Inkomen

Al het Inkomen nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Inkomen nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Inkomen nieuws

Vlaming eet lokaal dankzij het inkoopbeleid van supermarkten

16-09-2018 - 0 reacties De trend naar lokaal inkopen en de consument moet de boer aan een goed inkomen helpen. Dat weten we in Nederland sinds de presentatie van de visie van minister Schouten vorig weekend. In België onderzocht de agrarische promotie-organisatie VLAM of Vlaamse consumenten dat in voldoende mate willen.


Duizenden euro's schade door droogte

24-08-2018 - 0 reacties Er wordt op de akkerbouwbedrijven met zetmeelaardappelen en op melkveehouderijen rekening gehouden met een fikse daling van het inkomen. Dit blijkt uit een analyse van Wageningen University & Research. Tegenover die daling, staat een plus bij de overige akkerbouwbedrijven en bij de fruitteeltbedrijven.


Lichte stijging inkomens, hoge stijging kosten binnen agrarische sector

08-08-2018 - 0 reacties Komende jaren zullen er een grote veranderingen gaan plaatsvinden op het agrarische vlak. Veranderingen op het gebied van inkomen en kosten, maar ook het klimaat en de technologische ontwikkelingen worden meegenomen in de vooruitzichten voor de landbouwmarkt voor komende jaren, waarin wordt gekeken tot 2030.


Blijft de sector onder druk staan?

08-08-2018 - 0 reacties In 2017 stegen de prijzen en de volumes binnen de landbouwsector en daardoor nam het inkomen van de agrarirs toe. Echter laat 2018 een ander beeld zien. Dit jaar gaan de prijzen weer dalen. De melkprijzen nemen af en ook in de pluimveesector gaan de prijzen dalen. Daarnaast zorgen de wetgevingen voor druk op de voluems. De visserij gaat te maken krijgen met het pulsvisverbod en de milieuwwetgeving zorgt voor een extra uitdaging bij de veehouderij. Daarnaast bieden de hogere importtarieven vanuit China nieuwe kansen voor de Europese varkenshouderijen.


De padafhankelijkheid van de Nederlandse landbouw

08-08-2018 - 0 reacties Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft landbouw in Nederland een ongekende ontwikkeling doorgemaakt. Met het motto nooit meer honger wat na de oolog gold en in het licht van de mondialisering is de Nederlandse landbouw getransformeerd tot een hoogproductieve, kennisintensieve, internationaal concurrerende en economisch zeer efficinte sector. De Nederlandse agrarische sector, een sector van wereldfaam. Wat echter niet veranderd is, is de dominante ontwikkelrichting van de Nederlandse landbouw. Het inkomen staat onder druk, milieudoelen die niet worden behaald, incidenten die aan de orde van de dag staan en een samenleving die steeds vaker andere verwachtingen van de landbouw lijkt te hebben.


39% van de akkerbouwbedrijven leeft onder de lage-inkomensgrens

08-08-2018 - 0 reacties Sinds 2001 moet jaarlijks minimaal 20% van de huishoudens in de land- en tuinbouw rondkomen van een inkomen onder de lage-inkomensgrens, voor 2016 overeenkomend met ongeveer 23.870 euro. In 2016 kwam dit percentage huishoudens uit op 44%, voor het vierde jaar op rij een stijging.


Meer boeren onder grens lage inkomens

12-07-2018 - 0 reacties Het percentage boerenhuishoudens dat in 2016 een inkomen had onder € 23.870 – de lage-inkomensgrens – komt uit op 44.


Nieuws - De padafhankelijkheid van de Nederlandse landbouw

04-07-2018 - 0 reacties Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft landbouw in Nederland een ongekende ontwikkeling doorgemaakt. Met het motto 'nooit meer honger' wat na de oolog gold en in het licht van de mondialisering is de Nederlandse landbouw getransformeerd tot een hoogproductieve, kennisintensieve, internationaal concurrerende en economisch zeer efficiënte sector. De Nederlandse agrarische sector, een sector van wereldfaam. Wat echter niet veranderd is, is de dominante ontwikkelrichting van de Nederlandse landbouw. Het inkomen staat onder druk, milieudoelen die niet worden behaald, incidenten die aan de orde van de dag staan en een samenleving die steeds vaker andere verwachtingen van de landbouw lijkt te hebben.


Bezorgd planbureau PBL pleit in rapport voor landbouwakkoord

03-07-2018 - 11 reacties

Originele beschrijving

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat de Nederlandse landbouw van de ene affaire naar de andere, staat het inkomen van veel boeren onder druk en worden milieudoelen niet gehaald. In een nieuw rapport pleit het planbureau voor een soort landbouwakkoord van betrokken partijen over het inslaan van een nieuwe koers.


‘Vitale bodem is basis voor goed inkomen’

30-06-2018 - 0 reacties De doorlaatbaarheid en het bufferend vermogen van de grond op het bedrijf van vader Marcel en zoon Niels Scholtens uit Luttelgeest is flink verbeterd. Toch blijft het vitaal houden van de bodem een zoektocht. „Voor een goed inkomen moet je zorgen dat het productieapparaat in orde is”, zeggen de akkerbouwers in de Veldpost van zaterdag 30 juni.


Koffieboer heeft ook recht op een inkomen

28-06-2018 - 0 reacties In de RAI in Amsterdam was afgelopen weekeinde de World of Coffee met de World Barista Championships. Naast de barista’s verdienen de koffieboeren evenveel aandacht.


Veehouderij is zo goed als failliet

15-06-2018 - 3 reacties De veehouderij levert de maatschappij veel minder op dan gedacht. De sector kan uitsluitend voortbestaan omdat die de milieurekening niet betaalt.

Door Henk Moll, Paul Struik en Roos Vonk


De intensieve veehouderij gaat wereldwijd gepaard met grootschalige problemen. Naast negatieve effecten op volksgezondheid (door fijnstof, zoönosen, resistentie van ziekteverwekkers tegen antibiotica, vervuiling van drinkwaterbronnen) en dierenwelzijn noemen wij biologische en landschappelijke vernieling van het boerenland en aangrenzende natuurgebieden (door egalisering, vermesting, verdroging, verzuring, gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen), en de sociale en ecologische gevolgen van de import van veevoer en verspilling van schaarse hulpbronnen. Bovendien is de veehouderij een belangrijke bron van broeikasgassen, waarvan de uitstoot volgens de klimaatdoelstellingen van Parijs in 2030 gehalveerd moet zijn. De grote rol van de veesector hierin is welbekend: de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2014), de Sociaal-Economische Raad (2016) en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (2018) gaven hierover duidelijke en steekhoudende adviezen, die achtereenvolgende kabinetten grotendeels hebben genegeerd. Ook de EU houdt de intensieve veehouderij met geldverslindende subsidies in stand.

De reden dat de sector nog steeds op zoveel politieke steun kan rekenen lijkt in zijn vermeende economische betekenis te liggen, maar deze wordt in onze ogen schromelijk overschat. In Nederland levert de veehouderij bijvoorbeeld minder dan een half procent van het nationaal inkomen, terwijl zij maar liefst voor 10 procent bijdraagt aan broeikasgasemissies. Wanneer de kosten van milieu- en klimaatschade worden verdisconteerd, is het rendement van de veehouderij zelfs negatief. TNO berekende dat de toegevoegde waarde van de varkenshouderij 2,7 miljard euro is, terwijl de maatschappelijke kosten door belasting van natuur en milieu 4 miljard bedragen.


Prijs voor landbouwgrond in Frankrijk in 2017 voor het eerst in 20 jaar gedaald

06-06-2018 - 0 reacties De gemiddelde prijs voor landbouwgrond in Frankrijk is in 2017 met circa 0,8% gedaald naar bijna 6.000 euro per hectare. Het is voor het eerst in ruim 20 jaar dat de prijs daalt. De daling wordt verklaard door het lage inkomen van de akkerbouwers. Met name de tarweoogst in 2016 was erg laag. In de veehouderij was de melkprijs lager, maar bedrijven konden dat enigszins compenseren door lagere voerprijzen.


ECB moet bij de boeren in de leer

01-06-2018 - 0 reacties Laatst reed ik over de polderwegen in Flevoland. Overal stonden de bewateringsinstallaties aan. Iedere agrarisch ondernemer weet dat wanneer het te droog is, hij de kraan open moet zetten. Doet hij dat niet, dan dreigt zijn oogst te mislukken en zijn inkomen hard te zakken.


België verliest 220 miljoen Europese landbouwsteun

01-06-2018 - 0 reacties De boeren dreigen het kind van de Brexit-rekening te worden, zo schrijft De Standaard. Voor de periode 2021-2027 zouden de Europese boeren het met 43 miljard minder moeten doen. België, dat van 2014 tot 2020 kan rekenen op 4,09 miljard euro, zou 220 miljoen euro verliezen. Een serieuze aderlating, maar minder erg dan scenario's waarbij ons land 360 miljoen tot 1 miljard zou verliezen. “Ik blijf me zorgen maken over de leefbaarheid van onze landbouw”, reageert Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V). “Ons land kan een voorloper worden in duurzame landbouw, maar daar moet wel een duurzaam inkomen tegenover staan.”


'Voedingsindustrie maakt te weinig gezonde en betaalbare producten'

23-05-2018 - 0 reacties Grote internationale dranken- en voedingsconcerns doen te weinig aan het gezonder, goedkoper en dus toegankelijker maken van hun producten. Dat blijkt uit een langlopend internationaal onderzoek dat door een Nederlandse stichting wordt uitgevoerd.
Het onderzoek rangschikt 22 bedrijven in de drank- en voedingssector op basis van wat ze doen om een zwakke gezondheid als gevolg van een slecht voedingspatroon terug te dringen. De bedrijven zetten jaarlijks gezamenlijk ongeveer 425 miljard euro om.
De onderzoekers analyseerden ruim 23.000 producten in negen landen en letten daarbij op onder andere zout, suiker en verzadigde vetten. Minder dan een derde van de producten was gezond.
De bedrijven doen veel aan marketing voor ongezonde producten voor kinderen, zegt ATNF-directeur Inge Kauer. Wel zijn ze sinds de vorige index van 2016 beter hun best gaan doen. Dat deden ze bijvoorbeeld door het voedzamer maken van producten, het geven van meer informatie over ingrediënten, voedingswaarde en gezondheid van producten en het ondersteunen van voorlichtingsprogramma's. Negen bedrijven scoren vijf of hoger op een schaal van tien, in 2016 waren dat er maar twee. De gemiddelde score steeg van 2,5 naar 3,3, maar blijft volgens de onderzoekers laag.
Stijgers en dalers
Het grootste voedingsmiddelenconcern van de wereld heeft het de afgelopen twee jaar het beste gedaan. Het Zwitserse bedrijf Nestlé voert de ranglijst aan, omdat het bovengemiddeld presteert op alle gebieden die de index in kaart brengt. Nestlé scoort 6,8 uit 10. Het Nederlands-Britse Unilever, vorig jaar nog eerste, is nu tweede in de ranglijst. Het Nederlandse Friesland-Campina, de nummer vier van de index, is de grootste stijger in de lijst.
De Friese zuivelgigant heeft dat te danken aan een nieuwe bedrijfsstrategie, aldus de index. Kern daarvan is het wereldwijd verbeteren van de voeding. Tegelijk wil het bedrijf de prijzen zodanig in de hand houden, dat de producten voor iedereen toegankelijk zijn, maar de boeren toch een goed inkomen hebben.
Enorme kosten
Wereldwijd lijdt één op de drie mensen aan overgewicht of ondervoeding, schrijven de onderzoekers. Bijna twee miljard mensen hebben overgewicht of zijn obees. Ruim achthonderd miljoen mensen lijden dagelijks honger. Verder hebben ook twee miljard mensen een gebrek aan essentiële vitaminen en mineralen.
De kosten die samenhangen met slechte en te weinig voeding zijn enorm. Volgens de Wereldvoedselorganisatie FAO bedragen die jaarlijks zo'n 3000 miljard euro. Daarvan zijn 1530 miljard euro het gevolg van ondervoeding en gebrek aan essentiële vitaminen en mineralen.
Effectief
Investeren in het verbeteren van voeding levert veel op in termen van gezondheid en economische groei. Elke euro die geïnvesteerd wordt, zou volgens de auteurs van de index uiteindelijk 45 euro aan waarde opleveren. Juist het rendement van die investeringen heeft ervoor gezorgd dat gezondere voeding een belangrijk onderdeel vormt van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties eind 2015 overeenkwamen.

De meeste bedrijven in de wereld doen nog niet genoeg om gezonde voedselproducten aan te bieden die ook nog goed betaalbaar zijn. Dat valt op te maken uit de resultaten van een analyse van 23.013 producten. Minder dan een derde daarvan kan echt als gezond worden aangemerkt, meldt de Access to Nutrition Foundation. Deze organisatie moedigt bedrijven aan om de toegang tot gezonde producten te verbeteren.


Inkomen van een ton in natte veenweide

22-05-2018 - 0 reacties Melkveehouders kunnen in de Friese veenweide een bedrijfsresultaat rond de 100.000 euro halen als het waterpeil stijgt.


Henk Aa gaat nieuw verdienmodel voor boeren ontwikkelen

22-05-2018 - 22 reacties Het is niet voor iedereen weggelegd maar soms moet je weleens anders denken dan anderen je doel te bereiken. Alleen mee willen doen met de huidige ratrace is uitputtend voor de achterblijvers...:

"LTO, de Rabobank, de melkfabrieken, het Rijk, zij bepalen wat een boer wel en niet mag. Maar de boer verdient met zijn 80-urige werkweek soms nog geen 500 euro!" Henk Aa uit Heino vindt het belachelijk en ontwikkelt een nieuw verdienmodel voor de bioboer.

RADIO: rtvoost.nl/nieuws/292148/…

Als eigenaar van het bedrijf Beaphar kocht Henk vijf jaar geleden spontaan een melkveebedrijf. Verstand van koeien had hij niet. "Mijn vrouw riep gelijk 'Als het maar wel een biologische is!' en gelukkig was het dat." Nog steeds heeft hij geen koe gemolken. "Dat doet de robot, net als de stallen mesten."

Ondernemer

Als ondernemer in hart en nieren, begrijpt hij niet dat boeren zo hard werken voor zo weinig inkomsten. "Iedereen om hen heen bepaalt welke kant het bedrijf op moet, maar zelf lijken ze weinig te kunnen kiezen. Terwijl andere partijen wel geld verdienen aan de melk en de fosfaatrechten."

Verdienmodel

Henk Aa wil een nieuw verdienmodel opzetten voor de boer. Hij wil niet meer afhankelijk zijn van melkfabrieken, omdat die de melkprijs bepalen en daarmee het inkomen van de boer. "Ik ga het zelf uitproberen. Ik ga plantaardige melk produceren van mijn eigen notenbomen. En de koeien die A2-melk leveren kunnen gewoon tussen die bomen grazen." Uiteindelijk wil hij zelfs zijn melk laten verwerken tot melkpoeder.

Geld overhouden

"Het doel is dat Rob Overesch, de jonge boer die deze boerderij voor mij runt, het over vijf jaar kan overnemen. En dan is het fijn als we een modelboerderij hebben neergezet waar ook andere boeren van kunnen leren hoe ze wel geld verdienen." En als het mislukt? "Dan heb ik het in ieder geval mooi geprobeerd."


Inkomen biomelkveehouders in '15-'16 hoger dan gangbaar

16-05-2018 - 0 reacties Nederlandse biologische melkveehouders hebben in 2015 en 2016 voor het eerst meer verdiend dan hun gangbare collega’s. Dat blijkt uit gegevens van Agrimatie, de rekenkamer van Wageningen Economic Research. Die afdeling maakt jaarlijks een bedrijfseconomische vergelijking tussen biologische en gangbare Nederlandse melkveebedrijven. “Qua inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid moest de Nederlandse bioboer het tot tien jaar geleden altijd afleggen tegen zijn gangbare collega's”, klinkt het bij Agrimatie. “Maar in 2015 en 2016 werden de rollen voor het eerst omgedraaid. Dat kwam vooral door de sterke daling van de gangbare melkprijs.”


NAV: 'GLB moet zorgen voor eerlijk inkomen boer uit de markt'

07-05-2018 - 0 reacties Het Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) gaat veranderen. De NAV blijft van mening dat het GLB een wending naar een beter, dus hoger prijsniveau moet maken zodat de boeren een eerlijk inkomen uit de markt kunnen verkrijgen.