Grondwaterpeil

Grondwaterpeil is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Grondwaterpeil en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Grondwaterpeil nieuws

Zijn de zomerse droogteproblemen na de kletsnatte weken voorbij?

13-03-2020 - 1 reacties Is het na de zondvloed van afgelopen weken gedaan met de droogte in Nederland? Overal staat het grondwaterpeil weer op het gewenste niveau, maar dat kan van korte duur blijken als de zomer van 2020 even heet wordt als van de afgelopen twee jaar.


Droogte in heel Nederland voorbij

12-03-2020 - 0 reacties Waterschapsbestuurders hebben de afgelopen weken vast juichend voor het raam gestaan, want door alle regen is de droogte in heel Nederland eindelijk voorbij. Sinds de zomer van 2018 was het grondwaterpeil in Nederland op veel plekken veel te laag. Dat zorgde voor grote problemen voor schippers, boeren en waterschappen. 'We moeten ons echt voorbereiden op extremer weer', zegt bestuurslid Dirk-Siert Schoonman van de Unie van Waterschappen.


Droge zomers een steeds groter probleem

16-12-2019 - 0 reacties Water vasthouden is noodzakelijk om het grondwaterpeil omhoog te stuwen. Op veel plekken in Limburg is nog flink wat water nodig voordat het grondwaterpeil op normaal niveau staat. Waterschap Limburg en LLTB roepen boeren op het water op de akkers deze wintermaanden vast te houden.


Beregeningsverbod Drentse Aa: grote gevolgen voor hoog salderende gewassen

22-10-2019 - 0 reacties Het verbod op het beregenen van hoogsalderende gewassen in het gebied van de Drentsch Aa, als het grondwaterpeil onder een bepaald niveau komt is voor LTO-Noord aanleiding te onderzoeken of dit verbod stand kan houden voor de rechter.


Vele regen stemt waterschappen voorzichtig optimistisch, maar droogteprobleem nog lang niet opgelost

08-10-2019 - 0 reacties De vele regen van de afgelopen tijd heeft ervoor gezorgd dat het grondwaterpeil in Brabant is gestegen. De waterschappen zijn dan ook voorzichtig optimistisch. Voorzichtig, want in veel delen van de provincie is de grond nog veel te droog. Om het neerslagtekort op te lossen moet het eigenlijk een heel jaar lang meer regenen dan normaal, meldt Weeronline.


Kans leverbot klein door droogte

30-09-2019 - 0 reacties Als gevolg van de droogte verwacht werkgroep Leverbotprognose van de Gezondheidsdienst voor Dieren voor de komende maanden geen leverbotbesmettingen. Het grondwaterpeil is in grote delen van ons land te laag.


Meeste boeren landbouwenclave Brobbelbies willen grond niet verkopen

30-08-2019 - 0 reacties Zes jaar lang is het niet gelukt om hét topstuk voor groei van natuurgebied De Maashorst binnen te halen, de landbouwenclave Brobbelbies. Er is wel wat grond aangekocht voor natuurontwikkeling maar de meeste eigenaren willen hun agrarische percelen niet kwijt. Daarom wordt overwogen de boeren niet langer weg te kopen, maar met hen afspraken maken over het verhogen van het grondwaterpeil.


NEPG verwacht door aanhoudende droogte geen gemiddelde opbrengsten

15-07-2019 - 0 reacties Aardappeltelers in Noordwest-Europa maken zich zorgen over hun gewassen. De conditie van de gewassen is goed, maar door de droogte en het lage grondwaterpeil vrezen de telers dat de oogsten kleiner zullen uitvallen, blijkt uit een rondgang van de NEPG.


Column: Henk Nienhuis: Leerzaam Kompas

03-07-2019 - 0 reacties Het is droog in de Veenkoloniën met enige warme dagen. Het grondwaterpeil is anderhalve meter onder normaal, maar zo diep wortelen onze gewassen niet. Wel doen we veel aan de conditie van onze grond: groenbemesters, bodemdruk en bandenspanning.


Wél beregeningsverbod grasland tussen Son en Breugel en Belgische grens

02-04-2019 - 0 reacties BOXTEL - Boeren in het gebied ten zuiden van Son en Breugel tot aan de Belgische grens mogen in april en mei hun grasland nog niet besproeien. Dat heeft waterschap De Dommel dinsdagmiddag bekendgemaakt. Het grondwaterpeil is op de hoge zandgronden nog niet hersteld van de droogte van vorig jaar.


Tijdelijk verbod gebruik van grondwater voor beregenen grasland

02-04-2019 - 0 reacties Waterschap De Dommel heeft een onttrekkingsverbod van grondwater voor het gebied in het zuiden van Eindhoven tot de Belgische grens ingevoerd. Het grondwaterpeil is nog steeds te laag.


Nieuwe droogte dreigt in delen Limburg en Gelderland

31-03-2019 - 14 reacties
Originele beschrijving

Opnieuw dreigt er droogte in het zuidoosten van het land. In het oosten van Gelderland en het noorden en midden van Limburg is het grondwaterpeil van de zanderige grond laag. Akkerbouwers in die regio's maken zich grote zorgen.


Grondwaterpeil na droge zomer weer op peil

22-03-2019 - 0 reacties Het Nederlandse grondwaterpeil heeft zich na de zeer droge zomer en najaar van 2018 weer herstelt. Op basis van geavanceerde satellietbeelden concludeert onderzoeksbureau VanderSat dat door de regen van de afgelopen weken weer een normaal peil is bereikt.


Grondwatertekorten baren waterschappen zorgen

12-03-2019 - 0 reacties Het grondwaterpeil is door de droge zomer van 2018 op veel plaatsen nog niet hersteld. Als er niet snel veel regen gaat vallen, dan wil het waterschap De Dommel per 1 april een grasland-beregeningsverbod instellen, zo bericht Nieuwsuur. Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen stelt dat agrariërs zelf moeten investeren in eigen ondergrondse wateropslag voor extreme tijden.


Alle lijsttrekkers willen Friese veenweide vernatten

04-03-2019 - 0 reacties Alle politieke partijen in Friesland willen dat het grondwaterpeil in het veenweidegebied omhoog moet.


Problemen met grondwater na droge zomer, maar er is veel geleerd

16-02-2019 - 0 reacties De waterschappen in ons land hebben veel geleerd van de lange droogteperiode van vorig jaar. Ze hebben draaiboeken aangepast, houden meer water vast, stellen het beleid van schutten waar nodig bij, ontwikkelen maatregelen tegen verzilting, denken na over meer communicatie met burgers en boeren en uiteraard wordt er volop geëvalueerd. Dat blijkt allemaal uit een rondvraag van de NOS onder alle 21 Nederlandse waterschappen.
Een half jaar na de grote droogteperiode is de situatie in een aantal waterschappen nog steeds niet helemaal als voorheen. Met de dijken gaat het goed, maar vooral het grondwaterpeil geeft hier en daar nog reden tot zorg.
Scheuren
Verrassend is dat de meeste scheuren die door de droogte zijn ontstaan, vanzelf weer zijn dichtgetrokken, zo geven waterschappen aan. Dat wijst erop dat de dijken meer kunnen hebben dan werd gedacht.
Dat is bijvoorbeeld het geval in Friesland, waar bestuurder Jan van Weperen van het Wetterskip Fryslân ons rondleidt. "We kunnen constateren dat de dijken zich heel goed hebben hersteld. In de droogteperiode hebben we de dijken drie keer gecontroleerd. Daar waar scheuren zaten hebben we het extra in de gaten gehouden en zo nodig wat maatregelen genomen. Na de droogteperiode bleek dat de scheuren die we hadden waargenomen heel mooi en heel goed zijn hersteld. Het herstellend vermogen van de dijken is groot".
Kleikisten
In Zeeland en Noord-Holland zijn op dit moment weliswaar nog niet alle scheuren dicht, maar ze zijn duidelijk wel kleiner geworden. In Noord-Holland heeft het waterschap op vijf plekken zogeheten kleikisten geplaatst.
Daarbij wordt een scheur uitgegraven tot een sleuf van een meter breed en twee meter diep over een lengte van vijftien tot twintig meter, die vervolgens wordt opgevuld met verse vette klei. In Noord-Brabant is voor kleinere scheuren voor het eerst gebruik gemaakt van zwelklei: korreltjes die vocht opnemen en dan uitzetten.
Ook verdorde graszoden zijn grotendeels hersteld, al was het hier en daar wel nodig om gras bij te zaaien. Ook het niveau van het oppervlaktewater is weer normaal. Boeren zien overigens nog wel steeds de gevolgen. In Friesland treffen we vader en zoon Witteveen: "Door het beregeningsverbod van vorige zomer staat er nu heel veel onkruid, waar eerst een goede grasmaat lag. Waarschijnlijk moeten we doorzaaien of omploegen. En dat kost ons geld."
De gevolgen van de droogteperiode zijn nog het meest merkbaar bij het grondwaterpeil. Dit speelt vooral in de provincies met zandgronden. In verschillende gebieden staat het grondwater nog steeds enkele tientallen centimeters onder de gewenste hoogte.
De oplossing wordt gezocht in het langer vasthouden van (regen-)water in het gebied: door de stuwen hoog te laten staan wordt water minder snel afgevoerd en krijgt het langer de tijd om in de bodem door te dringen. Het streven is om het hogere zomerpeil aan te houden.
Van Weperen van Wetterskip Fryslân: "Meestal ben je in de winter bezig met lage peilen. Dan moet het water uit de polder, want het neerslagoverschot is altijd het sterkst in de winter. Nu, in februari 2019, hebben we nog een neerslagtekort. We bevinden ons best wel in een bijzondere situatie."
Verschillende waterschappen, onder andere in Brabant en Limburg, hebben boeren gevraagd om slootjes en duikers af te dammen met planken. In Twente en Drenthe is veel langer dan normaal extra water aangevoerd vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Gewoonlijk houdt dat eind september op, nu liep het tot eind van het jaar.
En nu?
Het waterschap in Friesland werkt aan een berekeningsmethode om in een volgende droogteperiode een beter beeld te hebben waar welke agrarische producten geteeld worden en welke waterbehoefte daarmee samenhangt.
Ook wordt gekeken waar kwetsbare natuur blijvend moet worden voorzien van water. Het doel is om zo regionaal en landelijk betere keuzes te kunnen maken bij dreigende waterschaarste of watertekorten.
Landelijk zijn er overigens flinke verschillen. Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen spreekt van een reële dreiging dat de droogte doorwerkt in het komende groeiseizoen, omdat ook de winter relatief droog verloopt. Waterschap Zuiderzeeland verwacht dat het grondwaterpeil pas in april weer normaal is.
Hoogheemraadschap Delfland rapporteert daarentegen dat alles alweer normaal is, maar kondigt wel aan dat het dit jaar aan de slag gaat met een digitale tool om preciezer te kunnen meten waar zich neerslagtekorten voordoen.
Ook wil het meer gebruik maken van drones om het gebied te inspecteren. Want, zo schrijft Delfland, "De ervaring van afgelopen jaren leert dat wij welke zomer voorbereid moeten zijn op droge periodes".
Veel meer nagedacht
Minister Van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat), die afgelopen week op bezoek was in Friesland, zegt dat Nederland nog niet klaar is voor een nieuwe periode van langdurige droogte. De door haar ingerichte Overlegtafel Droogte adviseert haar daarover. "Ik wil bijvoorbeeld weten hoe we strategisch met het grondwater moeten omgaan; tot hoever kun je het gebruiken in de verschillende gebieden. We zien nu dat er al veel meer wordt nagedacht over hoe we water op de beste manier kunnen vasthouden", aldus de minister.


'Grondwaterpeil veenweide moet omhoog'

12-02-2019 - 0 reacties D66 en GroenLinks willen dat de waterpeilen in veengebieden omhoog gaan. Voor melkveehouderijen wordt het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden. Daardoor klinkt de grond in en komen er teveel broeikasgassen in Nederland.


'Grondwaterpeil niet laten dalen ten behoeve van melkveehouderij'

12-02-2019 - 0 reacties Volgens landbouwwoordvoerders Tjeerd de Groot van D’66 en Laura Bromet van GroenLinks moeten waterschappen het grondwaterpeil niet langer laten dalenj. Ze presenteerden vandaag een initiatiefnota voor een hoger grondwaterpeil in veenweidegebieden.


Regen doet het grondwaterpeil geleidelijk goed

16-01-2019 - 0 reacties De regenval van de afgelopen weken heeft het lage grondwaterpeil goed gedaan. ,,De stand herstelt zich geleidelijk maar gestaag”, meldt woordvoerder Marianne Reitsma van Wetterskip Fryslân.

,,Wel verloopt het herstel in de polders beter dan op de hoge zandgronden als het Fochteloër Veen.” Vorige maand bleek al uit een analyse met het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium dat de grondwaterstanden vermoedelijk maar moeizaam zullen herstellen van de langdurige droogte in 2018. Met name de hoge zandgronden zullen waarschijnlijk nog tot na de komende zomer met een lager grondwaterpeil te maken hebben.


Groenlinks wil ‘geheime’ CO2-uitstoot veenweidegebieden stoppen

17-12-2018 - 0 reacties GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet presenteert maandag een voorstel om de CO2-uitstoot die vrijkomt uit drooggevallen veenweidegebieden in Nederland te stoppen. Nederland bestaat voor een groot deel uit veen. Veen is nat en dat is lastig werken voor de boeren.

Daarom verlagen we el eeuwenlang de grondwaterstand in die gebieden. Daardoor droogt het veen uit en komt er per jaar 7 miljoen ton CO2 vrij. Dat staat gelijk aan de uitstoot van 2 miljoen autos of de uitstoot van twee kolencentrales. Bromet wil daarom dat het grondwaterpeil in Nederland omhoog gaat om de CO2-uitstoot tegen te gaan.