Schouten

Schouten is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Schouten en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Schouten nieuws

Schouten komt met onderbouwing excreties

13-08-2019 - 0 reacties Minister Carola Schouten van Landbouw heeft, op verzoek van de vaste kamercommissie voor Landbouw, de rekenregels en uitgangspunten voor de actualisatie van de excretieforfaits gepubliceerd, die per 2020 zouden moeten gaan gelden. Vandaag is de laatste dag dat deze excreties ter inzage liggen.


Stelling: Goede zaak dat Schouten meer aandacht wil voor streekproduct

07-08-2019 - 0 reacties Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil een speciale handelsmissie in eigen land organiseren om meer bekendheid voor streekproducten te genereren en korte (voedsel)ketens te stimuleren.


Partij voor de Dieren stelt Kamervragen over ‘zwientie tikken’

07-08-2019 - 0 reacties De Partij voor de Dieren wil van minister Schouten weten of zij ‘het treiteren van varkens ter vermaak’ verantwoord vindt. De partij heeft Kamervragen gesteld, nadat afgelopen zaterdag tijdens Dicky Woodstock deelnemers zwijntjes probeerden te tikken.


"Speciale handelsmissie door provincies voor meer bekendheid van het streekproduct"

06-08-2019 - 0 reacties Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse streek- en regioproducten vergroten en de afzet ervan bevorderen. Het plan is om – in samenwerking met de provincies – een speciale handelsmissie in eigen land te organiseren om streekproducten bekender te…


Iveco Trakker 8×8 voor Van Doorn Infra

06-08-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

Van Doorn Infra B.V. heeft onlangs een IVECO 8×8 Trakker in ontvangst genomen uit handen van Gerwin Buijtels, Rayonmanager Sales bij locatie IVECO Schouten Veghel. P.Ruizeveld B.V. uit ’s-Gravendeel verzorgde de kippertrailer en MW Design heeft de cabine gespoten. IVECO regelde de chassis met meegestuurde achteras, maar ook een berg aan accessoires (beugels, lampen en camerasysteem). “Het is een werkauto, maar het is ook hét paradepaard voor Van Doorn Infra. Het geeft een geweldig gevoel om deze dikke wagen te mogen verkopen”, aldus een enthousiaste Gerwin Buijtels. Na verschillende proefritten, met wagens van verschillende merken, viel de keuze op de


Schouten op binnenlandse handelsmissie voor streekproducten

02-08-2019 - 0 reacties


Schouten gaat streek- en regioproducten bevorderen

02-08-2019 - 0 reacties De Nederlandse streek- en regioproducten verdienen meer waardering en een grotere afzet. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.


Schouten gaat streek- en regioproducten bevorderen

02-08-2019 - 0 reacties De Nederlandse streek- en regioproducten verdienen meer waardering en een grotere afzet. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.


Schouten gaat streek- en regioproducten bevorderen

02-08-2019 - 0 reacties De Nederlandse streek- en regioproducten verdienen meer waardering en een grotere afzet. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.


Schouten wil meer waardering voor streek- en regioproducten

02-08-2019 - 0 reacties Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil een speciale handelsmissie in eigen land organiseren om meer bekendheid voor streekproducten te genereren en korte (voedsel)ketens te stimuleren.


Schouten zet zich in voor streek- en regioproducten

02-08-2019 - 0 reacties 'De waardering voor streek- en regioproducten moet vergroot worden en de afzet van deze producten moet beter', zo meldt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) vrijdag 2 augustus. Om dit doel te bereiken, wil ze een handelsmissie in eigen land organiseren. Daarnaast wordt knellende wet- en regelgeving aangepakt.


Tijdelijke vrijstelling Benevia tegen trips in prei

30-07-2019 - 0 reacties Akkerbouwers en tuinders mogen tot eind oktober het middel Benevia gebruiken in de bestrijding van tabakstrips in de onbedekte teelt van prei. LNV minister Schouten heeft hiertoe een tijdelijke vrijstelling verleend voor 120 dagen.


Partij voor de Dieren stelt voor 412.500 euro vragen aan minister over hitte

30-07-2019 - 0 reacties Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft maar liefst 110 Kamervragen gestuurd aan minister Carola Schouten van LNV en minister Ferd Grapperhaus van Justitie & Veiligheid over de dode varkens en kippen, afgelopen week tijdens de hitteperiode.


Partij voor de Dieren stelt voor 412.500 euro vragen aan minister over hitte

30-07-2019 - 0 reacties Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft maar liefst 110 Kamervragen gestuurd aan minister Carola Schouten van LNV en minister Ferd Grapperhaus van Justitie & Veiligheid over de dode varkens en kippen, afgelopen week tijdens de hitteperiode.


Geen aanvullende mestmaatregelen bij droogte

29-07-2019 - 4 reacties De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft landbouwminister Carola Schouten geadviseerd om, bij een nieuwe droogteperiode, geen aanvullende mestmaatregelen af te kondigen.


'Ophalen visies mestbeleid is zeer grondig gebeurd'

29-07-2019 - 6 reacties Het mestbeleid kan nog eenvoudiger dan de denkrichtingen die landbouwminister Carola Schouten uiteen heeft gezet in een Kamerbrief, zegt Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en Waterkwaliteit. Hij ziet een doelgericht beleid niet als een tegenstelling van risicogericht beleid.


Nieuw mestbeleid Schouten hinkt op vier gedachten

27-07-2019 - 79 reacties Bij de herziening van het mestbeleid gaat minister Carola Schouten (LNV) uit van vier denkrichtingen. Hierbij variëren de mogelijkheden tussen een eenvoudig stelsel met generieke maatregelen tot bedrijfsspecifieke maatregelen met een hoge nutriëntenefficiëntie.

De landbouwminister heeft de Tweede Kamer deze week een update gegeven van het proces dat moet leiden naar een eenvoudiger en doelmatiger mestbeleid. In de Kamerbrief zet zij, zonder een voorkeur uit te spreken, vier denkrichtingen uiteen die zijn ontstaan na een inventarisatie van meningen en visies die leven bij betrokken boerenorganisaties, natuurbeschermers en (bodem)specialisten.

‘Nu is het tijd om het net op te halen en de aangedragen ideeën en voorstellen te ordenen, te verkennen en verder uit te werken’, schrijft Schouten.

Vier denkrichtingen
De bewindsvrouw onderscheid kort samengevat de volgende denkrichtingen voor een toekomstig mestbeleid:

Het wordt een uitdaging om doelen te bereiken

DEELNEMERS AAN HET LANDELIJK BESTUURLIJK OVERLEG
1. Eenvoud: een simpel, generiek stelsel. Voor iedereen geldt hetzelfde. De lust, maar ook de last wordt verdeeld over de sector. Dit leidt tot een lage uitvoeringslast.
2. Risicogericht: beleid wordt toegespitst op wat waar nodig is, dit geeft elders ruimte. Zo kan beleid worden toegespitst op gebieden waar een opgave ligt, omdat het risico van uitspoeling daar het grootst is. Of op bedrijven met een mestoverschot.
3. Doelgericht: een ondernemer wordt beoordeeld op het al dan niet behalen van een doel. Meten en monitoring en het tijdig in kunnen grijpen bij mogelijke achteruitgang is hierbij van belang.
4. Bedrijfsspecifiek: een ondernemer wordt gestimuleerd in en beoordeeld op zijn bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld het zeer efficiënt omgaan met nutriënten. Hoe meer hij doet om het risico op uitspoeling te voorkomen, hoe meer ruimte hij krijgt om te ondernemen.

Het toekomstig mestbeleid zal vermoedelijk een mix zijn van de vier denkrichtingen, onderdelen van het huidige beleid of een meersporenbeleid, zo schrijft Schouten. De verschillende mogelijkheden voor een toekomstig mestbeleid wil de minister nog deze zomer zowel door de praktijk als door de wetenschap laten beoordelen.

Praktijkbeoordelingen
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat de denkrichtingen toetsen aan de doelen van het mestbeleid en de realisatie van de kringloopvisie. Een praktijkbegeleidingsgroep van tussen de vijftig en zestig boeren gaat de verschillende visies beoordelen vanuit de praktijk.

Daarnaast gaat de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) op verzoek van de minister een overzicht geven van maatregelen die in vergelijkbare EU-lidstaten worden genomen, in kader van de implementatie van de Europese Nitraatrichtlijn.

Vooruitlopend op het nieuwe mestbeleid heeft Schouten besloten de gebruikelijke vijfjaarlijkse evaluatie van de Meststoffenwet nu niet in gang te zetten. De laatste uitgebreide evaluatie is begin 2017 door het PBL uitgebracht. Deze evaluatie speelde een rol bij het tot stand komen van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Formeel zou de volgende evaluatie uiterlijk begin 2022 aan de Tweede Kamer moeten worden aangeboden. Deze zou dan kunnen dienen voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

'Evaluatie komt te vroeg'
Schouten vindt die evaluatie, gezien de lopende herbezinning van het mestbeleid, te vroeg komen. Haar doel is om de volgende evaluatie die voor 2027 gepland staat, naar voren halen. In november komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nog wel met een rapport dat de effectiviteit van het gevoerde mestbeleid op de verbetering van de waterkwaliteit analyseert.

In de Kamerbrief verwijst de minister ook naar de overeenkomst die LTO Nederland, Vereniging van drinkwaterbedrijven, Interprovinciaal Overleg en de ministeries van I&W en LNV in 2017 sloten om de uitspoeling in waterwingebieden te verbeteren.

Goed op weg
De gezamenlijke aanpak voor 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden is nu anderhalf jaar van kracht en is goed op weg. Tegelijkertijd wordt het nog een uitdaging om de gestelde doelen te bereiken, concluderen de deelnemers aan dit Landelijk Bestuurlijk Overleg.

Of de gezamenlijke aanpak leidt tot het halen van de doelen in alle gebieden, is nog onzeker. De vijf partijen spreken hun vertrouwen uit in het ingezette proces en de aanpak, maar willen de komende jaren de vinger strak aan de pols houden.

Dwingende maatregelen
Als de vrijwillige aanpak onvoldoende oplevert, legt het ministerie van LNV dwingende maatregelen op.

In totaal doen al 360 agrarische ondernemers met 8.200 hectare landbouwgrond mee in de 28 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden waar als eerste mee is gestart. Dat is 60 procent van het areaal in deze 28 gebieden. In de overige zes gebieden is de werving van deelnemers begonnen.

Streefdoel 80 procent boeren nog niet gehaald
LTO Nederland is samen met de Vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin), de provincies en de ministeries van I&W en LNV initiatiefnemers van het Landelijk Bestuurlijk Overleg. Dat wil gezamenlijk de agrarische nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden terugdringen. Het streven is dat 80 procent van de boeren in de 34 gebieden deelnemen. Dat is nu 60 procent. Regionale coaches bekijken tijdens keukentafelgesprekken samen met de ondernemers welke maatregelen het beste passen op het bedrijf. In een aantal gebieden zijn ondernemers ook al aan de slag gegaan met maatregelen. Ondanks de voortvarende aanpak is het volgens de partijen nog een uitdaging om het doel, een concentratie kleiner dan 50 milligram nitraat per liter in het grondwater, te halen. ‘Helaas zijn we nog niet waar we hadden willen zijn op dit moment, maar de koers is goed’, zegt Vewin-directeur Hans de Groene.


Extra geld naar natuur

26-07-2019 - 0 reacties De nationale parken in Nederland kunnen rekenen op een fikse subsidie van het kabinet, dat eenmalig 6 miljoen euro uittrekt.

Minister Carola Schouten van Natuur stelt voor de periode 2020-2022 zes miljoen euro extra beschikbaar voor de nationale parken. In Drenthe zijn drie Nationale Parken: het Dwingelderveld, de Drentsche Aa en het Drents-Friese Wold.


Mestexcretienormen voor vleesvee gaan in 2020 waarschijnlijk fors omhoog

25-07-2019 - 0 reacties Vleesveehouders krijgen in 2020 waarschijnlijk te maken met beduidend hogere normen voor dieren ouder dan 12 maanden die nooit een kalf heeft gehad en niet bestemd zijn om een kalf te krijgen. Dat blijkt uit de voorstellen die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft gepubliceerd voor een internetconsultatie. De normen voor de diercategorie 122 worden meer dan verdubbeld.


‘Alles uit de kast halen voor ontwikkeling van AVP vaccin’

24-07-2019 - 0 reacties Europa moet met spoed alles uit de kast halen om een vaccin te ontwikkelen tegen de Afrikaanse Varkenspest (AVP). De afwachtende houding binnen Europa leidt tot onnodig dierenleed. Dit stelt Frederieke Schouten, dierenarts bij Stichting Varkens in Nood.