Vroeger

Al het Vroeger nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Vroeger nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Vroeger nieuws

Van Rooi Meat wil vroeger slachten vanwege hitte

25-06-2019 - 0 reacties De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat in gesprek met Van Rooi Meat in Helmond over het vervroegen van de slachttijden in verband met de hitte. Een woordvoerster van de NVWA bevestigt berichtgeving hierover door de NOS.


Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld

17-06-2019 - 0 reacties Proeven met dierlijke mest, versoepeling van de veevoerregels en de aanpak van kortlopende pachtcontracten. Met die maatregelen wil minister Schouten de omslag maken naar 'kringlooplandbouw'. Een jaarlijkse investering van honderden miljoenen euro's moet daarbij helpen.
Volgens de minister gaat het voortaan om het produceren van voedsel met zo min mogelijk nadelen voor natuur, milieu en klimaat, zegt ze in het AD.
De duurzaam geteelde producten zullen wel duurder worden, waarschuwt Schouten. "Voedsel is ongelooflijk goedkoop geworden. Vroeger waren we ongeveer 20 procent van ons inkomen eraan kwijt, nu is dat zo'n 10 tot 12 procent."
En die rekening wordt betaald door de boer die een laag inkomen heeft en door de natuur en het milieu die zwaarder worden belast, zegt Schouten. "Nu ligt het risico bij de boer. Als aan voedsel hogere eisen worden gesteld, onder meer voor dierenwelzijn, is een hogere vergoeding terecht."
Ook supermarkten hebben daar volgens haar een rol in. Ze wil afspraken over een eerlijkere prijs voor de producten, en een geschillencommissie waar boeren terecht kunnen met klachten over eisen van afnemers. Ook wil Schouten dat het voor boeren makkelijker wordt om gezamenlijk te onderhandelen met supermarkten.
Experimenteergebieden
Om de kringlooplandbouw verder meer vorm te geven, wijst de minister vijf experimenteergebieden aan, waar boeren tijdelijk mogen afwijken van de geldende regels. In regio's in de Achterhoek, de Peel, Twente, Flevoland en Noord-Nederland mag bijvoorbeeld meer dierlijke mest worden uitgereden op het land, waardoor er minder kunstmest nodig is en het mestoverschot afneemt.
Een totaal verbod op kunstmest komt er niet, omdat boeren hun land dan niet voldoende kunnen bemesten. "Maar ik steek nu geld en energie in de ontwikkeling van alternatieven, zodat we in de toekomst wél zonder kunstmest kunnen", zegt Schouten in de krant.
Ook wil Schouten Brussel vragen om de versoepeling van veevoerregels, zodat kan worden gekeken naar insecten en zeewier als eiwitbron. "Voor de teelt van zeewier is geen schaarse landbouwgrond nodig."
Met de aanpak van kortlopende pachtcontracten voor landbouwgrond wil de minister het voor boeren aantrekkelijker maken om hun land duurzaam te gebruiken.
Een omslag in de landbouw is extra hard nodig door de streep die de Raad van State door het Nederlandse stikstofbeleid heeft gezet. Daardoor zijn duizenden vergunningen voor veehouders in gevaar gekomen. "Ik wil dat boeren nieuwe verdienmodellen vinden", zegt Schouten, "daar ga ik ze bij helpen."
Vlees en vis
Dat de voedingsmarkt verandert, bewijzen ook de nieuwste cijfers van het CBS over de prijs van eten. De afgelopen tien jaar steeg die prijs niet eerder zo snel. Vooral vlees en vis werden duurder, met een prijsstijging van 5 procent. Ook de prijs van brood en granen (bijna 4 procent) en zuivel (3 procent) steeg. Alle andere voedingsmiddelen werden gemiddeld 4 procent duurder.
Bij die prijsstijgingen speelt ook de verhoging van het lage btw-tarief een rol. Die steeg begin dit jaar van 6 naar 9 procent.


Mijn Trekker: New Holland 8970A van Jan De Vriendt

05-06-2019 - 0 reacties Vroeger kwam er op de boerderij van Jan De Vriendt een loonwerker langs met een New Holland 70-serie. Omdat ze zelf niet beschikten over een tractor ...


Voorspelling: Broeikasgasbeperking (CO2 en/of Methaan) bovenop N & P plafonds

02-06-2019 - 68 reacties Originele beschrijving

Als een zwaard van Damocles hangt krimp boven de (melk)veehouderij. Het hoeft niet zegt WUR-onderzoeker Theun Vellinga, maar dan moet het met de klimaatafspraken meevallen. Hij is er niet gerust op.

Broeikasquotum komt er aan
Melkveehouders moeten er rekening mee houden dat de beperking van de broeikasuitstoot gepaard gaat met de komst van broeikasgasrechten. Net als bij fosfaat, ammoniak en vroeger het melkquotum gaat dat gebeuren, voorspelt Theun Vellinga. Anders is een emissieplafond niet te garanderen. “Op basis van goede wil alleen gaat het niet werken.”
Dat heeft consequenties voor melkveehouders die willen groeien. Die groei zet door, verwacht de Wageningse onderzoeker. Dat betekent investeren in broeikasgasrechten. De kostprijs gaat omhoog. “Voor wie in de veehouderij wil blijven, wordt het duurder. Dat geld kun je niet investeren in maatregelen, in natuur of biodiversiteit. Als je niks regelt, vloeit dat geld uit de sector”, stelt Theun Vellinga.


Golfballen spelen aardappelverwerking bij Aviko parten

02-06-2019 - 0 reacties Aviko vindt steeds vaker productvreemde stoffen tussen de aardappelen. Waar het vroeger ging om grond, gewasresten en stenen, gaat het nu meer om glas, golfballen, metaal, steen en plastic. Telers hebben hierin een verantwoordelijkheid,


De winst van Boxtel

31-05-2019 - 0 reacties Ruim tweehonderd activisten voor je neus, vastbesloten om in te breken in je stal. Daar sta je dan als boer, in je eentje tegenover een overmacht. Vroeger, op straat, was je enige overlevingskans de bluf. De grootste van het stel eruit pakken, die een geweldige slag voor z’n harses geven en dan maar hopen dat de rest van de groep zo onder de indruk was dat ze afdropen. Anno 2019 riskeer je met die strategie een gevangenisstraf.

Meer: melkvanhetnoorden.nl/featured/de-winst-van-boxtel/


Meer schepen vissen de zeeën almaar leger

29-05-2019 - 0 reacties Tussen 1950 en 2015 is het aantal vissersschepen over de hele wereld meer dan verdubbeld. Maar om nu evenveel vis te vangen als vroeger moeten vissers 5 keer zoveel moeite doen. Dat geeft een indicatie hoe groot de druk van de visserij op de visbestanden is.


Ambitieus sapbedrijf Natur van Nina Storms is failliet

22-05-2019 - 0 reacties Het sappenbedrijf Natur van onderneemster Nina Storms, vroeger bekend als Nina Brink, is failliet. De schuldenlast zou het bedrijf fataal zijn geworden.


Onderzoekers: 'Zet wild in om hongerige wolven bij vee weg te houden'

21-05-2019 - 0 reacties Wolven en mensen kunnen prima samenleven in Nederland. Dat is de boodschap van een internationale groep wetenschappers die wil voorkomen dat wolven net als vroeger weer worden afgeschoten. Met een pakket aan maatregelen zou dat ook helemaal niet nodig zijn.


Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector

29-04-2019 - 5 reacties De teruggang van de weidevogelstand krijgt veel aandacht, helaas ook vaak eenzijdig en ongenuanceerd. Door dergelijke berichtgeving wordt de landbouw vaak in een hoek gezet, terwijl er veel meer belangrijke factoren zijn die bijna altijd onderbelicht blijven.

Door Tette Hofstra


Het Friese platteland is in de afgelopen decennia sterk veranderd en dat heeft een grote invloed gehad op de habitat voor de weidevogels. Al 25 jaar gaat ieder jaar circa twaalfduizend hectare landbouwgrond in Nederland verloren aan wegen, woningen, industrieterreinen, sportvelden en andere bestemmingen. Ook in Fryslân is de oppervlakte veel kleiner geworden.

Circa vijftig jaar geleden was Fryslân buiten de Friese Wâlden en Gaasterland een grote open vlakte. Nu staat heel de provincie vol met bosjes en bomen, het is een perfecte uitvalsbasis en schuilplaats voor roofvogels en roofdieren. Predatoren zijn in aantal en soort enorm toegenomen, ook soorten die vroeger nauwelijks of niet voorkwamen. De vos bijvoorbeeld kwam oorspronkelijk vooral op de zandgrond voor en wordt nu ook op de klei en de zeedijk waargenomen. Hetzelfde is het geval bij roofvogels. De verspreiding hiervan wordt in de hand gewerkt door corridorvorming en de invulling van de Natura 2000-gebieden. Steenmarters kwamen circa zestig jaar terug vrijwel niet of nauwelijks voor in onze habitat, en zijn nu een grote plaag en hebben geen natuurlijke vijanden. De stand van de ooievaars, reigers, kraaien en marterachtigen is explosief gegroeid.

Onderschat wordt ook de rol van de kat. Het is een van de belangrijkste predatoren van Nederland. In ons land zijn er naar schatting acht tot negen miljoen, gedomesticeerd en in het wild. Wat deze dieren in de natuur en weidevogelgebieden kunnen aanrichten is bekend bij veel organisaties als It Fryske Gea. Ook buitenlands onderzoek bevestigt dit beeld. Natuurorganisaties doen hier echter niets mee uit angst voor ledenverlies.

Weidevogels zijn ongeveer vijf maanden in Nederland. De rest van het jaar zijn ze elders. Ook onderweg (in Zuid-Europa) is er een grote bedreiging om afgeschoten of gevangen te worden. Daarnaast zijn in de overwinteringsgebieden in Noord-Afrika de leefomstandigheden veranderd, en dan veelal niet ten gunste.

Lucht
Weidevogels hebben ook de maken met de sterk toegenomen lichtintensiteit en de geluidsdruk. Lang niet altijd is duidelijk wat de invloed is van de toegenomen straling van mobiele telefoons, wifi en satellieten op de oriëntatie van de dieren in de lucht.

Ook het toepassen van gif door overheden en andere gebruikers van de openbare ruimte heeft een aanzienlijke invloed
Onderbelicht is ook de toename van verkeersbewegingen en de gevolgen voor de natuur en weidevogels. Op Schiphol stijgt elke minuut van de dag een vliegtuig op, het gehele jaar rond. Elk vliegtuig verbruikt gemiddeld per opstijging tien ton kerosine. Ook de lozingen en de gevolgen voor de luchtkwaliteit moeten niet vergeten worden.

Mestinjectie schaadt worm en weidevogel
Op weilanden waar drijfmest in de bodem wordt geïnjecteerd, zijn minder wormen dan op percelen waar ruige stalmest is opgebracht. Dat heeft direct effect op de voedselvoorziening voor weidevogels,...

Ook op land is het aantal verkeersbewegingen sterk toegenomen en heeft dit invloed op natuur en milieu. Vele miljoenen auto’s en vrachtauto’s rijden rond in ons land. Ook de toenemende recreatie heeft zijn invloed.

Boerenpraktijk
Boeren doen veel aan weidevogelbeheer hoewel nazorgers van de BFVW weten dat van alle legsels het overgrote deel het niet redt. Oplossingen worden gezien in het verhogen van slootpeil, dat gaat ten koste van de efficiëntie in de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er hoger gelegen gedeeltes nodig, voorheen werden immers daar de meeste broedparen gezien.

Boeren en weidevogels werden decennia geleden geconfronteerd met verplichte aangepaste bemestingstechnieken, het verplicht in de grond brengen van de mest. Veel wordt er gedaan (zoals speciale kunststof hoedjes over de nesten tijdens het bemesten) om de vogelstand te ondersteunen, maar de nieuwe vormen van bemestingen zorgen niet voor een goed bodemleven en daardoor voldoende voedsel voor de jonge weidevogelkuikens en hun ouders.

Veel is er te doen over de sterke afname van de insectenpopulatie. Dat de huidige vorm van landbouw de hoofdoorzaak is, geeft een te eenzijdig beeld. De rol van alle verkeer op het grootschalige verlies van insectenpopulaties blijft sterk onderbelicht. Ook het toepassen van bestrijdingsmiddelen door overheden, samenleving, spoorwegen en andere gebruikers van de openbare ruimte heeft een aanzienlijke invloed.

Het is volstrekt onwenselijk de melkveehouderij terug te zetten in het Ot en Sien-tijdperk. De gedachte daarachter is dat het dan wel goed komt met de weidevogels en de biodiversiteit. Dat is niet reëel. De rest van de samenleving dendert door met nog meer wifi, auto’s (files), vliegtuigen, toerisme, huizen, industrie, asfalt en beton. Grutto’s kunnen niet broeden op de Haak om Leeuwarden, we worden geconfronteerd met steeds meer asfaltpijn.

Tette Hofstra woont in Meskenwier bij Akkrum


FloraHolland Eelde veilt vroeger in week voor Moederdag

25-04-2019 - 0 reacties FloraHolland Eelde start in de week voor Moederdag, van 6 tot en met 10 mei, een half uur eerder met veilen. Er wordt alle veildagen om 6.00 uur gestart. Hierdoor kan de bloemist in deze drukke week eerder een mooi assortiment bloemen en planten klaar hebben staan in de winkel. Op woensdag 8 mei wordt er niet geveild.


Dit zijn de tien sterkste tractoren ter wereld

22-04-2019 - 12 reacties Een tractor was vroeger vaak een eencilinder hulpmiddel voor keuterboeren ter vervanging van het paard. Maar met het ontstaan van megaboerderijen groeide ook de omvang en het vermogen. Dit zijn de tien sterkste akkergiganten ter wereld.


Systeemgerichte gewasbescherming vereist revisie denk- en toelatingskader

18-04-2019 - 0 reacties “We moeten veel meer gebruiken maken van de natuur en streven naar een meer ecologisch evenwicht. We hebben veel meer kennis van de bodem en de interactie met wat er boven de grond gebeurt dan vroeger. Die bodem speelt een belangrijke rol bij gewasbescherming om de weerbaarheid van planten te vergroten. We moeten veel meer naar het hele systeem kijken”, aldus Prof. Louise Vet op een jaarcongres Landbouw zonder chemie-Hoe dan op 15 april jl. in Ommeren. Het pleidooi voor een meer systeemgerichte gewasbescherming dat ze per video bracht, loopt echter stuk op een muur. Het bestaande toelatingsbeleid voor pesticiden staat haaks op een integrale benadering van gewasbescherming.


Alle 13 Vlees.

18-04-2019 - 0 reacties Ik schreef het eerder in een column op dit blog. Er is een heel directe link tussen muziek en de vleesindustrie. De snaren van veel instrumenten werden vroeger gemaakt van darmen uit de slachterij. Voor het bespannen van drums en banjo’s werden dierlijke huiden gebruikt. Als je er meer over wilt weten, lees dan hier
Het bericht Alle 13 Vlees! verscheen eerst op Vlees.nl.


Grassnede tien dagen vroeger dan normaal

02-04-2019 - 0 reacties Als gevolg van gunstige weersomstandigheden is de grassnede tot wel tien dagen eerder dan andere jaren. Het is dan ook zaak om tijdig te maaien, want op dezelfde datum maaien als vorig jaar kan gevolgen hebben voor de opbrengst en de kwaliteit van de maaisnede.


Nieuwe datum Agrotechniek Assen: dinsdag 10 t/m donderdag 12 december 2019

28-03-2019 - 0 reacties AgroTechniek Assen (ATA), de tweejaarlijkse indoor landbouw- en mechanisatieshow voor het noorden van Nederland, gaat plaatsvinden van dinsdag 10 tot en met donderdag 12 december 2019 in evenementenhal Expo Assen, voorheen TT-hal. “Dat is een week vroeger dan eerder aangekondigd, omdat deze datum beter past bij de wens van de beoogde exposanten en vrijkwam in de evenementenkalender. Bovendien kunnen we in deze week naar beursdagen dinsdag tot en met donderdag en een avondopenstelling op woensdag, waardoor ATA dagelijks open is van 10 tot 18 uur en op woensdag tot 22 uur. Fijn te zien…


Zeeuws experiment: winterplantuien vervroegen met acryldoek

28-03-2019 - 0 reacties Uienteler Jan Stouten uit het Zeeuwse Oosterland heeft een deel van zijn winterplantuien afgedekt met acryldoek. Hiermee hoopt hij nóg vroeger te kunnen oogsten. Of het gaat lukken?


Fruitbomen lopen vroeger uit dan normaal: ‘Nu snel snoeien’

27-03-2019 - 0 reacties Heb jij fruitbomen in de tuin? Dan kun je ze beter snel snoeien, zegt tuinman Tom van Eigen Huis & Tuin. Ze lopen vroeger uit dan normaal vanwege de zachte winter en als je later bent, loopt de boom risico op schimmels.


Culinair ontdekt: Varkensoren

27-03-2019 - 0 reacties Vroeger was varken de dagelijkse smaakmaker, nu vindt Nick Trachet in zijn buurt nauwelijks meer varkensvlees. Trachet ontdekt varkensoren, gefrituurd als snack of als broodbeleg.


Seminar marktkansen voor Nederlandse agro-ondernemers in Uruguay

20-03-2019 - 0 reacties Heeft u een bedrijf in de zuivel/rundvleessector of de glastuinbouw en bent u benieuwd naar uw kansen in Uruguay? Kom op dinsdag 16 april naar het seminar van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), waar interessante bevindingen over agri-businessmogelijkheden in Uruguay besproken worden.Uruguay is een land waar een sterke modernisering van de landbouw plaatsvindt. Waar ondernemers vroeger vooral op traditionele wijze produceerden, is er tegenwoordig een golf van modernisering in de sector zichtbaar.