Biodiversiteit

Al het Biodiversiteit nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Biodiversiteit nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Biodiversiteit nieuws

'Er zullen minder melkveehouders stoppen bij keuze voor extensivering'

21-11-2019 - 1 reacties Wanneer de focus in de melkveehouderij de komende jaren op kringlooplandbouw en biodiversiteit wordt gelegd, zullen er de komende jaren waarschijnlijk minder boeren stoppen dan wanneer de blik vooral wordt gericht op technische innovatie en efficiëntie met het oog op schaalvergroting en een lage kostprijs. Dat stelt Rick Hoksbergen, relatiemanager bij Alfa Accountants en Adviseurs.


'Minder stoppers melkveehouderij met kringlooplandbouw'

20-11-2019 - 2 reacties Als de focus in de melkveehouderij komt te liggen op kringlooplandbouw en biodiversiteit zullen er de komende jaren minder stoppers zijn dan wanneer het doel technische innovatie en efficiëntie is. Dat voorspelt Rick Hoksbergen, relatiemanager bij Alfa Accountants en Adviseurs.


Kruiden doorzaaien in grasland met Landkracht Agri

20-11-2019 - 0 reacties Kruidenrijk grasland staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Het zorgt voor een betere biodiversiteit en mede hierdoor is kruidenrijk grasland een voorwaarde voor planet proof bedrijven. Kruidenrijk grasland maakt ook onderdeel uit van vele beheersovereenkomsten. Vlinderbloemigen binden stikstof uit de lucht en zorgen daarbij voor een meer smakelijk product. Kruiden bevatten over het algemeen meer mineralen, dit heeft positieve invloed op de gezondheid van koeien. Door kruiden door te zaaien in grasland zal de bodemstructuur beter worden doordat kruiden zich dieper wortelen.…


College wil duurzamer gebruik pachtgronden in Eersel verplicht stellen

08-11-2019 - 0 reacties EERSEL-Pachters van vrije pachtgronden in Eersel moeten vanaf 2020 maatregelen gaan nemen die de biodiversiteit en bodemkwaliteit op deze kavels verbeteren, als het aan het college ligt.


'Amerikaans protest tegen Nederlandse subsidie voor biomassacentrales'

26-10-2019 - 0 reacties Natuurbeschermingsorganisaties in het zuiden van de VS zijn boos op Nederland. In Nederland krijgen energiebedrijven miljarden aan subsidies om kolencentrales deels met biomassa te stoken. "Daardoor wordt onze natuur in gevaar gebracht en kunnen jullie pronken met jullie klimaatbeleid", zegt een Amerikaanse natuurorganisatie in het AD.
Biomassa bestaat vooral uit resthout, maar volgens de krant wordt in de VS en met name in de staat North Carolina oerbos gekapt om aan de vraag naar biomassa te voldoen. Dat gaat ten koste van de biodiversiteit en de dieren die in de oerbossen leven.
Er wordt wel nieuw bos aangeplant, maar dat bestaat vooral uit dennenbomen die gebruikt worden voor de productie van pellets - biobrandstof van samengeperst organisch materiaal. Het jonge bos neemt veel minder CO2 op dan het oorspronkelijke bos. Ook die pellets worden als biomassa naar onder meer Nederland verscheept.
Klimaatplannen
Verbranding van biomassa is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse plannen om de CO2-uitstoot terug te dringen, zodat aan de klimaatdoelstellingen van Parijs wordt voldaan.
Volgens het AD maakt Nederland daarbij gebruik van een rekentruc. De CO2 die bij de verbranding van biomassa vrijkomt, wordt volgens internationale afspraken niet opgeteld bij het land dat de biomassa verbrandt, maar bij het land waar de biomassa vandaan komt, in dit geval de VS. Voor de VS maakt het niets uit, omdat de VS zich uit het klimaatverdrag van Parijs heeft teruggetrokken.
Uit cijfers die de NOS had opgevraagd, bleek in april dat er in Nederland steeds meer biomassacentrales bijkomen. Toen waren het er 42. De bouw van nog eens 20 centrales was gepland.
De Amercentrale van energiebedrijf RWE in Geertruidenberg moet begin volgend jaar voor 80 procent op biomassa draaien. Volgens het AD worden daar op grote schaal pellets uit de VS voor geïmporteerd. RWE zegt in het AD dat het aan alle regels voldoet, "anders krijgen we geen subsidie en lijden we verlies op de opwekking van stroom".
In 2016 eiste een meerderheid in de Tweede Kamer dat de subsidies van de overheid op het stoken van biomassa werden stopgezet. De toenmalige minister van Economische Zaken Kamp (VVD) wees de eis af, omdat hij aan energiebedrijven al toezeggingen had gedaan.
Het Planbureau voor de Leefomgeving en Sociaal-Economische Raad doen onderzoek naar het verbranden van biomassa voor de elektriciteitsvoorziening.


Pulsvisserij doodt 57% van de zeebodemsoorten

25-10-2019 - 0 reacties Tot deze conclusie komt het Britse Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas) in zijn recente studie. De traditionele visserij heeft in vergelijking een impact van 21 procent op de biodiversiteit. Dat staat te lezen op de website van le Journal de l’Environnement.


Deskundigen: zó goed voor de biodiversiteit zijn zonneparken nou ook weer niet

23-10-2019 - 0 reacties Overdrijf de bijdrage van zonneparken aan de biodiversiteit niet. Dat is kortweg een samenvatting van verschillende deskundigen die hun licht lieten schijnen over de vraag hoe goed zonneparken nou zijn voor de biodiversiteit.


Syngenta investeert € 1,8 miljard in gevolgen klimaatverandering landbouw

22-10-2019 - 0 reacties Syngenta investeert de komende vijf jaar 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) in innovaties gericht op het bestand maken van de landbouw tegen de bedreigingen die voortvloeien uit de klimaatverandering, zoals bodemerosie en afnemende biodiversiteit.


Landbouw en biodiversiteit: 15 bouwstenen voor biodiverse akkerbouw

17-10-2019 - 0 reacties Biodiversiteit en landbouw kunnen elkaar nog meer versterken. Momenteel neemt de biodiversiteit echter snel af, wat onder meer zichtbaar is bij de insecten- en vogelpopulaties in landelijk en stedelijk gebied. De vraag voor de landbouw en samenleving is: willen we deze trend keren? En zo ja, hoe willen we dat realiseren?


Trekkers en bouwkranen als pressiemiddel, Trump zonder retweet en biodiversiteit onder zonnepanelen

17-10-2019 - 0 reacties Ondertussen vertelt het verhaal van de dag door onze lens: voeding, gezondheid, landbouw, levensmiddelenmarketing, voedselpolitiek en aan landgebruik gerelateerde energie- en watervraagstukken – waar nodig tot op (geo)politieke schaal.


Naar een duurzamer voedselsysteem

10-10-2019 - 0 reacties In een duurzamer voedselsysteem wordt voedsel geproduceerd met minder negatieve effecten op onze leefomgeving, op de biodiversiteit, klimaat of dierenwelzijn. Voor die verduurzaming is samenwerking nodig tussen alle partijen: consumenten, producenten en overheid.


Wageningen Universiteit zoekt naar meest duurzame kruidenrijke graslanden

07-10-2019 - 0 reacties Onderzoekers van Wageningen Research willen beter inzicht krijgen in de opbrengst, voederwaarde en biodiversiteit van verschillende kruidenrijke graslanden in relatie met bedrijfsvoering, melkproductie, samenstelling van de melk en verdienmodellen.


De Bonte Berm voor meer biodiversiteit en langere sierwaarde

04-10-2019 - 0 reacties Op initiatief van JUB Holland is een nieuwe samenwerking gestart van natuurprofessionals om meer biodiversiteit en een langere bloeitijd te realiseren. De samenwerking staat bekend onder de naam “De Bonte Berm”. De aanleg van de vegetatie vindt plaats in het najaar.


Groot onderzoek naar kruidenrijke graslanden in het Groene Hart

04-10-2019 - 0 reacties Een team van onderzoekers van Wageningen Research gaat een typologie ontwikkelen van kruidenrijke graslanden in het Groene Hart. De onderzoekers willen beter inzicht krijgen in de opbrengst, voederwaarde en biodiversiteit, maar ook de relatie met bedrijfsvoering, melkproductie, samenstelling van de melk en mogelijke verdienmodellen.


LTO vraagt Tweede Kamer Wet duurzaamheidsinitiatieven ook te laten gelden voor biodiversiteit

30-09-2019 - 0 reacties LTO en BarentsKrans advocaten en notarissen hebben de commissie Economische Zaken en Klimaat gevraagd om naast klimaat en diergezondheid ook biodiversiteit op te nemen binnen de reikwijdte van de Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven. Daarnaast vragen LTO en Barentskrans aandacht voor de Europese inbedding. Het wetsvoorstel is begin augustus 2019 door staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer gezonden.


LTO vraagt Kamer om Wet duurzaamheidsinitiatieven ook te laten gelden voor biodiversiteit

30-09-2019 - 0 reacties LTO en Barentskrans hebben op 26 september de Commissie Economische Zaken gevraagd om naast klimaat en diergezondheid ook biodiversiteit op te nemen binnen de reikwijdte van de Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven. Het wetsvoorstel is begin augustus 2019 door staatssecretaris Mona Keijzer naar de Tweede Kamer gezonden.


Utrecht trekt geld uit voor bodemdaling

28-09-2019 - 0 reacties Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht willen in 2020 ruim 50 miljoen euro uittrekken voor onder meer energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie, biodiversiteit en het tegengaan van bodemdaling.


Bijzonder initiatief biodiversiteit: Bloemenzaadmengsel N508 Oterleek

24-09-2019 - 0 reacties Het behoud en stimuleren van biodiversiteit staat bij de provincie Noord-Holland en haar gebiedsaannemer BAM-Engie-Krinkels hoog op de agenda. De verschillende soorten flora en fauna houden namelijk de natuur in balans: een belangrijke voorwaarde voor een duurzame wereld, nu en straks.


Subsidie provincie Zeeland voor project 'Meer Natuur voor Pittig Fruit'

17-09-2019 - 0 reacties De provincie Zeeland subsidieert het project 'Meer Natuur voor Pittig Fruit' van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Het project levert een bijdrage aan de verdere verduurzaming van fruitteelt in Zeeland door het mogelijk maken van bestuiving door wilde bijen, het toepassen van groene gewasbescherming en het stimuleren van biodiversiteit in en om de boomgaarden. Het project loopt ruim 3 jaar en ontvangt 107.000 euro subsidie. De gemeenten Borsele, Kapelle en Terneuzen dragen gezamenlijk 40.000 euro bij, de deelnemende fruitbedrijven en particulieren samen 30.000 euro.


Wereldwijde oproep van wetenschappers aan VS voor ‘financiering’ van de biodiversiteit

17-09-2019 - 0 reacties