Pbl

Al het Pbl nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Pbl nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Pbl nieuws

Boeren halen doelen gewasbescherming wél

19-08-2019 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft iedereen misleid met een rapport over gewasbescherming. Dat stelt de Stichting Agri Facts (STAF). In haar publicatie doet het PBL in de samenvatting voorkomen dat de boeren en tuinders niet hebben voldaan aan de gewasbeschermingsdoelen niet hebben gehaald. STAF concludeert na het lezen van het complete rapport de boeren de doelen wél hebben gehaald.


Agrifacts beticht PBL na grondige analyse opnieuw van misleiding

19-08-2019 - 0 reacties Door essentiële informatie te verstoppen in een rapport heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) opnieuw iedereen misleid. Dat stelt Stichting Agrifacts (STAF) na grondige analyse van het rapport ‘Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd’.


Planbureau adviseert minister vanaf 2020 weer subsidie te geven voor DaglichtKas

09-08-2019 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat om vanaf 2020 weer subsidie te geven aan bedrijven die investeren in de DaglichtKas.


Marktconsultatie verbredingsopties SDE++

30-07-2019 - 0 reactiesOp 26 juli 2019 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de conceptadviezen voor de verbredingsopties van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).


Nieuw mestbeleid Schouten hinkt op vier gedachten

27-07-2019 - 79 reacties Bij de herziening van het mestbeleid gaat minister Carola Schouten (LNV) uit van vier denkrichtingen. Hierbij variëren de mogelijkheden tussen een eenvoudig stelsel met generieke maatregelen tot bedrijfsspecifieke maatregelen met een hoge nutriëntenefficiëntie.

De landbouwminister heeft de Tweede Kamer deze week een update gegeven van het proces dat moet leiden naar een eenvoudiger en doelmatiger mestbeleid. In de Kamerbrief zet zij, zonder een voorkeur uit te spreken, vier denkrichtingen uiteen die zijn ontstaan na een inventarisatie van meningen en visies die leven bij betrokken boerenorganisaties, natuurbeschermers en (bodem)specialisten.

‘Nu is het tijd om het net op te halen en de aangedragen ideeën en voorstellen te ordenen, te verkennen en verder uit te werken’, schrijft Schouten.

Vier denkrichtingen
De bewindsvrouw onderscheid kort samengevat de volgende denkrichtingen voor een toekomstig mestbeleid:

Het wordt een uitdaging om doelen te bereiken

DEELNEMERS AAN HET LANDELIJK BESTUURLIJK OVERLEG
1. Eenvoud: een simpel, generiek stelsel. Voor iedereen geldt hetzelfde. De lust, maar ook de last wordt verdeeld over de sector. Dit leidt tot een lage uitvoeringslast.
2. Risicogericht: beleid wordt toegespitst op wat waar nodig is, dit geeft elders ruimte. Zo kan beleid worden toegespitst op gebieden waar een opgave ligt, omdat het risico van uitspoeling daar het grootst is. Of op bedrijven met een mestoverschot.
3. Doelgericht: een ondernemer wordt beoordeeld op het al dan niet behalen van een doel. Meten en monitoring en het tijdig in kunnen grijpen bij mogelijke achteruitgang is hierbij van belang.
4. Bedrijfsspecifiek: een ondernemer wordt gestimuleerd in en beoordeeld op zijn bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld het zeer efficiënt omgaan met nutriënten. Hoe meer hij doet om het risico op uitspoeling te voorkomen, hoe meer ruimte hij krijgt om te ondernemen.

Het toekomstig mestbeleid zal vermoedelijk een mix zijn van de vier denkrichtingen, onderdelen van het huidige beleid of een meersporenbeleid, zo schrijft Schouten. De verschillende mogelijkheden voor een toekomstig mestbeleid wil de minister nog deze zomer zowel door de praktijk als door de wetenschap laten beoordelen.

Praktijkbeoordelingen
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat de denkrichtingen toetsen aan de doelen van het mestbeleid en de realisatie van de kringloopvisie. Een praktijkbegeleidingsgroep van tussen de vijftig en zestig boeren gaat de verschillende visies beoordelen vanuit de praktijk.

Daarnaast gaat de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) op verzoek van de minister een overzicht geven van maatregelen die in vergelijkbare EU-lidstaten worden genomen, in kader van de implementatie van de Europese Nitraatrichtlijn.

Vooruitlopend op het nieuwe mestbeleid heeft Schouten besloten de gebruikelijke vijfjaarlijkse evaluatie van de Meststoffenwet nu niet in gang te zetten. De laatste uitgebreide evaluatie is begin 2017 door het PBL uitgebracht. Deze evaluatie speelde een rol bij het tot stand komen van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Formeel zou de volgende evaluatie uiterlijk begin 2022 aan de Tweede Kamer moeten worden aangeboden. Deze zou dan kunnen dienen voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

'Evaluatie komt te vroeg'
Schouten vindt die evaluatie, gezien de lopende herbezinning van het mestbeleid, te vroeg komen. Haar doel is om de volgende evaluatie die voor 2027 gepland staat, naar voren halen. In november komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nog wel met een rapport dat de effectiviteit van het gevoerde mestbeleid op de verbetering van de waterkwaliteit analyseert.

In de Kamerbrief verwijst de minister ook naar de overeenkomst die LTO Nederland, Vereniging van drinkwaterbedrijven, Interprovinciaal Overleg en de ministeries van I&W en LNV in 2017 sloten om de uitspoeling in waterwingebieden te verbeteren.

Goed op weg
De gezamenlijke aanpak voor 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden is nu anderhalf jaar van kracht en is goed op weg. Tegelijkertijd wordt het nog een uitdaging om de gestelde doelen te bereiken, concluderen de deelnemers aan dit Landelijk Bestuurlijk Overleg.

Of de gezamenlijke aanpak leidt tot het halen van de doelen in alle gebieden, is nog onzeker. De vijf partijen spreken hun vertrouwen uit in het ingezette proces en de aanpak, maar willen de komende jaren de vinger strak aan de pols houden.

Dwingende maatregelen
Als de vrijwillige aanpak onvoldoende oplevert, legt het ministerie van LNV dwingende maatregelen op.

In totaal doen al 360 agrarische ondernemers met 8.200 hectare landbouwgrond mee in de 28 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden waar als eerste mee is gestart. Dat is 60 procent van het areaal in deze 28 gebieden. In de overige zes gebieden is de werving van deelnemers begonnen.

Streefdoel 80 procent boeren nog niet gehaald
LTO Nederland is samen met de Vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin), de provincies en de ministeries van I&W en LNV initiatiefnemers van het Landelijk Bestuurlijk Overleg. Dat wil gezamenlijk de agrarische nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden terugdringen. Het streven is dat 80 procent van de boeren in de 34 gebieden deelnemen. Dat is nu 60 procent. Regionale coaches bekijken tijdens keukentafelgesprekken samen met de ondernemers welke maatregelen het beste passen op het bedrijf. In een aantal gebieden zijn ondernemers ook al aan de slag gegaan met maatregelen. Ondanks de voortvarende aanpak is het volgens de partijen nog een uitdaging om het doel, een concentratie kleiner dan 50 milligram nitraat per liter in het grondwater, te halen. ‘Helaas zijn we nog niet waar we hadden willen zijn op dit moment, maar de koers is goed’, zegt Vewin-directeur Hans de Groene.


‘PBL gooit imago van landbouw te grabbel’

07-07-2019 - 3 reacties Met zijn rapport over geïntegreerde gewasbescherming slaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de plank mis, zegt hoogleraar Rudy Rabbinge. „Ze zoeken heel selectief in onderzoeken en literatuur wat in hun politieke visie past.”


Uitslag poll: PBL-rapport is eenzijdige framing, vol met stokpaardjes

01-07-2019 - 0 reacties Akkerbouwers zijn niet te spreken over het rapport dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vorige week naar buiten bracht. Ze beschuldigen de onderzoekers van framing, het scheppen van een eenzijdig beeld en het berijden van stokpaardjes.


Werkbezoek over emissiebeleid voor beleidsmakers overheid

01-07-2019 - 0 reacties Vrijdag 24 mei 2019 organiseerde NMV een werkbezoek voor onder andere afgevaardigden van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, RVO, NVWA en het PBL. Deze bijeenkomst vond plaats op een bedrijf met 130 koeien van de familie Meijer. Zij hebben een Aeromixsysteem in één...
Het bericht Werkbezoek over emissiebeleid voor beleidsmakers overheid verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


'Drinkwateronderzoek vol onjuiste feiten'

25-06-2019 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stuurde vrijdag 21 juni een rapport de wereld in waarin onder andere de normoverschrijding van gewasbeschermingsmiddelen en biodiversiteit werd beoordeelt. De insteek is overwegend negatief en dat betreurt LTO Nederland.


'PBL presenteert onjuiste feiten'

25-06-2019 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stuurde vrijdag 21 juni een rapport de wereld in waarin onder andere de normoverschrijding van gewasbeschermingsmiddelen en biodiversiteit werd beoordeelt. De insteek is overwegend negatief en dat betreurt LTO Nederland.


Poll: PBL-rapport over geïntegreerde gewasbescherming legt de vinger op de zere plek

25-06-2019 - 0 reacties Akkerbouwers hebben veel vooruitgang geboekt, maar desondanks zijn de doelen van het gewasbeschermingsbeleid voor waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid niet gehaald. Dat stelt PBL op basis van zijn onderzoek ‘Geïntegreerde gewasbescherming’.


Opinie Jan Blitterswijk: #Agribashing

24-06-2019 - 0 reacties Vrijdag 21 juni, Diverse media openen frontaal met “Landbouwgif bedreigt drinkwater”!!, een rapport opgesteld door overheidsorganisatie Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).


Doelen gewasbescherming niet gehaald

21-06-2019 - 0 reacties Telers, afnemers van producten en leveranciers zijn er onvoldoende in geslaagd om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Dat concludeert Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).


Plantaardige sectoren herkennen zich niet in negatieve teneur PBL-rapport

21-06-2019 - 0 reacties LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, KAVB (bloembollen) en NFO (fruit) herkennen zich niet in de negatieve teneur in de vandaag door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gepresenteerde tussenevaluatie van de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming.


Sector: tussenevaluatie gewasbescherming PBL schetst eenzijdig beeld

21-06-2019 - 0 reacties Ondernemers in de Nederlandse land- en tuinbouwsector werken hard aan de verdere verduurzaming van gewasbescherming. En niet zonder resultaat, zo blijkt uit onder meer de dalende milieulast en emissies. LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, KAVB en NFO herkennen zich dan ook niet in de negatieve teneur in de vandaag door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gepresenteerde tussenevaluatie van de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming.


PBL: gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen onvoldoende teruggebracht

21-06-2019 - 0 reacties Akkerbouwers hebben op veel terreinen vooruitgang geboekt, maar desondanks zijn de doelen van het gewasbeschermingsbeleid voor waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog niet gehaald. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).


Marktconsultatie SDE++ 2020

08-05-2019 - 0 reactiesTussen 23 mei en 11 juni 2019 organiseert Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de marktconsultatieronde voor de verschillende hernieuwbare energie categorieën van de Stimuleringsregeling Duurzame En


‘Het PBL is niet van de oneliners maar ondersteunt politieke besluitvorming met wetenschap’

03-05-2019 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde vorige maand het rapport ‘Dagelijkse Kost’ over de vraag hoe we ons voedsel duurzamer kunnen maken en hoe consumenten duurzamer kunnen eten.
Penvoerder Hanneke Muilwijk van het PBL is een van de sprekers tijdens de afsluitende debatavond van It’s the food, my friend in de Rode Hoed. Op weg naar een duurzamer voedselsysteem ziet Muilwijk voor het bedrijfsleven en overheden een cruciale rol weggelegd.


Naar een duurzamer voedselsysteem volgens het PBL

16-04-2019 - 0 reacties Hoe verminderen we de druk op de leefomgeving van de Nederlandse voedselconsumptie? Met een alweer nieuw rapport over het thema voedsel en voedselsystemen, probeert het Planbureau voor de Leefomgeving antwoord te geven op die vraag. Alle partijen hebben elkaar nodig, de overheid krijgt daarbij een aanjagende rol. De Nederlandse overheidsinstantie maakt er ook rekenmodellen bij. Op de website zie je hoe verschillende duurzame waarden de land- en broeikasgasvoetafdruk beïnvloeden.


PBL: Efficiënter en zorgvuldiger produceren

16-04-2019 - 0 reacties Duurzamer eten, minder voedsel verspillen en efficiënter en zorgvuldiger produceren. Dat zijn de vier pijlers die het PBL heeft geformuleerd in het rapport over hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem.