Speculatie

Volg al het nieuws over Speculatie, een van de 16326 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Speculatie nieuwsbrief.

Speculatie nieuws

Frankrijk verbiedt tijdelijk speculatie op koersdalingen

17-03-2020 - 0 reacties Frankrijk volgt andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië in het verbieden van speculatie op een koersdaling van een aandeel, de zogeheten shortselling. Dinsdag mogen beleggers niet short gaan op 92 aandelen, maakte de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) bekend.


De belangrijkste veevoerregio ter wereld staat onder water

06-04-2019 - 4 reacties Nog geen speculatie op de veevoermarkt


Brexit: stemmen en hamsteren

04-03-2019 - 0 reacties Deze week (4-8 maart) kunnen we veel speculatie verwachten maar nog geen doorbraak.


NVP: Speculatie pluimveerechten moet stoppen

17-12-2018 - 0 reacties De hoge prijzen voor pluimveerechten zijn mede te wijten aan speculanten. Dat stelt de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. Het is de NVP een doorn in het oog dat makelaars prijsopdrijvend handelen.


Basis Pool Wiskerke Onions behaalt eindprijs 7,3 eurocent/kg

09-07-2018 - 0 reacties Wiskerke Onions heeft de Basis Pool JWK 2017-2018 afgesloten met een gemiddelde eindprijs van 0,073 euro/kg (bruto kgs: 3.963.018 - gem. tarra: 6,89 procent - netto kgs: 3.689.907). De Speculatie Pool JWK heeft een gemiddelde eindprijs gerealiseerd van 0,085 euro per kilo. De cijfers van deze Speculatie Pool: bruto kgs: 680.740 - gem. tarra: 7,30 procent - netto kgs: 631.013).


Basis Pool Wiskerke Onions behaalt eindprijs 0,73 euro/kg

07-07-2018 - 0 reacties Wiskerke Onions heeft de Basis Pool JWK 2017-2018 afgesloten met een gemiddelde eindprijs van 0,73 euro/kg (bruto kgs: 3.963.018 - gem. tarra: 6,89% - netto kgs: 3.689.907). De Speculatie Pool JWK heeft een gemiddelde eindprijs gerealiseerd van 0,85 euro per kilo. De cijfers van deze Speculatie Pool: bruto kgs: 680.740 - gem. tarra: 7,30% - netto kgs: 631.013).


Toezicht op fosfaathandel dichterbij

06-07-2018 - 0 reacties Om speculatie in de fosfaatrechtenhandel te voorkomen, moet er toezicht komen. Daartoe dringt de VVD al langere tijd aan. De partij krijgt ondertussen steun van andere partijen.


Wat gaat droogte met de uienprijzen doen?

02-07-2018 - 0 reacties De uienprijzen van oogst 2017 waren niet wat ervan verwacht werd. Nu het langzamerhand steeds droger wordt, barst de speculatie rondom hogere uienprijzen ook los.


Geen extra maatregelen speculatie fosfaatrechten

04-05-2018 - 0 reacties Minister Carola Schouten van landbouw gaat het fosfaatrechtenstelsel vooralsnog niet aanpassen om speculatie met fosfaatrechten tegen te gaan, maar ze sluit verdergaande maatregelen niet uit.


Weer speculatie over standstill FrieslandCampina

01-02-2018 - 1 reacties Er wordt opnieuw gespeculeerd over een mogelijke standstill vanuit FrieslandCampina. Dit omdat de melkaanvoer hoog blijft en er nog meer melk aan lijkt te komen. Tegelijkertijd is de markt weer iets positiever gestemd door actie in kaas en boter. Meer over de melkmarkt.


VVD twijfelt over vrije handel in fosfaatrechten

01-12-2017 - 49 reacties Moet de handel in fosfaatrechten gereguleerd gaan worden? Die vraag stelt Helma Lodders (VVD) aan Carola Schouten minister van Landbouw, Voedselkwaliteit en Natuur (LNV). Dit omdat ze vreest voor speculatie en fraude.

Het handelen van fosfaatrechten door derden, zelfs voordat de fosfaatrechten officieel gemaakt zijn, heeft geresulteerd in het stellen van vragen aan de Tweede Kamer. Het verhandelen van fosfaatrechten nog voor de werkelijke introductie vindt de VVD een risico op speculatief gedrag. Hierbij kan eerlijke handel en een eerlijk speelveld uit het oog worden verloren worden en zal de rekening uiteindelijk betaald worden door de individuele boer.


"Met hogere planbaten de betonstop bekostigen"

21-09-2017 - 0 reacties Zodra de betonstop opgestart is, zal die zichzelf betalen. Om het in gang te zetten, moet er een systeem komen. “Dat minister Schauvliege de discussie daarover opstart, is goed”, schrijft Natuurpunt-directeur Chris Steenwegen in een opiniestuk op De Standaard. Ze wil planschade optrekken van 80 naar 100 procent, en de meerwaarde van grond door een bestemmingswijziging niet voor maximum 30 maar 50 procent afromen. “Dat moet nog hoger”, vindt Steenwegen, “want door planbaten en -schade in evenwicht te brengen, krijg je als overheid een fonds om slecht gelegen bouwgrond op te kopen.” Ook zou het speculatie op landbouwgrond tegengaan.


Handel in varkensrechten speculatiever dan ooit

07-11-2016 - 2 reacties Fosfaatrechten in de melkveehouderij hebben aan betekenis verloren, nu ze pas worden ingevoerd als de fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij onder het fosfaatplafond is gedaald. Toch is de prijs van varkensrechten niet gedaald. Voer voor speculatie.

Van uitstel komt afstel. Dus zou je verwachten dat de prijs van varkensrechten keldert, nu de handel in fosfaatrechten met melkveehouders nog onzekerder is geworden. „Maar dat is tot op heden (25 oktober [red.EC]) niet gebeurd”

Meer: pigbusiness.nl/nieuws/5330/…


Kamerbrief Nadere invulling van het stelsel van #fosfaatrechten voor melkvee

03-03-2016 - 76 reacties Het is een lange brief geworden, hier de tekst betreffende de #fosfaatrechten:

Zoals ik uw Kamer reeds heb gemeld (Kamerstuk 33 979, nr. 102), heeft het CBS
de fosfaatproductie 2015 geprognotiseerd op 176,3 miljoen kilogram. Dat is 3,4
miljoen kilogram boven het fosfaatplafond in de derogatiebeschikking. Dat
betekent dat op basis van deze cijfers de fosfaatproductie in de melkveehouderij
met 4% moet worden gereduceerd. Het definitieve cijfer wordt voor aanstaande
zomer verwacht, maar zal niet leiden tot een andere conclusie dan dat het plafond
is overschreden.

Gezien de overschrijding van het plafond zal Nederland, om de huidige derogatie
te kunnen behouden, aan de Europese Commissie de garantie moeten geven dat
op korte termijn maatregelen worden genomen om de fosfaatproductie weer
onder het plafond te brengen. De introductie van wettelijk verankerde
productiebegrenzing voor de melkveehouderij is de enige manier om die garantie
te geven. Bij brief van 2 juli 2015 is uw Kamer geïnformeerd over het voornemen
van het kabinet om een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee te introduceren
en daartoe een wijziging van de Meststoffenwet voor te bereiden.
Over de uitwerking van het stelsel van fosfaatrechten heeft de afgelopen periode
overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de melkvee- en zuivelsector
en van maatschappelijke organisaties, te weten LTO Nederland, de Nederlandse
Zuivelorganisatie (NZO), het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Netwerk GRONDig en Stichting Natuur en Milieu (SNM). De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft lange tijd aan dit overleg deelgenomen.

Het stelsel van fosfaatrechten heeft tot doel te borgen dat de nationale
fosfaatproductie beneden het fosfaatproductieplafond wordt gebracht. Het stelsel
heeft ingrijpende effecten voor de ontwikkeling van de melkveehouderij, zowel op
het niveau van de sector als op dat van individuele bedrijven. Het gezamenlijke
doel is het stelsel zo in te richten dat de prikkels die er van uit gaan sturen op de
gewenste ontwikkelrichting. Dat betekent in ieder geval dat de melkveehouderij
het grondgebonden karakter voor de toekomst moet behouden en versterken
conform de Algemene Maatregel van Bestuur grondgebonden groei
melkveehouderij. Met partijen is besproken hoe gewenste ontwikkelingen zoveel
mogelijk gestimuleerd en ongewenste ontwikkelingen zoveel mogelijk voorkomen
kunnen worden.

Toekenning van rechten
In de Meststoffenwet zal worden vastgelegd dat bedrijven alleen fosfaat mogen
produceren – en dus alleen melkvee mogen houden – als zij over voldoende
rechten beschikken. Bij de introductie van het stelsel krijgen bedrijven met
melkvee een hoeveelheid fosfaatrechten toegekend. Melkveehouders zouden
daarop kunnen anticiperen door in de periode tot de inwerkingtreding van de wet
extra melkvee aan te houden. Om dat te voorkomen heeft het kabinet op 2 juli
2015 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd die geldt als peildatum voor het
toekennen van fosfaatrechten. Bedrijven krijgen een hoeveelheid fosfaatrechten
toegekend die gelijk staat aan het aantal gehouden stuks melkvee op 2 juli 2015
– de datum waarop de introductie van het fosfaatrechtenstelsel aan uw Kamer is
aangekondigd – en de op de gemiddelde melkproductie per koe gebaseerde
forfaitaire fosfaatexcretie die volgt uit de Meststoffenwet (bijlage D bij de
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet). Groei van de veestapel die na 2 juli heeft
plaatsgevonden, wordt niet vertaald in fosfaatrechten. Ik heb daarover diverse
malen in uw Kamer gezegd dat groei van de melkveestapel na 2 juli 2015 in dat
opzicht voor risico en rekening van de melkveehouder is.
Cijfers wijzen uit dat de hoeveelheid rechten die wordt uitgedeeld op basis van de
melkveestapel op 2 juli 2015 te groot is om zeker te stellen dat het
fosfaatproductieplafond niet wordt overschreden. Dat betekent dat rechten
moeten worden afgeroomd, zoals eerder – zij het om andere redenen – is gebeurd
voor varkensrechten.

In dit kader zijn de mogelijkheden verkend om voor de toekenning van
fosfaatrechten terug te grijpen op een moment vóór 2 juli 2015. Dan valt
bijvoorbeeld te denken aan de gemiddelde fosfaatproductie van melkvee op een
bedrijf in 2014, omdat in dat jaar het totale fosfaatproductieplafond werd
aangetikt maar niet werd overschreden. Uitbreiding van de melkveestapel tussen
1 januari en 2 juli 2015 zou dan niet worden vertaald in fosfaatrechten. Mede op
basis van advies van de Landsadvocaat kom ik tot de conclusie dat het juridisch
niet houdbaar is om fosfaatrechten toe te kennen op basis van het aantal
gehouden stuks melkvee op een moment vóór 2 juli 2015, en daarmee
onderscheid te maken tussen bedrijven die recent wel of niet zijn gegroeid. Vóór
de genoemde brief aan uw Kamer was namelijk voor de sector onvoldoende voorzienbaar dat voor melkvee fosfaatrechten zouden worden ingevoerd.

Er bestaan geen precedenten op basis waarvan teruggaan naar een eerdere
peildatum zou kunnen worden beargumenteerd. Omdat iedere koe gemiddeld
evenveel bijdraagt aan de nationale fosfaatproductie, kan niet aannemelijk
worden gemaakt waarom het houden van recent verworven melkvee zou moeten
leiden tot een ongunstiger uitgangspunt voor de melkveehouder. Toch
teruggrijpen op een moment vóór 2 juli 2015 maakt aanzienlijke kans bij de
rechter te stranden op de fair balance toets in het kader van artikel 1 van het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ik wil dat risico, gezien de
gevolgen die het voor de sector zou hebben als dat zou leiden tot het verlies van
de derogatie, niet nemen. Er zullen daarom fosfaatrechten worden toegekend op
basis van de melkveestapel van 2 juli 2015.

Dat laat onverlet dat ik wel een mogelijkheid zie om bedrijven tegemoet te komen
die wel bijdragen aan de nationale fosfaatproductie maar niet aan het nationale
fosfaatoverschot. Extensieve, grondgebonden bedrijven zullen worden
gecompenseerd voor afroming van rechten die nodig is om de fosfaatproductie
onder het plafond te brengen.

Afroming van rechten
Zoals hierboven beschreven wil ik extensieve, grondgebonden bedrijven ontzien in
de afroming van rechten die nodig is om onder het fosfaatproductieplafond te
komen. Dat kan door extra rechten toe te kennen op basis van bedrijfsspecifieke
kenmerken. Ik ben daarom voornemens om melkveehouders die – op basis van
het aantal gehouden stuks melkvee op 2 juli 2015 en de fosfaatruimte op het
bedrijf op basis van de Gecombineerde Opgave 2015 geen fosfaatoverschot
hadden op hun bedrijf – voor een deel van de zogenaamde latente
plaatsingsruimte (dat is de grond die hoort bij het bedrijf maar die niet nodig is
voor aanwending van de fosfaatproductie van het bedrijf) extra rechten te
verstrekken.

Dat betekent wel dat de potentiele overschrijding van het plafond groter wordt en
daarmee ook de afromingsopgave. De afroming zal gebeuren op basis van een
generiek afromingspercentage zodat de productie die mogelijk is op basis van de
totale hoeveelheid fosfaatrechten in overeenstemming wordt gebracht met het
fosfaatplafond. Aan ondernemers zal hiervoor een redelijke termijn worden
gegeven.

Het effect van voorgaande is dat extensieve, grondgebonden bedrijven door de
toekenning van extra rechten voor latente plaatsingsruimte in enige mate worden
gecompenseerd voor de afroming. Intensieve bedrijven krijgen dat voordeel niet
omdat zij wel bijdragen aan het nationale fosfaatoverschot.

Zoals in een volgende paragraaf wordt toegelicht, kunnen rechten direct vanaf de
inwerkingtreding van het stelsel worden overgedragen. De overdracht wordt
geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bij iedere
transactie wordt een percentage van de overgedragen rechten afgeroomd. Er zal
een wettelijke voorziening worden getroffen om dit afromingspercentage bij
ministeriële regeling te kunnen vaststellen. Ik ben voornemens om het percentage
vast te stellen op 10%. De op deze wijze afgeroomde rechten vervallen om bij te
dragen aan de realisatie van het plafond. Vanaf het moment dat de
fosfaatproductie onder het fosfaatproductieplafond is, zal bij RVO.nl een faciliteit,
in de vorm van een fosfaatbank, worden gecreëerd om de afgeroomde rechten
opnieuw toe te delen. Toedeling zal gebeuren via een tender, waarvoor bedrijven
die voldoen aan nader te bepalen criteria zich kunnen aanmelden. Op deze wijze
verworven rechten kunnen niet vrij worden overgedragen.

De afroming bij overdracht van rechten draagt eerst bij aan de verlaging van het
productieplafond en daarna aan de ontwikkeling van bedrijven die voldoen aan de
nader te bepalen criteria. De mate van grondgebondenheid van bedrijven zal van
belangrijke betekenis zijn bij de toedeling van rechten door de fosfaatbank.
De reductie van rechten die nodig is om de fosfaatproductie onder het
fosfaatplafond te brengen, vindt deels plaats door afroming van rechten bij
overdracht, maar er zal ook sprake moeten zijn van een generiek
afromingspercentage voor alle bedrijven. Aan melkveehouders wordt bij de
introductie van het fosfaatrechtenstelsel kenbaar gemaakt met welk generiek
afromingspercentage zij rekening moeten houden. Vanaf 1 juli 2017 zal het
definitieve afromingspercentage worden vastgesteld. Daarbij wordt uitgegaan van
de dan beschikbare meest actuele gegevens over de feitelijke fosfaatproductie en
van gegevens over de hoeveelheid fosfaatrechten die is afgeroomd bij overdracht
van rechten sinds 1 januari 2017 en in dat jaar nog afgeroomd zal worden. Zoals
eerder gezegd moet op basis van huidige cijfers de fosfaatproductie in de
melkveehouderij met 4% worden gekrompen. Dat percentage wordt vermeerderd
met de mate waarin grondgebonden bedrijven en knelgevallen worden
gecompenseerd en verminderd met de hoeveelheid rechten die bij overdracht
wordt afgeroomd in 2017. Het afromingspercentage op bedrijfsniveau zal naar
verwachting hoger uitkomen dan 4% maar mag in elk geval niet hoger worden
dan 8%. Vanzelfsprekend is het de inzet om dat percentage zo laag mogelijk vast
te stellen.

Melkveehouders hebben ruim de tijd om de feitelijke fosfaatproductie in 2018 in
overeenstemming te brengen met de hoeveelheid rechten waarover zij na
afroming beschikken. Op die manier wordt geborgd dat de totale fosfaatproductie
in Nederland in 2018 in overeenstemming is met het fosfaatproductieplafond.

Overdraagbaarheid van rechten
Voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse zuivelsector is het van groot
belang dat bedrijfsontwikkeling kan blijven plaatsvinden. Een belangrijk element
van het stelsel van fosfaatrechten is dat rechten overdraagbaar zijn.
Fosfaatrechten zijn immers een voorwaarde om dieren te mogen houden en
zonder de mogelijkheid om rechten over te dragen kan geen bedrijfsontwikkeling
plaatsvinden.

Ik ben voornemens om de overdracht van fosfaatrechten voor melkvee op
vergelijkbare wijze te regelen als de bestaande praktijk voor de overdracht van
varkens- en pluimveerechten. Dat wil zeggen dat vraag en aanbod in de vrije
markt bij elkaar komen. RVO.nl registreert de hoeveelheid rechten per
melkveehouder. Overdracht van rechten moet in het register van RVO.nl worden
opgenomen. Na elk kalender jaar wordt beoordeeld of een melkveehouder over voldoende fosfaatrechten beschikt om zijn fosfaatproductie van melkvee te
verantwoorden, vergelijkbaar met de controle en handhaving van dierrechten
voor varkens en pluimvee.

Er zullen geen nadere eisen worden gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van
grondgebondenheid, aan de overdracht van rechten. Via de Algemene Maatregel
van Bestuur grondgebonden groei melkveehouderij is immers al geborgd dat
bedrijven met melkvee die de fosfaatproductie uitbreiden, over voldoende grond
moeten beschikken om een deel van de extra fosfaat binnen het bedrijf te kunnen
gebruiken en het overige deel van de extra fosfaat in zijn geheel moeten laten
verwerken. Over hoeveel extra grond de melkveehouder bij uitbreiding moet
beschikken, hangt af van hoe intensief een bedrijf is. Intensieve bedrijven moeten
over meer extra grond beschikken dan extensieve bedrijven.

Na de introductie van het stelsel van fosfaatrechten moet een melkveehouder die
zijn fosfaatproductie uitbreidt, verantwoorden over voldoende fosfaatrechten en
over voldoende extra grond te beschikken.
Zoals eerder beschreven wordt bij de overdracht van fosfaatrechten 10% van
deze rechten afgeroomd. Die afgeroomde rechten komen in eerste instantie te
vervallen om zodoende bij te dragen aan de noodzakelijke reductie van de
fosfaatproductie tot het plafond, en zullen vervolgens benut worden om rechten
beschikbaar te stellen aan bedrijven die aan nader te bepalen criteria voldoen.
Met deze afroming op overdracht wordt tevens speculatie met fosfaatrechten
tegengegaan. De uit de fosfaatbank verkregen rechten zijn, zoals gezegd, niet
overdraagbaar en mogen alleen worden benut voor de productie onder de
voorwaarden die bij de verkrijging van de rechten zijn gesteld.

Knelgevallenvoorziening
Het stelsel zal voorzien in een zeer beperkte voorziening voor knelgevallen.
Beperkt om te voorkomen dat er extra moet worden afgeroomd ten behoeve van
deze voorziening. Het gaat daarbij om nader te specificeren situaties, bijvoorbeeld
om ondernemers die als gevolg van ziekte van de ondernemer of als gevolg van
een dierziekte aantoonbaar minder melkvee hielden op de peildatum, en ook om
recent gestarte bedrijven die ofwel op de peildatum aantoonbaar onomkeerbare
financieringsverplichtingen zijn aangegaan ofwel waarbij de veebezetting op de
peildatum aantoonbaar hoofdzakelijk bestond uit jongvee dat bedoeld is voor
melkproductie op het bedrijf. Knelgevallen worden gedeeltelijk gecompenseerd.
Stimuleren van fosfaatefficiëntie

Zoals hierboven aangekondigd, wordt voor de toedeling van rechten gerekend met
op de gemiddelde melkproductie per koe gebaseerde forfaitaire fosfaatexcretie die
volgt uit de Meststoffenwet (bijlage D bij de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet).
Conform de brief van 2 juli 2015 is het de inzet om melkveehouders de
mogelijkheid te geven ontwikkelruimte te verdienen door het verhogen van de
fosfaatefficiëntie. Door het nemen van gerichte voermaatregelen kunnen
ondernemers de gemiddelde fosfaatexcretie op hun bedrijf tot onder de wettelijke
fosfaatexcretie brengen en zo ontwikkelruimte verdienen om binnen de op hun
bedrijf rustende fosfaatrechten meer melkvee te houden en meer melk te
produceren, zonder hiervoor extra fosfaatrechten te verwerven. In dezelfde brief is aangekondigd dat voor de bedrijfsspecifieke verantwoording het gebruik van de
Kringloopwijzer, wanneer deze privaat is geborgd, het meest voor de hand ligt.
Met de sector vindt overleg plaats over de precieze wijze waarop de
Kringloopwijzer zal worden geborgd en gehandhaafd, en de wijze waarop
eventuele overtredingen worden gesanctioneerd.

Inwerkingtreding van het fosfaatrechtenstelsel
Het stelsel van fosfaatrechten melkveehouderij is beoogd in werking te treden op
1 januari 2017. Vanaf die dag mogen melkveehouders niet meer fosfaat
produceren dan de hoeveelheid waarvoor zij over rechten beschikken.
Melkveehouders ontvangen in een beschikking rechten voor de hoeveelheid die zij
produceerden op 2 juli 2015 op basis van het aantal gehouden stuks melkvee en
forfaitaire fosfaatexcretie. Daarnaast zullen aan grondgebonden bedrijven rechten
worden toegekend voor een deel van de vrije plaatsingsruimte op het bedrijf, op
basis van gegevens 2015 zoals die zijn geregistreerd bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. Vanaf 1 juli 2017 zal het definitieve
afromingspercentage worden vastgesteld. Op die manier wordt geborgd dat de
totale fosfaatproductie in Nederland in 2018 in overeenstemming is met het
fosfaatproductieplafond.
(w.g.) Martijn van Dam
Staatssecretaris van Economische Zaken

De complete brief: rijksoverheid.nl/ministeries/…


Rabo's hoogste Risk-Manager stopt al voordat ze begonnen is!

31-12-2015 - 32 reacties Zo iemand zou toch wel uitermate geschikt geweest zijn voor juist deze functie?
Een Risico-Manager die het risico te groot vond! 😄
Kan vanavond zo in Herman Finkers zijn Oudejaars-conference.

Waarom Carin Gorter Rabo afzegde?
Het is zeer ongebruikelijk dat een beoogd bestuurder zich enkele dagen voor de formele benoeming alsnog terugtrekt. En dus is de speculatie niet van de lucht over de onverwachte mededeling dat Carin Gorter alsnog afziet van een baan als hoogste risicomanager bij Rabobank, amper drie maanden na de aankondiging.

fd.nl/economie-politiek/1133420/…


Toekomst voor de melk?

14-07-2015 - 19 reacties
De pagina van de melkproducenten
De wereldwijde zuivelmarkt is een val voor boeren en een fatale uitdaging voor de Europese Unie
André Pflimlin, 13 juli 2015

In de afgelopen weken ontdekken we dat er te veel melk, niet alleen de Europese markt, maar ook op de wereldmarkt! We kondigde aan het begin van september 2014 (1), maar de melkprijs was nog te hoog om dit bericht hoorde. De beperking quota's en het gewicht sancties in Noord-Europa en een mini droogte in Nieuw-Zeeland had geleid -zeer goed médiatisée- naar de eerste waarschuwing te wissen. Eind 2014, de koelkasten waren vol zuivelfabrieken aan de rand van Brussel, maar er was geen openbare voorraden, geen interventie, dus geen probleem. Dit is Rabobank (Crédit Agricole Nederland), die in het voorjaar 2015 dat de wereld zuivelmarkt zouden worden verzadigd tot de herfst of daarbuiten had aangekondigd. Het zojuist bevestigd eind juni (2) tot uitstel van de waarschijnlijke opleving in 2016. In feite, Nieuw-Zeeland, de prijzen van de melkpoeders stagneert rond 1800 tot 2000 € per ton sinds de zomer van 2014 viel Mei-oktober% op 7 juli, die overeenkomt met de 8ste opeenvolgende daling sinds eind maart, wanneer de nieuwe melk jaar gewoon opnieuw. Maar de productie van grote exporteurs is niet vertraagd. Noch in Nieuw-Zeeland, ondanks melkprijzen op de boerderij op 250 € per ton vorig jaar. Noch de Verenigde Staten waar de prijs van de melk aanzienlijk trager en minder sterk en waar de nieuwe wet op het waarborgen van zuivel marge is opgezet is gedaald. Noch in Europa, ondanks de gemiddelde melkprijs ongeveer € 300 per ton deze maand fondsen, ruim onder de kostprijs van de productie en het verbergen van de meest dramatische situaties. In de Baltische landen, in het bijzonder getroffen door de Russische embargo, de prijs van de melk minder dan 200 € per ton voor maanden; Dit voorjaar was het zelfs 160 -170 € / t in Litouwen voor de verkoop coöperatieve fokkers en 100 € in de open markt (3). Deze keer de Europese en Franse voorspellers niet meer ontkennen van de crisis. Het Europees Parlement is bezorgd over deze, de ministers van Landbouw, ook, maar de Ier Phil Hogan, de Europese commissaris voor Landbouw, blijft de crisis te ontkennen. In de hoop op een wonder, of kan een grote droogte aan de explosie aan het begin van september te vermijden? Serieuzer en ondanks een meer dan Poliss speech Mariann Fisher Boel, de nieuwe commissaris, na het intermezzo Dacian Ciolos, past perfect bij het kiezen van "een markt" van de Commissie, dus de "interne oorlog melk en externe "aangekondigd al in 2009.
Om de echte problemen van deze crisis te begrijpen, niet alleen een eenmalige hulp n gescheurd in Brussel, een stap terug, heroverwegen de strategische keuzes die daar meer dan 10 jaar en waarvan hebben gemaakt zien we de effecten van vandaag, maanden na het einde van de quota. Deze opmerking is dat samen te vatten en het actualiseren van de belangrijkste boodschap van ons boek over de zuivel in Europa gepubliceerd in 2010, na de 2009 staking van melk en opzegging van de dubbele binding van het EU-zuivelbeleid: de liberale marktmodel Industriële productie (4).
De risico's van deze deregulering was al aan de kaak gesteld door vele Europese overheden, maar altijd ontkend door de Commissie. Vandaag is het moment van de waarheid; Dit is ook het moment om uit te leggen wat er gaande is om echte veranderingen nodig voorstellen.

I. Waarom de wereldmarkt is er een lokmiddel voor de Europese boeren?

Onder rechtvaardigingen van de Commissie voor het verwijderen van de quota, de toegenomen mondiale vraag naar zuivelproducten was één van de belangrijkste argumenten, grotendeels overgenomen door grote private of coöperatieve Europese zuivel groepen. Geblokkeerd door quota voor 30 jaar heeft Europa marktaandeel verloren naar Nieuw-Zeeland, waar de export verdrievoudigd. Men moest terugkeren van kracht de Aziatische groeimarkten, vooral de Chinese Eldorado herwinnen. Deze eenvoudige en krachtige toespraak werd zelden gesteund door een vrij solide studie, terwijl hij nog fragiel ... Voor moeten we niet verwarren de ontwikkeling van het wereldverbruik in langdurige zuivelproducten en de wereldmarkt blijft marginaal en nog veel meer chaotische op de korte en middellange termijn.

A. De wereldwijde zuivelmarkt blijft marginaal in volume en vooral in waarde (5)

De productie en wereldwijde consumptie van melk is ongeveer 800 miljoen ton per jaar (780 miljoen ton in 2013) met een gemiddelde groei van 1,5 tot 2% / jaar, of 12 tot 16 ton / jaar.
De wereldwijde zuivelmarkt dekt slechts 7% van de totale productie van melk is 55 miljoen ton melkequivalent in 2013. Op enkele uitzonderingen na, is het een overschot markt, wordt het grootste deel van de productie wordt verbruikt in de landen of de vakbonden van de landen.
Het is een markt met een gemiddelde groei van 3 tot 4% per jaar sinds 2000, of ongeveer + 2 M t / jaar, maar met een hoge variabiliteit tussen producten en tussen jaren.
Gestandaardiseerde industriële producten zeer concurrerend vertegenwoordigen het grootste deel van de volumes (melkpoeders en wei, boter en verschillende ingrediënten). Kaas export echter sneller groeide de afgelopen tien jaar, wat neerkomt op een kwart van de tonnages in 2013 en aanzienlijk meer in waarde. Desondanks hebben de meeste recente Europese investeringen betreffen de droogtorens om het poeder te maken.
Drie exporteurs bieden meer dan 70% van de wereldmarkt. Ze hebben zeer verschillende productiemethoden en meer of minder gevoelig voor het klimaat gevaren of graanprijzen. Een goed of een slecht jaar in een van de drie of gedreven globale prijzen omhoogschieten.
New Zealand gemaakt grazing melk met zeer lage productiekosten, ( 2000 € / ha) (8).
Voor de EU, werd deze melk pakket op heel verschillende manieren vastgesteld volgens de EU-landen maar over het algemeen bedekt minder dan een kwart van de output eind 2014. Daarnaast contractualisering betreft leveringen, maar zonder enige garantie prijs. En als de officiële interventieprijs werd teruggebracht tot € 215 per ton melk-eq, ruim onder de drempel van de overleving, de Europese melkveehouders beseffen dat er geen vangnet!
Maar de Commissie blijft stevig op zijn plaats: (9)
Hoewel alle indicatoren worden overgeschakeld naar rode sinds de zomer van 2014 zal de Europese Commissie niet horen praten over de crisis, laat staan ​​daagde de liberalisering van de Europese zuivelmarkt. Ze zegt dat ze alle instrumenten om de situatie te beheren en dat de melk pakket 'moet het mogelijk maken de boeren om zich te organiseren om deze moeilijke periode voorbij. Nu de boeren zijn zich terdege bewust dat noch de producentenorganisaties of aanbestedende prijzen geconfronteerd met een wereldmarkt geleverd op alle gevaren kunnen brengen; Eerste klimatologische gevaren steeds vaker en ernstiger; financiële speculatie aan de kaak, maar niet onder controle, maar ook de sociale en ecologische dumping, genegeerd door de WTO
Ondanks de oprichting van het observatorium van de zuivelmarkt, de Commissie navigeert inziens voorbij aan de situatie van de bestanden sinds 2014- -considérables end niet doorgegeven door de zuivelfabrieken. Ze "gelooft" in zelfregulering door de prijs, en anticipeert op een lichte groei in 2015 (1,2%) en zelfs een terugkeer naar evenwicht in 2016! Maar verschillende landen hebben hun leveringen van 5 mei gestegen tot 10% ten opzichte van de 2014 opnemen, ondanks een daling van de melkprijs met 30% (10)
De Commissie negeert, dat voor de periode 2014-2018, de Verenigde Staten bieden hun boeren een echte marge van garantie op voedsel kosten van die wordt gedekt door de staat. En in datzelfde zeer liberaal land, kan de Staat zuivelproducten kopen in grote hoeveelheden, indien nodig voor voedselhulp met een budget tweemaal de landbouwbegroting. Net zoals ze lijkt zich niet bewust dat de meeste grote landen beschermen hun zuivelmarkt en producenten, waaronder China, India, Japan, Zuid-Korea, Canada en vele anderen.
De Commissie blijft doof voor de recente kritiek op de leiding en het beheer van het zuivelbeleid, maar ook op het ontbreken van impactstudies op vee regio's in achtergestelde gebieden, perifere en de bergen te zijn, critici in juli 2015 (12) vernieuwd door het Comité van de Regio's in 2013 en 2015 (11) en door het Europees Parlement. Beoordelingen van de Rekenkamer en het Europees Economisch en Sociaal Comité dat de Commissie reeds had geveegd in 2009 ten behoeve van de prioritaire markt.
Dit alles toont aan dat de organen van het Europees Parlement en -RAAD bestuur van betaalbaar maakte een onredelijke inzet, door het onderschrijven van de voorstellen van de Commissie, de liberalisering van de zuivelmarkt. In anticiperen op de WTO stille later omgedoopt since- koste van de producenten en zonder geloofwaardige werkgelegenheid impactstudie, het landelijke leven, milieu en ruimtelijke ordening, maar ook voor de voedselzekerheid van de Europeanen . En dit ondanks de arrestaties en de eerdere beoordelingen!

IK IK. De ontwerp-vrijhandelsakkoord blik nog meer destructieve

Gezien de impasse in de WTO, waar de handel onderhandelingen lijken te transparant en democratisch zo gemakkelijk te blokkeren, de Verenigde Staten nu een beroep doen op meer discrete bilaterale overeenkomsten met een trans-Pacific verdrag om de expansie van China te controleren, en een trans-Atlantisch Verdrag op Euro-Amerikaanse normen op te leggen in de wereldhandel. Deze overeenkomsten trachten ook de verwijdering van alle douanerechten en andere bescherming van niet-tarifaire en toegang tot overheidsopdrachten in alle sectoren.
De lopende onderhandelingen over de vrijhandelsakkoorden EU-VS tonen aan dat de Commissie en de Raad verder in de verkeerde richting, akkoord te gaan met de afschaffing van de tarieven voor landbouw en voeding te bespreken, alsook harmonisatie van de sanitaire regels met een zeer krachtig en veel beter uitgerust landen voor dit soort onderhandelingen die de EU 28. geschiedenis laat duidelijk zien dat dit land altijd in staat om haar activa te beschermen en te extraheren concessies van anderen is geweest. Morgen zal het geval voor GGO's, met hormonen behandeld rundvlees, het einde van de benamingen van oorsprong ten gunste van de merken zijn ...
Dit project omvat ook een geschillenregeling clausule Beleggers VS door private arbitrage (ISDS); clausule onverenigbaar met de soevereiniteit van staten. Echter
De Commissie heeft reeds een Memorandum of Understanding van hetzelfde type met Canada (AACC). Ten aanzien van de discussie met de Verenigde Staten (TTIP) het Europees Parlement heeft duidelijk tegen deze vorm van particuliere arbitrage besproken door de Commissie. Toch zou hij niet de landbouw en voedsel van de ontwerp-overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten.
Europa is ook hetzelfde voor de West-Afrikaanse land door het opleggen van de EPA's (Economic Partnership Agreements) (13), die ook voorzien in de verwijdering van de tarieven, met inbegrip van de melkpoeder en het verbod om te herstellen, het voorkomen van de ontwikkeling van de melkveehouderij in deze grote gebied van de Sahel, het risico van verdere destabilisatie van het voordeel van AQIM en Boko Haram extremisten.
Toch is het voorbeeld van de zes landen in Oost-Afrika, met inbegrip van Kenia en Rwanda toont aan dat de oprichting van een douanerecht van 60% op de invoer van melkpoeder sinds 2004 krabbelde de De melkproductie van zeer kleine kuddes, het mogelijk maakt om de toereikendheid van deze landen binnenkort te overwegen.
Europa zou veel beter geadviseerd door overwegen politieke en economische samenwerkingsovereenkomsten met de mediterrane landen die land en water om zelfvoorzienend in melk te missen, maar hebben gas en olie zijn. Deze overeenkomsten geven meer zicht op onze export om te wedden op de Chinese markt, zodat er meer zekerheid voor onze producenten, als voor de inwoners van deze landen aan de poorten van Europa.
Zal hij winnaars in deze race naar liberalisering?
Naast financiering en multinationals van het internet die alles te winnen in deze gratis-globalisering hebben, agribusiness sector is ook een belangrijke speler.
De zuivelindustrie en LPNs in een meer algemene en handel zijn in het bijzonder gemobiliseerd voor deze gratis handelsoverleg, met name in Brussel. Hun Europese federaties oefenen een zeer sterke lobby van de Commissie en het Europees Parlement. Volgens CEO (14) de agribusiness sector alleen al zou mobiliseren zoveel lobbyisten als alle andere industriële sectoren gecombineerd.
Analyse van de marges in Frankrijk (FranceAgriMer) en Europa blijkt duidelijk dat het delen verandert marges ten koste van de producenten decennia. Het toont ook aan dat de volatiliteit van de prijzen het grootst is voor de producenten, verwerkers en tussenschakel voor laag voor retailers. Want er is slechts een kleine invloed af aan consumenten. Daarom is de volatiliteit van de prijs van de melk veilig is of eerder gunstig voor de distributeurs. Dit is ongeveer dezelfde voor de converters, een tussenniveau. (15)
Het feit dat 60% van de EU-melk wordt opgehaald en verwerkt door de coöperaties niet deze verdeling van de marges en de risico's te veranderen. Zuivelcoöperaties met een groter aandeel van melkpoeder in hun product mix als prive zijn nog kwetsbaarder voor schommelingen in de prijzen op de wereldmarkt.
Verdere consolidatie op Europees niveau van COPA (producentenverenigingen) met COGECA (verwerking coöperaties), voorkomt autonome uiting van duidelijke en producenten. Dus COPA-COGECA was een van de eerste die mede te ondertekenen een pleidooi voor vrijhandelsakkoorden. Kappen van dezelfde verwarring zien we in Frankrijk, de FNSEA.

III. Stel de juiste vragen, mensen en gebieden te ontmoeten

Men kan alleen maar betreuren het gebrek aan uitgebreide studies op de markten en de consumenten van morgen echt rekening houdend met de context en culturen. Belangrijke internationale organisaties zijn tevreden met trends oversteken van de veranderende demografie, verstedelijking en de gemiddelde levensstandaard te breiden, om te concluderen dat de vraag naar dierlijke producten zal doublet 2050 ... En zelfs als de trend werd gecontroleerd in de tijd, kunnen we laten de markt en traideurs beheren van de totale fit tussen productie en consumptie, zonder het risico van rellen en 2008. Noch FAO noch de G7 of G20 n 'nam concrete verbintenissen aan te pakken! Deze instanties veroordelen speculatie op voedingsproducten, moeten ze erkennen dat buffervoorraden publiek voor voedsel nietjes, maar doen niets in te voeren, of om voedselsoevereiniteit van de ontwikkelingslanden te bevorderen.

Het zou voor Europa om het goede voorbeeld. Maar in Brussel beheert, regelt het, je beheersen fel onderhandelen over compromissen tussen nationale egoïsme zoals blijkt Griekse of die van migranten gevallen. En de politieke, economische en sociale denken lijkt vooral onderworpen aan de wetten van de markt en de utopie van perfecte concurrentie, waarbij mensenlevens te negeren en te malen!
Ook voor impactstudies om beleidskeuzes te informeren, research tools conditioneren vaak het antwoord, een veld die ofwel te breed of te smal, zonder schalen naar verschillende niveaus te integreren controleren dat er geen tegenstelling tussen individuele belangen en het algemeen belang.
De macro-economische modellen hebben tot doel de "mondiale welvaart" te optimaliseren, zodat de eerste die van de consumenten die het meest talrijk. Maar de waarneming van feiten gaat vaak tegen de simulatie resultaten. Dus, in Canada, ondanks een quotasysteem in de plaats voor 40 jaar en een melkprijs geïndexeerd aan de kosten van de productie, de prijzen van zuivelproducten voor consumenten waren niet verschillend van die van de Verenigde Staten voor de periode 2000 2008 (16) Naast deze modellen is er een groot aantal veronderstellingen en parameters die een gevoeligheidsanalyse zover aanwezig, vaak moeilijk te interpreteren. Toch is het op dit type van onderzoek dat de strategische keuzes in Brussel en Washington (vooral voor TTIP) zijn.
Omgekeerd op de boerderij niveau, kan de analyse van het inkomen van de Europese melkproducenten door de RICA ons vergrendelen in nauwe economische vergelijking, gedecontextualiseerd, alle dingen gelijk, dat kan verergeren van de concurrentie tussen regio's en landen, tenminste als deze studies niet zijn gebaseerd op een grondige kennis van de boerderijen en hun omgeving. Deze wedstrijd de race om het volume van een standaard melk onvermijdelijk stimuleren zonder rekening te houden van de naburige boeren, het landelijke leven, de verwachtingen van de consum-acteurs burgers en alle gerelateerde publieke goederen. Deze nog steeds niet versleuteld, hebben ze geen wegen in de huidige keuze bij het bedrijf en de sector.

Tussen deze twee soorten studies, is er als een vacuüm ruimte wordt gelaten voor overtuigingen, met inbegrip van de deugden van de interne markt, zoals gepredikt door Mariann Fisher Boel Deense, commissaris voor Landbouw verantwoordelijk voor de aansturing van de output van de melkquota . Vandaag is het voor iedereen duidelijk dat het dubbel verkeerd. Eerst op de zachte landing en zelfregulering van de productie door de markt sinds 2015, de meerderheid van de boeren nog steeds te produceren op een verlies omdat ze niet hebben geen keus, zelfs als ze weten en er zullen altijd meer concurrentie dan ze op deze indicator van partiële en vooringenomen inkomen. Dan op de Europese productie model om de wereldmarkt te veroveren: de Deense melkveehouders zijn geworden wereldkampioenen voor de productiviteit in ton melk per gezin werknemer, maar de laatste van de Europese klasse van inkomen. Erger nog, veel van hen werd de veroordeelden bankiers, die geen andere keuze dan te blijven om meer koeien in een zeer modern bedrijf dat behoort tot hen melken.
Phil Hogan Irish, niet zal vechten tot de Deense model te verdedigen, maar blijft ruim binnen de liberale lijn en in concurrentie logica van de Commissie, denkt stilletjes dat Ierse boeren meer dan anderen zullen weerstaan.

Zoals zo treffend Edgar Morin (17) "Technocracy en het concurrentievermogen zijn de twee pijlers van onze samenlevingen, de eerste onbekende mensen, de tweede manipuleert"

Conclusies en voorstellen

The World Market inzet gemaakt door Brussel en veel van onze zuivelfabrieken is een dwaas spel voor de Europese melkproducenten. 'Unlocking de Europese groei van zuivel tot een onvoorspelbare wereldwijde markt te veroveren, in toenemende mate speculatief en waar alle opnames zijn toegestaan, met inbegrip van de sociale en ecologische dumping (18) is een weddenschap niet alleen verdedigen gezicht kwekers, maar ook te maken met alle Europese burgers en consumenten.
Maar het is ook een grote bedreiging voor de samenhang van de Europese Unie. Door het programmeren van een wilde en suïcidale concurrentie tussen boeren, tussen regio's en tussen de landen in Europa te heterogeen, het bevordert de uitsluiting en de opkomst van anti-Europese extreme. (19)

Waar drie hervormingsvoorstellen die veel verder gaan dan de zuivelsector alleen:
Het moet eerst richten op de Europese markt met producten met een hogere toegevoegde waarde voor de meeste van onze productie. Het moet ook overeenkomsten onderhandelen met vaste plant onze buren in het zuidelijke Middellandse Zeegebied voor de volumes en semi-gegarandeerde prijzen zoals "melk tegen gas + olie" Ze zijn al onze belangrijkste klanten en partners, ook buiten de sector Landbouw.
Hij moet nee zeggen, heel duidelijk, om ons te bevrijden en de EU-Canada handelsovereenkomsten voor de landbouw en voedsel, maar ook nee te zeggen tegen de EPA's naar West-Afrikaanse landen in staat te stellen de ontwikkeling van hun melkproductie en niet verdrinken met onze overtollige en handelsovereenkomsten kortzichtig.
We moeten terug naar de politieke en strategische keuzes die door de Commissie gestart voor twee decennia en blijft ondanks een heel andere mondiale context, in toenemende mate onvoorspelbaar: terrorisme, migranten, werkloosheid, voedselonzekerheid, gekke financiën en schulden van staten, uitputting natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering.


De melkveehouderij is in de ban van speculatie

23-06-2015 - 26 reacties Het is duidelijk: de melkveehouderij is in de ban van speculatie. Boeren breiden als gekken uit, voorsorterend op een beperking die er in hun ogen hoe dan ook zal komen. Ze hopen zodoende de beste uitgangspositie te creëren als Den Haag ingrijpt. ,,Die spectaculaire groei heeft ons verrast”, zegt Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland. ,,Boeren zijn ambitieuzer dan we hadden verwacht.”

Alles wijst op een stelsel van fosfaatrechten in combinatie met de Kringloopwijzer. Die belonen boeren die zuinig omspringen met deze meststof. En een maximum aan het aantal koeien wijst men af: dat leidt tot een ratrace naar alsmaar meer melk producerende dieren die het jaar rond op stal staan.

Het zijn zeer complexe, juridisch getinte onderhandelingen met grote belangen tussen groepen boeren. Als de snel groeiende melkveebedrijven worden ontzien, worden bedrijven met nog volop fosfaatruimte gedupeerd. Een dergelijke tegenstelling is ook te maken tussen de extensieve grondgebonden melkveehouderij in Noord-Nederland en de intensieve melkveebedrijven in Noord-Brabant. LTO ziet daarnaast het liefst een systeem waarbij de productierechten een zo laag mogelijk waarde krijgen. ,,Want dure rechten benadelen onze concurrentiepositie”, zegt Romijn.

Door DIRK VAN DER MEULEN

Lees hier het complete artikel: lc.nl/plus/…


Geen explosieve stijging melkleveringen door afschaffing melkquota

06-06-2015 - 0 reacties Behalve in Nederland doet de rest van Europa het rustig aan:

De afschaffing van de Europese melkquota op 1 april van dit jaar heeft vooralsnog niet geleid tot een explosieve toename van de melkleveringen die een aantal waarnemers voorspeld hadden. De prijsnotering voor zuivelproducten is ondertussen echter bijzonder laag. Zo bereikte de beursbarometer op de zuivelveiling Fonterra deze week het laagste niveau sinds 2009. Dat staat te lezen in het Boerenbondblad Boer en Tuinder.
In de maand april daalden de melkleveringen in Duitsland met 1,3 procent en in Frankrijk met 3 procent. Beide landen zijn goed voor 40 procent van de Europese melkproductie. In ons land werd er in april een beperkte stijging genoteerd van de melkproductie met 0,5 procent in vergelijking met april 2014. De eerste drie maanden van 2015 daalde de Europese melkproductie reeds met 1,3 procent.

De internationale zuivelmarkt blijft geconfronteerd met veel onzekerheid en speculatie. Ondanks het wegvallen van een aantal afzetmarkten, is de export van de Europese zuivelproductie door de gunstige euro-dollarverhouding in het eerste kwartaal van 2015 lichtjes toegenomen. De Ruslandboycot en het wegvallen hierdoor van een belangrijke kaasmarkt blijft echter zwaar wegen op de handel. Bovendien is de afgelopen maanden ook de Chinese zuivelimport drastisch teruggelopen.

Bron: deredactie.be/cm/vrtnieuws/…


Prijsspeculatie snijmaïs begonnen

06-09-2014 - 174 reacties Hoewel er nog niet wordt gehandeld in verse maïs, wordt er al wel voorzichtig gesproken over prijzen. Prijzen die worden genoemd liggen rond 50 euro per ton bij een drogestofpercentage van 30 procent, franco thuis.

Dat meldt maiscoach.nl/ De oogst komt dichterbij. Verwachting is dat de oogst in het zuiden van het land rond half september begint.

Aangezien het prijsniveau van granen niet hoog is, zal het overgrote deel van de maïs worden gehakseld.

Minder handel
De handel in kuilmaïs loopt langzaam terug. De prijs varieert, afhankelijk van de kwaliteit, tussen de 62 en 70 euro per ton, franco thuis, exclusief btw.

Bron: nieuweoogst.nu/scripts/edoris/…


Openheid overleg fosfaatbeleid.

27-08-2014 - 42 reacties Is er voldoende openheid over het overleg/besluitvorming tav het fosfaatbeleid? Is er voortijdig inzicht voor melkveehouders in het verdere "advies" dat LTO NZO Voerbedrijven e.a. gaan geven aan de straatsecretaris?
Jeanet Brandsma geeft aan dat deze week binnen LTO met provinciale mestdeskundigen over invulling van het nieuwe mestbeleid gesproken gaat worden. Welke resultaten komen hieruit en worden deze besproken met NZO. Of is er weer een situatie mogelijk met handel met voorkennis ??
Wanneer leggen de convenantpartners meer druk bij Sharon Dijksma om snel met duidelijke wetgeving te komen.
De melkveehouderij dient snel duidelijkheid te krijgen om hernieuwde speculatie met dieraantallen en historische rechten uit te bannen. Producenten die hun poduktievolume op de huidige marktsituatie (Poetin-boycot) willen aanpassen mogen hiervan niet de dupe worden.
Lijkt me goed dat de convenantparners deze plicht serieus nemen.