Biodiversiteit

Biodiversiteit nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Biodiversiteit nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Biodiversiteit nieuws

Ben Haarman (LTO) verwacht met Deltaplan Biodiversiteitsherstel een verdienmodel voor boeren binnen te halen

27-05-2019 - 0 reacties In december 2018 presenteerden het Wereld Natuurfonds, Natuurmonumenten, Agrifirm, CBL en LTO het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Ben Haarman, portefeuillehouder biodiversiteit bij LTO, verdedigt waarom de belangenorganisatie haar handtekening zette.


Ben Haarman (LTO) verwacht een verdienmodel voor boeren binnen te halen met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

27-05-2019 - 2 reacties In december 2018 presenteerden het Wereld Natuurfonds, Natuurmonumenten, Agrifirm, CBL en LTO het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Ben Haarman, portefeuillehouder biodiversiteit bij LTO, verdedigt waarom de belangenorganisatie haar handtekening zette.


Rabo kent eerste impactlening biodiversiteit toe

23-05-2019 - 0 reacties Rabobank heeft deze week de eerste impactlening toegekend aan Drentse boeren die de biodiversiteit in Nederland helpen herstellen.


Rentekorting Rabobank aan groene melkveehouder

23-05-2019 - 0 reacties Rabobank heeft donderdag 23 mei officieel de eerste 'Planet Impact Lening' verstrekt. De korting voor de herfinanciering van een bestaande lening gaat naar melkveebedrijf Riedstra en Hoving VOF uit Veenhuizen. Dit omdat zij goed scoren op het gebied van biodiversiteit.


Dirksland krijgt innovatiecentrum akkerbouw

22-05-2019 - 0 reacties Herstel van het bodemleven, de waterkwaliteit, de omgevingskwaliteit en de biodiversiteit op Goeree-Overflakkee. Dat zijn enkele doelen van het Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum (AIKC).


Addenda en gemeente Westland zetten zich samen in voor biodiversiteit

21-05-2019 - 0 reacties Op maandag 20 mei 2019, Wereld Bijendag, plantte Wethouder Snijders van gemeente Westland samen met kwekers van telersvereniging Addenda & Marcel Koene van Tuincentrum de Carlton 300 campanula’s.


Oproep tot duurzaam faunabeheer

17-05-2019 - 0 reacties Om de Nederlandse natuur in balans te houden is goed beheer cruciaal. Als er te veel predatoren zijn gaat dat ten koste van bijvoorbeeld de weidevogels; terwijl de gigantische hoeveelheid ganzen slecht is voor de biodiversiteit en voedselproductie.


Wetenschappers werken samen aan big data voor ecosysteemmonitoring

16-05-2019 - 0 reacties Veranderingen in klimaat en landgebruik kunnen onomkeerbare gevolgen hebben voor de biodiversiteit van ecosystemen. We weten steeds meer over de mogelijke consequenties, maar lang nog niet alles. Satellieten geven een schat aan nieuwe informatie prijs waarmee we de veranderingen op onze planeet kunnen bestuderen. Een hoeveelheid informatie die geen onderzoeker alleen aan kan. De afgelopen vier jaar hebben wetenschappers uit zeven Europese landen intensief samengewerkt om te kijken hoe big data gebruikt kan worden om afwijkingen in ecosystemen te monitoren.


Wetenschappers werken samen aan big data voor ecosysteem monitoring

13-05-2019 - 0 reacties Veranderingen in klimaat en landgebruik kunnen onomkeerbare gevolgen hebben voor de biodiversiteit van ecosystemen. We weten steeds meer over de mogelijke consequenties, maar lang nog niet alles. Satellieten geven een schat aan nieuwe informatie prijs waarmee we de veranderingen op onze planeet kunnen bestuderen. Een hoeveelheid informatie die geen onderzoeker alleen aan kan. De afgelopen vier jaar hebben wetenschappers uit zeven Europese landen intensief samengewerkt om te kijken hoe big data gebruikt kan worden om afwijkingen in ecosystemen te monitoren.


Achteruitgang natuur gaat sneller dan ooit in de geschiedenis van de mens

06-05-2019 - 0 reacties Ongeveer 1 miljoen soorten wereldwijd worden met uitsterven bedreigd en de huidige inspanningen zijn onvoldoende om de ongekende achteruitgang van de natuur te stoppen. Dit concludeert het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) in haar Global Assessment dat vandaag verschijnt. Ingrijpende veranderingen zijn nodig om het verlies aan biodiversiteit te stoppen en de natuur te herstellen. Het rapport onderzoekt de oorzaken voor het verlies van biodiversiteit, de gevolgen voor mensen wereldwijd, en opties om de huidige trend van biodiversiteitverlies te keren. Bij het rapport zijn zo’n 150 internationale experts betrokken uit 50 landen, waaronder twee experts van Wageningen University & Research.


'Achteruitgang biodiversiteit desastreuzer dan klimaatverandering'

06-05-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

De komende jaren sterven een miljoen diersoorten uit dankzij de invloed van de mens. Dit is een van de schokkende conclusie die te vinden is in een rapport van IPBES dat vandaag verschijnt.


Snelle groei zonneparken: kansen voor biodiversiteit en landbouw?

02-05-2019 - 0 reacties De aanleg van zonneparken in Nederland maakt een snelle groei door. Dit gaat niet zonder enige discussie. Wat is de plek van zonneparken in het landschap en wat betekent dit voor de bodem, biodiversiteit en landbouw? Er liggen zeker kansen voor combinaties met natuur en landbouw, maar daarvoor zal gezocht moeten worden naar een optimum tussen stroomproductie en andere functies.


Utrecht brengt biodiversiteit natuurgebieden in beeld

01-05-2019 - 0 reacties Om te bepalen hoe het met de biodiversiteit in provincie Utrecht gaat, brengen veldwerkers vanaf 1 mei in kaart welke bijzondere planten en dieren er leven in agrarische en natuurgebieden.


Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector

29-04-2019 - 5 reacties De teruggang van de weidevogelstand krijgt veel aandacht, helaas ook vaak eenzijdig en ongenuanceerd. Door dergelijke berichtgeving wordt de landbouw vaak in een hoek gezet, terwijl er veel meer belangrijke factoren zijn die bijna altijd onderbelicht blijven.

Door Tette Hofstra


Het Friese platteland is in de afgelopen decennia sterk veranderd en dat heeft een grote invloed gehad op de habitat voor de weidevogels. Al 25 jaar gaat ieder jaar circa twaalfduizend hectare landbouwgrond in Nederland verloren aan wegen, woningen, industrieterreinen, sportvelden en andere bestemmingen. Ook in Fryslân is de oppervlakte veel kleiner geworden.

Circa vijftig jaar geleden was Fryslân buiten de Friese Wâlden en Gaasterland een grote open vlakte. Nu staat heel de provincie vol met bosjes en bomen, het is een perfecte uitvalsbasis en schuilplaats voor roofvogels en roofdieren. Predatoren zijn in aantal en soort enorm toegenomen, ook soorten die vroeger nauwelijks of niet voorkwamen. De vos bijvoorbeeld kwam oorspronkelijk vooral op de zandgrond voor en wordt nu ook op de klei en de zeedijk waargenomen. Hetzelfde is het geval bij roofvogels. De verspreiding hiervan wordt in de hand gewerkt door corridorvorming en de invulling van de Natura 2000-gebieden. Steenmarters kwamen circa zestig jaar terug vrijwel niet of nauwelijks voor in onze habitat, en zijn nu een grote plaag en hebben geen natuurlijke vijanden. De stand van de ooievaars, reigers, kraaien en marterachtigen is explosief gegroeid.

Onderschat wordt ook de rol van de kat. Het is een van de belangrijkste predatoren van Nederland. In ons land zijn er naar schatting acht tot negen miljoen, gedomesticeerd en in het wild. Wat deze dieren in de natuur en weidevogelgebieden kunnen aanrichten is bekend bij veel organisaties als It Fryske Gea. Ook buitenlands onderzoek bevestigt dit beeld. Natuurorganisaties doen hier echter niets mee uit angst voor ledenverlies.

Weidevogels zijn ongeveer vijf maanden in Nederland. De rest van het jaar zijn ze elders. Ook onderweg (in Zuid-Europa) is er een grote bedreiging om afgeschoten of gevangen te worden. Daarnaast zijn in de overwinteringsgebieden in Noord-Afrika de leefomstandigheden veranderd, en dan veelal niet ten gunste.

Lucht
Weidevogels hebben ook de maken met de sterk toegenomen lichtintensiteit en de geluidsdruk. Lang niet altijd is duidelijk wat de invloed is van de toegenomen straling van mobiele telefoons, wifi en satellieten op de oriëntatie van de dieren in de lucht.

Ook het toepassen van gif door overheden en andere gebruikers van de openbare ruimte heeft een aanzienlijke invloed
Onderbelicht is ook de toename van verkeersbewegingen en de gevolgen voor de natuur en weidevogels. Op Schiphol stijgt elke minuut van de dag een vliegtuig op, het gehele jaar rond. Elk vliegtuig verbruikt gemiddeld per opstijging tien ton kerosine. Ook de lozingen en de gevolgen voor de luchtkwaliteit moeten niet vergeten worden.

Mestinjectie schaadt worm en weidevogel
Op weilanden waar drijfmest in de bodem wordt geïnjecteerd, zijn minder wormen dan op percelen waar ruige stalmest is opgebracht. Dat heeft direct effect op de voedselvoorziening voor weidevogels,...

Ook op land is het aantal verkeersbewegingen sterk toegenomen en heeft dit invloed op natuur en milieu. Vele miljoenen auto’s en vrachtauto’s rijden rond in ons land. Ook de toenemende recreatie heeft zijn invloed.

Boerenpraktijk
Boeren doen veel aan weidevogelbeheer hoewel nazorgers van de BFVW weten dat van alle legsels het overgrote deel het niet redt. Oplossingen worden gezien in het verhogen van slootpeil, dat gaat ten koste van de efficiëntie in de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er hoger gelegen gedeeltes nodig, voorheen werden immers daar de meeste broedparen gezien.

Boeren en weidevogels werden decennia geleden geconfronteerd met verplichte aangepaste bemestingstechnieken, het verplicht in de grond brengen van de mest. Veel wordt er gedaan (zoals speciale kunststof hoedjes over de nesten tijdens het bemesten) om de vogelstand te ondersteunen, maar de nieuwe vormen van bemestingen zorgen niet voor een goed bodemleven en daardoor voldoende voedsel voor de jonge weidevogelkuikens en hun ouders.

Veel is er te doen over de sterke afname van de insectenpopulatie. Dat de huidige vorm van landbouw de hoofdoorzaak is, geeft een te eenzijdig beeld. De rol van alle verkeer op het grootschalige verlies van insectenpopulaties blijft sterk onderbelicht. Ook het toepassen van bestrijdingsmiddelen door overheden, samenleving, spoorwegen en andere gebruikers van de openbare ruimte heeft een aanzienlijke invloed.

Het is volstrekt onwenselijk de melkveehouderij terug te zetten in het Ot en Sien-tijdperk. De gedachte daarachter is dat het dan wel goed komt met de weidevogels en de biodiversiteit. Dat is niet reëel. De rest van de samenleving dendert door met nog meer wifi, auto’s (files), vliegtuigen, toerisme, huizen, industrie, asfalt en beton. Grutto’s kunnen niet broeden op de Haak om Leeuwarden, we worden geconfronteerd met steeds meer asfaltpijn.

Tette Hofstra woont in Meskenwier bij Akkrum


Snelle groei zonneparken biedt kansen voor biodiversiteit en landbouw

26-04-2019 - 0 reacties De aanleg van zonneparken in Nederland maakt een snelle groei door. Dit gaat niet zonder enige discussie. Wat is de plek van zonneparken in het landschap en wat betekent dit voor de bodem, biodiversiteit en landbouw? Er liggen zeker kansen voor combinaties met natuur en landbouw, maar daarvoor zal gezocht moeten worden naar een optimum tussen stroomproductie en andere functies.


Biodiversiteit Overijssel laat wisselend beeld zien

26-04-2019 - 0 reacties De afname van biodiversiteit in provincie Overijssel is nog niet overal tot staan gebracht. Dat blijkt uit het rapport 'De staat van de biodiversiteit in Overijssel' van de provincie. Met een heel aantal soorten gaat het wel goed.


Snelle groei zonneparken: kansen voor natuur en landbouw?

26-04-2019 - 0 reacties Het areaal zonneparken op de grond groeit snel. Waar in het landschap kunnen we deze het beste plaatsen en kunnen we zonneparken combineren met andere functies zoals biodiversiteit en landbouw?


‘Niet alleen boeren moeten steentje bijdragen aan biodiversiteit’

19-04-2019 - 0 reacties ‘De verantwoordelijkheid voor het herstel van de biodiversiteit moet niet steeds bij boeren gelegd worden’, dat vindt een overgrote meerderheid van de mensen die stemden op de stelling van Vee & Gewas en Veldpost.


"Konijnenmest beter voor biodiversiteit dan koeienmest"

18-04-2019 - 0 reacties De impact van mest van herbivoren op de biodiversiteit is sterk verschillend als gevolg van de chemische samenstelling ervan. Zo heeft konijnenmest een gunstiger effect op de plantenbiodiversiteit dan mest van grote grazers omdat de balans van stikstof en fosfor beter is. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in samenwerking met de Universiteit Utrecht en Vlaamse en Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties.


Transitie naar kringlooplandbouw; hoe gaan we dat doen?

18-04-2019 - 0 reacties In september lanceerde minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de visie "Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden". Om uitdagingen als bodemuitputting, verlies aan biodiversiteit en het klimaatakkoord het hoofd te bieden kiest de minister voor een transitie naar kringlooplandbouw in 2030.