Agrarische

Agrarische nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Agrarische nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Agrarische nieuws

'Hectarepremie als solide basis in GLB'

20-05-2019 - 0 reacties In de aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen van donderdag 23 mei legt Boerenbusiness dagelijks 6 agrarische vragen voor aan de personen met een visie op het Europese landbouwbeleid. Vandaag is dat Dirk de Lugt, voorzitter van Royal Cosun en de Brancheorganisatie Akkerbouw en tevens akkerbouwer op Texel.


Stemmen kan op deze agrarische koppen

20-05-2019 - 0 reacties De keuze is niet reuze wanneer je donderdag 23 mei graag je stem vertrouwd aan iemand met een agrarische achtergrond. Toch staan op de Nederlandse kieslijsten voor de Europese verkiezingen een aantal boeren, of in ieder geval kandidaten met affiniteit met de agrarische sector. Het CDA is daarin het beste vertegenwoordigd.


'Medicijnkast agrarisch ondernemer raakt leeg'

17-05-2019 - 0 reacties In de aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen van donderdag 23 mei legt Boerenbusiness dagelijks 6 agrarische vragen voor aan de personen met een visie op het Europese landbouwbeleid. Vandaag is dat Bert-Jan Ruissen, kandidaat-Europarlementslid voor ChristenUnie-SGP.


Op deze agrarische koppen kun je stemmen

17-05-2019 - 0 reacties De keuze is niet reuze wanneer je donderdag 23 mei graag je stem vertrouwd aan iemand met een agrarische achtergrond. Toch staan op de Nederlandse kieslijsten voor de Europese verkiezingen een aantal boeren, of in ieder geval kandidaten met affiniteit met de agrarische sector. Het CDA is daarin het beste vertegenwoordigd.


'Uitdaging ligt niet alleen bij boeren, ook bij burger'

16-05-2019 - 0 reacties In de aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen van donderdag 23 mei legt Boerenbusiness dagelijks 6 agrarische vragen voor aan de personen met een visie op het Europese landbouwbeleid. Vandaag is dat Jeroni Vergeer, kandidaat Europarlementslid voor GroenLinks.


'Niet Brussel, maar de Haagse politiek is star'

15-05-2019 - 0 reacties In de aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen van donderdag 23 mei legt Boerenbusiness dagelijks 6 agrarische vragen voor aan personen met een visie op het Europese landbouwbeleid. Vandaag is dat Sieta van Keimpema, de voorzitter van de Dutch Dairymen Board (DDB).


Antwerpse landbouw vond antwoord op klein landgebruik

15-05-2019 - 0 reacties De vijf provincies verzamelden de belangrijkste beschikbare landbouwcijfers in een online databank. Daaruit leer je bijvoorbeeld dat de land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen een jaaromzet van 1,18 miljard euro realiseert. Daarmee is het de tweede belangrijkste landbouwprovincie, na West-Vlaanderen, terwijl agrarische bedrijvigheid maar 39 procent van het Antwerpse grondgebied inneemt. Dat zegt veel over de intensivering van de landbouw in deze regio. “Die is absoluut een feit”, zegt gedeputeerde van Landbouw Ludwig Caluwé, “maar daar tegenover staan 129 hoeveproducenten en een bio-areaal van 28,7 procent. Meteen ook het grootste bio-aandeel van alle Vlaamse provincies.”


LTO: aanlandpunt windenergie op Maasvlakte

13-05-2019 - 0 reacties Bouw de aanlanding van de hoogspanningskabels van windmolens op zee op de Maasvlakte en niet op agrarische grond in Voorne Putten.


Boerenkracht toont agrarisch leven in Limburg

13-05-2019 - 0 reacties Fotograaf Annie van Gemert heeft voor een expositie in het Limburgs Museum het leven van boeren en tuinders in de provincie vastgelegd. De serie Boerenkracht toont zowel de diversiteit aan agrarische bedrijven als het fraaie Limburgse landschap.


Met Trekkerskieken naar Amazone en Krone

10-05-2019 - 0 reacties Trekkerskieken organiseert woensdag 29 mei een studiereis naar Duitsland, waarbij u allereerst bij het innovatieve bedrijf Amazone meer te weten komt over bodemverbetering en innovatieve zaai- en spuittechnieken. Amazone heeft hiervoor al diverse innovatieprijzen in de wacht gesleept. U krijgt er een uitgebreide fabrieksrondleiding. Na een smaakvolle lunch, gaat u op bezoek bij Krone: één van de meest toonaangevende producenten van agrarische machines ten behoeve van het binnenhalen van de oogst. U maakt dus letterlijk een reis van het moment van zaaien tot en met het moment van oogsten.  Meer…


Nieuwe Oogst opnieuw meest gelezen agrarische titel

10-05-2019 - 0 reacties Nieuwe Oogst komt in het marktonderzoek Mediagedrag van Agrariërs 2019 van Prosu Databased Marketing zowel met de krant als de nieuwsbrief als best gelezen vaktitel naar voren.


ZLTO is er voor alle boeren: van klein tot groot

08-05-2019 - 0 reacties OPINIE‘Tegen of voor de boeren?’ Onder die kop [BD 25 april] hield Hans ter Heege, inwoner van Rossum, een paginagroot pleidooi voor ‘meer kleinschaligheid’ van de agrarische sector in het algemeen, en in Brabant in het bijzonder. In zijn opinie uit Ter Heege veel kritiek op ZLTO: volgens de briefschrijver ‘een belangenorganisatie van grote boeren’.

Helaas gaat Ter Heege in zijn betoog losjes om met de feiten. Hij rept over een ‘megalomane groei van het aantal koeien, geiten, kippen en kassen’. De werkelijkheid is anders. Nederland telde in 1984 2,5 miljoen koeien. Dat waren er in 2018 nog 1,5 miljoen (bron: CBS). Hoezo megalomane groei? Nog een schot vanuit de heup: ‘Als er paal en perk wordt gesteld aan het gebruik van landbouwgif – waardoor bijvoorbeeld de weidevogelstand gedecimeerd wordt en er een zeer aanzienlijke teruggang onder het aantal insecten is waargenomen – , bemoeit de overheid zich met de ‘normale bedrijfsvoering’ in de landbouw en veeteelt. Verzet alom’. De werkelijkheid: sinds 1998 is de milieulast door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door boeren en tuinders met 85 procent gedaald (bron: Rijksoverheid).


Nieuwe structuur agrarische dienst Suiker Unie

08-05-2019 - 0 reacties De agrarische dienst van Suiker Unie heeft een nieuwe structuur gekregen. Intern is er nu een duidelijke scheiding tussen de teeltkundige zaken en logistieke activiteiten. Voor veel telers betekent dit dat ze met een andere contactpersoon vandoen krijgen.


Ophoff agrarische dienstverlening uit Dalfsen aan het ronde balen persen

04-05-2019 - 0 reacties Ophoff agrarische dienstverlening met hun nieuwe pers, een Kuhn FBP3135 met foliebinding. Voordelen hiervan zijn betere kwaliteit voer, één soort afval, gemakkelijk te verwijderen en met een 3-D wikkelaar is het plastic optimaal benut.


Agrarische sector minder gevoelig voor faillissementenstijging

02-05-2019 - 0 reacties


Boer moet voor groene revolutie kijken naar Ajax

02-05-2019 - 0 reacties Rabobank heeft enkele weken terug de groene revolutie in de land- en tuinbouw afgekondigd, waarbij de bank middels een reeks initiatieven het verduurzamen van de agrarische sector wil versnellen.


Akkerbouwers Groningen duiken in sloot

02-05-2019 - 0 reacties Akkerbouwers in Groningen gaan deze zomer hun sloten monitoren via een app. Project 'Sken je sloot' is een initiatief van agrarische natuurvereniging ANOG, in samenwerking met Waterschap Hunze en Aa's en adviesbureau Tauw.


Utrecht brengt biodiversiteit natuurgebieden in beeld

01-05-2019 - 0 reacties Om te bepalen hoe het met de biodiversiteit in provincie Utrecht gaat, brengen veldwerkers vanaf 1 mei in kaart welke bijzondere planten en dieren er leven in agrarische en natuurgebieden.


Flink meer geld in het laatje van akkerbouwer

30-04-2019 - 0 reacties De hogere verkoopprijzen van de agrarische producten en het uitkeren van premies door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) hebben de rekening-courantpositie van de akkerbouwbedrijven gespekt. Dat toont de liquiditeitsmonitor van ABN Amro en Wageningen Economic Research.


Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector

29-04-2019 - 5 reacties De teruggang van de weidevogelstand krijgt veel aandacht, helaas ook vaak eenzijdig en ongenuanceerd. Door dergelijke berichtgeving wordt de landbouw vaak in een hoek gezet, terwijl er veel meer belangrijke factoren zijn die bijna altijd onderbelicht blijven.

Door Tette Hofstra


Het Friese platteland is in de afgelopen decennia sterk veranderd en dat heeft een grote invloed gehad op de habitat voor de weidevogels. Al 25 jaar gaat ieder jaar circa twaalfduizend hectare landbouwgrond in Nederland verloren aan wegen, woningen, industrieterreinen, sportvelden en andere bestemmingen. Ook in Fryslân is de oppervlakte veel kleiner geworden.

Circa vijftig jaar geleden was Fryslân buiten de Friese Wâlden en Gaasterland een grote open vlakte. Nu staat heel de provincie vol met bosjes en bomen, het is een perfecte uitvalsbasis en schuilplaats voor roofvogels en roofdieren. Predatoren zijn in aantal en soort enorm toegenomen, ook soorten die vroeger nauwelijks of niet voorkwamen. De vos bijvoorbeeld kwam oorspronkelijk vooral op de zandgrond voor en wordt nu ook op de klei en de zeedijk waargenomen. Hetzelfde is het geval bij roofvogels. De verspreiding hiervan wordt in de hand gewerkt door corridorvorming en de invulling van de Natura 2000-gebieden. Steenmarters kwamen circa zestig jaar terug vrijwel niet of nauwelijks voor in onze habitat, en zijn nu een grote plaag en hebben geen natuurlijke vijanden. De stand van de ooievaars, reigers, kraaien en marterachtigen is explosief gegroeid.

Onderschat wordt ook de rol van de kat. Het is een van de belangrijkste predatoren van Nederland. In ons land zijn er naar schatting acht tot negen miljoen, gedomesticeerd en in het wild. Wat deze dieren in de natuur en weidevogelgebieden kunnen aanrichten is bekend bij veel organisaties als It Fryske Gea. Ook buitenlands onderzoek bevestigt dit beeld. Natuurorganisaties doen hier echter niets mee uit angst voor ledenverlies.

Weidevogels zijn ongeveer vijf maanden in Nederland. De rest van het jaar zijn ze elders. Ook onderweg (in Zuid-Europa) is er een grote bedreiging om afgeschoten of gevangen te worden. Daarnaast zijn in de overwinteringsgebieden in Noord-Afrika de leefomstandigheden veranderd, en dan veelal niet ten gunste.

Lucht
Weidevogels hebben ook de maken met de sterk toegenomen lichtintensiteit en de geluidsdruk. Lang niet altijd is duidelijk wat de invloed is van de toegenomen straling van mobiele telefoons, wifi en satellieten op de oriëntatie van de dieren in de lucht.

Ook het toepassen van gif door overheden en andere gebruikers van de openbare ruimte heeft een aanzienlijke invloed
Onderbelicht is ook de toename van verkeersbewegingen en de gevolgen voor de natuur en weidevogels. Op Schiphol stijgt elke minuut van de dag een vliegtuig op, het gehele jaar rond. Elk vliegtuig verbruikt gemiddeld per opstijging tien ton kerosine. Ook de lozingen en de gevolgen voor de luchtkwaliteit moeten niet vergeten worden.

Mestinjectie schaadt worm en weidevogel
Op weilanden waar drijfmest in de bodem wordt geïnjecteerd, zijn minder wormen dan op percelen waar ruige stalmest is opgebracht. Dat heeft direct effect op de voedselvoorziening voor weidevogels,...

Ook op land is het aantal verkeersbewegingen sterk toegenomen en heeft dit invloed op natuur en milieu. Vele miljoenen auto’s en vrachtauto’s rijden rond in ons land. Ook de toenemende recreatie heeft zijn invloed.

Boerenpraktijk
Boeren doen veel aan weidevogelbeheer hoewel nazorgers van de BFVW weten dat van alle legsels het overgrote deel het niet redt. Oplossingen worden gezien in het verhogen van slootpeil, dat gaat ten koste van de efficiëntie in de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er hoger gelegen gedeeltes nodig, voorheen werden immers daar de meeste broedparen gezien.

Boeren en weidevogels werden decennia geleden geconfronteerd met verplichte aangepaste bemestingstechnieken, het verplicht in de grond brengen van de mest. Veel wordt er gedaan (zoals speciale kunststof hoedjes over de nesten tijdens het bemesten) om de vogelstand te ondersteunen, maar de nieuwe vormen van bemestingen zorgen niet voor een goed bodemleven en daardoor voldoende voedsel voor de jonge weidevogelkuikens en hun ouders.

Veel is er te doen over de sterke afname van de insectenpopulatie. Dat de huidige vorm van landbouw de hoofdoorzaak is, geeft een te eenzijdig beeld. De rol van alle verkeer op het grootschalige verlies van insectenpopulaties blijft sterk onderbelicht. Ook het toepassen van bestrijdingsmiddelen door overheden, samenleving, spoorwegen en andere gebruikers van de openbare ruimte heeft een aanzienlijke invloed.

Het is volstrekt onwenselijk de melkveehouderij terug te zetten in het Ot en Sien-tijdperk. De gedachte daarachter is dat het dan wel goed komt met de weidevogels en de biodiversiteit. Dat is niet reëel. De rest van de samenleving dendert door met nog meer wifi, auto’s (files), vliegtuigen, toerisme, huizen, industrie, asfalt en beton. Grutto’s kunnen niet broeden op de Haak om Leeuwarden, we worden geconfronteerd met steeds meer asfaltpijn.

Tette Hofstra woont in Meskenwier bij Akkrum