand geleden voorstelde.
Lidstaten krijgen de mogelijkheid vervroegd hogere voorschotten uit te keren en mogen in sommige gevallen afwijken van de regels voor landgebruik, zodat veehouders hun dieren voldoende voer kunnen geven. Zo worden de voorschriften voor braakliggend land en het zaaien van bepaalde gewassen die zijn bestemd voor begrazing of voerproductie...


Telers afwachtend door onzekere regels over driftreductie en drukregistratie

18-08-2019 - 0 reacties Akkerbouwers zijn onzeker over hoe ze het best kunnen inspelen op én de verplichte drukregistratie per 1 januari 2020 én op de hogere eis voor driftreductie van bepaalde middelen. De nieuwe regels maken het voor loonwerkers en telers niet simpeler.


Boswachter over beboete wolvenspotters Veluwe: ‘Weten soms niet eens wat de regels zijn’

16-08-2019 - 0 reacties De wolf op de Veluwe is ‘hot’. Bezoekers van de bossen raken er niet over uitgepraat. Maar de populariteit van het roofdier heeft ook een keerzijde. Tientallen wolvenspotters werden de afgelopen weken op de bon geslingerd omdat ze zich niet aan de regels hielden. Wie zijn die mensen? En hoe houd je ze tegen?


VVD Helma Lodders - Vragen over de verkoop van kadavers vanuit vrachtauto's tijdens het Offerfeest

12-08-2019 - 0 reacties Een politie-eenheid regio Den Haag twitterde dat vanwege het Offerfeest het veel kan voorkomen dat er kadavers vanuit vrachtauto’s worden verkocht. Zij roepen op om geen contact te zoeken met de politie omdat het een legale actie is. Veel mensen reageren boos en zijn verontwaardigd, en dat snap ik heel goed. Samen met mijn collega Antoinette Laan heb ik om opheldering gevraagd. Voedselproducenten moeten, terecht, aan de strengste voorwaarden voldoen. Regels zijn regels en die gelden voor iedereen! Er zou sowieso een controle moeten plaatsvinden waar dit vlees vandaan komt. Het onverdoofd slachten van dieren buiten een slachthuis is verboden en strafbaar. En de regels rond voedselveiligheid dienen nageleefd te worden. Het kan niet zo zijn dat er lokaal andere regels zijn. En zou een slager zijn kadavers op een drukke zaterdag ook uit de vrachtwagen mogen verkopen? Ik denk dat hij daar geen toestemming voor krijgt. Dat is meten met twee maten en niet toegestaan.


Regels voor overdag beregenen Drentsche Aa-gebied

09-08-2019 - 0 reacties Boeren in het Drentse Aa-gebied mogen vanaf maandag overdag beregenen als het 's avonds en 's nachts niet lukt. Zij moeten per beregeningsinstallatie wel melden op welk perceel zij dit gaan doen met begin- en eindtijd. Bovendien moet de betreffende ondernemer een beregeningslogboek bijhouden.


Regels voor overdag beregenen in Drentsche Aa-gebied

09-08-2019 - 0 reacties Boeren in het Drentse Aa-gebied mogen vanaf maandag overdag beregenen als het 's avonds en 's nachts niet lukt. Zij moeten per beregeningsinstallatie wel melden op welk perceel zij dit gaan doen met begin- en eindtijd. Bovendien moet de betreffende ondernemer een beregeningslogboek bijhouden.


Regels en handhaving rondom een vanggewas bij maïs nog erg onduidelijk

08-08-2019 - 0 reacties Met het tweede extreem droge jaar op rij, is er een reële kans dat een vanggewas op veel plekken niet slaagt, terwijl dat dit jaar op zand- en lössgronden wel verplicht is. Wat daarvan de consequenties zijn, is nog onduidelijk.


NAK wijzigt regels pootgoedonderzoek

08-08-2019 - 0 reacties De NAK heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in haar pootgoedonderzoek m.b.t. NAK-identificatielabels, Erwina, Chitwoodi en primaire virus aantastingen. Deze mutaties hebben mogelijk een grote impact voor de teler. Ze zijn hierover geïnformeerd.


Boeren verspillen geen grondwater

02-08-2019 - 0 reacties Boeren maken gebruik van grondwater om te beregenen. Veel burgers kennen de daarvoor geldende regels niet en denken soms zelfs dat boeren water verspillen. Aan die onwetendheid wil LLTB-voorzitter Léon Faassen een einde maken.