Stikstofdepositie

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Stikstofdepositie. Stikstofdepositie is een van de 17233 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Stikstofdepositie nieuws

Boeren weer op trekker naar Den Haag, wat willen ze bereiken?

17-11-2020 - 0 reacties Het was vorig jaar rond deze tijd een bekend beeld: boeren die op hun trekker naar Den Haag reden om te demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Vandaag voeren boeren opnieuw actie. Wat willen ze?
Te veel stikstofuitstoot
Eerst even terug naar vorig jaar, want hoe zat het ook alweer? Het begon allemaal met een uitspraak van de Raad van State in mei 2019. Volgens deze hoogste bestuursrechter deed Nederland niet genoeg om stikstof terug te dringen. Te veel stikstof is slecht voor de biodiversiteit; het aantal planten en dieren neemt erdoor af. Dat is vooral een probleem voor Natura 2000-gebieden, waar Europese natuurrichtlijnen gelden.
De stikstofuitstoot in Nederland is de afgelopen 30 jaar fors afgenomen, maar Nederland blijft qua uitstoot koploper in Europa. 41 procent van de stikstofneerslag in gevoelige natuurgebieden is afkomstig van de landbouw.
Honderden projecten, zoals het bouwen van woningen, de uitbreiding van stallen, de aanleg van wegen en de opening van Lelystad Airport, dreigden door de uitspraak van de Raad van State te sneuvelen of vertraagd te worden. De stikstofcrisis was een feit.
Zorgen over toekomst
Terug naar de actievoerende boeren. De uitspraak van de Raad van State leidde tot veel onrust binnen de sector. Boeren maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf en over uitbreidingsmogelijkheden. Uit een enquête van de NOS bleek dat veel boeren het oneerlijk vinden dat zij een probleem voor heel Nederland moeten oplossen, terwijl ze als sector naar eigen zeggen al veel hebben gedaan om de stikstofuitstoot de afgelopen decennia terug te dringen.
De druppel die de emmer voor boeren vorig jaar deed overlopen was het plan van regeringspartij D66 om de veestapel te halveren. Maar de demonstrerende boeren zijn boos over veel meer zaken. Bijvoorbeeld over steeds strengere regels waaraan ze moeten voldoen, bezettingen van boerderijen door dierenactivisten, beeldvorming over boeren in de media, regels rondom gewasbescherming en lagere prijzen voor hun producten.
Kortom: deze actievoerende boeren vinden dat zij de dupe zijn van falend kabinetsbeleid en voelen zich niet gesteund door de overheid.
Nieuwe stikstofwet
Allemaal zaken die al langere tijd spelen. Wat is nu de aanleiding om weer met de trekker naar Den Haag te gaan? Daar kan Farmers Defence Force, de organisatie die de grootste kracht achter de protesten is, het best zelf antwoord op geven.
Aan het woord is Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force:
Minister Schouten van Landbouw wil nieuwe regels rondom stikstofwaarden vastleggen, daarom is in oktober het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering ingediend. Volgens Schouten zorgt het kabinet er met deze wet voor dat de natuur sterker wordt en de stikstofdepositie omlaag gaat.
Farmers Defence Force zegt dat minister Schouten dit voorstel er "nog voor het kerstreces doorheen wil jassen", terwijl er volgens de organisatie door corona minder mogelijkheden zijn om over de wetgeving in gesprek te gaan met de minister. Daarnaast noemt FDF het een slechte wet die "de rechten van boeren met voeten treedt". De boeren die vandaag met trekkers naar Den Haag kwamen, vinden dat zij een te grote bijdrage moeten leveren en willen de wet tegenhouden.
Het klopt dat Schouten de wet nog voor Kerst door het parlement wil hebben. Dat is volgens haar juist nodig om "boeren die door willen gaan, perspectief te bieden". Daarnaast is de stikstofwet volgens Schouten al lang geleden aangekondigd. De wet moet per 1 januari de noodmaatregelen vervangen, die aan het einde van het jaar aflopen.


Stikstofproblematiek raakt drinkwaterbedrijven

12-06-2020 - 4 reacties De stikstofproblematiek raakt drinkwaterbedrijven op twee manieren. Als terreinbeheerder ondervinden ze de negatieve effecten van de stikstofdepositie, maar tegelijkertijd worden ze gehinderd in de bedrijfsvoering doordat vergunningen geweigerd worden vanwege stikstofuitstoot.


Minder vlinders door stikstofdepositie

09-03-2020 - 0 reacties De overmaat aan stikstof in Nederland is oorzaak van de achteruitgang van diverse soorten planten en dieren. De achteruitgang van veel Nederlandse vlindersoorten kun je toeschrijven aan de stikstofdepositie. Wil je de vlinderstand herstellen dan moet de stikstofdepositie verminderen.


Stichting Mesdag Zuivelfonds maakt herberekening van bijdrage landbouw aan stikstofemissie

02-03-2020 - 0 reacties Op 20 februari heeft Mesdagfonds in een persconferentie in Den Haag een onjuist percentage naar buiten gebracht over de bijdrage van de landbouw aan de stikstofemissie in Nederland. Volgens de stichting bedroeg was het aandeel in de stikstofdepositie op natuurgebieden 25%. Dit percentage is berekend met het rekenmodel OPS en de emissie-datasets die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) januari 2020 beschikbaar heeft gesteld. Een ‘bug’ in het rekenmodel, die tijdens de runs onmogelijk kon worden opgemerkt en ook niet was vermeld in de handleiding, blijkt te hebben geleid tot een onjuiste berekening. Mesdagfonds laat de berekening nu opnieuw uitvoeren.


'Effect stikstofmaatregelen raakt ondergesneeuwd'

21-02-2020 - 0 reacties Veel van de maatregelen die het kabinet wil nemen om de stikstofdepositie terug te dringen, zoals het opkopen van veebedrijven, hebben maar een beperkt effect. Zeker voor het geld wat er voor wordt gereserveerd. Toch komen deze resultaten van de stikstofberekeningen van het Mesdag Zuivelfonds na de presentatie amper voor het voetlicht.


Mesdagfonds: veel minder stikstofdepositie landbouw

20-02-2020 - 0 reacties Het aandeel van de landbouw in het stikstofvraagstuk is flink kleiner dan waar de Commissie Remkes vanuit gaat.


Landbouw Collectief praat op 5 februari verder met kabinet en provincies

29-01-2020 - 0 reacties De 13 boerenorganisaties binnen het Landbouw Collectief zetten zich sinds begin november in om met het kabinet tot afspraken te komen over de bijdrage aan de reductie van de stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden. Woensdag 5 februari vindt er opnieuw een gesprek plaats met premier Rutte en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waarbij ook vertegenwoordigers van de provincies aanwezig zullen zijn. Inzet is om tot overeenstemming te komen over de nog openstaande punten uit het Catshuis Overleg van half december, zodat er duidelijkheid komt over het totaalpakket.


'Ook zonder landbouw en industrie blijft stikstofneerslag in veel Natura 2000-gebieden te hoog'

29-01-2020 - 0 reacties In ongeveer 40 van de 160 Natura 2000-gebieden in Nederland zal volgens de huidige stikstofnormen de stikstofdepositie ook nog te hoog zijn als de binnenlandse emissie door activiteiten vanuit landbouw, industrie en verkeer volledig tot 0 wordt teruggebracht. Dat stelt onderzoeksjournalist Geesje Rotgers op basis van een inventarisatie van de stikstofbelasting in relatie tot de kritische depositiewaarden die nu voor de Nederlandse Natura 2000-gebieden worden gehanteerd.


Stikstoflast blijft zelfs in leeg land

28-01-2020 - 0 reacties Zelfs in een leeg land is de stikstofdepositie in aantal Natura 2000-gebieden te hoog.


‘Ministerie kan effecten stikstofmaatregelen niet onderbouwen’

27-01-2020 - 8 reacties Het ministerie van LNV heeft de effecten van het verplaatsen van melkveehouderijbedrijven rondom Natura 2000-gebieden op de stikstofdepositie op natuur niet in beeld. Dit stelt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).


Advies Raad van State over drempelwaarde stikstofdepositie

30-12-2019 - 0 reacties De Afdeling Advisering van de Raad van State heeft op 20 november 2019 een advies uitgebracht over het instellen van een drempelwaarde voor geringe stikstofdeposities. Dit heeft de Afdeling gedaan op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De kernboodschap van de Afdeling is dat om een drempelwaarde verdedigbaar te laten zijn, (veel) […]
The post Advies Raad van State over drempelwaarde stikstofdepositie appeared first on Franca Damen.


Stikstof verandert soortengemeenschappen van vlinders en bijen

29-11-2019 - 1 reacties Veranderingen in de soortengemeenschappen van vlinders, bijen en de planten waar zij van afhankelijk zijn, vertonen een sterke samenhang met stikstofdepositie. Herstel van stikstofgevoelige soorten blijkt mogelijk, maar de vermindering van stikstofbelasting sinds 1990 is nog onvoldoende voor herstel op grote schaal. Dat blijkt uit een analyse van de veranderingen in soortengemeenschappen van dagvlinders en bijen in Nederland over een periode van 80 jaar. Daarbij zijn ook de planten onderzocht waar deze insecten als larve van afhankelijk zijn.


'Generieke drempelwaarde op korte termijn moeilijk'

27-11-2019 - 0 reacties Een generieke drempelwaarde voor stikstof is op korte termijn lastig te realiseren, zo schrijft de Raad van State donderdag 26 november in haar advies aan het kabinet. De organisatie stelt voor om onderzoek te doen naar sectorale of gebiedsgerichte drempelwaarden voor de stikstofdepositie.


'Natuur zal niet echt profiteren van stikstofmaatregelen van het kabinet'

14-11-2019 - 0 reacties Hoogleraar Milieusysteemanalyse dr. ir. Wim de Vries van de Wageningen Universiteit verwacht dat de maatregelen die het kabinet neemt in het kader van de stikstofcrisis wel een oplossing bieden voor de bouw. Een relatief kleine vermindering van de stikstofemissie kan volgens hem al genoeg zijn om daar de vergunningverlening weer vlot te trekken. De bouwsector levert met 0,6% maar een heel kleine bijdrage aan de stikstofdepositie. De natuur zal echter niet echt profiteren van de maatregelen, denkt De Vries. Daarvoor zou de depositie met tientallen procenten omlaag moeten.


Stikstofdepositie wordt vanaf januari daadwerkelijk gemeten

11-11-2019 - 0 reacties ​​​​​​​Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaan in opdracht van Mesdag Zuivelfonds de stikstofdepositie rond melkveehouderijen en in natuurgebieden meten. Hierbij worden methoden ingezet die daadwerkelijk de stikstofdepositie bepalen.


Welk stikstofbeleid voert Vlaanderen?

31-10-2019 - 0 reacties Met de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) wil Vlaanderen de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden terugdringen. Toen in 2015 duidelijk werd welke impact deze aanpak had voor de Vlaamse landbouw kwamen ook in ons land honderdend tractoren op straat. Is er vier jaar na de invoering van dit beleid nu al verbetering in de stikstofuitstoot merkbaar? Of is de afbouw van de veestapel, zoals sommige organisaties naar voor schuiven, de enige manier om de stikstofdepositie terug te dringen? VILT zet de feiten en cijfers op een rijtje.


Eerlijke en snelle oplossing .

25-10-2019 - 33 reacties Als handelaar in agrarisch productierechten snap ik niet ,waarom we niet terug gaan naar het systeem van extern salderen van voor de PAS..
De Raad van State heeft de PAS afgeschoten vanwege het feit dat er milieuwinst weggegeven wordt, die er nog niet is ..Met andere woorden we leefden op de pof , dat kan natuurlijk niet ..
Extern salderen van voor de Pas hield in dat de ene boer stopt , de NH3 naar de andere boer/koper ging met gemiddeld 30 % afroming
Deze afroming komt doordat bij overdracht de emissie op verschillende Natura 2000 gebieden nooit 100 % past ..

Mijn voorstel , op zeer korte termijn , het oude Extern Salderen weer invoeren , met dezelfde condities van toen .
Geen 30 % extra afroming , salderen geeft al gemiddeld 30 % afroming .
Geen koppeling met productierechten . De minister heeft teveel fosfaatrechten uitgegeven , heeft hier niets te maken .
Geen latente ruimte afpakken .:
-De NBW vergunning is onherroepelijk afgegeven.Kan niet teruggedraaid worden.
-De PAS vergunning moet binnen 2 jaar gebruikt worden , anders kwijt . Heeft men voor getekend . .
-De PAS gedoogsituatie valt terug op milieuvergunning en dus op aantal dieren op aanwijsdata Natura 2000 gebieden .

De provincies verplichten de vergunningen onmiddellijk weer te verwerken , dan kan de bouw volgende week weer bouwen .
Geen drempelwaarde invoeren , is er alleen om te doen om bedrijven buiten de landbouw gratis NH3 te geven .
Voorwaarde van drempelwaarde is dat je vergunningen van eerlijke boeren afpakt ..

Vervolgens hebben we enkele jaren de tijd , om de N uitstoot in kaart te brengen .


Kamer wil betere stikstofmetingen

16-10-2019 - 1 reacties

Originele beschrijving

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er meer meetpunten komen voor de stikstofdepositie. Daarnaast moet het RIVM-model dat daarbij wordt gebruikt nogmaals wetenschappelijk getoetst worden.


​Schouten onderzoekt Duitse drempelwaarde

16-10-2019 - 0 reacties Minister Schouten laat onderzoeken of ruimere grenswaarden voor de stikstofdepositie, zoals die in Duitsland gelden, ook in Nederland toegepast kunnen worden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat ze voor het einde van dit jaar het kabine


Studie naar stikstofdepositie en natuur

14-10-2019 - 0 reacties Onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben in opdracht van het Wereldnatuurfonds (WNF) een studie uitgevoerd naar de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in Nederland.