Biodiversiteit

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Biodiversiteit. Biodiversiteit is een van de 15146 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Biodiversiteit nieuws

Grondprijzen hebben hun piek bereikt. Of niet

20-03-2019 - 0 reacties Door de torenhoge grondprijzen staan boeren financieel zo onder druk dat ze moeten intensiveren. Daardoor neemt de biodiversiteit huiveringwekkend snel af en komen jonge boeren in de knel. Of moet je het anders zien? Zijn de grondprijzen zo hoog ómdat boeren intensiveren? De grondmarkt en het denken daarover zijn grillig, bleek 18 maart bij het It’s the food, my Friend!-debat in De Rode Hoed.


Verstoring biodiversiteit is ook zondig

16-03-2019 - 0 reacties Biodiversiteit? Gaat dat over die plastic soep in de oceaan? Over de kap van tropische regenwouden en olifantenstroperij? Of over die reuzenpanda’s in Rhenen? Of nee, dat heeft toch te maken met bloemen in bermen en zo?


Farm Frites sluit convenant voor gezonde bodem

16-03-2019 - 0 reacties Farm Frites, HAS Hogeschool, Wageningen University & Research en provincie Zuid-Holland gaan gezamenlijk werken aan uitstootreductie, duurzame energie, meer biodiversiteit en een gezonde bodem. Zodat ook in de toekomst lokale aardappelteelt gegarandeerd is.


Gereduceerde grondbewerking en strokenteelt om biodiversiteit te stimuleren

16-03-2019 - 0 reacties Binnen de grondbewerkingsproef BASIS op de proeftuin agroecologie en technologie van Wageningen UR in Lelystad gaan de onderzoekers het effect van verschillende grondbewerkingen op bovengrondse biodiversiteit meten.


Teruggang van insecten zorgelijk, maar probleem is breder dan landbouw

14-03-2019 - 0 reacties Minister Schouten wil de afname van biodiversiteit afremmen en een kentering inzetten. „Maar daarbij moeten we ons niet blindstaren op landbouw."


Dieet voor de planeet vergeet de allerarmsten

04-03-2019 - 0 reacties Twee alarmerende rapporten over de toekomst van wat we moeten eten om de planeet te redden sloegen flink in. Het hele systeem van voedselproductie en -consumptie moet op de schop. En we moeten de biodiversiteit redden. De plannen zijn er, nu de wil nog, van iedereen. En vergeten we niemand?


Veranderingen meten in biodiversiteit van een beschermd stuk Waddenzee vraagt lange adem

01-03-2019 - 0 reacties Wat gebeurt er onder water als een gebied lange tijd met rust wordt gelaten? Wageningen Marine Research deed in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de afgelopen vijftien jaar onderzoek naar een geulsysteem in de Waddenzee, ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog. Sinds 2005 vindt hier geen enkele bodemberoerende activiteit meer plaats. Zichtbare veranderingen blijken een kwestie van lange adem. Met pas na zeven jaar de eerste subtiele verschillen waaronder toename in biodiversiteit; meer soorten onderwaterdieren, en bij sommige soorten meer oudere individuen in vergelijking met referentiegebieden.


#Frieslandcampina toonaangevend in duurzaamheid

28-02-2019 - 47 reacties Hein Schumacher, CEO: "Voor FrieslandCampina was 2018 een jaar van transformatie. We hebben een nieuwe organisatiestructuur en -strategie gelanceerd. Dit geeft het bedrijf meer focus en commerciële kracht, terwijl het ons in staat stelt om sneller te reageren op de eisen van klanten. Wij willen leiden met duurzaamheid en laten dit onder andere zien als het eerste zuivelbedrijf dat zuivel op de markt brengt met een onafhankelijk 'On the way to PlanetProof' keurmerk. "

Lage basis zuivelprijzen, concurrentie voor babyvoeding en incidentele kosten hebben de resultaten verminderd
Het bedrijfsresultaat daalde met 23,0 procent tot 342 miljoen euro in 2018 (2017: 444 miljoen euro). Deze daling van de bedrijfswinst was onder meer het gevolg van een bijkomend verlies van meer dan 100 miljoen euro, deels veroorzaakt door te lage basiszuivelprijzen ten opzichte van de garantieprijs, betaald door FrieslandCampina aan de melkveehouders voor hun melk. Extra investeringen in innovatie, marketing, verkoop en distributie hebben de resultaten van FrieslandCampina in Azië verlaagd.

Kosten verbonden aan organisatorische herstructurering en de aangekondigde sluitingen van productie-installaties bedroegen 50 miljoen euro. Ter compensatie werden 85 miljoen euro aan kostenbesparingen gerealiseerd en een aanzienlijk verbeterd werkkapitaal. De bedrijfscashflow verbeterde met 201 miljoen euro in vergelijking met vorig jaar.

Keerpunt in de tweede helft van 2018
In de tweede helft van 2018 werden de eerste positieve resultaten van de geïnitieerde transformatie zichtbaar. De volumes van alle businessgroepen stegen met in totaal 2,3 procent in vergelijking met de eerste helft van het jaar. De verkoop van kaas heeft in het tweede halfjaar een positief resultaat opgeleverd. Om haar positie in kaas te versterken, heeft FrieslandCampina in de tweede helft van het jaar vier acquisities afgerond. Een partnerschapsovereenkomst voor de productie van mozzarella werd ook ondertekend. Daarnaast was er een sterk verbeterde volumegroei voor de business group Consumer Dairy in Azië in het bijzonder.

Lagere melkprijs
De melkprijs van FrieslandCampina is in 2018 met 6,4 procent gedaald tot 37,43 euro per 100 kilo melk (2017: 40,01 euro). Dit omvatte de garantieprijs, prestatiepremie, uitgifte van ledenobligaties en andere toeslagen. De gegarandeerde FrieslandCampina-prijs in 2018 was 36,05 euro per 100 kilo melk, 5,0 procent lager dan het jaar ervoor (37,96 euro). De daling was te wijten aan het resultaat van lagere melkprijzen van referentiebedrijven. De waardecreatie (prestatiepremie en uitgifte van ledenobligaties) bedroeg 0,59 euro per 100 kilo melk (2017: 1,33 euro.) De daling was het gevolg van het lagere resultaat.

Toonaangevend in duurzaamheid
FrieslandCampina wil toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarom werkt het bedrijf samen met leden-melkveehouders aan het verder verminderen van de ecologische voetafdruk. De totale uitstoot van broeikasgassen daalde met 5,1 procent tot 12.462 kt CO 2gelijkwaardig. Deze daling werd veroorzaakt door de toename van de hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit door leden-melkveebedrijven. FrieslandCampina gebruikt 100 procent groene stroom in Europa, 90 procent van het totale elektriciteitsverbruik wereldwijd. Bijna 28 procent van alle groene stroom werd gekocht van zijn eigen leden. Het weiden van weiden nam ook toe tot 81,2 procent en bereikte de 2020-doelstelling. Via het Dairy Development Programme zijn het afgelopen jaar meer dan 80.000 lokale boeren in ontwikkelingslanden en opkomende landen getraind. Dat is bijna vier keer meer dan in 2017.

Op weg naar PlanetProof
FrieslandCampina speelt in op de vraag naar speciale en / of duurzaam geproduceerde zuivelproducten met flexibele melkstromen. Een voorbeeld hiervan is Campina-melkvee met het label 'On the way to PlanetProof' met extra aandacht voor dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. FrieslandCampina is het eerste zuivelbedrijf dat onder dit onafhankelijke label zuivelproducten op de markt brengt. De extra inkomsten komen ten goede aan de leden die melk voor zuivel leveren onder dit label.


Mengteelt en strokenteelt stimuleren biodiversiteit

26-02-2019 - 0 reacties Wageningen University & Research start een nieuw onderzoeksproject om te zien in welke mate verschillende typen mengteelt en strokenteelt bijdragen aan meer biodiversiteit. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de visie van het Ministerie van LNV over circulaire en natuurinclusieve landbouw.


Mengteelt en strokenteelt draagt bij aan biodiversiteit

25-02-2019 - 0 reacties Wageningen University & Research start een nieuw onderzoeksproject om te zien in welke mate verschillende typen mengteelt en strokenteelt kunnen bijdragen aan een toename van biodiversiteit. De snelle afname van de biodiversiteit staat hoog op de publieke agenda: het bodemleven verschraalt, er zijn minder weide- en akkervogels en insecten dreigen helemaal te verdwijnen. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de visie van het Ministerie van LNV over circulaire en natuurinclusieve landbouw.


Mengteelt en strokenteelt draagt bij aan biodiversiteit: onderzoekers WUR heten insecten welkom

25-02-2019 - 0 reacties Wageningen University & Research start een nieuw onderzoeksproject om te zien in welke mate verschillende typen mengteelt en strokenteelt kunnen bijdragen aan een toename van biodiversiteit. De snelle afname van de biodiversiteit staat hoog op de publieke agenda: het bodemleven verschraalt, er zijn minder weide- en akkervogels en insecten dreigen helemaal te verdwijnen. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de visie van het Ministerie van LNV over circulaire en natuurinclusieve landbouw.


Gebrek aan biodiversiteit bedreiging voor het wereldwijde voedselsysteem, zegt VN

23-02-2019 - 0 reacties


INREF steunt vier nieuwe projecten voor SDG

21-02-2019 - 0 reacties Hoogtechnologische landbouw, serious gaming in agroforestry, gefermenteerde voedingsmiddelen en biodiversiteit bescherming, dit zijn de onderwerpen van vier nieuwe INREF projecten die zijn gehonoreerd onder de INREF-4 call.


Rabobank wil rentekorting voor duurzame melkveehouders

21-02-2019 - 73 reacties De Rabobank wil een rentekorting van een half procent gaan geven aan melkveehouders die kiezen voor een bedrijfsvoering die bijdraagt aan meer biodiversiteit. Voor de Europese goedkeuring die nodig is, wordt op dit moment gelobbyd.

De duurzaamheid van de bedrijfsvoering zal worden afgemeten aan de score op de biodiversiteitsmonitor. Dat vertelt Bas Rüter, directeur duurzaamheid bij Rabobank, in een interview in Veeteelt. Onlangs is in Drenthe al een pilot gestart met een dergelijke vorm van beloning van duurzame prestaties. Hierin werkt de bank samen met de Provincie en Friesland Campina.


Opinie: Geld wat stom is, maakt recht wat krom is

18-02-2019 - 0 reacties Nagenoeg elke burger maakt zich zorgen over de biodiversiteit in Nederland. Ook minister Schouten sprak recentelijk haar zorgen hierover uit. Dat terwijl akkers volgepropt worden met flora en fauna onvriendelijke zonnepanelen.


Opinie: Geld wat stom is, maakt recht wat krom is

13-02-2019 - 0 reacties Nagenoeg elke burger maakt zich zorgen over de biodiversiteit in Nederland. Ook minister Schouten maakt zich zorgen over de terugloop van de insecten. Dat terwijl akkers volgepropt worden met flora en fauna onvriendelijke zonnepanelen, de aarde opwarmen.


Provincie schetst toekomst: over zes jaar meer biodiversiteit en alleen maar duurzame landbouw

05-02-2019 - 0 reacties Al over zes jaar wil de provincie de achteruitgang van de biodiversiteit gestopt hebben. En de landbouw moet dan duurzaam zijn. De provincie is ambiteuis in De romte diele, de nieuwe omgevingsvisie op Friesland.


Milieubeweging wil landbouwbeleid echt zien veranderen

31-01-2019 - 0 reacties Het Europese landbouwbeleid faalt voor het klimaat, de biodiversiteit én de boer. Dat stellen WWF, Natuurpunt, Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu in een gezamenlijke positietekst. De door Europa geplande hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) biedt volgens hen een unieke kans om het tij te keren. Europa geeft lidstaten namelijk een verregaande eigen inbreng in de besteding van landbouwsubsidies. “Omdat klimaatgrillen zich vandaag al laten voelen in de landbouw en omdat boerennatuur dramatisch achteruitgaat, is er geen tijd meer te verliezen”. De milieubeweging wil dat Vlaanderen en Wallonië eindelijk betekenisvolle stappen zetten naar een natuur- en klimaatvriendelijker landbouwbeleid.


’25 procent meeropbrengst met strokenteelt: ga er nu mee aan de slag’

25-01-2019 - 0 reacties Akkerbouwers kunnen nog dit teeltseizoen werken aan meer biodiversiteit, een 25 procent hogere opbrengst en een fors lagere ziektedruk door aan de slag te gaan met strokenteelt. Die boodschap verkondigt Wagenings onderzoeker Dirk van Apeldoorn.


'Minimaal 700 euro voor rendabele graanteelt'

22-01-2019 - 0 reacties Kijkend naar het saldo, dan zijn graan en eiwitgewassen niet heel interessant voor akkerbouwers. Echter, de voordelen zijn groot en broodnodig. De teelten dragen bij aan biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en klimaat. Jaap van Wenum, voorman van LTO Akkerbouw, pleit daarom voor extra steun in het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).