STIKSTOF , HOE SCHADELIJK EN HOE GEVAARLIJK IS HET?

Onlangs heeft de Provincie Noord-Holland besloten om vele miljoenen beschikbaar te stellen om de bio diversiteit in onze provincie te verbeteren omdat deze sterk achteruit is gegaan.

HOE AANPAKKEN ? en OPLOSSEN?
Er is één heel goedkope oplossing om met name in de landbouw en veehouderij de bio diversiteit sterk te verbeteren Dat is direct stoppen met het injecteren van mest in de bodem, wat in 1992 bij Algemene Maatregel van Bestuur wettelijk verplicht werd gesteld om de vermeende schade van het vluchtige stikstofgas ammoniak(NH3) aan de natuur terug te dringen.

SCHADELIJKE WETTELIJKE MAATREGEL.
Door mest injectie wordt de bodem zuurstofloos en er ontstaan giftige stikstofverbindingen, zoals lachgas, nitriet en sulfiet in de bodem waardoor het bodem leven afsterft .
Praktijk onderzoek heeft aangetoond dat 80% van de wormen zijn verdwenen ,hierdoor wroeten mollen alleen nog in de bermen en onder de hekken en op gronden waar niet wordt geïnjecteerd, daar is nog voedsel voor ze te vinden. Waterberging van de bodem is sterk achteruit gegaan door het vernietigen van de wormen. Overal treed verdichting van de bodem op, een spons neemt immers meer water op dan een baksteen. Ook wordt de bodemflora ernstig aangetast, de bodem wordt van aerobe anaerobe en mest gaat er in rotten en kunnen er gevaarlijke schimmels ontstaan. Koch bodem techniek in Deventer heeft bij een groep veehouders, met problemen dergelijke schimmels als aspergillius-fermigatus gevonden die dodelijk zijn. Ook is er kadaverine gevonden in kuilvoer. De Duitse professor Erhard Hennig schrijft in zijn boek ,,De Geheimen van een vruchtbare Bodem” dat in één hand met grond meer leven zit dan er mensen op aarde zijn. Elke bodemkundige veroordeeld deze manier van bemesten. Regenwormen beschermen is belangrijker dan Panda’s ,schreef Trouw .

AMMONIAK ONDERZOEK,
Het ammoniak onderzoek dat 2019 is uitgevoerd onder auspiciën van het Mesdagfonds en de Stichting V-Focus door wetenschapper chemicus Dr. Jb Hanekamp, wetenschapsjournalist
scheikundige Ir M. Crok, de ,Amerikaan , wiskundige M.Briks, en mevr. Ir G.Rodgers is uitgevoerd naar het resultaat van 30 jaar mestinjectie,en naar de vermeende schade door (NH3) . Metingen hebben inmiddels aangetoond dat het NH3 gehalte in de lucht niet of nauwelijks is gedaald, aldus de onderzoekers. Er is aangetoond dat het vluchtige stikstofgas NH3 wat 60% van de lucht weegt, snel vervliegt naar hogere luchtlagen en zich splitst , de stikstof voegt zich bij de 78.9% stikstof die in de lucht zit en het waterstof molecuul doet het zelfde.

WUR. DATA,S
Om het onderzoek te kunnen uitvoeren werd er aan de WUR gevraagd om de gegevens en data’s die ten grondslag liggen aan de rapporten waarop wetgeving is gebaseerd . De WUR antwoorde dat deze gegevens niet meer beschikbaar waren, men bewaard dergelijke data’s vijf jaar was het antwoord ! .

Na het dreigen met een gerechtelijke uitspraak hebben de WUR onderzoekers alsnog e.e.a .beschikbaar gesteld. De WUR en het RIVM hebben omdat NH3 nauwelijks te meten is een ingewikkelde formule bedacht, methode Aerius, waarmee ze de emissie en de depositie van NH3 berekenen ,echter door genoemde onderzoekers is deze methode niet geschikt om de emissie en de depositie te berekenen . (zie hiervoor www.v-focus.nl) en (www.agrifacts.nl)
De commissie Remkes heeft ook deze formule en cijfers gebruikt maar die is door de commissie Hordijk als ondeugdelijk verklaart , maar helaas, Minister Schouten wil daar niets van weten.

ANDERE AMMONIAK EMISSIES.
Het mag bekend zijn dat gewassen bij zeer gunstige weersomstandigheden veel stikstof uit de bodem in de vorm van nitraat (NO3) opnemen en de niet gebruikte stikstof in de vorm van NH3 door de huidmondjes weer uitstoten , dit is ook NH3 productie- emissie ! Nutriënten recycling !
Bij stevige onweersbuien verbrandt er door de elektrische ontladingen veel stikstof in de atmosfeer die als nitraat (NO3) afregent, ook dit is stikstof depositie, wel 30 á 40 kilogram per hectare per bui is geen uitzondering.
NH3 metingen op onze kust bij westenwind en gelijktijdig in het oosten van ons land geven beiden het zelfde lage meetresultaat aan NH3 te zien en dat geeft te denken!

AMMONIAK GEHALTE METEN
Doordat NH3 op 3 ä 400 meter van de bron, de stal, of rioolput, of composthoop niet of nauwelijks NH3 meer is te meten maakt ook duidelijk dat schade aan natuurgebieden ook niet of nauwelijks is te meten. Er is om deze redenen ook nooit NH3 in natuurgebieden gemeten, maar alleen maar berekend wat de depositie is.

AARDGAS EN AMMONIAK
Om de calorische waarde van aardgas te normaliseren wordt veel zuivere stikstof toegevoegd aan het aardgas in de gasmengstations . Deze stikstof mengt zich bij verbranding in de kachel met waterstof uit het methaangas (CH4) en gaat door de schoorsteen als NH3 de lucht in, ook dit emissie.
Aardgas kachels zijn van aluminium en RVS gemaakt omdat NH3 snel oxideert met ijzer en snel roest vormt.

KOSTEN EN BATEN
Door de agrarische sector is in 30 jaar tijd meer dan twee miljard euro geïnvesteerd aan machines en aangepaste stallen en extra energie , en zonder noemenswaardig resultaat. Het getal dat de emissie uit de landbouw met name de veehouderij 42% stikstof is, klopt van geen kant , aldus het onderzoek van stichting V-Focus. NOx een verzamelnaam voor stikstof oxiden die vrij komen bij verbranding in kachels en motoren. Deze NOx komt niet uit de landbouw , behalve de motoren die in de landbouw worden gebruikt .

WEIDEVOGELS
Sinds mest injectie is ook de weidevogelstand sterk achteruit gegaan , immers als er geen voedsel is voor haar kuikens zal een weidevogel er niet broeden in dergelijke weides en vertrekt de vogel naar elders . Daarbij komt dat de eventuele nesten door de mestinjecteur worden vernield en bij bovengronds aanwenden van mest niet .

GEEN ZONLICHT OP DE MEST.
Als mest niet meer aan zonlicht , UV straling, wordt blootgesteld worden ziekte kiemen die er is de mest aanwezig zijn niet meer door UV gedood, zoals de salmonella bacterie. In de melkveehouderij heeft men af en toe te maken met koeien die slijten, slijtersziekte “ , dat wil zeggen ze vertonen niet te definieerbare ziekte verschijnselen die terug te voeren zijn aan gebrek aan spore elementen en mineralen. Deze zitten onvoldoende in het gras en dit is terug te voeren naar de dooie bodem en het gevolg hiervan is, minder weerbare dieren. Biologische landbouwers en veehouders zijn ook fel tegen deze manier van bemesten. In juli 2003 is er een rapport verschenen naar de diergezondheid risico’s op verzoek van de Federatie van Onderlinge Verzekeringen. De vee verzekeraars moesten hele veestapels vergoeden. Helaas onderzocht het I.R.M.A van Wageningen het risico , resultaat mestinjectie had geen invloed op de diergezondheid!

UITSPOELING
Door een slecht bodemleven is de uitspoeling van nutriënten naar bodem- en oppervlakte water toegenomen, doordat deze nutriënten niet meer worden vast gelegd aan de bodem structuur. Uitspoeling is met meer dan 15% toegenomen terwijl de veestapel in de afgelopen jaren sterk is afgenomen , één miljoen koeien minder dan in 1980 en een sterk afgenomen aantallen varkens en kippen. ( gegevens ; RIVM milieucompendium en CBS)

BODEMONDERZOEK
Alvorens deze mestaanwending van kracht werd is nooit onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de bodem en bodemleven, hier is destijds wel door de praktijk destijds op aangedrongen maar werd niet van belang geacht door de politiek en beleidsambtenaren .Ook landbouw bestuurders lieten hier steken vallen, tegenoppositie was niet van belang voor hun eigen positie, haar bestuurlijke toekomst.!
In 2003 is op aandringen van het bedrijfsleven bij de Landbouwcommissie van LNV een onderzoek gevraagd naar de gevolgen van deze manier van bemesten.
De toenmalige deskundige Minister van landbouw Ir C.Veerman gaf opdracht voor een onderzoek en stelde € 1.500 000= beschikbaar, het onderzoek is echter nooit uitgevoerd. Een hoge ambtenaar van LNV verklaarde onder ede dat men het onderzoek destijds niet relevant vond. Bij LNV zijn ambtenaren actief met een bedenkelijke reputatie ! ?

IPPC CONFERENTIE
De hype die gaande is rond stikstof, en inmiddels het land op slot heeft gezet, dat is te danken aan het besluit van het IPPC is 1992 in Rio de Janeiro . Daar is op de milieu conferentie besloten dat er wetgeving moet komen op basis van het zogenaamde ,,Voorzorgprincipe” .Hierop heeft de EU - commissie bedacht dat stikstof in de toekomst wel eens schadelijk zou kunnen zijn .

HEIDELBERG APPEAL
Bij de Universiteit van Heidelberg in Duitsland kwam er destijds oppositie tegen het ,, voorzorgplan “ van het IPPC , zij dienden een petitie in die door 1200 wetenschappers werd ondertekend , waaronder 72 Nobelprijs winnaars en waarin zij stelden dat men eerst wetenschappelijk onderzoek moet uitvoeren, alvorens de juiste maatregelen te nemen, anders neemt men het risico dat een maatregel niet werkt of contraproductief is of heel kostbaar blijkt te zijn. Men stelde voor om het voorzorgplan niet in stemming te brengen. Maar dat voorstel van al deze wetenschappers werd niet aanvaart , kwam niet op de agenda . De voorzitter van de vergadering, de Hollander Drs. J Pronk , milieu minister destijds, wilde het niet in de vergadering aan de orde stellen en zo werd het voorzorgprincipe helaas aanvaard. Naar aanleiding van dit besluit heeft de EU commissie op deze zwakke basis, van hetgeen in Rio was besloten, het stikstofbeleid bedacht .

ONDERBOUWING VAN BELEID
Op vragen in Brussel naar de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid moest men het antwoord schuldig blijven. Het is gebaseerd op het zogenaamde voorzorgprincipe was het antwoord. De liberaal, Ir. Jan Mulder, destijds euro parlementariër heeft een amendement ingediend ,met het verzoek aan de EU commissie om eerst wetenschappelijk onderzoek uit te voeren alvorens deze wettelijke verplichting op te leggen aan de lidstaten. Helaas op tien stemmen na, heeft het amendement van Mulder het niet gehaald. Op deze zwakke basis is de EU stikstof wet en regelgeving gebaseerd. Dus op basis van ,,natte vinger werk” !

BELEID VAN DE LIDSTATEN
Elke lidstaat mag zijn eigen stikstofwetten en maatregels zelf vast stellen en invullen. In ons land werden er rapporten geschreven naar de wensen van de opdrachtgever. De verslagen gaven aan hoe slecht het gesteld is met de natuur met als boosdoener NH3 en nitraat (NO3) en fosfaat (P2O5) in het oppervlakte water en natuur gebieden en oppervlakte water.
Deze wetten en maatregels zijn in ons land zo onuitvoerbaar streng en ondeskundig vast gesteld, mede onder druk oppositie partijen en van allerlei natuur en milieu organisaties. Zodoende kan er nu niet aan de gestelde wettelijke regels en voorwaarden kan worden voldaan, dit heeft de overheid aan zichzelf te wijten . Er worden nu miljarden vrijgemaakt om veehouderijen weg te kopen , helaas zullen deze maatregelen niet of nauwelijks effect hebben op het NH3 gehalte in de atmosfeer, en depositie op natuurgebieden.

OPLOSSEN HOE ?
Er is maar één oplossing en dat is :wettelijke maatregelen herzien , onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren, deze is oplossing goedkoop en doeltreffend. , ,,beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald “

ALFA’S EN DE BÉTAS

Professor Ronald Plasterk schreef in een kolom ,,klimaat is een bêta probleem en vergt een béta oplossing zo ook bij stikstofproblematiek . Helaas zitten béta’s niet in de politiek !!
Emeritus hoogleraar Jb van Bruchem zei destijds, een probleem wat niet bestaat kan men ook niet oplossen.
Ik vernam onlangs dat er momenteel maar vier parlementariërs zijn met een béte opleiding in de Tweede- kamer ?
Bedenk wel, dat men een probleem ook niet kan oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.
Wellicht is een parlementaire enquête hierbij wel de oplossing, wie weet ?

Tot slot ; deze manier van mest injectie is uitermate slecht voor het in stand houden en herstellen van de bio diversiteit in ons land met name , in de bodems van agrariërs . De bodem is onze belangrijkste voedingsbron, immers al ons voedsel komt van de bodem het groeit er op of het groeit er in en we eten het indirect doormiddel van zuivel vlees en eieren.

Meindert Nieuweboer
Aartswoud
december 2020

Deel dit artikel

Reacties

+1
Kringloper
Allemaal koekebakkers die denken dat ze het weten, Inclusief. De WUR
Albert Altena
Wat is het hierbij vergeleken gemakkelijk de steuntoeslag uitkering te weer leggen.
robotslaper
Zonder stikstof geen groei en leven. Weg met zulke onzin op dit forum
Boerbakje
Pff geen tijd om dat allemaal te lezen hoor.
Laten we het er maar op houden dat de regelgeving die uit deze poppenkast voort vloeit zeer schadelijk kan zijn.
+3
Spuit11
@Boerbakje Je hoeft het ook niet te lezen. Marcel Croc heeft aan het onderzoek mee gewerkt. Dan is het bij voorbaat goed. Wat een top gozer is dat!
+2
Frederika
Hoera de ketsplaat is weer terug
+1
achterhoeker2
Het heeft niet zoveel zin om te discussiëren of stikstof schadelijk is en, of fosfaat een probleem is.
Het is beleid (deels van uit de EU) en daar hebben we met te dealen ,beter was het (en ja ik blijf het herhalen) om als sector gezamenlijk in overleg te gaan met beleidsmakers om invloed te krijgen op de besluitvorming.
Oeverloos debateren hoe waardeloos de regering en sectorvertegenwoordigers zijn ,draagt niet bij aan enig toekomst perspectief .

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot ammoniakrechten ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!