Stikstofclaim

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Stikstofclaim. Stikstofclaim is een van de 17348 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Stikstofclaim nieuws

Ministerie en boerenprotestgroepen gaan in gesprek met elkaar

30-07-2020 - 1 reacties Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de stichtingen Stikstofclaim en AgriFacts (STAF) gaan om de tafel. Ze gaan samen de berekeningen doorlopen die ten grondslag liggen aan de nieuwe regelgeving die boeren voorschrijft hoe hoog het eiwitgehalte in krachtvoer voor koeien mag zijn.


AgriFacts en Stikstofclaim dreigen ministerie met kort geding

16-07-2020 - 0 reacties Als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) niet uiterlijk vrijdag om 12.00 uur met een onderbouwing komt van de voermaatregel voor veeboeren, beginnen de Stichting AgriFacts (STAF) en Stikstofclaim.nl een kort geding.


Boeren vechten veevoermaatregel aan in Brussel

09-07-2020 - 9 reacties DRONTEN (ANP) - Een groep van zo'n 3000 melkveehouders, verenigd in Stichting Stikstofclaim, is een procedure begonnen bij de Europese Commissie tegen de Nederlandse overheid. De boeren willen dat de veevoermaatregel van het kabinet van tafel gaat. Stichting Stikstofclaim laat weten met experts de maatregel te hebben bestudeerd en samen te hebben geconcludeerd dat die in strijd is met Europese regels.
Het bericht Boeren vechten veevoermaatregel aan in Brussel verscheen eerst op Nieuws.nl.


Stikstofclaim richt pijlen op kritische depositiewaarde

18-06-2020 - 6 reacties Wetenschappelijke onderbouwing van kritische depositiewaarden voor stikstofgevoelige gebieden zou gebrekkig zijn.


Negeert de overheid het Landbouwcollectief?

26-03-2020 - 3 reacties Volgens Farmers Defence Force en John Spithoven van de Stichting Stikstofclaim maakt de overheid op slinkse wijze gebruik van de coronacrisis om zo de oorspronkelijke stikstofreductieplannen door te zetten. Dat baseren de organisaties op een uitgelekte brief van de provincie Friesland.


Analyse stikstofdata RIVM duurt weken

13-01-2020 - 0 reacties De analyse van de door het RIVM vrijgegeven stikstofdata gaat enkele weken duren. Dit melden de stichtingen Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim. Uit een eerste inventarisatie blijkt volgens hen dat de data 'prima bruikbaar zijn.'


Verbazing over vrijgave emissiedata

17-12-2019 - 0 reacties Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim zijn verbaasd over de uitspraak van de rechter in het kort geding over vrijgave van de emissiedata. De rechter laat het over aan de Nederlandse Staat of zij de emissiedata openbaar wil maken.


RIVM besluit nog dit jaar over vrijgeven stikstofcijfers

16-12-2019 - 0 reacties Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) neemt nog dit jaar een beslissing over het openbaar maken en beschikbaar stellen van het rekenmodel voor stikstof en alle onderliggende emissiegegevens. De organisatie reageert daarmee op de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag. Die oordeelde in kort geding, aangespannen door het Mesdag Zuivelfonds en de organisatie Stikstofclaim, dat het RIVM daarvoor tot 7 januari de tijd krijgt.


Mesdag Zuivelfonds krijgt emissiedata RIVM niet snel

16-12-2019 - 82 reacties Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim krijgen de dataset van de stikstofemissie niet direct geleverd van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De rechter heeft in een kort geding besloten het initiatief bij de Staat en het RIVM te laten als alle data beschikbaar komt. Tot ongenoegen van Jan-Cees Vogelaar, de voorzitter van Mesdag Zuivelfonds. Dit omdat de Spoedwet stikstof dinsdag 17 december in de Eerste Kamer wordt behandeld.


Rechtszaak over stikstofcijfers RIVM

12-12-2019 - 10 reacties Het Mesdag Zuivelfonds en de organisatie stikstofclaim hebben een rechtszaak tegen de Staat aangespannen met cijfers over stikstof als inzet. Ze eisen „openheid en transparantie” over berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), „inclusief onderliggende data”.

Ze eisen ‘openheid en transparantie’ over berekeningen van het RIVM.

Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim starten een rechtszaak over berekenen stikstofcijfers.


Stichting Stikstofclaim wijst ministerie en provincie op onrechtmatigheid in stikstofbeleid

19-11-2019 - 0 reacties Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben vorige week een brief ontvangen van de advocaten die de procedures voeren namens de stichting Stikstofclaim. In de brieven wordt respectievelijk de onrechtmatigheid van de ingevoerde Beleidsregels salderen en de voorgenomen wijziging van de Meststoffenwet onder de aandacht gebracht.


Stikstofclaim wijst LNV en Provincie Brabant op onrechtmatigheid stikstofbeleid

18-11-2019 - 2 reacties Het Ministerie van LNV en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben vorige week een brief ontvangen van de advocaten die de procedures voeren namens Stikstofclaim. In de brieven wordt respectievelijk de onrechtmatigheid van de ingevoerde Beleidsregels salderen en de voorgenomen wijziging van de Meststoffenwet onder de aandacht gebracht. Stikstofclaim heeft tevens een gesprek aangevraagd met zowel het Ministerie van LNV als GS Noord-Brabant over de onrechtmatigheid van dit stikstofbeleid. Als dit gesprek niet tot een oplossing leidt, dan wil Stikstofclaim een juridische procedure beginnen.


POV roept boeren op: ‘Sluit aan bij stikstofclaim.nl’

12-10-2019 - 0 reacties De POV beveelt deelname aan Stikstofclaim aan bij haar leden. De organisatie Stikstofclaim, die afgelopen week werd opgericht, heeft als doel de schade die de overheden (gaan) veroorzaken met de stikstofmaatregelen, te verhalen op de overheid.


Stikstofclaim.nl, doe mee!

11-10-2019 - 170 reacties Stikstofclaim: stikstofclaim.nl/
Stel uw aanspraak op schadevergoeding veilig en meld u direct aan.

Stikstofclaim zal de schadeprocedures collectief oppakken. Naarmate er meer deelnemers zijn, kunnen meer procedures worden gestart. Voor 150 euro kunnen ondernemers meedoen. De binnengehaalde schadevergoedingen worden toegekend aan de deelnemers.


Stikstofclaim gaat schade door onzorgvuldig handelen op overheid verhalen

10-10-2019 - 0 reacties Boeren die vrezen dat de stikstofreductie waar het kabinet via de uitkoop van boerenbedrijven naar streeft weinig effect zullen hebben op de natuur, hebben een organisatie opgetuigd. Daarmee kunnen ze in de toekomst de overheid aansprakelijk stellen voor de economische schade die ze lijden zonder dat er ecologische winst tegenover staat. Stikstofclaim (de website is nog niet online) kiest voor een lange adem en gaat meten wiens stikstof in natuurgebieden landt (boeren of 'overig') en of het gehoopte natuurherstel optreedt. Het accent ligt op het vaststellen van de herkomst van de stikstof en de claim die boeren daaraan kunnen ontlenen. De organisatie laat ons weten dat het 'straks om miljarden kan gaan'. Onderstaand is het persbericht van Stikstofclaim opgenomen.


Stichting Stikstofclaim wil schades gaan verhalen op overheid

09-10-2019 - 0 reacties De juridische stichting Stikstofclaim, die 9 oktober haar levenslicht ziet, wil schades die ontstaan door onzorgvuldig handelen van kabinet en provincies bij het aanpakken van de huidige stikstofimpasse, collectief gaan verhalen op de overheid.


Stichting Stikstofclaim wil schades gaan verhalen op overheid

09-10-2019 - 0 reacties De juridische stichting Stikstofclaim, die 9 oktober haar levenslicht ziet, wil schades die ontstaan door onzorgvuldig handelen van kabinet en provincies bij het aanpakken van de huidige stikstofimpasse, collectief gaan verhalen op de overheid.


Stikstofclaim: schade voor boer verhalen op overheid

09-10-2019 - 0 reacties Agrarische ondernemers die te maken krijgen met de door het kabinet aangekondigde stikstofmaatregelen, kunnen de schade eventueel op de overheid gaan verhalen. De nieuwe Stichting Stikstofclaim wil zich hiervoor gaan inzetten.


Stikstofclaim gaat schade door onzorgvuldig handelen op overheid verhalen

09-10-2019 - 92 reacties Stel uw aanspraak op schadevergoeding veilig en meld u volgende week aan

Persbericht 8 oktober 2019


De Rijksoverheid en de Provincies staan op het punt stikstofmaatregelen te treffen, waarbij miljarden euro’s aan economische waarde van de agrarische sector worden afgenomen. Met name de maatregelen die Provincies voornemens zijn te treffen, zullen vergaand zijn en alle veehouderijsectoren treffen. De overheid zal haar maatregelen nemen op grond van de uitkomsten van rekenmodel AERIUS van het RIVM, dat een onzekerheid rapporteert in de berekeningen van 50 – 100% (bron RIVM) en nooit gevalideerd is met metingen. De nieuwe juridische organisatie Stikstofclaim wil de schade die het kabinet en gedeputeerde staten gaan veroorzaken met onzorgvuldig handelen, op de overheid verhalen. De stichting die op 9 oktober aan haar taak begint, zal alle veehouderijsectoren vertegenwoordigen. Het bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende veehouderijsectoren, wordt ondersteund door een team
van juristen en advocaten.

De zogenaamde stikstofbrief van 4 oktober van LNV-minister Carola Schouten en het rapport Niet alles kan van de Commissie Remkes wijzen in de richting van grote financiële schades voor veel bedrijven.

De volgende schades worden voorzien:
- Uit de stikstofbrief van minister Schouten kan het beeld ontstaan dat het aantal ‘piekbedrijven’ naar schatting 100 tot 150 stuks zal bedragen. In de tweede ronde echter, zijn de provincies aan zet, die momenteel in kaart brengen welke bedrijven teveel stikstof uitstoten op aangrenzende natuurgebieden (op basis van het AERIUS-model!). Uit de handreiking voor provincies blijkt dat de provinciale stikstofmaatregelen naar schatting duizenden bedrijven zullen treffen, in alle sectoren: melkvee, vleesvee, varkens, pluimvee.

- Bedrijven die binnen een straal van circa 1 km van natuurgebieden liggen, wordt ontwikkelruimte afgenomen, waardoor deze bedrijven in waarde dalen of onverkoopbaar worden.

- Latente ruimte, productierechten en/of milieu-productieruimte worden afgenomen zonder (voldoende) financiële compensatie.

- De overheid is voornemens maatregelen te treffen op grond van het rekenmodel AEURUS, dat nooit getoetst is met metingen en grote onzekerheden kent (het RIVM rapporteert een onzekerheid van 50 – 100% op de depositieberekeningen). De Commissie Remkes spreekt in zijn eerste advies van een model dat in belangrijke mate is gebaseerd op aannames.

In 2020 - 2023 zal de depositie worden gemeten, de verwachting is dat de metingen tot andere uitkomsten leiden dan het AERIUS-model. Bij overhaast invoeren van maatregelen op grond van aannames bestaat het risico dat zaken in werkelijkheid anders blijken te liggen. En ondernemers voor niets of op de verkeerde kosten zijn gejaagd.

- De Commissie Remkes stelt dat 46 procent van de stikstofuitstoot op het conto komt van de veehouderij. De media heeft hier veel aandacht aan besteed. Naar nu blijkt, beschikken duizenden bedrijven die stikstofoxiden uitstoten (industriële bedrijven) veelal niet over een Natuurbeschermingswetvergunning, omdat dit niet aan de orde was. Deze bedrijven zijn daardoor ook buiten de statistieken gevallen. De boerenbedrijven waren wel volledig in beeld, en kregen ‘de volle laag’ van politici en milieuorganisaties, wat imagoschade heeft gegeven.

Werkwijze
Stikstofclaim zal de schadeprocedures collectief oppakken. Naarmate er meer deelnemers zijn, kunnen meer procedures worden gestart. Voor 150 euro kunnen ondernemers meedoen. De binnengehaalde schadevergoedingen worden toegekend aan de deelnemers. De organisatie wordt momenteel ingericht en binnenkort zal de website stikstofclaim.nl online zijn.

Het bestuur bestaat uit: John Spithoven (voorzitter), Mieke Smits (secretaris, melkveehouderij), Nynke Koopmans (penningmeester, melkveehouderij), Marcel Doesschot (intensieve veehouderij),

Stel uw aanspraak op schadevergoeding veilig en meld u volgende week aan


Stikstofclaim.nl wil schade voor boer verhalen op overheid

09-10-2019 - 0 reacties Agrarische ondernemers die te maken krijgen met de door het kabinet aangekondigde stikstofmaatregelen, kunnen de schade eventueel op de overheid gaan verhalen. De nieuwe Stichting Stikstofclaim wil zich hiervoor gaan inzetten.

Stikstofclaim verklaart de schadeprocedures collectief op te pakken. Hoe meer deelnemers, hoe meer procedures kunnen worden opgepakt, meldt de stichting. Voor 150 euro kunnen ondernemers meedoen. De binnengehaalde schadevergoedingen worden toegekend aan de deelnemers.