Vlaanderen

Al het Vlaanderen nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Vlaanderen nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Vlaanderen nieuws

Grondwater stijgt terug

10-02-2019 - 0 reacties De grondwaterstanden in Vlaanderen zijn gestegen, ook in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij.


Vlaanderen benoemt nieuwe minister van Landbouw

07-02-2019 - 0 reacties Koen Van den Heuvel is de nieuwe Vlaamse minister van Landbouw, Natuur en Omgeving. Hij volgt Joke Schauvliege op.


Landbouwgebied wordt in snel tempo vogelvriendelijker

31-01-2019 - 0 reacties De Vlaamse Landmaatschappij zendt bedrijfsplanners uit om zoveel mogelijk landbouwers te overtuigen om beheerovereenkomsten te sluiten. Overeenkomsten specifiek voor akkervogels hebben enkel zin in de regio’s waar bijvoorbeeld nog veldleeuweriken en gorzen voorkomen. In Vlaanderen is er zo’n 10.000 hectare waar akkervogels het naar hun zin kunnen hebben mits een betere inrichting van die gebieden. Heel wat landbouwers engageren zich daarvoor. Op een jaar tijd werd een forse toename gerealiseerd van de oppervlakte aan beheerovereenkomsten in de voornaamste akkervogelgebieden: van 443 naar 657 hectare (+48%).


Milieubeweging wil landbouwbeleid echt zien veranderen

31-01-2019 - 0 reacties Het Europese landbouwbeleid faalt voor het klimaat, de biodiversiteit én de boer. Dat stellen WWF, Natuurpunt, Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu in een gezamenlijke positietekst. De door Europa geplande hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) biedt volgens hen een unieke kans om het tij te keren. Europa geeft lidstaten namelijk een verregaande eigen inbreng in de besteding van landbouwsubsidies. “Omdat klimaatgrillen zich vandaag al laten voelen in de landbouw en omdat boerennatuur dramatisch achteruitgaat, is er geen tijd meer te verliezen”. De milieubeweging wil dat Vlaanderen en Wallonië eindelijk betekenisvolle stappen zetten naar een natuur- en klimaatvriendelijker landbouwbeleid.


Forse toename Vlaamse beheerovereenkomsten

31-01-2019 - 0 reacties In de voornaamste akkerbouwgebieden in Vlaanderen steeg de totale oppervlakte aan beheerovereenkomsten vorig jaar van 443 naar 657 hectare: een toename van 48 procent.


Stikstof is ook een probleem

23-01-2019 - 11 reacties Naast fosfaat zorg over stikstof

Terwijl de normen voor fosfaatproductie per koe vergeleken met Vlaanderen tot discussie leiden, baart de stikstofproductie Henk Schoonvelde, bestuurslid van de LTO vakgroep Melkveehouderij, meer zorgen. De sector moet hierin nog forse stappen zetten, stelt hij.


Verschillende normen voor fosfaatproductie door een Belgische koe dan door Nederlandse, leidt tot discussie. Het verschil verbaast Schoonvelde echter niet. 'De fosfaatexcretie wordt door ieder land afzonderlijk berekend. In België geldt ook een aparte berekening voor Wallonië en Vlaanderen, in Duitsland zelfs voor iedere deelstaat.

Meer mais
'In Vlaanderen wordt in het rantsoen relatief veel mais gebruikt en veel minder gras', vervolgt de vakgroepbestuurder. 'Daardoor krijgen de koeien minder fosfaat via het voer. Dat maakt bij eenzelfde productie ook de fosfaatexcretie per koe lager. Rantsoenen hebben hier veel invloed op.'

De huidige Nederlandse stikstof- en fosfaatproductiegetallen in tabellen van de Meststoffenwet zijn gebaseerd op productie in de jaren 2011, 2012 en 2013. De huidige normen voor fosfaatexcretie zijn ook gehanteerd bij het verstrekken van fosfaatrechten.
'Het lijkt mij niet dat er met terugwerkende kracht nu ineens andere normen, bijvoorbeeld die van België, zouden kunnen gelden', stelt Schoonvelde.

Stikstof ook een probleem
'We moeten slagen maken om de koeien efficiënter met stikstof te laten omgaan’, vervolgt de bestuurder. ‘Ondanks het feit dat we hier al mee aan de slag zijn. De melkveehouderij heeft naast een fosfaatplafond immers ook een stikstofplafond als doel opgelegd gekregen. Ook dit plafond komt voort uit de derogatie-eisen en een al langer bestaande verplichting tot ammoniakreductie.’.

'Wanneer we als sector hier niet op inspelen, eist Brussel mogelijk een verdere verhoging van de generieke korting, dus met kortingen op fosfaatrechten als gevolg’, waarschuwt de vakgroepbestuurder.

‘Dat is voor LTO Nederland onbespreekbaar en vanzelfsprekend zit geen enkele melkveehouder daarop te wachten. We moeten daarom zorgen dat we voor de zomer acties in gang zetten gericht op een efficiënter gebruik van stikstof.’

Schoonvelde vindt wel dat de tabellen uit de Meststoffenwet moeten worden aangepast. Boven de 10.624 kilo melk staat de stikstof- en fosfaatproductie vast en wordt die niet verder verhoogd. 'Dat maakt een geforceerd hoge melkproductie per koe interessant. Die hoge productie kost echter wel meer stikstof en fosfaat, die niet wordt doorgewogen in het fosfaatrechtenstelsel.


Pachtprijs België stijgt in 20 jaar tijd met 70 procent

22-01-2019 - 0 reacties Net als in Nederland, stijgt ook de pachtprijs in België flink. In circa 20 jaar tijd steeg de pachtprijs voor akkerbouwland met ruim 72% en de prijs voor grasland steeg met 67%. Daarbij valt op dat het duidelijk goedkoper is om te pachten in Wallonië dan in Vlaanderen.


Pachtprijs van akkers en weiden steeg sterk in 20 jaar

21-01-2019 - 0 reacties In 2017 betaalde een landbouwer in België gemiddeld 309 euro per hectare per jaar voor de huur van akkers en 277 euro per hectare voor weides. De prijs voor het pachten van akkerland is in 20 jaar tijd met 72 procent gestegen, die voor grasland met 67 procent, zo blijkt uit gegevens van de Belgische dienst voor statistiek Statbel. De stijging is het sterkst in Vlaanderen. Daar nam de pacht voor landbouwgrond met 86 procent toe tot 382 euro per hectare, terwijl weideland 78 procent duurder werd en zo uitkomt op 327 euro per hectare.


België: 37% meer omzet in duurzame groenten

21-01-2019 - 0 reacties Duurzame voedselconsumptie zit in Vlaanderen in de lift. De duurzame omzet is met meer dan een derde gestegen in 2017 ten opz


Boerenbond verwacht nog veel van Vlaamse regering

15-01-2019 - 0 reacties Tijdens Agriflanders ging Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker in gesprek met Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Het gesprek ging onder andere over de rol van de provincies, de opvolger van het rampenfonds, het nieuwe mestactieplan en de Afrikaanse varkenspest. “De laatste jaren stapelen de rampen zich op, het rampenfonds in zijn huidige vorm blijft daardoor niet langer houdbaar”, zei de minister. “De Vlaamse regering is voor de duidelijkheid niet in lopende zaken en er zal zeer binnenkort een akkoord komen over de brede weersverzekering. Vlaanderen zal tussenkomen in de premie, ook als het gaat over grote schade zullen we onze verantwoordelijkheid nemen.”


Goede financiële cijfers voor CRV

08-01-2019 - 13 reacties CRV sluit het boekjaar 2017-2018 met positieve cijfers af. Ofschoon het grootste deel van de omzet van CRV uit de coöperatieve thuismarkt in Nederland en Vlaanderen komt, is de bijdrage aan het resultaat door de buitenlandse activiteiten van CRV sterk gestegen.


Hoe klein of groot is 'horrorgehalte' van een megastal?

08-01-2019 - 0 reacties De opmars van megastallen in Vlaanderen baart organisaties zoals Animal Rights en Natuurpunt zorgen. In veel gevallen zou het geld ervoor uit Nederland komen, waar de regels rond milieu en dierenwelzijn strenger worden. Maar het woord ‘megastal’ mag geen te emotionele lading krijgen. "Strengere eisen leiden nu eenmaal vaak tot een grotere schaal, en bovendien stoot zo'n megastal in totaal veel minder uit dan de verouderde stallen die hij vervangt", zegt Nederlands onderzoeker Bram Bos, die het lokale verzet echter begrijpt. "Lokaal zijn er gevaarlijke piekconcentraties te merken van ammoniak en fijnstof. En de geur valt inderdaad moeilijk te negeren."


Animal Rights filmt ‘horrorkippenschuur’ in Oirschot: ‘Het gaat ze niet om de dieren’

07-01-2019 - 0 reacties OIRSCHOT - Animal Rights, een stichting die opkomt voor het welzijn van dieren, heeft maandag een video gepubliceerd van ‘horrorkippenschuren’ in Nederland en Vlaanderen. De actiegroep maakte onder meer beelden in Oirschot, Groesbeek en Overloon.


Kleine kans op grote zonneparken in agrarisch gebied

04-01-2019 - 0 reacties In Nederland rijzen de ‘zonneparken’ als paddenstoelen uit de grond, ook landbouwgrond. Energiebedrijven azen daar op geschikte percelen. Vergelijk het met de wijze waarop ze in Vlaanderen elke lap grond onder contract legden die ooit in aanmerking zou kunnen komen voor de bouw van een windturbine. Zo’n vaart loopt het hier niet. Ook Vlaanderen heeft zijn zonneparken, maar ze verschijnen op industriezones en afgedekte stortplaatsen. Nieuwe projecten rond hernieuwbare energie worden in de toekomst ‘bestemmingsneutraal’. Is de jacht op landbouwgrond voor zonneparken daarmee ingezet? We vroegen het aan het Departement Landbouw en Visserij.


“Kies voor landbouw afgestemd op de lokale afzetketens”

28-12-2018 - 0 reacties Het onlangs verschenen Landbouwrapport heeft heel wat reacties losgeweekt. Ook Koen Dhoore van opleidingscentrum Landwijzer laat zijn licht schijnen over de toekomst van de korte en de lange keten in de landbouw. Hij geeft de Vlaamse Bouwmeester, Leo Van Broeck, gelijk. “Wereldhandel is de grootste moordenaar van het ecosysteem en de grootste fabrikant van klimaatproblemen. Maar het is ook de grootste armoedeproducent, wereldwijd, Vlaanderen niet uitgezonderd. De lage prijzen waarmee boeren hier en elders genoegen moeten nemen zijn een rechtstreeks gevolg van de import – of de mogelijkheid tot import – van gelijkaardige producten aan extreem lage prijzen.”


Vlaanderen: stijgende grondprijs en vergrijzing

25-12-2018 - 0 reacties In Vlaanderen zijn dezelfde trends zichtbaar als in Nederland. Schaalvergroting zet door en daarmee daalt ook het aantal boeren. De grondprijs stijgt en ook vergrijzing neemt toe. We duiken in de cijfers van het landbouwrapport van 2018 van het Vlaamse departement landbouw en visserij.


ILT bij vleeskuikens in Vlaanderen

12-12-2018 - 0 reacties Op een vleeskuikenbedrijf in het Vlaamse Meetjesland is ILT vastgesteld.


Krimpende Vlaamse varkensstapel steeds beter gehuisvest

11-12-2018 - 0 reacties Via emissiearme stallen wordt gestreefd naar een vermindering van de stikstofverliezen naar de lucht. Elke varkens- en kippenstal die de afgelopen 14 jaar in Vlaanderen gebouwd werd, is verplicht ammoniakemissiearm uitgevoerd. Een deel van de veestapel huist nog in oude stallen want bij lage verkoopprijzen zijn de afschrijvingstermijnen lang. Toch zie je dat meer en meer varkens gehouden worden in moderne, emissiearme stallen. Het nieuwe Mestrapport meldt dat 14 procent van de varkens vertoeft in een emissiearme stal, en 17 procent in een stal met nageschakelde luchtwasser.


Stabiele veestapel en mestproductie in Vlaanderen

11-12-2018 - 0 reacties Uit het nieuwe Mestrapport blijkt dat er in 2017 weinig veranderd is ten opzichte van voorgaande jaren. Met ongeveer 128,2 miljoen kilo stikstof en 60,3 miljoen kilo fosfaat blijft die ongeveer stabiel. Achter de gelijk blijvende mestproductie gaan wel veranderingen in de veestapel schuil: de varkensstapel neemt verder af, de rundveestapel lijkt te stabiliseren en bij het pluimvee wordt een verdere groei vastgesteld. Door de aanscherping van de fosfaatbemestingsnormen kan er minder dierlijke mest aangewend worden op landbouwgrond. Daar wordt een mouw aan gepast door mestverwerking.


ILT bij vleeskuikens in Vlaanderen

06-12-2018 - 0 reacties Op een vleeskuikenbedrijf in Meetjesland is ILT vastgesteld.