Bedrijfsvoering

Al het Bedrijfsvoering nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Bedrijfsvoering nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Bedrijfsvoering nieuws

PVV Overijssel wil dat boeren in Natura 2000-gebieden kunnen rekenen op compensatie

19-05-2020 - 0 reacties De PVV heeft bij Gedeputeerde Staten van Overijssel aandacht gevraagd voor boeren die in hun bedrijfsvoering getroffen worden door natuurmaatregelen in Natura 2000-gebieden. Agrarische bedrijven die schade lijden als gevolg van een verhoging van de grondwaterstand moeten kunnen rekenen op een financiële compensatie.


Historisch lage energieprijzen door warme winter, het coronavirus en onenigheid in de OPEC

30-03-2020 - 0 reacties Veel ondernemers zijn momenteel druk met de ongewone bedrijfsvoering vanwege het coronavirus. Beurzen staan diep in het rood en de economie ligt op zijn gat. Niet echt het moment om aan energieprijzen te denken, maar toch is dat een slimme zet. De inkoopprijzen zijn hard onderuit gegaan. Een half uurtje…


Provincie Noord-Brabant hanteert koop-pacht-aanpak om natuurinclusief boeren te stimuleren

06-02-2020 - 0 reacties De provincie Noord-Brabant koopt voor 30 miljoen euro aan landbouwgrond aan en verpacht die vervolgens terug aan de boeren. Dit stelt die boeren in staat om extra grond aan te kopen waarmee zij kunnen omschakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Deze stimulering van natuurinclusief boeren maakt onderdeel uit van het pakket aan ondersteunende maatregelen voor de transitie veehouderij.


Meerkosten verbetering biodiversiteit melkvee- en akkerbouwbedrijven in kaart gebracht

30-01-2020 - 0 reacties Veel melkveehouders en akkerbouwers willen bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Onzekerheid over de kosten en het terugverdienen daarvan, kan ondernemers echter belemmeren om tot actie over te gaan. In het rapport 'Meerkosten biodiversiteitsmaatregelen voor melkvee- en akkerbouwbedrijven' geven onderzoekers van Wageningen Economic Research een indicatie van de meerkosten voor een meer biodiverse bedrijfsvoering.


Melkveehouder Waterland moet over op vaste mest

20-01-2020 - 19 reacties De melkveehouderij in Waterland kan verder verduurzamen door onder meer op bedrijfsniveau stappen te zetten. Zo worden de omschakeling naar vaste (stro)mest en een overstap naar een biologische bedrijfsvoering aangedragen.


Natuurorganisaties tegen kabinet: grijp kans om te investeren in natuur

11-12-2019 - 17 reacties Negen natuurorganisaties, waaronder Greenpeace, Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming spreken vanavond in het Catshuis met premier Rutte en minister Schouten over de stikstofcrisis. Ze vinden dat de Nederlandse natuur is verwaarloosd en presenteren vanavond een gezamenlijk plan van aanpak.
Ze vinden dat Den Haag een langetermijnvisie moeten ontwikkelen, in plaats van het "paniekvoetbal" dat nu wordt gespeeld. Daarbij moet de landbouw worden omgevormd. Er moet geld komen om boeren uit te kopen en de veestapel in te krimpen. De overgebleven boeren moeten overgaan op een systeem waarbij natuurbehoud onderdeel is van de bedrijfsvoering.
"Het gaat ontzettend slecht met de natuur in Nederland", zegt directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is te veel stikstof, waardoor soorten planten en dieren verdwijnen. Maar zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving. Het is tijd om te investeren in natuur. En dat kan samen met de boeren."
Investeren in tijd en geld
De natuurorganisaties zijn het niet eens met de aanpak die het kabinet lijkt te kiezen. "De overheid wil kijken of er gebieden gehergroepeerd kunnen worden. Daarbij verdwijnen ook gebieden. Maar we moeten geen afscheid nemen van de natuur, we moeten er juist in investeren", zegt Schuijt.
Er moet een netwerk komen dat de natuurgebieden met elkaar verbindt, vinden de natuurorganisaties. Dat plan ligt er al, uit de jaren 90. "De Natura 2000-gebieden zijn nu vaak kleine postzegels, die kwetsbaar zijn. Hoe groter het gebied, hoe meer planten en dieren bestand zijn tegen druk van buitenaf", stelt Schuijt.
"Dat kan alleen als we ook de stikstof reduceren. Daarvoor is het nodig om de landbouw te hervormen", vinden de natuurorganisaties. De landbouw is nu de belangrijkste veroorzaker van stikstofuitstoot.
Volgens WNF-directeur Schuijt kan de landbouw deel van de oplossing zijn. "We polariseren nu heel erg: landbouw is een probleem of natuur is een probleem", zegt ze. "Maar je moet naar een langetermijnaanpak om de natuur robuuster en sterker te maken en we moeten de boeren mee krijgen om de omslag te maken naar een kringlooplandbouw. Daarvoor is tijd en geld nodig."
Green Deal van Timmermans
De negen natuurorganisaties, naast Greenpeace, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming ook Milieudefensie, LandschappenNL, Natuur en Milieu Federaties, Milieudefensie en SoortenNL, zien de huidige situatie ook als een kans.
"Laten we eindelijk die omslag waar we al zo lang om vragen, maken", zegt Schuijt. "Met de stikstofproblemen, de Green Deal van Eurocommissaris Timmermans en de klimaattop in Madrid is de tijd er rijp voor."


'Een op zeven uitbreidingsplannen in de bollensector geraakt door stikstofimpasse'

18-11-2019 - 0 reacties In de bollensector liggen er tenminste 4 bouwprojecten stil vanwege de stifstofcrisis. Dat zegt Johan Nijsen van Agrofocus, een adviesbureau in bouw- en installatiebegeleiding, over de orderportefeuille van dit bedrijf. Circa 1 op de 7 bollenbedrijven met uitbreidingsplannen wordt volgens hem direct geraakt in de bedrijfsvoering.


Gelderland bevriest vergunningen voor boeren

23-10-2019 - 98 reacties ARNHEM (ANP) - Boeren in Gelderland kunnen in elk geval tot 1 december van dit jaar geen vergunningen krijgen voor hun bedrijfsvoering. Gelderland heeft tijd nodig om zich samen met de andere provincies en het Rijk te buigen over nieuwe stikstofregels en de gevolgen daarvan, zo hebben Gedeputeerde Staten dinsdag laten weten.


Innovatieve bedrijfsvoering boeren veenweidegebied zorgt voor 22% ammoniakreductie

10-10-2019 - 6 reacties Melkveehouders in het Westelijk veenweidegebied zijn in staat om met relatief eenvoudige maatregelen 22% van hun ammoniakuitstoot - en daarmee stikstofuitstoot - te verminderen op hun bedrijf. Dat blijkt uit het programma Proeftuin Veenweiden. Het resultaat werd onder meer bereikt door het verdunnen van mest en het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het voer.


Zorginstelling Libra op weg naar energieneutrale bedrijfsvoering

07-10-2019 - 0 reacties Libra Revalidatie & Audiologie is een aansprekend voorbeeld van een zorginstelling die in rap tempo energie bespaart. In een paar jaar tijd liggen er zonnepanelen op het dak, zijn er Green Deals, is er een nieuw voedingsconcept en minder restafval. Ook komen veel medewerkers met de elektrische fiets en ga zo maar door.


Wageningen Universiteit zoekt naar meest duurzame kruidenrijke graslanden

07-10-2019 - 0 reacties Onderzoekers van Wageningen Research willen beter inzicht krijgen in de opbrengst, voederwaarde en biodiversiteit van verschillende kruidenrijke graslanden in relatie met bedrijfsvoering, melkproductie, samenstelling van de melk en verdienmodellen.


Groot onderzoek naar kruidenrijke graslanden in het Groene Hart

04-10-2019 - 0 reacties Een team van onderzoekers van Wageningen Research gaat een typologie ontwikkelen van kruidenrijke graslanden in het Groene Hart. De onderzoekers willen beter inzicht krijgen in de opbrengst, voederwaarde en biodiversiteit, maar ook de relatie met bedrijfsvoering, melkproductie, samenstelling van de melk en mogelijke verdienmodellen.


Op pad met boer Joris in Den Haag: ‘Deze dag is er eentje om nooit te vergeten’

01-10-2019 - 0 reacties Joris Wisse (41), fruitteler uit het Zeeuwse Anna Jacobapolder was vandaag een van de duizenden boeren die opkwam voor zijn beroep. Op pad met een boer die best duurzamer wil werken. ,,Maar dan moeten we wél een fatsoenlijke prijs krijgen voor onze producten. En de tijd om onze bedrijfsvoering anders in te richten.’’


'Wij zijn constant bezig met onkruidbestrijding'

24-09-2019 - 0 reacties Alex van Hootegem maakte in 1999 de omschakeling naar biologische teelt, op het biodynamische landbouwbedrijf Meulwaeter in Kruiningen. 'Onze hele bedrijfsvoering is ingericht op onkruidbestrijding', zegt Van Hootegem.


Geen uitzondering in fosfaatrechtenstelsel voor biologische melkveehouder

10-09-2019 - 70 reacties Het fosfaatrechtenstelsel geldt ook onverkort voor een biologisch gemengd bedrijf. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) komt op dinsdag 10 september tot dat oordeel in de zaak van een bedrijf dat aan het omschakelen was naar een biologisch gemengd bedrijf met akkerbouw en melkvee en dat deze omschakeling op 2 juli 2015 nog niet had voltooid. Daardoor komt het bedrijf melkkoeien te kort om de kringloop te sluiten en dat raakt de bedrijfsvoering in het hart.


Computergestuurde drainage is veelbelovend

27-08-2019 - 0 reacties Boeren experimenteren samen met waterschappen op verschillende plekken in Nederland met het aanpassen van hun bedrijfsvoering aan de klimaatverandering. In het Overijsselse Stegeren ligt een proef met computergestuurde, regelbare drainage.


Personeelstekort grote belemmering industrie

21-08-2019 - 0 reacties Producenten In de industrie zien personeelstekort als grootste belemmering voor hun bedrijfsvoering, zo blijkt uit CBS-cijfers. Het aantrekken van personeel lastig is getuige het aantal openstaande vacatures.


Drainage aan de computer lijkt veelbelovend

20-08-2019 - 0 reacties Boeren experimenteren samen met waterschappen op verschillende plekken in Nederland met het aanpassen van hun bedrijfsvoering aan de klimaatverandering. In het Overijsselse Stegeren ligt een proef met computergestuurde, regelbare drainage.


Synchroniseren van de berigheid bij gelten: waarom en hoe doe je dat?

20-08-2019 - 0 reacties Gelten vormen de basis van een productieve zeugenstapel. De beschikbaarheid van voldoende gelten met een optimaal gewicht en leeftijd voor inzet in de zeugenstapel is van essentieel belang in de bedrijfsvoering.


CBb kent boer ruim 2.000 kilo fosfaatrecht meer toe

31-07-2019 - 71 reacties Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een melkveehouder deels in het gelijk gesteld. De boer heeft recht op 6.024 kilo fosfaatrechten in plaats van de aan hem toegekende 3.891 kilo. Door die situatie dreigt een gedwongen faillissement en dat gaat te ver, oordeelt het CBb.

Door de veehouder zo weinig fosfaatrechten toe te kennen ontstaat voor de boer een ‘individuele en buitensporige last’ en handelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in strijd met artikel 1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, stelt het CBb in een recente uitspraak.

Quote:
‘Het met terugwerkende kracht verlagen van het fosfaatrecht leidt ertoe dat eveneens met terugwerkende kracht een deel van de bedrijfsvoering onder een economisch delict komt te vallen.’