Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine asbestvezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn.

Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen. Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:
  • de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel wit asbest)
  • de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauw asbest), amosiet (bruin asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen).

Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het asbest behoort. Wanneer het materiaal verwerkt is, kan dat niet meer. Alleen laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven. De Russische stad Asbest is evenals de Canadese stad Asbestos (in de provincie Québec) vernoemd naar dit natuurlijke product c.q. de verzamelnaam voor deze mineralen.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Dit verbod betreft daken waarbij het asbest met de buitenlucht in aanraking komt, dus bijvoorbeeld golfplaten. De vlakke asbestplaten onder dakpannen vallen dus niet onder dit asbestverbod.

U mag als particulier maximaal 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal per perceel zelf verwijderen. Dit mag alleen als het gaat om hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal.

U moet altijd vooraf een sloopmelding indienen bij de gemeente als u asbest gaat verwijderen. Dit geldt ook als bij sloopwerkzaamheden minimaal 10 m3 afval vrij komt. Een sloopmelding kunt u indienen via via www.omgevingsloket.nl.