Salderen

Salderen nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Salderen nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Salderen nieuws

Juridisch onderzoek extern salderen – update

06-06-2020 - 29 reacties Beste leden, Al een paar keer hebben we u op de hoogte gebracht van de vorderingen van ons gezamenlijk opgepakte juridisch onderzoek naar extern salderen. Inmiddels is er een brief van onze advocaat omtrent extern salderen naar de Gedeputeerde Staten (GS) van alle provincies gegaan; evenals naar de gedeputeerde met landbouw in de portefeuille per provincie en naar de secretaris van elke provincie. Daarnaast is de betreffende brief naar het Interprovinciaal Overleg (IPO) gestuurd. De brief is zowel per email als aangetekend verstuurd. We hopen spoedig reacties van de diverse provincies te ontvangen.


Extern salderen met stikstof in juni van start

12-05-2020 - 6 reacties Provincies zijn druk bezig met de uitwerking van het stikstofbeleid. Binnenkort wordt extern salderen mogelijk – zonder schotten om de agrarische sector. Het is lastig dat uit te leggen aan boeren, blijkt op een onlinebijeenkomst van provincie Flevoland. ‘We houden de hand aan de kraan’, klinkt het. Maar hoe precies, blijft onduidelijk.


Schouten: 'Extern salderen beperkt mogelijk'

24-04-2020 - 8 reacties De landbouwminister wil een meldingsplicht invoeren voor publieke en private partijen die stikstofruimte willen opkopen. De transactie kan alleen worden gedaan als de provincie toestemming geeft. Zo willen kabinet en provincies ongerichte en ongecontroleerde uitkoop van veehouderijen tegengaan.

Minister Carola Schouten van LNV wil dat bij extern salderen de initiatiefnemer verplicht wordt zich vooraf te melden bij de provincie over een voorgenomen aankoop. De provincies beoordelen of de aankoop past in de gebiedsvisie.

Schouten wil met de provincies afspreken op basis waarvan vergunningaanvragen met extern salderen kunnen worden toegekend of afgewezen.Verder wil de minister met de provincies afspraken maken over hoe leegstand op het platteland te voorkomen, door bijvoorbeeld sloop of herbestemming als voorwaarde voor extern salderen te stellen. Zo wordt het speculatief opkopen van stikstofruimte voorkomen.


Provincies zijn nog niet klaar met uitwerken van regels voor extern salderen

06-04-2020 - 5 reacties Extern salderen waarbij er bijvoorbeeld stikstofruimte van agrarische bedrijven wordt gekocht om andere projecten buiten de landbouw mee te realiseren, is op dit moment nog niet mogelijk, De provincies zijn nog met elkaar in gesprek over hoe de vergunningsregels om extern salderen mogelijk te maken eruit moeten zien.


Schouten wil verder met stikstofoverleg

04-04-2020 - 14 reacties Minister Schouten wil verder met het stikstofoverleg en hoopt dat het Landbouw Collectief toch weer aanschuift. “Ik doe hierbij een uitnodiging om toch weer te gaan praten”, zegt minister Carola Schouten van LNV naar aanleiding van het vastgelopen overleg met het Landbouw Collectief. “We moeten een uitweg vinden uit dit buitengewoon ingewikkelde stikstofdossier.


Externe saldering start niet zonder sectoroverleg

02-04-2020 - 1 reacties Voordat de regeling extern salderen in werking treedt, zullen de 12 provincies in Nederland met de betrokken sectoren, waaronder de veehouderij, in overleg treden. Dat verklaart het overkoepelende orgaan IPO vandaag, nadat de provincie Noord-Brabant gisteren toelichtte waarom er stikstofrechten buiten de eigen provincie zijn gekocht.


Stichting Stikstofclaim wijst ministerie en provincie op onrechtmatigheid in stikstofbeleid

19-11-2019 - 0 reacties Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben vorige week een brief ontvangen van de advocaten die de procedures voeren namens de stichting Stikstofclaim. In de brieven wordt respectievelijk de onrechtmatigheid van de ingevoerde Beleidsregels salderen en de voorgenomen wijziging van de Meststoffenwet onder de aandacht gebracht.


'Netto te benutten stikstofruimte is soms maar 20 procent bij extern salderen'

07-11-2019 - 1 reacties Extern salderen is oninteressant voor veehouders omdat de netto te benutten stikstofruimte soms maar 20 procent is. Dat maakt extern salderen veel te kostbaar. Dat zegt NVP-secretaris Aalt den Herder.


Waarom de boeren boos zijn op de provincies

14-10-2019 - 0 reacties De protestacties van boeren richten zich niet meer alleen op het kabinet en de Tweede Kamer, maar ook op de provincies. Die spelen een eigen rol in de stikstofcrisis. Hoe zit dat? Een korte uitleg.
Op 4 oktober maakte minister Schouten (ChristenUnie, Landbouw) bekend hoe ze er op korte termijn voor wil zorgen dat er minder stikstof terechtkomt in Natura 2000-gebieden. Centraal onderdeel van haar maatregelen was een reductie van de stikstofuitstoot in de landbouw. Doel was om weer bouwvergunningen te kunnen verlenen.
Daar komen de provincies in beeld: zij gaan over die vergunningen. De twaalf provincies stelden daarom op 8 oktober hun regels op voor het verlenen van vergunningen met toepassing van het zogenoemde salderen. De salderingsregels bepalen dat er per saldo geen stikstof bij mag komen. In een gebied moeten dus bronnen van uitstoot verdwijnen, om een nieuw project dat leidt tot een toename van de stikstofuitstoot mogelijk te maken.
Realiteit vs. vergunning
Voor het bepalen van de stikstofruimte die boeren kunnen verkopen als ze stoppen, ging Schouten in haar Kamerbrief van 4 oktober uit van de stalcapaciteit. Als een boer een stalcapaciteit heeft van 100 koeien (met bijbehorende uitstoot) en nu maar 90 koeien houdt, kan de boer toch stikstofruimte voor 100 koeien verkopen.
De provincies gaan in hun afspraken van 8 oktober een stap verder: zij gaan uit van het feitelijke aantal koeien, in dit geval dus 90. De boer verliest in de regels van de provincie dus een deel van de stikstofruimte - en daarmee geld.
De stikstofuitstoot moet bij 'extern salderen', dat wil zeggen als een bedrijf wordt verkocht, omlaag. Ook van Schouten. Een nieuwe partij kan volgens de minister 70 procent van de oude stikstofruimte overnemen. Provincies berekenen die dus minder gunstig dan in het voorstel van Schouten. Ook komen dier- en fosfaatrechten te vervallen.
Dat laatste maakt voor een bouwbedrijf misschien niet uit. Maar voor boeren wel. Want boerderij A kan dan wel 70 procent van de stikstofrechten van boerderij B kopen, maar dan worden tegelijkertijd de dierrechten van boerderij B ingenomen. Dierrechten zijn nodig om varkens, kippen of koeien te mogen houden. Door het innemen van dierrechten bij de verkoop van stikstofrechten kunnen er dus minder dieren in het land worden gehouden.
En als een boer op zijn erf een extra stal wil plaatsen, mag dat alleen als hij in de nieuwe situatie niet meer uitstoot dan daarvoor ('interne saldering'). Ook niet als er volgens de vergunning nog stikstofruimte 'over' is.
Echte reductie
De strengere regels zijn volgens de provincies nodig om ze juridisch houdbaar te maken, en daadwerkelijk een uitstootreductie te realiseren. De Raad van State oordeelde eerder dat de stikstofaanpak juridisch niet deugde.
Boeren voelen zich nu benadeeld. Vrijdag gingen boze agrariërs al verhaal halen bij het provinciehuis in Leeuwarden. De provincie Friesland besloot enkele uren later de beleidsregels voor salderen in te trekken; inmiddels hebben ook Drenthe, Gelderland en Overijssel dat gedaan.
De keerzijde daarvan is dat er in deze provincies voorlopig geen vergunningen afgegeven kunnen worden. En de vraag is hoe de overige provinciebesturen omgaan met de druk van de boeren.


LTO/NOP wil geen 30 procent afroming bij extern salderen

14-10-2019 - 0 reacties LTO/NOP wil geen 30 procent afroming bij extern salderen en geen koppeling van stikstof aan pluimveerechten. Bovendien wil de vakbond dat pluimveehouders die een vergunning hebben om uit te breiden, kunnen uitbreiden.


Nieuwe peildatum stikstof en fosfaat: 4 oktober 2019

04-10-2019 - 0 reacties Het kabinet kiest ervoor om de stikstofimpasse gebiedsgericht aan te pakken. De geplande krimp van de veestapel moet daarbij niet gedwongen, maar vrijwillig, slim en warm gebeuren. Ook intern- extern salderen wordt weer mogelijk, waarvoor de peildatum van het aantal dier- en fosfaatrechten op vrijdag 4 oktober is gesteld.


​Kabinet wil vrijwillige afbouw veestapel

04-10-2019 - 0 reacties De coalitiepartijen VVD, CDA, CU en D66 zijn voor vrijwillige uitkoop van veehouders in knelgebieden, conform het advies van de commissie Remkes. Ook wordt salderen mogelijk gemaakt waarbij wel een afroming van de productierechten wordt voorgesteld.


Kabinet wil vrijwillige sanering veehouderij

04-10-2019 - 0 reacties De coalitiepartijen (VVD, CDA, CU en D66) zijn gisteravond overeengekomen dat er gesaneerd gaat worden nabij Natura 2000-gebieden op basis van vrijwilligheid. Ook wordt salderen mogelijk gemaakt waarbij wel wordt afgeroomd. Latente ruimte in vergunningen wordt niet ingenomen. Het kabinet volgt daarmee op lang niet alle punten het advies-Remkes.


Kabinet wil vrijwillige sanering veehouderij

04-10-2019 - 43 reacties De coalitiepartijen (VVD, CDA, CU en D66) zijn gisteravond overeengekomen dat er gesaneerd gaat worden nabij Natura 2000-gebieden op basis van vrijwilligheid. Ook wordt salderen mogelijk gemaakt waarbij wel wordt afgeroomd. Latente ruimte in vergunningen wordt niet ingenomen. Het kabinet volgt daarmee op lang niet alle punten het advies-Remkes.

Veehouderijbedrijven die te veel stikstof uitstoten en gelegen zijn nabij Natura 2000-gebieden worden niet gedwongen gesaneerd. Ook het mogelijke onteigenen van veehouders, zoals in het advies-Remkes staat, is van de baan. De provincies gaan de activiteiten en bedrijven die de meeste stikstof uitstoten per gebied in kaart brengen.


POV wil leegkoop varkenshouderijsector vanwege stikstofruimte voorkomen

06-09-2019 - 0 reacties Het is nodig om op kortere termijn verder te gaan met beleid van vòòr de invoering van het PAS. Dat betekent: intern salderen en extern salderen; met een op één op één saldering op de korte termijn. Dat adviseert POV aan adviescollege Stikstofproblematiek


Luchtwasser voor varkenshouders vaak gemakkelijkste oplossing eisen emissiearme huisvesting

06-09-2018 - 0 reacties Een investering in een luchtwasser is voor een varkenshouder vrijwel altijd de beste en goedkoopste optie om aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting te voldoen. Soms zijn kleine afdelingsluchtwassers ook nog een optie, al zijn die qua voorzieningen vaak wel lastiger in te passen. Waar je als varkenshouder in Brabant vanaf 2022 met alle stallen aan strenge milieueisen moet voldoen, is er buiten die provincie de mogelijkheid om intern salderen toe te passen. In Brabant worden wel forse investeringen per stal verwacht, daarbuiten is vaak één luchtwasser voldoende om een bedrijf met twee stallen emissiearm te krijgen.


Havens, wegverkeer en veehouderij even groot als milieuvervuilers in Nederland

24-06-2018 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende de financiële last van de milieuschade die wordt veroorzaakt door de weglek en uitstoot van schadelijke stoffen naar bodem, water en lucht veroorzaakt. Wegverkeer en (zee)transport blijken de aanvoerders van schadelijke emissies. De schade van de veehouderij is even groot als die afzonderlijke vervoersactiviteiten. Het PBL schat de totale last op €35 miljard en concludeert dat die 4,5% van het Bruto Binnenlands Product bedroeg in 2015. De vraag is of ons land de oorzaken moet wegnemen of de schade salderen.


Zekerheid over salderen na 2020

25-07-2017 - 0 reactiesDe stimulering van zonnepanelen via de salderingsregeling wordt verlengd. Dat maakte minister Kamp bekend in de Kamerbrief van 12 juli 2017.


Aankoop ammoniak onmogelijk binnen PAS

08-01-2015 - 0 reacties Binnen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die waarschijnlijk in mei of juni 2015 van kracht wordt, is aankoop van ammoniak (extern salderen) niet toegestaan. Veehouders kunnen dan alleen nog intern salderen, meldt Alfa Accountants en Adviseurs in zijn nieuwsbrief.


Energie

04-11-2013 - 1 reacties Energiecontract loopt komende maand af. Prijzen vergeleken en de aanbieding van Farmers4all is de scherpste die ik kan vinden, ook scherper dan een mkb-initiatief in deze regio.

Nu komen er met een week of wat zonnepanelen op de stal die ongeveer m'n huidige verbruik dekken. Via salderen maakt de hoogte van de prijzen dan nauwelijks meer iets uit. Het verschil wordt dan gemaakt door het vastrecht. Mijn huidige leverancier Nuon rekent 3,50 euro per maand, dit is bij F4all 5 euro per maand.

Mijn vraag: welke leverancier heeft het laagste vastrecht?

Ook vraag ik me af wat de verschillende leveranciers uitbetalen voor stroom die geleverd wordt aan het net boven het eigen jaarverbruik.