Natuurbescherming

Natuurbescherming is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Natuurbescherming en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Natuurbescherming nieuws

Bestuursrechter vernietigt weer vergunningen boeren

12-12-2019 - 28 reacties GRONINGEN - De bestuursrechter in Groningen heeft woensdag als verwacht opnieuw tientallen eerder aan boeren verleende vergunningen vernietigd. Dit is gebeurd op grond van de Wet natuurbescherming. Twee weken geleden werden ook al 23 vergunningen ongeldig verklaard.


‘Kat naar buiten doen is in strijd met EU-regels’

27-11-2019 - 13 reacties Katten ongecontroleerd naar buiten laten gaan, is illegaal. Dat stellen juristen Arie Trouwborst en Han Somsen van Tilburg Universiteit in Trouw. Zij baseren zich daarbij op Europese regels voor natuurbescherming.


LTO Noord ziet geen heil in Noord-Hollands plan voor stikstofbank

19-11-2019 - 0 reacties Het opzetten van een stikstofbank in Noord-Holland zoals een aantal gemeenten in de provincie voorstellen is geen goed idee vindt LTO Noord. De landbouworganisatie wijst er op dat de gemeenten niet het bevoegd gezag zijn en dat de provincie gaat over de vergunningverlening binnen de Wet op Natuurbescherming. LTO Noord vreest bovendien dat de landbouw binnen een depositiebank altijd de verliezende partij zal zijn. Belangen voor de landbouw zullen worden opgeofferd aan andere sectoren zoals industrie, infrastructuur en woningbouw.


Kans op mestfabriek Groenlo steeds kleiner: rechtbank vernietigt nu ook derde vergunning

15-11-2019 - 0 reacties GROENLO/ARNHEM - De mestvergister in Groenlo is opnieuw op een nee van de rechtbank in Arnhem gestuit. De rechter vindt de onderbouwing voor de Wet natuurbescherming onvoldoende en vernietigt daarom de vergunning, die de provincie Gelderland vorig jaar heeft afgegeven.


'Latente ruimte in vergunningen voor Wet op natuurbescherming zal niet snel worden opgevuld'

08-11-2019 - 0 reacties De latente ruimte in milieuvergunningen en –meldingen van veehouderijen rond het Natura 2000-gebied De Peelvenen is al jaren een vrijwel stabiel gegeven. Er zijn ook andere factoren, zoals dier- en fosfaatrechten, eisen en kosten voor mestverwerking, milieuregelgeving en financiële en economische belemmeringen, die een toename van het aantal gehouden dieren remmen. Het is daarom niet aannemelijk dat de latente ruimte in vergunningen voor een belangrijk deel wordt opgevuld. Dat stellen onderzoekers van Pouderoyen Compagnons en Wageningen University & Research in een onderzoeksrapport in opdracht van BIJ12.


Kabinet ziet in veevoerenzym van DSM perpectiefrijke oplossing voor lagere ammoniakemissie

01-11-2019 - 0 reacties Het kabinet ziet in het toevoegen van specifieke enzymen van DSM aan veevoeders een perspectiefrijke oplossing waardoor de stikstofemissie verlaagd kan worden. Koeien en varkens stoten met het aangepaste voer minder stikstof uit. De reductie in de emissie die zo wordt bereikt kan gebruikt worden om de vergunningverlening op grond van de Wet op natuurbescherming weer op gang te brengen.


Zuivelketen werkt aan plan om impasse rond stikstofcrisis te doorbreken

25-10-2019 - 0 reacties De ketenpartijen in de zuivel werken binnen ZuivelNL aan een alternatief plan voor reductie van de stikstofemissie van de melkveehouderijsector. Met het plan moet de huidige impasse rond het verlenen van vergunningen in de Wet natuurbescherming worden doorbroken en perspectief bieden aan bedrijven om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Er wordt gedacht aan een combinatie van technische maatregelen, maatregelen bij de bron en een gebiedsgerichte aanpak. Daarmee kan volgens de betrokken partijen op korte termijn een substantiële reductie van stikstofuitstoot worden bereikt.


Bijzondere constructie moet zorgen voor vergunning voor Windplan Groen

25-10-2019 - 0 reacties De vergunning voor de Wet natuurbescherming voor het Windplan Groen in Dronten kan worden verleend omdat de initiatiefnemers de stikstofrechten van twee pluimveebedrijven kunnen benutten. Het gaat om bedrijven voor vleeseenden die feitelijk leegstonden, maar die met het oog op de vergunning tijdelijk weer in bedrijf genomen worden. Deze constructie wordt bevestigd door voorzitter Wim Luijkx van Windplan Groen. Dat de bedrijven al leeg stonden en alleen met het oog op de vergunningwaar actief worden, hebben de initiatiefnemers, de gemeente Dronten en provincie Flevoland niet gemeld.


Partij voor de Dieren over superstal Heusden: ‘Natuur beschermen, niet belangen van curator’

19-09-2019 - 0 reacties ASTEN-HEUSDEN - De provincie Noord-Brabant moet de natuurbescherming dienen en niet het financiële belang van een curator. Dat schrijft Statenlid Anne-Miep Vlasveld van de Partij voor de Dieren in een brief aan het provinciebestuur over de geplande superstal in Heusden.


Gevolg PAS: rechter vernietigt 38 Limburgse Nb-wet vergunningen

20-08-2019 - 0 reacties De rechtbank heeft maandag 38 door de provincie Limburg aan veehouderijen verleende vergunningen vernietigd op grond van de Wet natuurbescherming. De rechtbank heeft deze zaken afgehandeld zonder zitting. Ze zegt de RvS uitspraak over de PAS te volgen.


Gevolg PAS: rechter vernietigt 38 Limburgse Nb-wet vergunningen

20-08-2019 - 0 reacties De rechtbank heeft maandag 38 door de provincie Limburg aan veehouderijen verleende vergunningen vernietigd op grond van de Wet natuurbescherming. De rechtbank heeft deze zaken afgehandeld zonder zitting. Ze zegt de RvS uitspraak over de PAS te volgen.


Agrifirm: 'Besluit PAS afdwingen bij provincie'

14-08-2019 - 0 reacties Wie niet meer kan wachten op nieuwe ontwikkelingen rondom de Wet Natuurbescherming en het vervallen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kan de provincie dwingen tot een besluit. Dat stelt Agrifirm Exlan.


Ministerie legt bouw tijdelijke boorinstallatie vlakbij Steenwijkerland stil

07-08-2019 - 0 reacties Gasbedrijf Vermilion heeft een waarschuwing gekregen van het ministerie van LNV voor het mogelijk overtreden van de Wet Natuurbescherming. Het bedrijf kan daardoor niet verder met het bouwen van een tijdelijke boorinstallatie in Noordwolde in Friesland, een paar kilometer over de grens bij Steenwijkerland en dat kan gevolgen hebben voor de gasboring in het gebied.


​Gevolgen van onderuithalen PAS

05-06-2019 - 0 reacties De uitspraak van de Raad van State inzake het PAS van afgelopen woensdag betekent dat het PAS niet meer gebruikt mag worden voor het afgeven van milieuvergunningen op grond van de Wet Natuurbescherming. Het PAS werd gebruikt om te beoordelen of zo’


POV vraagt uitstel vergunningsaanvraag

19-04-2019 - 0 reacties De termijn waarop een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd om te voldoen aan de Verordening natuurbescherming (Vnb) moet worden opgeschort. Dat verzoek heeft de POV voorgelegd aan de formateur van de Gedeputeerde Staten van Brabant.


POV: ‘Brabant plaatst varkenshouder voor mission impossible’

15-04-2019 - 0 reacties De Producten Organisatie Varkenshouderij (POV) wil dat de formateur van de provincie Brabant de termijn voor het indienen van een aanvraag van een omgevingsvergunning om te voldoen aan de Verordening natuurbescherming verlengt.


POV in actie tegen strenge Brabantse regelgeving

07-03-2019 - 0 reacties De POV wil voorkomen dat Brabantse varkenshouders vergunningen moeten aanvragen om op 1 januari 2020 reeds te voldoen aan de aangepaste Verordening Natuurbescherming. De provincie Noord-Brabant dient deze vervroegde datum naar achteren op te schuiven.


Regulering grote grazers belangrijk voor behoud biodiversiteit

23-10-2018 - 0 reacties ‘Rewilding’ is een wereldwijd groeiende beweging in de natuurbescherming waarin het herstel van natuurlijke processen centraal staat. De Oostvaardersplassen laten zien dat dit concept niet zonder problemen is. Aantalsregulering van grote grazers, door de mens of door predatoren, blijkt nodig om soortenrijke insectenpopulaties in stand te houden.


Dik-Faber en Gerbrandy: Groenste politicus 2017

08-08-2018 - 0 reacties Dit heeft de jury zondag bekend gemaakt bij Vroege Vogels (NPO Radio1). Het is uitzonderlijk dat er twee politici worden verkozen, maar dat is niet toevallig, aldus de jury. Verduurzaming van de landbouw is momenteel het meest actuele en urgente onderwerp in het politieke debat over natuurbescherming. Politiek ingewikkeld n een onderwerp dat over nationale grenzen gaat. Groen leiderschap in zowel Brussel als Den Haag is daarvoor keihard nodig.


Grondwater verhogen tegen CO2 uitstoot

31-07-2018 - 0 reacties Als veenbodems niet langer onder water liggen, vergaan de plantenresten en daarbij komt er veel CO2 vrij. Een eenvoudige oplossing is het grondwater te verhogen maar dat is tegen het zere been van de boeren, want op een natte veengrond is het lastig boeren. 'Toch kan het wel', legt Henk de Vries uit. Hij is directeur van het It Fryske Gea de provinciale vereniging voor natuurbescherming van Friesland. 'Een jonge boer heeft met schotten het grondwater omgeleid.' Hierdoor staat het grondwater vijftig centimeter hoger dan bij de meeste boeren. Dat scheelt een boel CO2 uitstoot. 'Met deze methode kan de uitstoot CO2 met één megaton omlaag.' Volgens De Vries moeten boeren wel gecompenseerd worden omdat de aanpassingen geld kosten.