Niet poetsen maar lullen

Terugkoppeling overleg Kabinet inzake stuikstof d.d. 31-8-2022 Aanwezig: trekkergroep (Mark, Wim), FDF (Mark, Jos), NAV (Teun, Aleid), LTO (Hans, Sjaak), NVP (Bart-Jan, Aalt), DDB (Sieta), Biohuis (Douwe), POV (Linda), Agractie (Bart), NMV (Henk, Jeroen), Kabinet (Rutte, vd Wal, Staghouwer, Harbers), Remkes (voorzitter) Bijlage: reactie G8 op uitnodiging Remkes met agenda voor overleg 31-8-2022 1. Opening Eerst is er een discussie vanuit Remkes over de gang van zaken m.b.t. vaststellen van de agenda. Daarna eist Rutte dat FDF afstand neemt van intimidatie, geweldpleging en overtreden van de wet. Hij leest citaten voor van interviews, o.a. naar aanleiding van het bezoek aan het huisadres van vd Wal. FDF wenst geen afstand te nemen van zaken waar ze zich niet schuldig aan hebben gemaakt. De vergadering is geschorst. De landbouw heeft collectief afgestemd. FDF heeft een verklaring opgesteld in de lijn dat FDF zich scherp uitlaat, maar altijd acties organiseert met vergunning binnen de lijnen van de wet, dat staat ook in de gedragscode die ze verstrekken bij acties. Ze zijn niet verantwoordelijk voor gedrag van anderen c.q. individuen. Ze hebben wel begrip voor de emoties van boeren, want zij worden dagelijks geconfronteerd met het effect van het beleid in boerengezinnen tot aan zelfdodingen toe. Deze verklaring was voor Rutte onvoldoende, hij wilde het gesprek niet voeren met FDF aan tafel. De landbouw heeft collectief aangegeven dat het gesprek voortgezet kon worden. Rutte volharde in zijn eis, zat enkele minuten in dubio en kreeg door dat hij zou moeten opstappen als hij bij zijn standpunt zou blijven. Remkes heeft hem gered door met instemming van de G8 te kunnen verklaren aan de pers dat de landbouworganisaties van mening zijn dat protestacties binnen de kaders van de wet horen plaats te vinden zonder intimidatie van personen. 2. KDW uit de wet en vervangen door doel= goede staat van de natuur • Het kabinet staat open voor onderzoek naar alternatieven. • Het kabinet zegt niet getrouwd te zijn met een afkorting (KDW). • Vd Wal geeft aan dat er weinig manoeuvreerruimte is , omdat het juridisch complex is. Houdbaarheid van vergunningen is van belang. • Remkes en kabinet noemen Afrekenbare Stoffen Balans (ASB) als alternatief voor KDW. • De sector wil KDW niet vervangen door ASB. KDW moet vervangen door ‘goede staat van de natuur’ en oppert om de PAS gebiedsanalyses uit 2017 daarvoor te gebruiken. • De sector geeft aan dat KDW ook volgens PBL en TNO een te smalle basis is voor natuurbeleid. • De sector vraagt om analyse van het Kabinet over (on)mogelijkheden om KDW te vervangen. • De sector geeft aan dat de KDW politiek is geworden door doelen uit coalitieakkoord en dat dit de gebiedsprocessen blokkeert. Het kabinet herkent dit. • Remkes geeft aan goed begrepen te hebben dat er behoefte is aan een switch van KDW naar focus op staat vd natuur. Daarbij spelen echter een aantal andere ontwikkelingen die hij ook moet meenemen. Desgevraagd gaat dat om de Kader Richtlijn Water en Klimaatdoelen, die allen samen komen in richtinggevende kaartjes met herindeling van NL op basis van bodem -water (en natuurdoelen). • De sector vraagt de heer Harbers om vroegtijdig betrokken te worden bij beleid gericht op KRW (2027) om te voorkomen dat we weer in een discussie belanden over onderliggend feitenkader (fundament) dat niet klopt. Dat is toegezegd. • De sector roept vd Wal op te stoppen met framen dat de natuur er massaal slecht voor staat met oorzaak stikstof-uit de landbouw. • Vd Wal herhaalt dat opgaven groot zijn in kader van natuur (stikstof), water en klimaat, dat de uitspraak van de RvS uit 2019 hen dwingt de stikstofkraan dicht te draaien, de emmer moet leger en daarvoor is de KDW nodig. • De sector vraagt of de gebiedsplannen doordenderen met landkaarten gebaseerd op KDW en dat straks kan blijken dat de in gebieden met een slechte staat van de natuur de stikstofdepositie helemaal niet de oorzaak blijkt te zijn. Vd Wal bevestigd dat en daarom wordt versneld de ecologische autoriteit opgericht en ingesteld. [Conclusie: Het risico is groot dat we een traject ingaan van bezigheidstherapie in de zoektocht om de KDW te vervangen door ‘goede staat vd natuur’, waarbij onderwijl de huidige wet (met KDW doelen) leidend blijven, ondertussen wordt NL heringedeeld met nieuwe omgevingsvisies en verordeningen. Het risico bestaat dat de ecologische autoriteit een politiek gestuurd orgaan wordt, net als veel andere instituties.] 3. Legalisatie PAS melders • Het kabinet erkent de schrijnende situatie van PAS melders. Men wil handhaving voorkomen en ook problemen met verkoopbaarheid en financiering. Men focust op benutten van vrijkomende stikstofruimte. (opm: doet men al 3 jaar) • De sector geeft aan dat de overheid verantwoordelijk is en dat procedures en schadeclaims voor de hand liggen. • De sector oppert om gebruik te maken van discretionaire bevoegdheid, vrijwillige opkoop latente ruimte of instellen van een drempelwaarde. • Vd Wal geeft aan dat er versneld geld vrij is gemaakt voor vrijwillige opkoop om PAS melders te legaliseren. • De sector merkt op dat het disproportioneel is dat bedrijven moeten worden opgekocht of verplaatst om minimale hoeveelheden niet vergunde maar wel gemelde stikstofruimte te legaliseren. Het geeft het onvermogen van het kabinet weer en het feit dat we bovenal in een juridisch probleem zijn beland. [Conclusie: Warme woorden maar nog steeds geen oplossing voor alle PAS melders op korte termijn.] 4. Ruimte voor financieel haalbare en juridisch houdbare innovaties • Remkes bespeurt de laatste tijd aan de zijde van het kabinet meer ruimte voor innovatie. • De sector bepleit dat de regering hoort te zorgen voor een juridisch houdbare systematiek, de RAV sneuvelt voor de rechter op basis van de bestaande wetgeving gebaseerd op KDW (stikstof). • De sector pleit voor voldoende budget en meer aandacht voor sectorplannen zoals van de akkerbouw. • Vd Wal hamert op juridische houdbaarheid van innovaties, reductie moet gegarandeerd en onontkoombaar zijn. Ook waarschuwt ze voor lock in. Ze tempert dus de verwachtingen. • De sector vraagt verduidelijking. Wordt de 25 miljard ontschot, of blijft 90% bestemd voor opkoop? Wat wordt bedoeld met lock in? Antwoord vd Wal: Mistig antwoord over ontschotten. Innovatie moet plek krijgen in gebiedsplannen. Lock in betekent dat een innovatie bijvoorbeeld negatief uitpakt voor dierenwelzijn. • Remkes geeft aan dat hem duidelijk is dat een zekere mate van ontschotting nodig is en dat de overheid moet zorgen voor juridische houdbaarheid. [Conclusie: Kabinet wil vooral inzetten op opkoop en blijft zuinig ten aanzien van innovatie en lijkt geen aanstalten te maken te zorgen voor juridische houdbaarheid. Remkes gaat daarin in voordeel van innovatie adviseren is de verwachting.] 5. Doelen en tijdspad • Vd Wal maakt nogmaals haar excuses over de richtinggevende kaart dd 10 juni als onderdeel van het NPLG. Deze hebben geen directe betekenis voor een individueel bedrijf. De sector moet er rekening mee houden dat er nog veel meer kaarten gaan komen, omdat gebiedsbeleid gericht zal zijn op eisen die gesteld worden vanuit bodem, water (en natuur / stikstof). • De sector geeft aan dat staat van de natuur leidend hoort te zijn. In gebieden waar het slecht gaat en de landbouw een rol speelt, zal de landbouw leveren. Daar horen geen kaartjes bij. • De sector stelt dat geen enkel kaartje gebaseerd hoort te zijn op de KDW. • Remkes kapt de discussie af en geeft aan de gevoeligheden te snappen. • Vd Wal neemt nogmaals het woord om te bevestigen dat in het traject waarin we afscheid gaan nemen van de KDW, deze wel in de wet blijft staan en dat de richtinggevende kaarten van kracht blijven. • Rutte doet suggestie aan vd Wal om niet meer met kaartjes te werken maar met opgaven op een hoger abstractieniveau. [Conclusie: Kabinet gaat samen met provincies zorgen dat juni 2023 de opgaven (stikstof, natuurontwikkeling, KRW, klimaat, . . ) zijn vertaald naar kaarten met herindeling van Nederland, deze worden onderdeel van het NPLG en worden vastgelegd in beleid en wetgeving (omgevingsvisies, verordeningen, bestemmingsplannen, . . ). Vervangen van de KDW door ‘staat van de natuur’ in wet -en regelgeving komt daardoor als mosterd na de maaltijd.] 6. Rechtsbescherming, rechtszekerheid en zeggenschap over bedrijfseigendommen • De sector geeft een korte toelichting en verwijst naar de landinrichtingswet. • Remkes concludeert dat hier een opdracht ligt voor het kabinet om dit uit te zoeken. [Conclusie: Afwachten waar het Kabinet mee komt.] 7. Instellen van een drempelwaarde (zodat minimale en tijdelijke stikstofuitstoot niet vergunningplichtig is en PAS melders mogelijk gelegaliseerd kunnen worden) • De sector brengt in dat sinds 2018 al de nodige kilotonnen stikstof zijn gereduceerd. • Vd Wal ziet geen mogelijkheden. Eerst moet de stikstofemmer fors leger worden. [Conclusie: Kabinet gaat hier voorlopig niets mee doen.] 8. Tot slot • De sector ziet graag dat de KDW snel uit de wet gaat en ziet graag dat de focus komt te liggen op de 10-20 natuurgebieden in slechte staat, met een goede diagnose en een daarop gebaseerd actieplan. • Rutte ziet daarvoor geen politieke ruimte. • De sector vraagt of het een idee is om binnen 6 weken een gezamenlijk akkoord op te stellen dat duidelijkheid en perspectief biedt. • Remkes gaat eind september zijn advies opleveren. [Slotconclusie: Niks concreet binnengehaald. Advies Remkes gaat op lange termijn wat opleveren. De sector wordt op bezigheidstherapie gestuurd. Ondertussen dendert de trein vh kabinet en de provincies door -gericht op herinrichting van Nederland met fors minder ruimte voor de landbouw

Deel dit artikel

Reacties

klant
E meneer van der tak maar oreren bij op 1 dat het kabinet beweegt.
p.w.
Er is niet gesproken over termijn verschuiven van 2030 naar 2035?
+2
Hans van Bergen
@p.w. Wat schieten we daar mee op ?
+3
mlkvhoudr
Waarom nemen we zo maar iets klakkeloos aan van meneer of mevrouw New Holland 12?
cjw73
@mlkvhoudr vroeg ik mij ook af, want het enige wat die post gaat over milieu en dat het sneller moet. Zal wel 1 van d33 zijn of zoiets
Newholland12
@mlkvhoudr verslag lag langs de kant van de weg
Geeft mooi inzicht dat bestuur van de 8 geen vertrouwen hebben
En dat Rutte knettergek is
+1
familie pelle
@mlkvhoudr
Quote:
. meneer of mevrouw New Holland 12?

Weet jij echt niet wie hij is? Dacht dat jij daar zo goed in was?
mlkvhoudr
@familie pelle ik had niet zo de behoefte deze keer om daar weer de nadruk op te leggen, dacht laat ik maar op de oppervlakte blijven deze keer
mlkvhoudr
@mlkvhoudr ik moet steeds aan een drankje denken als ik weer de zelfde manier van typen voorbij zie komen.....😉

(klik om te vergroten)

Newholland12
@mlkvhoudr Slotconclusie: Niks concreet binnengehaald. Advies Remkes gaat op lange termijn wat opleveren. De sector wordt op bezigheidstherapie gestuurd. Ondertussen dendert de trein vh kabinet en de provincies door -gericht op herinrichting van Nederland met fors minder ruimte voor de landbouw
Newholland12
@Newholland12 Oh oh wat zijn we positief
+1
de Tank
@mlkvhoudr Op het moment dat zijn/haar voorspellingen uit gaan komen.
Newholland12
nieuweoogst.nl/nieuws/2022/…
De doorbraak is......
Dat er geen doorbraak is
Mijn dank voor het gespreksverslag
Ze kunnen allemaal mooi lullen, de ingezette koers van het kabinet gaat gewoon verder
groeier
Quote Reactie van @Newholland12:
De doorbraak is......Dat er geen doorbraak isMijn dank voor het gespreksverslagZe kunnen allemaal mooi lullen, de ingezette koers van het kabinet gaat gewoon verder

Vertrouw Den Haag niet.
Newholland12
@groeier en de boeren ook niet
de Tank
@Newholland12 Jezelf niet te afhankelijk maken, dan raakt het je niet.
+1
Coen
@groeier , inside verslag:
Rutte eiste aan het begin dat boerenactiegroep Farmers Defence Force zijn excuses aanbood voor de acties van de boeren, maar Remkes liet het gesprek niet stuklopen op die eis.
Toen is Rutte toch aan tafel gebleven en kon het overleg beginnen.
Newholland12
Kabinet schijnt woest te zijn over het verslag van het overleg met de boeren.
Gewoon schijt aan hebben👍
Grasbaal
Quote Reactie van @Newholland12:
Kabinet schijnt woest te zijn over het verslag van het overleg met de boeren.

Tipje van de sluier: wie heeft dit verslag gemaakt?
Newholland12
@Grasbaal zou je wel willen weten hè😀
Ik denk....
Nee, laat ik maar zwijgen dat is goud
Twentsch Land
Zonder bron vermelding heeft het geen toegevoegde waarde.

@Newholland12
BertK
@Twentsch Land Niet mee eens, wat er geschreven is voel je zelf wel bij aan wat waar blijkt te zijn. Let maar op details van foto's, uitspraken, etc.
Twentsch Land
Zo onduidelijk is het idd niet maar het gaat mij er om dat deze vaker een bijdrage doet met uitspraken waarvan het dan ook correct zou zijn de bron te vermelden.... het is niet voor het eerst dat bewuste hier op aangesproken wordt.

@BertK
+1
Newholland12
@Twentsch Land Het is een gesprekverslag van een gesprek achter gesloten deuren
Wanneer je echt wilt weten waar het lek zit bel je maar met alle aanwezigen
Twentsch Land
Nee dat ga ik niet doen.

@Newholland12
+2
mlkvhoudr
@Grasbaal al die verhalen van R ed B ull hebben 2 mogelijke bronnen, dat zijn de linker of de rechter 👍

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot dierenwelzijn , natuurbeleid , natuurontwikkeling , natuurgebieden , stikstofdepositie , financiering , herinrichting , protestacties , stikstofruimte en stikstofuitstoot ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!