Ammoniakemissie

Al het Ammoniakemissie nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Ammoniakemissie nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Ammoniakemissie nieuws

Kabinet ziet in veevoerenzym van DSM perpectiefrijke oplossing voor lagere ammoniakemissie

01-11-2019 - 0 reacties Het kabinet ziet in het toevoegen van specifieke enzymen van DSM aan veevoeders een perspectiefrijke oplossing waardoor de stikstofemissie verlaagd kan worden. Koeien en varkens stoten met het aangepaste voer minder stikstof uit. De reductie in de emissie die zo wordt bereikt kan gebruikt worden om de vergunningverlening op grond van de Wet op natuurbescherming weer op gang te brengen.


Mixen melkveedrijfmest vermindert ammoniakemissie niet

17-10-2019 - 10 reacties Uit metingen in 2015 bleek dat het mixen van drijfmest met lucht een manier zou kunnen zijn om de ammoniakemissie te verminderen. Uit recent onderzoek blijkt nu dat er echter geen emissiereductie kon worden aangetoond.


Ammoniakemissie per hectare landbouwgrond in Nederland is de hoogste in de Europese Unie

02-10-2019 - 0 reacties In de periode 1990-2017 zijn de berekende emissies van ammoniak door de land- en tuinbouw met 66% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. Ondanks dat de Nederlandse landbouwsector de emissies sinds 1990 meer dan heeft gehalveerd, is de intensiteit van ammoniakemissie per hectare landbouwgrond jaarlijks nog 60 kilo ammoniak en daarmee de hoogste in de Europese Unie.


Ammoniakemissie lager op Koeien & Kansen-bedrijven

19-09-2019 - 33 reacties De ammoniakemissie per hectare op de Koeien & Kansen-bedrijven is in 2018 met 7 procent gedaald.


Ammoniakemissie per hectare op Koeien & Kansen-bedrijven in 2018 met 7% gedaald

13-09-2019 - 0 reacties De gemiddelde ammoniakemissie per hectare op de Koeien & Kansen-bedrijven is in 2018 met 7% gedaald ten opzichte van 2017. Vooral minder melk per hectare door het houden van minder koeien en een groter bedrijfsoppervlak hebben geleid tot deze daling. Er zijn echter ook bedrijven die ondanks minder dieren aanhouden meer ammoniak uitstoten door een hogere emissie bij mest toedienen.


Ammoniakemissie niet lager door frequent mixen van melkveedrijfmest

17-07-2019 - 53 reacties

Originele beschrijving

Uit metingen op Dairy Campus blijkt dat het dagelijks mixen van drijfmest van melkvee met lucht of met een mechanische mixer niet tot lagere ammoniakemissies leidt. Het mixen van drijfmest met lucht is in Nederland een relatief nieuwe mixmethode die om verschillende redenen in de belangstelling staat.


Lodders wil ruimte innovatie ammoniakemissie

10-07-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

Niet afhouden maar omarmen. Dat moet het ministerie van LNV in de ogen van VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders doen met innovatieve ideeën in het kader van ammoniakemissiebeperkende maatregelen.


Minder ammoniak, meer methaan met houtsnippers

18-06-2019 - 3 reacties

Originele beschrijving

In vrijloopstallen met composterende houtsnipperbodem kan de ammoniakemissie flink worden teruggebracht. De methaanemissie neemt juist toe. Dat blijkt uit metingen door Wageningen University & Research op drie melkveebedrijven en de Dairy Campus.


‘Helft Brabantse kalverhouders stopt’

11-06-2019 - 0 reacties Als de provincie Noord-Brabant vasthoudt aan de strenge milieueisen zal de helft van de Brabantse kalverhouders binnen nu en drie jaar stoppen, stelt Rob Somers, adviseur bij Van Duyn & Van Gerwen.In 2022 moet de ammoniakemissie uit vleeskalverstalle


Schonere stallucht op Vlaams varkensbedrijf

06-06-2019 - 0 reacties Met een nieuw concept voor het beperken van de ammoniakemissie in een varkensstal – het onmiddellijk scheiden van urine en vaste mest onder de roostervloer – won een Vlaams varkensbedrijf een Europese award. Akivar, het vleesvarkensbedrijf van Bart Vanackere en Mieke Baekelandt, is één van de inspirerende voorbeelden uit het EU-PiG-project dat gericht is op het verspreiden van goede managementpraktijken. “Het is merkbaar aangenamer vertoeven in de stal voor mens en dier. Draait de ventilatie op laag debiet, dan blijft de prikkelende ammoniaklucht achterwege”, getuigt de varkenshouder. Vielen ook in de prijzen: onder andere een alternatief voor zinkoxide, een applicatie die ziektes snel opspoort en het voederen van lokaal geteeld eiwit in plaats van soja.


Landbouwvernieuwer Henk Hanskamp denkt goud in handen te hebben met koe-wc

20-05-2019 - 16 reacties
Originele beschrijving

Boerenzoon Henk Hanskamp ontwikkelt innovatieve producten op basis van het natuurlijke gedrag van koeien. Hij heeft er al jaren succes mee. Met een wc voor koeien denkt Hanskamp nu goud in handen te hebben.

Meer: volkskrant.nl/economie/…


​Nederland produceert te veel ammoniak

15-04-2019 - 0 reacties De ammoniakemissie in Nederland in Nederland is hoger dan het emissieplafond. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer na aanleiding van een analyse van de uitstoot in 2017. Volgens haar zijn er enkele nie


Emissiearmer bemesten met sleepvoet

12-03-2019 - 0 reacties Het Nederlands Meetinstituut (NMi) start een onderzoek met Triple Spray om zo de ammoniakemissie terug te dringen bij bemesting met de sleepvoetmachine.


Emissiearm bemesten met sleepvoet

12-03-2019 - 0 reacties Het Nederlands Meetinstituut (NMi) start een onderzoek dat de ammoniakemissie terug kan dringen bij bemesting met de sleepvoetmachine.


Veehouderij verdienstelijk voor de PAS (persbericht)

15-02-2019 - 0 reacties Veel berichtgevingen willen doen geloven dat het nog steeds niet goed gaat met de stikstof. Dus trekt men de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de daarbij behorende afspraak met de sector voor het nemen van maatregelen om de ammoniakemissie te reduceren, in twijfel. Dat stoort...
Het bericht Veehouderij verdienstelijk voor de PAS (persbericht) verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


Warmtewisselaars taboe voor Brabantse vleeskuikenhouders

14-02-2019 - 0 reacties Vleeskuikenhouders in de provincie Brabant moeten een alternatief zoeken voor de warmtewisselaar. Dat komt door de verscherping van de normen van de ammoniakemissie per 1 februari.


50 miljoen voor Drentse melkveehouders

30-01-2019 - 23 reacties Drentse melkveehouders die laten zien veel te doen op het gebied van weidegang, grondgebondenheid, vermindering van uitstoot van broeigassen, ammoniakemissie en stikstofoverschot kunnen rekenen op financiële steun van 50 miljoen euro.


Grotere concentratie ammoniak door schone lucht

17-01-2019 - 26 reacties Het verschil tussen de berekende ammoniakemissie en de gemeten concentratie in de lucht ligt volgens het RIVM grotendeels aan de schonere lucht boven Nederland. Maar waarschijnlijk ook aan het gegeven dat landbouwbedrijven minder emissie-arm zijn dan gedacht.

Ammoniak-emissies zijn volgens de berekeningen de laatste tien jaar gedaald (alhoewel die daling sinds 2015 is gestopt). Metingen van de ammoniak-concentratie in de lucht laten die daling echter niet zien. Daarmee ligt de geloofwaardigheid van het gebruikte model al een tijd onder vuur.


Grotere concentratie ammoniak door schone lucht

17-01-2019 - 0 reacties Het verschil tussen de berekende ammoniakemissie en de gemeten concentratie in de lucht ligt volgens het RIVM grotendeels aan de schonere lucht boven Nederland.


Grotere concentratie ammoniak door schone lucht

17-01-2019 - 0 reacties Het verschil tussen de berekende ammoniakemissie en de gemeten concentratie in de lucht ligt volgens het RIVM grotendeels aan de schonere lucht boven Nederland.