Mestproductie

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Mestproductie. Mestproductie is een van de 15944 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Mestproductie nieuws

Vlaamse Mestbank legde voor 890.000 euro boetes op vanwege overbemesting

11-12-2019 - 0 reacties Via risicoanalyses zet de Vlaamse Mestbank controles met betrekking tot het mestbeleid in Vlaanderen gericht in. In 2018 en in de eerste helft van 2019 heeft de Mestbank bij 30% van circa 300 gecontroleerde landbouwbedrijven met dierlijke mestproductie maatregelen opgelegd. Regelmatig wordt vastgesteld dat er onvoldoende mest werd afgevoerd van het bedrijf. Door fraude, zoals valse verklaringen op de aangifte en op de transportdocumenten over de hoeveelheid mestopslag en over de -afvoer van het bedrijf, lijkt de nutriëntenbalans op papier in evenwicht, maar blijft er toch te veel mest op het bedrijf achter. Bij zware overtredingen volgt een geldboete. Er werden boetes opgelegd aan 35 bedrijven, voor een totaal van 890.000 euro, omdat de mestafzet niet in orde was.


'Kringlooplandbouw nog enorme uitdaging'

07-10-2019 - 0 reacties Het is maar de vraag of in Nederland alle landbouw, zoals het kabinet dat wil, in de toekomst betaalbaar volgens de principes van de kringlooplandbouw kan plaatsvinden.
Het kabinet wil dat in 2050 alle landbouw daaraan voldoet. Maar een kritisch rapport van een taskforce, dat vandaag verscheen, plaatst kanttekeningen bij de financiële haalbaarheid daarvan.
Omdat het helemaal niet gezegd is dat het in landen om ons heen ook de duurzame-en kringloopkant opgaat, zouden boeren financieel behoorlijk de dupe kunnen worden als ze wel aan de eisen proberen te voldoen, maar niet genoeg verdienen. Flinke investeringen zijn onontkoombaar, aldus de taskforce. Niet alleen door de overheid, maar vanuit de hele keten.
Boeren moeten dus in de toekomst zoveel mogelijk gras en ander voer uit de directe omgeving van de boerderij gebruiken - in plaats van dat uit Zuid-Amerika te halen.
Er moet zo min mogelijk worden weggegooid en er mag geen schade aan natuur en milieu worden toegebracht. Ook moet de mestproductie beperkt blijven tot wat je op je eigen land kwijt kunt.
In praktijk betekent dat voor veel boeren dat ze flinke investeringen moeten doen.
Volgens de Taskforce is het internationale speelveld daarbij verre van gelijk.
Daardoor ontkomt de overheid er volgens het advies niet aan om een "transitiefonds" op te richten.
Het kabinet nam de wens om in 2050 op kringlooplandbouw overgeschakeld te zijn op in het regeerakkoord. Vorige week kondigde het kabinet ook aan om in het kader van het terugdringen van de uitstoot van stikstof, met een uitkoopregeling te komen voor boeren die willen stoppen.


Wereldwijde hoeveelheid shit

08-05-2019 - 0 reacties Door veehouderij en bijbehorende mestproductie te plotten kunnen we slimmer fosfaat gaan hergebruiken. De huidige fosfaatwinning is niet houdbaar en hergebruik kan problemen voorkomen.

De huidige grootgebruikers van gemijnde fosfaat (66% van wereld) zijn: India, Brazilie, China & Verenigde Staten

agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/…


Varkens in Nood: ‘Nederland herbert jaarlijks 2,5 miljoen biggen teveel’

23-01-2019 - 0 reacties Nederland produceert jaarlijks 2,5 miljoen meer biggen dan volgens de officiële cijfers. Dat stelt Varkens in Nood op basis van een analyse van cijfers uit diverse onafhankelijke bronnen zoals de binnenlandse productie, de export en mestproductie.


Stabiele veestapel en mestproductie in Vlaanderen

11-12-2018 - 0 reacties Uit het nieuwe Mestrapport blijkt dat er in 2017 weinig veranderd is ten opzichte van voorgaande jaren. Met ongeveer 128,2 miljoen kilo stikstof en 60,3 miljoen kilo fosfaat blijft die ongeveer stabiel. Achter de gelijk blijvende mestproductie gaan wel veranderingen in de veestapel schuil: de varkensstapel neemt verder af, de rundveestapel lijkt te stabiliseren en bij het pluimvee wordt een verdere groei vastgesteld. Door de aanscherping van de fosfaatbemestingsnormen kan er minder dierlijke mest aangewend worden op landbouwgrond. Daar wordt een mouw aan gepast door mestverwerking.


Schouten houdt mestproductie kalverhouderij in de gaten

20-11-2018 - 0 reacties De mestproductie in de vleeskalverhouderij moet nauwlettend in de gaten worden gehouden.


Ministerie maakte fouten in verdeling fosfaatrechten

02-11-2018 - 50 reacties Nederlandse melkveebedrijven moeten zich sinds begin 2018 houden aan toegekende ‘rechten’ voor mestproductie. Die rechten blijken niet zorgvuldig te zijn verdeeld.

Een woordvoerder van het ministerie bevestigt tegenover NRC dat fouten zijn gemaakt in de verdeling van het meststelsel. “De rechten die naar de vleesveebedrijven zijn gegaan, zijn of worden inmiddels teruggevorderd. Ze kunnen daarna niet opnieuw worden doorgespeeld aan de melkveebedrijven - de rechten móchten helemaal niet worden uitgegeven. Je kunt niet herverdelen wat je niet hebt.”


Te hoge mestproductie brengt rechten in gevaar

24-09-2018 - 0 reacties In de nieuwe Meststoffenwet komt de mogelijkheid om bij een te hoge fosfaat- of stikstofproductie de dier- of fosfaatrechten te verminderen. Ook wordt het fosfaatproductieplafond in de wet per sector vastgelegd. Het betekent dat de impact van te veel mest produceren groter wordt.


Dierlijke mest en mineralen 2017

11-09-2018 - 0 reacties Het CBS berekent jaarlijks de mestproductie en de hoeveelheden stikstof en fosfaat in de geproduceerde mest. De resultaten vormen de basis voor monitoring van het nationale mestbeleid. Daarnaast zijn de resultaten het uitgangspunt voor berekeningen van ammoniakemissies en emissies van broeikasgassen door landbouwactiviteiten waarover Nederland verplicht is te rapporteren.
De mestproductie is uitgesplist naar de verschillende categorieën rundvee, varkens, pluimvee en overige diersoorten die worden waargenomen in de landbouwtelling.


'Grondgebondenheid afbakenen niet nodig' - Schouten houdt het simpel

22-05-2018 - 0 reacties 'Het afbakenen van grondgebondenheid is niet nodig.' Dat is de reactie van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op het advies van Netwerk Grondig. Ze streeft er echter wel naar om het grondgebonden karakter van de melkveehouderij te vergroten, maar dit gaat gebeuren op eenvoudige manier en via de mestwetgeving.

Achter de schermen werkt Schouten aan eenvoudiger systeem voor sturing op mestproductie en -gebruik. Onder de streep moet het dus ook een stimulans worden voor het versterken van het grondgebonden karakter van de sector, maar zonder dat de term wettelijk vastgelegd gaat worden, tenminste daar hint deze brief op.


Waar was de mestproductie het hoogst?

07-04-2018 - 0 reacties In het jaar 2017 werd in Nederland 76,2 miljoen kilo dierlijke mest geproduceerd; in 2016 was dat nog 78,2 miljoen kilo. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar in welke provincie is de meeste dierlijke mest geproduceerd?


Dierlijke mest zorgt voor miljoenen transportkilometers

11-01-2018 - 0 reacties De Mestbank volgt de meststromen vanuit, naar en binnen Vlaanderen op. Het jaarrapport geeft een overzicht van de enorme hoeveelheden mest die getransporteerd worden. In 2016 werden er transportdocumenten afgeleverd voor 17,2 miljoen ton dierlijke en andere meststoffen, wat neerkomt op 860.000 tractor- of vrachtwagenritten met 20 ton mest in het laadruim. Landbouwers hebben zo’n document niet nodig voor de eigen mest die ze op eigen grond uitrijden. Naar schatting een derde van de totale mestproductie in Vlaanderen zou op die manier zijn weg naar het veld vinden. Dat niet-geregistreerd transport verloopt veelal over kleinere afstand.


Lubbert van Dellen licht afschrijving rechten toe

21-12-2017 - 0 reacties Op woensdag 20 december werd bekend dat de fosfaatrechten toch afschrijfbaar worden. Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), ziet de rechten als een middel om een balans tussen de mestproductie en de –afzet te krijgen. Ze schat daarvoor 10 jaar nodig te hebben en daarmee kwam er ook een einddatum, maar hoe ziet de uitwerking eruit?


Kamerlid buigt zich over mestproductie Buffalo Farm in Denekamp

19-12-2017 - 0 reacties DENEKAMP -Hulp voor de Buffalo Farm Twente, die een boete van 10.000 euro heeft gekregen voor te weinig geproduceerde mest. Tweede-Kamerlid Helma Lodders (VVD) heeft minister Carola Schouten van Landbouw gevraagd eens goed te kijken of de wet- en regelgeving rondom mestboekhouding wel rekening houdt met (water)buffels.


Mestproductie van de Vlaamse veestapel blijft stabiel

12-12-2017 - 0 reacties Vorig jaar huisden er op Vlaamse boerderijen 42,4 miljoen dieren. Wat er aan voeder ingaat, komt er deels als mest weer uit. Het totale mestvolume laat zich meten aan de hand van de nutriënteninhoud. Die bedroeg vorig jaar 126,7 miljoen kilo stikstof en 60,5 miljoen kilo fosfor. De toename van de mestproductie door het groter aantal kippen en melkkoeien wordt vooralsnog gecompenseerd door een afname van de mestproductie door vleesvee en varkens. Uit het Mestrapport van de Vlaamse Landmaatschappij valt ook op te maken dat mestverwerking belangrijk blijft om de mestbalans te doen kloppen. De stikstofverliezen naar de lucht worden beperkt door de bouw van emissiearme stallen. Meer dan een kwart van de varkens en bijna de helft van de kippen huist in zo'n moderne en milieuvriendelijke stal.


Rekenregels binnen KringloopWijzer scoren voldoende

13-11-2017 - 0 reacties De KringloopWijzer blijkt in staat te zijn om de variatie in mestproductie en gewasopbrengst van individuele bedrijven voor een groot deel van de melkveebedrijven goed weer te geven. Alleen worden de producties van stikstof (N) en fosfaat (P) in mest op dit moment gemiddeld nog onderschat met respectievelijk 3% en 4%. Dit zegt de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) op basis van het door Wageningen University Research uitgebrachte validatierapport van de KringloopWijzer.


Sectorplafond niet meer vrijblijvend

18-10-2017 - 0 reacties Plafonds voor mestproductie worden voor varkens, pluim- en melkvee onderdeel van de Meststoffenwet.


Nederlandse boer krijgt geen derogatie zonder te handhaven fosfaatplafond

08-09-2017 - 0 reacties Nederland zal voor het verkrijgen van derogatie voor de Nitraatrichtlijn - die Nederlandse boeren toestaat meer mest dan Europese normen toestaan op het land te brengen - een nationaal fosfaatplafond voor de mestproductie moeten vaststellen.


Goede prognose van de mestproductie van groot belang

30-08-2017 - 0 reacties Een goede prognose van de mestproductie is van groot belang. Zeker met het oog op het einde van het jaar. Is de mestprognose van januari 2017 onlangs al bijgewerkt? Zo niet, wacht dan niet te lang en maak een nieuwe prognose. Er is dan nog voldoende tijd om indien nodig bij te sturen.


Efficiëntie laat fosfaatproductie dalen

15-08-2017 - 0 reacties De fosfaatproductie uit dierlijke mest was in 2016 lager dan in het jaar daarvoor. Dit ondanks dat de mestproductie steeg. Ook de hoeveelheid stikstof nam toe. Dat blijkt uit het, op 14 augustus verschenen, rapport 'Dierlijke mest en mineralen 2016' van het CBS.